Kallelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-03-01

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
KALLELSE
Nämnd/Organ:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum:
2017-03-01, klockan 16.15
Sammanträdeslokal:
Stationsgatan 12, lokal Bergius plan 4.
Observera att sammanträdet är på Stationsgatan
Ordförande: Bengt Fladvad (MP)
Sekreterare: Reidar Oderth
Föredragningslista
Nr
Ärende
1.
Val av justeringsperson och justeringsdag
2.
Godkännande av föredragningslistan
Övriga uppgifter
Informationsärenden
3.
Anmälan av delegationsbeslut
4.
Meddelanden enligt förteckning
5.
Överklagade ärenden och domslut
6.
Frågor till miljöförvaltningen från förtroendevalda och allmänheten:
Dryckesförpackningar i detaljhandeln. Fråga från Göran Ågren (V)
7.
Konferenser och rapporter:
a. Möte 11 maj för beslutsfattare i livsmedelskontrollen
b. Aktuellt om Miljömålsrådet
8.
Aktuellt från förvaltningen:
a. Tobaksprevention: information om kommande informationsärende
b. Flytt av miljöförvaltningen
c. Rekrytering av miljödirektör – lägesrapport
Diarienr
9.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från
nämnd 2017-02-01 samt arbetsutskott 2017-02-22
uppsala.se respektive
handling senare
Remisser
10.
Yttrande över fördjupad översiktsplan för
Södra Staden
Handläggare: Emilia Hammer
Handling
2015-3409
11.
Yttrande över dp för del av kv Söderhällby
Handläggare: Emilia Hammer
Handling
2017-568
12.
Yttrande över dp för Södra Gunsta, etapp 2
Handläggare: Emilia Hammer
Handling
2017-626
13.
Yttrande över att inrätta ett system för snabb
Handling
varning vid upptäckt av osäkra livsmedel
samt ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter
Handläggare: Maria Wegscheider
2017-732
Administrativa ärenden
14.
Uppföljning och bokslut 2016
Handläggare: Linda Granvik
Handling
Sida 2 (2)
2016-1751