ArPL-försäkring i länder som saknar avtal

ArPL-försäkring i länder som saknar avtal
När en person sänds ut för att arbeta i ett land som inte har ett gällande avtal
om social trygghet med Finland, fastställs personens sociala trygghet utifrån
både Finlands och sysselsättningslandets lagstiftning.
En arbetstagare som sänds till ett annat land av en
finländsk
arbetsgivare
omfattas
utan
tidsbegränsning av arbetspensionsförsäkringen i
Finland, om det inte finns något avtal om social
trygghet mellan Finland och sysselsättningslandet.
kompenserande arrangemanget kan vara ett
obligatoriskt utländskt pensionsskydd eller ett fritt
arrangerat pensionsskydd i Finland eller utomlands.
Det
är
obligatoriskt
att
teckna
en
arbetspensionsförsäkring i Finland om arbetet
utomlands
utförs
för
samma
finländska
arbetsgivare. Det innebär att försäkringsavgifter
eventuellt betalas till två länder, även om
arbetstagaren inte nödvändigtvis får pension från
sysselsättningslandet i ett senare skede.
Grupplivförsäkringen för arbetstagare tecknas i
samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Således gäller försäkringen under hela
den tid som olycksfallsförsäkringen är i kraft.
Utsända arbetstagare behöver inte vara finska
medborgare, men de måste vid anställningens
början omfattas av den sociala tryggheten i Finland.
En arbetstagare kan anställas i Finland uttryckligen
för att arbeta utomlands.
Om arbetstagaren medan utlandsarbetet pågår
byter sysselsättningsland men fortsätter arbeta för
samma arbetsgivare, förblir ArPL-försäkringen i
kraft.
Grupplivförsäkring för arbetstagare
Checklista
 Utsända personer ska försäkras både i Finland och
i sysselsättningslandet

Försäkringslönen ska fastställas skriftligen om
utlandsarbetet varar längre än 6 månader

Arbetsgivaren ska betala de lagstadgade
arbetspensions-, olycksfalls- och
socialskyddsavgifterna till Finland på basis av
försäkringslönen

Varma utfärdar på begäran ett intyg över att
pensionsförsäkringen är i kraft

Utlandsvistelser ska anmälas till FPA
Befrielse endast genom ansökan
När utlandsarbetet har pågått i två år kan
arbetsgivaren ansöka om befrielse från ArPLförsäkringsskyldigheten
hos
Pensionsskyddscentralen.
Ett villkor för befrielse är att arbetsgivaren kan
påvisa att pensionsskyddet har ordnats alternativt
på ett sätt som motsvarar villkoren i ArPL. Det
Olycksfallsförsäkring
För lagstadgad olycksfallsförsäkring gäller vid
utlandsarbete i regel samma bestämmelser som för
arbetspensioner.
En arbetstagare som är utsänd till ett land som
saknar avtal ska försäkras i Finland. Om arbetet
utomlands inte längre är tillfälligt och det har
fortgått i minst två år, kan arbetsgivaren ansöka om
befrielse från den obligatoriska försäkringen hos sitt
olycksfallsförsäkringsbolag.
Social trygghet som handhas av FPA
I lagen om tillämpning av lagstiftningen om
bosättningsbaserad social trygghet anges vad som
avses med boende inom ramen för den sociala
trygghet som handhas av FPA.
Lagen gäller sjukförsäkring, folkpension och allmän
familjepension, moderskapsunderstöd, barnbidrag,
handikappbidrag, vårdbidrag för barn samt
rehabilitering och arbetslöshetsskydd som handhas
av FPA. För att kunna få dessa förmåner ska man
vara bosatt i Finland.
En person som bor eller arbetar utomlands anses i
regel inte omfattas av den bosättningsbaserade
sociala tryggheten.
Utsända arbetstagare omfattas i allmänhet av den
sociala tryggheten i Finland utan separat ansökan
om utlandsarbetet pågår kortare tid än ett år.
Utlandsvistelsen ska dock anmälas till FPA.
Arbetstagare som sänds utomlands för att arbeta i
mer än ett år måste ansöka om att fortsättningsvis
få höra till det finländska systemet för social
trygghet hos FPA inom ett år från flytten.
Arbetstagare som sänds till länder som saknar avtal
kan ansöka om att fortsättningsvis omfattas av den
sociala trygghet som handhas av FPA i högst 10 år.
Arbetslöshetsskydd
En arbetstagare som sänts till ett land som saknar
avtal omfattas fortsättningsvis av det finländska
arbetslöshetsskyddet
(grunddagpenning
och
inkomstrelaterad dagpenning) enligt samma
förutsättningar som i fråga om övriga bosättningsbaserade socialskyddsförmåner.
För
att
få
arbetslöshetsförmånen
måste
arbetstagaren återvända till Finland och stå till
arbetsmarknadens
förfogande
i
Finland.
Arbetstagaren
måste
också
ha
betalat
medlemsavgifterna till en arbetslöshetskassa under
tiden i utlandsarbete.
Våra experter står till din tjänst!
Ring oss på numret 010 192 091 eller
skicka e-post på adressen
[email protected]