Regelb. tillsyn Uppföljning beslut förskoleklass och

Beslut
fiN
2017-02-24
Skolinspektionen
Dnr 44-2016:5110
Freinetskolan kastanjen ekonomisk förening
Org.nr. 769600-0590
Beslut efter uppföljning för
förskoleklass och grundskola
efter tillsyn i Freinetskolan Kastanjen
belägen i Botkyrka kommun
Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm
Beslut
2017-02-24
2 (3)
Dnr 44-2016:5110
Uppföljning av tillsyn i Freinetskolan
Kastanjen
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Freinetskolan kastanjen ekonomisk
förening (769600-0590) under hösten 2016. Skolinspektionen fattade den 28
september 2016 beslut efter tillsyn för Freinetskolan Kastanjen.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som
Freinetskolan kastanjen ekonomisk förening inkom med 2016-12-01.
Sammanfattning av avhjälpta brister
Arbetsområde
Typ av
ingripande
4. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen överlämnar elevernas slutbetyg till
den kommun där skolan är belägen.
Brist avhjälpt
Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts.
Skolinspektionens beslut
Avhjälpt brist i verksamheten
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att
utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen ser till att
de förutsättningar för att bedriva en utbildning av hög kvalitet (i form av till exempel en stabil
elevprognos och budget) som denne hade vid godkännandet som huvudman fortfarande gäller. I
arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att de
rektorer som är anställda att leda verksamheten har den behörighet och kompetens
skolförfattningarna kräver. I arbetet ingår också att förse skolenheterna med nödvändiga
materiella och personalmässiga resurser, så att målen för utbildningen kan nås. Dessa resurser
måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så att skolenheterna kan använda dem för det
Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm
Beslut
2017-02-24
3 (3)
Dnr 44-2016:5110
syfte de är avsedda för. Den enskilda huvudmannen har också ett fungerande system för att ta
emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och
åtgärdas vid behov.
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Freinetskolan kastanjen
ekonomisk förening inte uppfyllde förf attningskraven avseende att:
•
Huvudmannen överlämnar elevernas slutbetyg till den kommun där
skolan är belägen. (29 kap. 18 § skollagen)
Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att
Freinetskolan kastanjen ekonomisk förening avhjälpt denna brist.
Motivering
Huvudmannen har till Skolinspektionen den 1 december 2016 inkommit med
en skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder avseende rutiner kring
överlämning av slutbetyg till lägeskommunen. Av redovisningen framgår att
huvudmannen idag följer kommunens rutiner för överlämning av slutbetyg.
Det framgår även av redovisningen vem som har det utpekade ansvaret för att
överlämna slutbetygen.
Mot bakgrund av de redovisade åtgärderna är det Skolinspektionens
bedömning att huvudmannen har åtgärdat de tidigare konstaterade bristerna.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms
som avhjälpta.
1
/‘
På Skolinspektionens väg ar
/ Mårten Petersso
Beslutsfattare
Tonnj Johans sn
Fö ed ag de
Skolinspektionen
Box 23069, 104 35 Stockholm