Kirjelomakpohja suomi Word 2003 - ELY

KUNGÖRELSE
VARELY/3204/2016
28.2.2017
KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har
27.2.2017 i sitt beslut VARELY/3204/2016 enligt av naturvårdslagen 49 § 3 mom.
beviljat ett tillstånd åt fiskeområdet av Gustavs (Kustavi) och fiskeområdet av Nystad (Uusikaupunki) för att avvika från fredningsförordnanden av storskarv i Nystad
(Uusikaupunki), Gustavs (Kustavi) och Tövsala (Taivassalo).
Besluten hålls tillgängligt hos NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo under tiden 3.3.2017 – 10.4.2017.
Kungörelsen om att beslut anslås och hålls tillgängligt meddelas i Officiella tidningen
3.3.2017 samt på de officiella anslagstavlorna hos ELY-centralen i Egentliga Finland,
Gustavs (Kustavi) och Tövsala (Taivassalo) kommun och Nystad (Uusikaupunki) stad.
Beslut kan överklagas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från
delgivningen. Delgivningen anses ha ägt rum sju dagar efter offentliggörandet av meddelandet i Officiella tidningen. Mer detaljerade anvisningar om hur man överklagar finns i
besvärsanvisningen som bifogas beslutet.
Ytterligare information: överinspektör Ritva Kemppainen, tel. 0295 023 012
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND
Telefonväxel: 0295 022 500
[email protected]
PB 236, 20101 ÅBO