Avgifter inom vård och omsorg/boendestöd

Avgifter inom vård och omsorg/boendestöd
År 2017
Hemtjänst-/boendestödsavgift, per timme
320 kr
Högkostnadsskydd för hemtjänstavgift
I särskilt boende, per månad
2013 kr + avgift för
måltider
Hemsjukvård, avgift per påbörjad månad
290 kr
Omvårdnad korttidsrum, per dygn
84 kr
Trygghetslarm, avgift per påbörjad månad
267 kr
Högkostnadsskydd för hemtjänstavgifter, avgifter för
trygghetslarm och hemsjukvård, per månad
2013 kr
Dagverksamhet, per dag
71 kr
(Ledsagning kontinuerlig ingår i hemtjänst)
Ledsagning tillfällig/sporadisk, per tillfälle upp till
maxtaxan
150 kr
Start paket- basartiklar i särskilt boende
engångskostnad (valfritt)
323 kr
Hygienpaketet per månad – förbrukningsartiklar för
städ och personlig hygien för dig som bor på särskilda
boende (valfritt) Debiteras fram t. o m sista dagen i
innevarande månad som uppsägningen är gjord.
252 kr
Matdistribution, avgift per portion
Matdistribution makar/sambo per portion
52 kr
45 kr
Kost vid korttid, per dygn
101 kr
Kost i särskilda boenden, per månad
3020 kr
Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Brunnsgatan 2
E-post: [email protected]
Webb: www.stromstad.se
Telefon: 0526-194 06
Fax: 0526-194 52
Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405