Tillsynsgrad och utgång

Doknr. i Barium
17934
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Tillsynsgrad och utgång
Giltigt fr o m
2017-02-27
Version
8
Innehållsansvarig: Evalena von Hausswolff, Verksamhetsutvecklar, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva (evaha40)
Godkänd av: Johan Sandelin, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (johsa)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Beroende; Verksamhet Neuropsykiatri; Verksamhet Rättspsykiatri; Verksamhet Psykiatri
Psykos; Verksamhet Psykiatri Affektiva
Syfte
Säkerställande av ett gemensamt arbetssätt för bedömning, beslut och verkställande av
tillsynsgrad och utgång, för ökad patientsäkerhet.
Bakgrund
Bedömning och beslut av tillsynsgrad och utgång grundas på patientens aktuella psykiska
status. Detta ska dokumenteras i journal, tillsammans med uppgift om vilken läkare eller
sjuksköterska som tagit beslutet. Vid ändrad tillsynsgrad eller utgång ska alltid ansvarig
sjuksköterska informeras. Behovet av förhöjd tillsynsgrad eller inskränkning i utgång kan
snabbt skifta vilket gör att bedömningar ska ske upprepat under dygnet. Omvårdnadspersonal
ansvarar för bedömningar och rapportering till arbetsledande sjuksköterska.
Arbetsbeskrivning
Vid förhöjd tillsynsgrad används tillsynslista som fylls i inför varje arbetspass, där varje
tillsynstillfälle signeras av ansvarig personal. Arbetsledande sjuksköterska ansvarar för att
tillsynen tillgodoses. Ständig tillsyn innebär inte med automatik att extra personal tas in.
Tillsynsgrad dokumenteras i den fria aktiviteten Uppmärksamhetsinformation i Melior.
I de tillfällen valet Utökad tillsyn alternativt Ständig tillsyn använd för dokumentation tänds
Observandumsymbolen på journalmappen. När tillsynsgraden återgår till normal tillsyn
måste val nummer 1, det vill säga Normal tillsyn väljas för att släcka
observandumsymbolen.
Normal tillsyn
Normal tillsyn innebär en kunskap om patientens aktuella hälsotillstånd och att veta var
patienten befinner sig, t ex om patienten är på eller utanför avdelningen.
Utökad tillsyn utifrån risk respektive Utökad tillsyn utifrån omvårdnadsbehov
Utökad tillsyn innebär ökad medvetenhet om patientens risksituationer och en därtill kopplad
vetskap om var patienten befinner sig. Detta kontrolleras genom utökad tillsyn med
oregelbundet tidsintervall. Utökad tillsyn av patienten ska ske minst var 30:e minut, kan
även ordineras med tätare intervall.

Utökad tillsyn utifrån risk för självskada eller att skada annan person ordineras
enbart av läkare. Sjuksköterska kan tillfälligt höja från Normal till Utökad tillsyn utifrån
risk. Det skall då omedelbart rapporteras till läkare. Sjuksköterska kan dock aldrig
självständigt sänka grad av tillsyn.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
17934
Giltigt fr.o.m
2017-02-27
RUTIN
Tillsynsgrad och utgång

Version
8
Utökad tillsyn utifrån ökat omvårdnadsbehov (t ex hög ångest på kvällen, upprepade
kräkningar hos patient med ätstörningar, förvirringstillstånd, fallrisk och hotande
delirium tremens) ordineras av läkare eller sjuksköterska. Sjuksköterska kan
självständigt sänka från Utökad tillsyn utifrån omvårdnadsbehov till Normal tillsyn.
Ständig tillsyn utifrån risk respektive ständig tillsyn utifrån omvårdnadsbehov



Ständig tillsyn utifrån risk för självskada eller att skada annan person ordineras
enbart av läkare. Sjuksköterska kan tillfälligt höja till ständig tillsyn utifrån risk. Det ska
då omedelbart rapporteras till läkare. Ständig tillsyn innebär att ansvarig personal inte
släpper patienten med blicken. Detta gäller även vid toalettbesök.
Eftersom ständig tillsyn kan kräva extra personalresurser ska behovet för kommande
dygn bedömas av läkare dagligen före kl. 12.00. Sjuksköterska kan dock aldrig
självständigt sänka grad av tillsyn.
Ständig tillsyn utifrån stora omvårdnadsbehov ordineras av läkare eller sjuksköterska
i samråd med läkare. Ständig tillsyn kan användas flexibelt utifrån individuella behov
(t ex del av dagen, vid måltider men inte under vila eller besök).
Ständig tillsyn av psykiatrisk orsak på somatisk vårdavdelning
Var god se SU-övergripande rutin Ständig tillsyn på psykiatrisk indikation vid somatisk vård
Utgång
Begränsningar i utgång är alltid en integritetskränkande åtgärd, och skall därför användas
med stor försiktighet och utifrån patientens individuella behov. Anledningar kan t ex vara
risk att lämna sjukvårdsinrättningen, risk för suicidala handlingar eller förvirringstillstånd.
Endast patienter som vårdas enligt LPT/LRV kan hindras att lämna avdelningen. För
patienter som vårdas enligt HSL kan detta ske endast genom frivillig överenskommelse
mellan patient och läkare.
Varianter av restriktioner i utgång är följande:
 Ut med tider
 Ut med personal/närstående
 Ut med personal
 Ej ut
Den personal som efter bedömning av patienten släpper ut en patient för tidsbestämd
promenad, ska notera klockslag när patienten lämnar avdelningen och när patienten ska vara
tillbaka. Om patienten inte har återvänt inom överenskommen tid ska samma personal utan
dröjsmål meddela ansvarig sjuksköterska, som ansvarar för den fortsatta handläggningen.
Ansvaret för att kontrollera att en patient återvänder till avdelningen vid överenskommen
tidpunkt, kan delegeras till annan medarbetare vid exempelvis raster, vid arbetsdagens slut
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
17934
Giltigt fr.o.m
2017-02-27
Version
8
RUTIN
Tillsynsgrad och utgång
etc. Den medarbetare som är larmansvarig på respektive pass och därför kan behöva lämna
avdelningen vid ett larm, bör inte ha funktionen att ansvara för patienter med begränsningar i
utgång.
Specifik tillsynsgrad och utgång är inte nödvändigtvis kopplade till varandra. Detta kan
innebära att t ex patient med ständig eller extra tillsyn kan gå ut med personal.
Ansvar
Respektive verksamhetschef eller annan utsedd person i verksamheten informerar när rutinen
införs eller revideras och ansvarar för att verksamhetsområdet arbetar i enlighet med SOSFS
2011:9. Verksamhetscheferna via linjecheferna på respektive enheter ansvarar för att rutinen
är känd och följs.
Uppföljning och utvärdering
Respektive verksamhetsutvecklare inom SU-Psykiatrin ansvarar för uppföljning av rutinen.
Avvikelse från rutinen hanteras enligt SU: s riktlinjer för avvikelsehantering i MedControl
PRO.
Relaterad information
Rutin Melior D01 Patientbakgrund - Uppmärksamhetsinformation
Arbetsgrupp
Mai Winter, verksamhetsutvecklare, Neuropsykiatri
Pia Ram, verksamhetsutvecklare, Psykiatri Psykos
Madeleine Hammar, verksamhetsutvecklare, Rättspsykiatri
Lena Molin, verksamhetsutvecklare, Beroendekliniken
Emilie Ekoff, verksamhetsutvecklare, Beroendekliniken
Gabriel Jungestrand, verksamhetsutvecklare, Psykiatri Affektiva
Granskare
Pia Rydell, verksamhetschef, Psykiatri Psykos
Alessio Degl'innocenti, verksamhetschef, Rättspsykiatri
Tobias Nordin, verksamhetschef Psykiatri Affektiva
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)