Dagordning 2017-02-28

Frivilliga Motorcykelkåren Gotland
FMCK Gotland
Box 1077
621 21 VISBY
Ärende:
Tid:
Plats:
Dagordning
Kårstämma
2017-02-28 kl. 18.00
Idrottens Hus Färjeleden 5, Visby.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning
6. Fastställande av dagordning
7. Gäster
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen
11. Behandling av förslag som framlagts från medlemmar och styrelse enligt stadgar § 5.5.
12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 2018
15. Val av styrelse:
- Vice kårchef t.o.m 2019
- Kårsekreterare t.o.m. 2019
16. Fastställande av antal ledamöter och val av dessa (7 st)
Val av ledamot tillika utbildningsledare
Val av ledamot tillika avtalshandläggare
Val av ledamöter (5 st på 1 år)
17. Tecknande av firma 2017 03 01 – 2018 02 28
18. Val av två revisorer jämte suppleanter för ett år
19. Valberedning, fastställande av antal ledamöter och val av dessa.
20. Val av styrelserepresentanter till GGNs organisationskommitté
21. Val av ombud till riksstämma 21-23 april i Nässjö
22. Stämmans avslutning
1