ECT Psykiatri Affektiva Sahlgrenska

Doknr. i Barium
26563
Dokumentserie
med/su
RUTIN
ECT Psykiatri Affektiva Sahlgrenska
Giltigt fr o m
2017-02-28
Version
4
Innehållsansvarig: Gabriel Jungestrand, Verksamhetsutvecklar, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva (gabju1)
Godkänd av: Tobias Nordin, Verksamhetschef, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva (tobno)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Psykiatri Affektiva
Syfte
Syftet med rutinen är att säkerställa ett enhetligt arbetssätt och hantering för en ökad patientsäkerhet
vid ECT-behandling
Arbetsbeskrivning
Ansvarig läkare
Specialistläkare i heldygnsvård är ansvarig för remittering, ordination, uppföljning samt
ställningstagande till avslutning av behandlingen.
ECT-enheten ansvarar för den tekniska utformningen av behandlingen där varje behandlingstillfälle
utvärderas och dokumenteras.
Målgrupp – upptagningsområde
Patienter som bedöms vara i behov av ECT-behandling och som är boende i centrala och västra
Göteborg samt Hisingen och är mellan 18 och 70 år. Gäller även patienter hemmahörande på annan
adress och som har pågående heldygnsvård vid vårdavdelning tillhörande upptagningsområdet.
Bemanning
ECT-enheten är bemannad med specialistläkare och specialistsjuksköterskor från DoK-teamet. Vid
ECT-behandling medverkar alltid en anestesiläkare och en anestesisjuksköterska.
Behandling
Behandling utförs måndag, onsdag och fredag med start kl.09.00. Akut behov av ECT-behandling på
vitalindikation kan ges under övrig tid. Vid ordination skall ECT-enheten snarast informeras av
behandlande läkare alternativt av annan personalkategori som delegerats uppgift.
Behandling genomförs på ECT-enheten, Blå stråket 17b, våning 1 (ovanför avdelning 86)
För närvarande ges ej poliklinisk ECT vid ECT-enheten Sahlgrenska. Om särskilda skäl ändå
föreligger kontakta ECT-enheten.
Kontakt
Telefon till ECT-enheten: 031-342 22 59 (Personal nås på detta nummer ECT-dagar från ca kl 8:30)
Personal på ECT-enheten kan även nås via DoK-teamet 031-342 70 18
Karri Sarberg Specialistsjuksköterska
Robert Claeson Specialistsjuksköterska
Irma Guzman Specialistsjuksköterska
Förberedelser inför ECT-behandling (Avdelningsansvar)
 Patienten informeras om ECT, inklusive eventuella samt förväntade biverkningar. Patienten
skall erhålla både skriftlig som muntlig information. Om önskas/behov finns skall närstående
till patienten också informeras. Om patientens sjukdomstillstånd är av sådan svårighetsgrad
att information inte kan delges/tas emot skall anpassad information ges så snart patienten
bedöms kunna ta till sig denna.
 Indikationen för ECT och sjukdomsgrad enligt CGI (Ifylls på ECT-journal)
 Blodprover/blodvärden (Na, K, Ca, Krea, Hb, P-glukos) max 30 dagar gammalt
 Vikt och BMI. Vid BMI över 35 kontakta ECT-enheten
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
26563
Giltigt fr.o.m
2017-02-28
RUTIN
ECT Psykiatri Affektiva Sahlgrenska





Version
4
Anamnes, allmäntillstånd/somatisk status enligt ECT-journal. Vid tveksamheter konsultera
relevant specialist
EKG – Patienter över 50 år samt yngre med misstänkt eller känd hjärt- kärlsjukdom.
Skattningsformulär MADRS-S, EQ-5D och CPRS-minnes-självskattning genomförs inom en
vecka före ECT-behandling
Patienten anmäls till ECT-enheten/DoK-teamet i god tid innan behandling. Tel. 342 70 18
Patienten skall fasta från kl 24:00 kvällen innan behandling dvs ingen mat och dryck
På morgonen inför ECT-behandling (Avdelningsansvar)
 Att patienten tillförts den/de eventuella mediciner som anses som nödvändiga. OBS farmaka
som kan/skall tas per oralt innan ECT-behandling skall med fördel intas 1-2h före behandling
med lite vatten. Vid tveksamheter konsultera relevant specialist, ECT-enheten,
anestesiläkare.
 Sätt en venös infart på patienten
 Kontrollera/se till att patienten har ID-band
 Temp, puls och blodtryck (samt P-glukos om diabetiker) tas och dokumenteras i
anestesijournal
 Smycken skall lämnas kvar på avdelningen. Vid piercing i ansiktet, informera ECT-personal.
 Patienten skall inte ha puder eller krämer i pannan (pga elektrodfäste)
 Patientens hår skall vara rent, torrt och fritt från hårprodukter
 Patienten skall vara fri från nagellack alternativt ha nagellackfritt finger för att möjliggöra
mätning av syrgasmättnad under behandling
 Patienten bör gå på toaletten innan behandling för att minimera risk för urinavgång
 Patienten skall inte snusa, röka eller nyttja tuggummi strax innan behandling
 Mobiltelefon får tas med till uppvaket men INTE medtas till behandlingsrummet
På morgonen inför ECT-behandling (ECT-enhetens ansvar)


Ca kl 08.00 tar ECT-enheten kontakt med berörda avdelningar angående ECT-tider. Patienter
utan infart, med diabetes eller annan specifik somatisk/psykiatrisk problematik lämnas
företräde
ECT-enheten kontaktar därefter anestesi utifrån vidarebefordra väsentlig information
Följande protokoll/journaler skall medfölja patienten till ECT-behandlingen
 Ifylld ECT-journal
 Protokoll för ECT (Ej vid första behandlingen iom att ECT-enheten då ansvarar för ECTprotokoll)
 Anestesijournal
 Aktuell läkemedelslista
 Ev tidigare ECT-journal/ECT-protokoll för att möjliggöra optimering av behandling
 Ev EKG (Patienter med misstänkt eller känd hjärt- kärlsjukdom där EKG skall vara högst en
månad gammalt)
 Ev svar på hjärt- & lungröntgen, ev remissvar från medicinkonsult, ev labvärden
Avdelningspersonal som följer med patient till ECT-behandlingen
 Skall ha kunskap om och kunna hantera: POX-mätare, syrgas och bedömning av
medvetandegrad Ev oerfaren personal SKALL gå bredvid
 Skall ägna sig åt patienten under tiden denne/denna patient befinner sig på ECT-enheten
samt vara behjälplig med andra patienter vid behov
Medföljande avdelningspersonals ansvar under ECT-behandlingen, i ECT-behandlingsrum där
behov/önskemål finns att avdelningspersonal är med
 Hjälpa till att köra patienten till och från behandlingsrum
 Vara stöd för orolig patient
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
26563
Giltigt fr.o.m
2017-02-28
RUTIN
ECT Psykiatri Affektiva Sahlgrenska

Version
4
Vb företräda patient som pga sjukdomstillstånd inte själv kan kommunicera
Medföljande avdelningspersonals ansvar efter ECT-behandlingen, i uppvakningsrum
 Koppla upp och kontrollera POX – om patienten har en syresättning under 90 % eller om man
känner sig osäker på patientens tillstånd, kontakta ECT/anestesipersonal.
 Patienten bör kvarstanna på uppvaket ca 20-30 min efter behandlingen. Patienten bör ges
möjlighet att vakna i sin egen takt. Låt patienten sova
 Tänk på att patienten återhämtar sig gradvis, informera och stötta patienten under
uppvakningsprocessen.
 Ha patienten under uppsikt t.ex. vid påklädning r/t fallrisk pga yrsel. Tänk på postiktal
förvirring.
 Stäng av syrgas och POX. Sprita sladd och slang och rulla ihop dem.
 Ta bort sängkläder från britsen och rengör britsar och kuddar. Vid behov bädda nytt
 Vid tveksamhet, stäm av med ECT-personal om det är ok att gå med patienten till
avdelningen.
 Undvik att ta trappor när patienten skall tillbaka till sin vårdavdelning
Avdelningspersonals ansvar samma dag som patienten haft ECT-behandling/mellan
patientens ECT-behandlingar
 Följa upp patienten utifrån hur denne reagerar på sin behandling. Dvs uppföljning av allmänt
mående, ev förekomst av effekt/biverkningar
 Ge patienten kontinuerligt anpassat stöd/stödåtgärder utifrån aktuell ECT-behandling
 Ge patienten kontinuerlig, anpassad information utifrån ECT-behandling
 OBS: Om behov uppstår/finns se till att patienten och/eller närstående ges specifikt anpassad
information om ECT-behandling. Personal som ger denna riktade information skall vara
kunniga inom området. Personal från ECT-enheten kan alltid rådfrågas!
Rutiner vid avslutad ECT-behandling (Avdelningsansvar)
 Patienten (ev också närstående) ges av behandlande läkare information om
behandlingsutfall, hur fortsatt uppföljning ser ut inklusive eventuella stödåtgärder som ges om
behov finns/uppstår
 CPRS-minne, MADRS-S och EQ-5D skattas inom en vecka efter avslutad ECTbehandling/Indexserie
 Behandlande läkare tar kontakt med ECT-enheten utifrån att patienten skall erbjudas
besökstid hos personal vid ECT-enheten och det inom en vecka från sista ECT-behandling
Rutin vid uppföljningssamtal hos personal vid ECT-enheten
 Samtal utifrån genomförd/avslutad ECT-behandling. Inriktning mot frågor som patienten har,
hur patienten upplevt behandlingen bland annat avseende effekt, biverkningar
 Patienten informeras om 6-månadersuppföljning. Dvs att det hem till patienten kommer
skickas en enkät inklusive skattningsskala (MADRS-S), hälsoenkät (EQ-5D) och frankerat
kuvert att skicka tillbaka svaren till ECT-enheten
Relaterad information
ECT-enheten Sahlgrenska (väsentlig information från Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät)
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade2/Verksamheter/Psykiatri_Affektiva/Enheter/ECT-Sahlgrenska/
Kvalitetsregister ECT
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
26563
Giltigt fr.o.m
2017-02-28
Version
4
RUTIN
ECT Psykiatri Affektiva Sahlgrenska
http://www.psykiatriregister.se/node/208
Ansvar
Verksamhetschef eller annan utsedd person i verksamheten informerar när rutinen införs eller
revideras och ansvarar för att verksamhetsområdet arbetar enligt SOSFS 2011:9. Verksamhetschef
via linjechef på enheten ansvarar för att rutinen är känd och medarbetarna har ansvar att följa rutinen.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetsutvecklare tillsammans med sektionschef för läkare inom Psykiatri Affektiva ansvarar för
uppföljning av rutinen. Avvikelse från rutinen hanteras enligt SU:s riktlinjer för avvikelsehantering i
MedControl PRO.
Arbetsgrupp
Anders Bergstedt, vårdenhetsöverläkare ECT-enheten/Diagnos och Konsultationsteamet
Karri Sarberg Specialistsjuksköterska ECT-enheten/Diagnos och Konsultationsteamet
Robert Claeson Specialistsjuksköterska ECT-enheten/Diagnos och Konsultationsteamet
Irma Guzman Specialistsjuksköterska ECT-enheten/Diagnos och Konsultationsteamet
Granskare
Martina Petersson, skötare, avdelning 80
Lise-Lott Westberg, vårdenhetschef, avdelning 81
Lena Schmidt, specialistsjuksköterska, avdelning 81
Jill Bjurgren, vårdenhetschef, avdelning 82
Linda Ivarsson, sektionsledare, avdelning 82
Monalii Forsberg, skötare, avdelning 82
Peter Almqvist, skötare, avdelning 82
Linnea Jürgens, skötare, avdelning 86
Jessica Alingsjö, sjuksköterska, avdelning 618 anorexi och bulimi
Dimitra Falari, vårdenhetsöverläkare, avdelning 86
Stergios Iatrou, vårdenhetsöverläkare, avdelning 80
Anna Asamrisson, vårdenhetsöverläkare, avdelning 81
Konstantinos Stavroulakis, vårdenhetsöverläkare, avdelning 82
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)