Miljoofarlig verksamhet

Seminariummiljöfarligverksamhet
2-3mars2017
Seminariet fokuserar på kontroll av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta innefattar
bland annat de generella regler som styr miljöfarliga verksamheter, inklusive tillståndsgivning
för verksamheter som är tillståndspliktiga (MB 2 Kap.); definitionen av miljöfarlig
verksamhet samt reglerna för vilka sådana verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan
för att få bedrivas (MB 9 Kap.); samt förutsättningarna för tillsyn över miljöfarliga
verksamheter (MB 26 Kap.).
Materialtillseminariet:
MÖD2006:53ombl.a.tillämpningenav1kap1§MB
MÖD2011:48ombl.a.försiktighetsmåttrörandeanmälanombetongfabrik
MÖD2012:20omföreläggandeattmätaradonhaltibostad
MÖD2013:26omtillståndtillanläggandeochdriftavbiogasanläggning
MÖD2013:30omförbudmotvissvedeldning
MÖD2013:42omskadeståndenligt32kapMB
Mark-ochmiljööverdomstolensdom2014-06-05iM11644-13ommiljöfarlig
verksamhet
Mark-ochmiljööverdomstolensdom2014-11-20iM11676-13omutredningsansvar
ochmiljöfarligverksamhet
MÖD2015:17ommiljöorganisationersklagorätt
MÖD2015:24omklagorätt
MÖD2015:27omföreläggandeombyteavvärmekällaföruppvärmningavbyggnad
Instruktioner:
Införseminariet:
Allaläserallarättsfallen.
Detkanframståsommångarättsfall,menjagtrorochhoppasattniskahastor
behållningavattläsadem,ochomnifokuserarpådetväsentligaidemkommerdetinte
varasärskiltbetungande☺.
Påseminariet:
Påseminarietkommerniattfåetträttsligtproblem,medanknytningtillderättsfallni
lästtillseminariet.Underdenförstatimmenpåseminarietkommerni,ierasmågrupper,
tillsammansfåarbetamedlösningartilldetta.Underandratimmenavseminariet
kommerviattgemensamtgåigenomeralösningar.
Serframmotattträffaerpåseminariet!
Josefin