Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma
HSB:s bostadsrättsförening Vetebrödet i Stockholm
Vi behöver ändra föreningens stadgar. Huvudskälet till detta är att bostadsrättsföreningar
numera likställs med ekonomiska föreningar – och för att stadgarna ska följa de lagar och
regler som gäller för dem måste de revideras. För att ändra stadgarna behövs beslut på två
på varandra följande stämmor och därför kallar styrelsen nu till extra föreningsstämma. På
extrastämman kommer vi bara att behandla stadgebytet, inte de vanliga stämmofrågorna.
Den extra stämman blir onsdagen 29 mars 2017 kl. 19.00 i styrelserummet eller allrummet,
beroende på hur många vi blir.
Ordinarie föreningsstämma blir sedan onsdagen den 31:a maj. Om ni har motioner till den
behöver vi i styrelsen ha dem senast 31:a mars. De kan mailas till [email protected]
eller läggas i föreningens postfack i nummer 16. Kallelse till ordinarie stämma kommer när
stämman närmar sig.
Dagordning för extrastämman
§1
Stämmans öppnande
§2
Val av stämmoordförande
§3
Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§4
Godkännande av röstlängd
§5
Fastställande av dagordning
§6
Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av
rösträknare.
§7
Fråga om kallelse behörigen skett
§8
Genomgång av de delar av stadgarna som föreslås ändrade
§9
Godkännande av nya stadgar för föreningen
§10 Stämmans avslutande
Bilagor
Bilaga 1 – Styrelsens förslag på nya stadgar för föreningen