- Viggbyholms Båtklubb

VIGGBYHOLMS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE
Torsdagen den 9 mars 2017
Föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mötets öppnande
Justering av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera
mötesprotokollet
Fastställande av föredragningslista
Föredragning av styrelseberättelse
Föredragning av ekonomisk rapport
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner
Till styrelsen inkomna och i årshandlingarna angivna motioner
Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter
och valberedning
Utdelning av förtjänsttecken
Övriga frågor
Mötets avslutande
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 1
Redovisning för räkenskapsåret 2016
Styrelsen för Viggbyholms Båtklubb avger härmed följande redovisning
Innehåll
Sida
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Redovisnings- och värderingsprinciper
Noter
Revisionsberättelse
Sammanställning av styrelsens arvoden
Valberedningens förslag
Till styrelse inkomna motioner
Styrelsens svar rörande inkomna motioner
3 - 10
11
12
13
14-16
17
18
19
20
21-22
Alla belopp redovisas i svenska kronor, SEK
Sida 2
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB
Verksamhetsberättelse
Klubben har ca 1,800 medlemmar. Samtliga båtplatser har, bortsett från normal
omsättning, varit uthyrda under året. Klubbens ekonomi är god och vi har bra
kontroll på intäkter och omkostnader. Styrelsen har haft nio protokollförda möten
under verksamhetsåret.
Till båtsäsongen färdigställdes den nya rampen för sjö- och torrsättning. Ny brygga
på norra sidan. Detta innebär bara två bryggor vilket gör att det går lättare och
säkrare att köra ner Subliftarna.
I övrigt har klubben haft ett bra år med bland annat fortsatt satsning på ungdomar
där vi varje år utvecklar vår verksamhet. På personalsidan har Mats Ohlsson fått
hjälp även detta år av Kent Mihnoss under vårens sjösättning och höstens
båtupptagning. Styrelsen riktar ett stort tack till Mats, Kent och Sandra för deras
insatser på Hamnkontoret och inom övriga områden i klubben.
Styrelsen, som under verksamhetsåret 2016 haft nedanstående sammansättning,
vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar som under det gångna året på olika
sätt hjälpt till i klubben och bidragit till den trevliga klubb vi nu har.
Peter Myrman
Ordförande
Lars Lundbladh
Vice Ordförande
Thomas Jeppson
Kassör
Roger Nilsson
Sekreterare
Niclas Antonsson
Ledamot
Sigyn Jangskog
Ledamot (avgått aug 2016)
Markus Tollefors
Ledamot
Ulf Svensson
Ledamot
Carina Norberg
Suppleant
Jiri Otta
Suppleant
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Kjell Bergman
Suppleant
Sida 3
Hamnkommittén
VBK´s hamnkommitté har under 2016 bestått av Niclas Antonsson, Kjell Bergman,
Lars Lundbladh, Mats Ohlson och Ulf Svensson. Vi har under året arbetat med
många olika frågor med såväl akuta problem, förebyggande underhåll och inte
minst nya framtidsplaner för hamnen.
Vi i Hamnkommittén vill framföra ett stort tack till alla som ställt upp och gjort
detta år möjligt, genom stora och små insatser. Vi hade inte kunnat göra allt själva.
Det är vi alla tillsammans som kan göra stora saker.
Här följer en redogörelse över större projekt och händelser från det gångna året.
Spolplatta
Intill vår spolplatta finns en trekammarbrunn där vi samlar upp och sedimenterar
vårt spolvatten. Ovanpå denna trekammarbrunn har det legat två brunnslock av
gjutjärn som är tunga att lyfta på när anläggningen skall användas och vi behöver
inspektera brunnen. Under en normal torrsättningsdag öppnas dessa brunnslock
minst två gånger per dag. Ytterligare problem som har försvårat inspektion har
varit att master lagts upp över brunnslocken och då var det varit svårt att komma
åt brunnen med mindre än att krypa under masterna. Vi har därför bytt ut de
tunga brunnslocken mot lättare durkplåtsluckor och även byggt upp ett staket runt
brunnslocken för att öka åtkomligheten och minska risken att master läggs över
luckorna.
I den hage som byggts upp har vi även iordningställt ett förvaringsutrymme för
uttjänta filter.
Subliftarna
Efter att sista båten sjösattes i våras skulle den sista Subliften parkeras. När det var
en meter kvar till garageportarna havererade drivningen till hydraulpumpen med
påföljd att det inte gick att få drivning eller styrning på den. Det hela slutade med
att vi fick ta hit en tungbärgare som lyfte in subliften i garaget. Orsaken var att
kopplingen mellan dieselmotorn och hydraul pumpen hade nötts ut. Efter
inspektion visade sig att alla subliftar hade mer eller mindre slitna kopplingar.
Under våren/sommaren byttes därför kopplingarna på alla tre subliftarna.
Vi kommer nu efter diskussion med tillverkaren att införa regelbundet byte av
dessa kopplingar för att säkerställa att detta fel inte uppkommer igen.
Traktor
Problemet med den havererade Subliften aktualiserade frågan om vår möjlighet att
själva flytta en havererad sublift. Vi insåg att det finns tillfällen när vår gamla
trotjänare dvs. traktorn inte klarar de arbetsuppgifter vi ställs inför.
Vi började därför ta kontakt med olika leverantörer av begagnade maskiner för att
söka efter en ny traktor. Svaret vi fick pekade på att det vi skulle behöva var en
traktor som både klarar att lyfta och dra mer än den tidigare. Till exempel har vi nu
införskaffat betonghinder som vi ställer upp runt hamnplanen för att förhindra
biltrafik och förhoppningsvis stölder på vår hamnplan. Vi hade lite tur och hittade
en lämplig Volvo L25 hjullastare i bra skick till rätt pris och köpte in den som
ersättare för den gamla traktorn som nu har sålts.
Sida 4
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Avspärrningar av hamplanen
Vi har fått möjligheten att köpa loss avspärrningsbarriärer till ett mycket bra pris.
Inköpen som vi nu gjort understiger hyran för samma barriärer under en säsong.
Tyvärr fanns inte tillräckligt antal tillgängligt som täcker hela vårt behov men vi
har meddelat leverantören vårt intresse och hoppas på att köpa loss några till.
Parkeringar
Den del av hamnplanen som vi omvandlar till parkeringsplatser har tidigare somrar varit
svårt att få till så att den är funktionell för alla och att vi kan få till en både en bra traileroch bilparkering. Ett problem vi har haft när parkeringsytan inte varit tydligt uppmärkt är
att det ofta hänt att utfarterna har blockerats av parkerande bilar. Inför säsongen
införskaffades ett antal vattenfyllda plastbarriärer som har ställts upp för att skapa
överskådliga avgränsningar och vår förhoppning är att vi på så vis har haft en bättre
situation på hamnplanen i år än tidigare med mindre frustrationer med instängda fordon.
Till torrsättningen 2016 iordningställdes ett tiotal platser för åretruntparkering av trailers.
Dessa platser erbjuds till dem som har bryggplats, -vinteruppställning samt
sommaruppställning för trailern.
Bokningen av torrsättning
Bokning av torrsättning har i år för första gången fungerat bra. Den avgift som infördes
2016 för den som inte själv bokar sin tid hade avsedd effekt, och i år hade vi 10
medlemmar som inte bokat sig att jämföra med 2015 då vi hade ca 150 medlemmar som
inte bokade sig själva. Detta har lett till att planeringsarbetet gått både fortare och mycket
smidigare än tidigare år.
Sjö och Torrsättning
Några större incidenter har inte inträffat vid våra torr- och sjösättningar. Men tyvärr lyftes
oturligt nog några båtar med slingen runt propelleraxel eller drev. Detta är något som våra
medlemmar och förare kan bli bättre på genom erfarenhet och även uppmärkning av
lyftpunkter och kontroll innan lyftet sker. Medlemmarna bör vara uppmärksamma och
förklara för förare och förmän vad som kan vara känsligt på den egna båten.
Rampen
I rampen har det skett förändringar. Den mittre bryggan har flyttats norrut för att
underlätta Subliftarnas väg upp och ner i rampen. Denna flytt av rampen har även lett till
att en sublift, den stora, har byggts om (bytt sida) så att vi har möjlighet att komma åt
bandlåsen från den nya bryggan.
Det har framkommit synpunkter från de som sjösätter med egen trailer, att det är svårare
att leda fram båten till trailern. Tidigare kunde man lätt gå längs mittbryggan. Vi tittar på
en möjlig lösning på detta problem.
Miljö
Miljökurserna har även hållits i år och vi har glädjande nog ett väldigt högt deltagande på
dessa kurser. Vår vattenreningsanläggning har dock fortfarande problem att nå de
riktvärden som ställts upp av Hav och vatten-myndigheten. Vi tampas med för höga värden
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 5
av framförallt Zink som ganska säkert beror på de blödande färger som fortfarande
används. Vi uppmanar alla båtägare att byta till hårda godkända östersjöfärger. Skulle vi
inte nå de riktvärden som myndigheterna ställer på vårt spillvatten så kommer vi troligen
att bli tvungna att införa förbud för blödande färger i framtiden. Tyvärr har det
framkommit att några av våra medlemmar som har egen upptagning inte följer våra
riktlinjer och fortfarande använder kemikalier och tvättmedel på spolplattan. Det har även
förekommit motorkonserveringar på vår spolplatta vilket är absolut förbjudet då detta
spolierar vårt filter och vattenreningen och innebär att vi måste byta filter helt i onödan.
För att kunna nå de krav som ställs på vår vattenrening kommer vi att inför kommande
säsong ytterligare modifiera filteranläggningen tillsammans med filterleverantören. Om
inte denna ombyggnad av anläggningen lyckas och kemikalieförbudet på spolplattan följs,
kommer vi att bli tvungna att ta till andra åtgärder som tex att införa ett förbud för
blödande bottenfärger och kanske stänga spolplattan för egen bottentvätt.
Elsäkerhet
Med hjälp av Ulf som är nytillkommen i hamnkommittén och tillika har en bakgrund som
elektriker har vi haft möjlighet att genomföra egna tester och reparationer av våra
jordfelsbrytare. Nu har samtliga jordfelsbrytare kontrollerats och protokollförts och de
som inte klarat testet har nu bytts ut.
Telefoni
Vårt telefon- och växelsystem har moderniserats och är nu baserat på mobiltelefoner. Den
tidigare lösningen med fast telefoni och växel var på väg att avvecklas. Med den lösning vi
hade tidigare var kostnaderna förhållandvis höga. Den lösning vi nu har valt ger ett mer
flexibelt och modernt system. Samtidigt har vår fasta telefon på Furholmen avvecklats då vi
anser att den inte längre fyller någon funktion då i princip alla samtal idag sker med
mobiltelefon.
Bodfack
En av förra årets motioner gällde att vi skulle undersöka möjligheten att utöka antalet
bodfack. Vi kan konstatera att vi har begränsade markytor för att bygga nytt, så våra tankar
gick till redan befintliga byggnader. Vid samtal med masthuspojkarnas ledare har vi
konstaterat att det finns vissa möjligheter att utnyttja del av masthuset. De inre 15
metrarna i första masthusgången skulle kunna byggas om till bodfack. Ingång finns redan
på långsidan av masthuset, i höjd med lilla verkstaden. Vi skulle kunna bygga bodfack på
båda sidor i gången vilket totalt innebär ca 30 meter bodfack. Beroende på hur breda vi gör
facken skulle det innebära ca 40-50 nya bodfack.
Vi planerar att genomföra denna nybyggnad under sommaren så att bodfacken kan
utnyttjas till hösten 2017.
Mastvagnar
Mastvagnarna har varit med en längre tid och har börjat visa sin ålder. Två nya har därför
köpts in. Vi kommer att ha kvar de gamla så länge de håller ihop.
Sida 6
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Jolleplatser
Våra Jolleplatser har fått sig en genomgång. Ytan har jämnats av och ny grusbädd har lagts
ut på duk. Buskar har rensats bort och en balk har satts upp i bakkant av platserna.
Sommarjobbare
Under sommar har vi haft hjälp av sommarjobbande ungdomar som gjort en fin insats och
hjälpt till med bland annat målning och städning.
Lodning av hamnen
Under en av årets sämsta dagar vädermässigt inledde vi en lodning av hamnen, arbetet
slutfördes på några dagar med nyinförskaffad utrustning/ekolod med tillhörande
programvara. Utrustningen monterades på hamnbåten som i och med detta blev vår egen
sjömätare. Mätningarna fungerade bra och efter lite trixande med programvaran fick vi till
en bra djupkurva över hela hamnområdet. Mätningarna visar att vi har bra djup i hamnen.
Dock ser vi att placeringen av pålbojarna på norra A-bryggan kan ha lett till att man gått
lite längre norrut när man skall gå in mot norra kajen. Går man för långt norrut missar man
då mudderrännan och kan med djupgående segelbåtar få grundkänning. Lodningen blev på
grund av tidsbrist inte riktigt så detaljerad som vi önskar i hela hamnområdet, vi
koncentrerade oss på norra delen av hamnen men vi avser att fortlöpande komplettera
med en mer ingående lodning för att nå högre upplösning av bottenförhållanden i hamnen.
Kommunala grävarbeten och toatömning
Under vintern har Täby kommun genomfört renovering av VA nätet genom att lägga nya
rör längs med Hamnvägen. Detta arbete skall vara avklarat i tid för vår sjösättning. I
samband med denna renovering har vi även påbörjat en installation av en
toatömningsanläggning på norra kajen samt en modernisering av den gamla anläggningen
på södra kajen. Denna är en komplettering till den anläggning som historiskt har funnits
på södra kajen. Detta kommer att förbättra tillförlitligheten på så vis att vi har två
anläggningar utifall någon skulle fallera. Vår ursprungliga anläggning på södra kajen
krävde en hel del handpåläggningar. Vi var tex. tvungna att bevaka hur full hålltanken var
och vid behov tömma den manuellt. Anläggningen började även visa tecken på förslitningar
när ventiler inte höll tätt. Vi har därför införskaffat två moderna pumpstationer som
pumpar avfallet direkt ut i avloppsnätet och som därför inte kräver att vi tömmer
anläggningen manuellt.
Bryggprojektet
Bryggprojektet visade sig bli mer akut än vad vi tidigare förutsett, när ovädret i början på
januari gjorde att yttre delen av A-bryggan delvis slet sig från sina förtöjningar. Detta i sin
tur ledde till att den yttre pontonen slog upp ett hål i den näst yttre pontonbryggan varvid
den delvis har vattenfyllts.
Täby kommun har därför inlett en upphandling av en ersättningsbrygga och det är allas
förhoppning att vi den ska vara på plats till sjösättningen den 15:e april när hamnen
öppnar.
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 7
Täby kommun har under vintern även beslutat om en investeringsbudget på 20 miljoner
kronor för att rusta upp hamnen med nya bryggor då det anses att nuvarande bryggor
inom de närmsta åren kräver en hel del kostsamt underhåll och även ställer till en del
problem som inte är så lätta att lösa:






Åldrande förtöjningsstolpar
Slitna bryggor och gångplan som på vissa delar har satt sig
Smala och besvärliga bryggor med ”gupp” som monterats pga tidigare repartitioner
Undermåligt elnät på bryggorna och eldragning under bryggorna
Nuvarande bryggutförande kräver att vi håller isfritt runt stolpar och bryggfundament
vilket leder till höga elkostnader
Icke flexibla/anpassningsbara båtplatser pga fast stolpar
Med nuvarande investeringsbudget ser vi att bryggorna A-F kan ersättas med flytbryggor
och Y-bommar. Elnätet kan rustas upp och att vi får möjlighet att justera båtplatserna till
mer efterfrågade båtplaster och storlekar. Vi ser även en möjlighet att framöver kunna
utöka antalet bryggplatser.
I det inledande förslaget från kommunen angavs budgeten till 20 miljoner kr inkl moms
och att projekttiden skulle vara 5 år. Efter diskussioner med Täby kommun har
projekttiden krympts till 3 år och det har även visat sig att budgeten är exklusive moms.
/ Niclas Antonsson för Hamnkommittén
Information
VBK:s medlemstidning Vimpeln, har under året utkommit med fyra nummer. Vimpeln är
den huvudsakliga informationskanalen till VBK:s medlemmar och tidningen innehåller
såväl information från styrelsen och Hamnkontoret, som från de olika sektionerna. Här
hittar ni också inbjudan till kurser och föredrag, samt kallelser till Års- och Höstmöte.
En av redaktionens målsättningar är att tidningen inte ska bestå av för mycket annonser,
utan istället ska läsvärde och klubbkänsla vara i fokus. Samtliga nummer av Vimpeln läggs
ut på hemsidan, så snart papperstidningen kommit medlemmarna tillhanda. Vi hoppas och
tror att de allra flesta uppskattar när Vimpeln ramlar ner i brevlådan!
Redaktör för Vimpeln är Carina Norberg och för produktionen svarar Ingela Almén.
Under året har redaktionen också tagit fram en ny Furholms-folder, med aktuell
information om vår Klubbholme.
Antalet besökare på VBK:s hemsida är stort och det blir allt vanligare att våra medlemmar
tar del av aktivitetsutbud och information om verksamheten genom att gå in på
www.viggbyholmsbatklubb.se. Även presumtiva medlemmar söker ofta information om
kötid, avgifter och annat via internet.
Vi har under en längre period försökt att få till en helt ny hemsida, men har inte kommit
ända fram med detta arbete ännu.
Sida 8
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Vårens informationsmöte för nya medlemmar lockade som vanligt många till Klubbhuset.
Varje år får VBK drygt ett hundratal nya medlemmar och i år slog vi rekord i antalet
mötesdeltagare med cirka 70 stycken. Det är väldigt roligt att så många är nyfikna på
klubben och verksamheten. Inför vårens möte tänkte jag prova med en ny giv; ingen
föranmälan, utan kom som du är, om du vill. Kanske kan det få ännu fler att dyka upp?
Utbildning
Klubbens kurs- och mötesverksamhet erbjuder trevliga aktiviteter för våra medlemmar.
Förarintygskurserna är populära och blir snabbt fulltecknade. Detta år drog även höst-kursen fullt
hus. Vi har också haft en VHF-kurs med många intresserade deltagare.
Klubben skulle behöva förstärkning med ytterligare en eller flera navigationslärare som kunde
engagera sig i utbildningsverksamheten, så att vi kan erbjuda ett bredare utbud av kurser, både
enklare och lite mer specialiserade.
Under våren inbjöd vi medlemmarna till två uppskattade temakvällar, dels ett ”iskallt” föredrag
med Tobias Törnebohm som berättade om segling i arktiska farvatten och dels en rigg-kväll med
Doghouse och Harken.
/ Carina Norberg
Klubbverksamhet och sjöliv
Familjefesten på Furholmen under midsommarhelgen lockade som vanligt ett antal
medlemmar. Vi riktar ett stort tack till alla de som, genom att dra sitt strå till stacken,
möjliggjorde detta populära arrangemang. Båtantalet låg kring 30-40 stycken och både
stora och små deltog med liv och lust i alla helgens aktiviteter.
Det ny-gamla evenemanget ”Kräftköret” samlade 7 båtar för den uppskattade
kraftmätningen till Furholmen med efterföljande kräftätning därstädes.
Den uppskattade serveringen i Klubbhuset under sjö- och torrsättningarna sköts av
juniorsektionen som med bravur sköter verksamheten och det blev lång kö till
våffeljärnen!
/ Roger Nilsson
Juniorverksamheten
2016 var ett år av nytänkande, då juniorsektionen gjorde många nya vägval. Klubben skaffade sin
första kölbåt och det kom in en ny drivande kraft bland de ansvariga juniorerna för att nämna två
saker.
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 9
Seglarskolan
Som vanligt genomfördes 5 seglarskoleveckor med bravur och 150 glada elever lämnade
klubben med nya positiva erfarenheter. Vi genomförde även vår första kölbåtskurs med
ett lyckat resultat, så pass lyckat att det inför seglarskolan 2017 kommer finnas 2 st
kölbåtar i klubben.
Träningsgrupp
Under 2016 valde vi att köra lite mjukt på träningssidan, för att börja forma något nytt.
Med ny energi från tränare och ansvariga och ett stort tillskott på elevsidan med före detta
sjöscouter gjorde träningen en nystart för att sakta men säkert visa oss ute på tävlingar
igen. 2017 blir året att börja visa vad vi går för.
I skrivande stund är det 2017 och vi har ett riktigt spännande år framför oss, med många
utmaningar. Allt från att lära en massa nya juniorer det roligaste som finns, nämligen
segling, till att vidareutveckla kölbåtsseglingen ytterligare ett steg. Det ser vi alla fram
emot!
Sist men inte minst vill jag passa på att tacka alla barn, föräldrar och instruktörer för allt ni
gör. Inte minst, att ni gör detta till världens bästa och roligaste seglarskola!
Vi syns 2017!
/ Markus Tollefors
Ekonomi
Vi kan nu konstatera att resultatet för 2016 blev 489,979 kr. Vår budget var på 113,700 kr.
Lägre kostnader har bidraget till detta resultat. Inga större projekt har genomförts. Även
denna vinter blev mild vilket gör att elkostnaden blev väsentligt lägre är budgeterat.
Klubbens ekonomi är bra och har växt sig starkare för varje verksamhetsår. Detta är nu
viktigt inför kommande års investeringar i nya bryggor.
Klubbens ekonomi är väl konsoliderad med god likviditet. Det ekonomiska resultatet av
klubbens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
/ Thomas Jeppsson
Sida 10
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1
183 57 Täby
Årsbokslut
Räkenskapsåret 160101-161231
Org nr 816000-2039
RESULTATRÄKNING
Not
Föreningens intäkter
1
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övrig kostnad
Summa föreningens kostnader
2
16 12 31
-
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar -
15 12 31
6 084 331
6 075 871
2 934 943
1 969 921
627 917
5 532 781
- 3 205 729
- 1 995 459
- 657 979
- 5 859 167
551 550
216 704
27
61 598
61 571
-
40
53 119
53 079
Resultat efter finansiella poster
489 979
163 625
ÅRETS RESULTAT
489 979
163 625
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 11
Årsbokslut
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1
183 57 Täby
Räkenskapsåret 160101-161231
Org nr 816000-2039
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not
16 12 31
15 12 31
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
681 443
99 360
89 893
154 278
1 825 092
1 121 250
286 614
341 220
779 330
225 000
730 117
113 554
94 624
167 794
2 221 755
1 164 375
297 229
359 916
822 033
-
5 603 480
5 971 397
3 200
108
40 085
43 393
800
64
27 988
28 852
363 302
406 695
289 253
318 105
6 010 175
6 289 502
3 230 585
489 979
3 720 564
3 066 960
163 625
3 230 585
668 030
481 250
1 149 280
1 064 714
656 250
1 720 964
52 619
60 022
571 684
456 006
1 140 331
231 839
73 506
571 684
460 924
1 337 953
6 010 175
6 289 502
Anläggningstillgångar
Byggnad, klubbhus
2:4 brygga
Sjöbodar
Inventarier
Sublift
Furholmsbryggan
Hamnkontor
Furhomsbrygga flyt
Nockbryggor
Lastmaskin
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
S:a
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Lån Sublift
Lån Nockbryggor
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Kortfristig del av lån
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda Panter;
14
1 825 092
2 221 755
Inga
Inga
Äganderättsförbehåll i anläggningstillgång
som säkerhet för lån
Ansvarsförbindelse
Sida 12
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1
183 57 Täby
Årsbokslut
Räkenskapsåret 160101-161231
Org nr 816000-2039
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd .
Tillämpande principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod
periodiseras bidraget över denna period.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande
avskrivningsår.
Byggnader 30 år
Inventarie 5 år
Sublift 10 år
Furholmsbrygga 30 år
2:4 brygga 10 år
Hamnkontoret 30 år
Furholmsbrygga flyt 20 år
Nockbryggor 20 år
Lastmaskin 5 år
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder har upptagits till lånat belopp efter avdrag för kortfristig del.
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 13
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1
183 57 Täby
Årsbokslut
Räkenskapsåret 160101-161231
Org nr 816000-2039
NOTANTECKNINGAR
1 Föreningens intäkter
Års-och adm avgifter
Bryggavgifter, ramp
Upplagsavgifter, trailer, u a
Sjö- o torrsättningsavgifter
Mastskjulsavgifter
Gästhamnsavgifter
Övriga medlemsavgifter, inträde,påm, el,bod,miljö
Avgift för nycklar, vimplar
Annonsintäkter / Vimpeln
Seglarskola/träningsverksamhet
Övriga intäkter, hyresint, avvyttring
Summa
2016
758 100
1 855 705
1 642 230
909 605
56 400
34 400
420 916
52 000
47 200
273 275
34 500
6 084 331
2015
767 450
1 816 340
1 648 510
936 500
57 400
46 900
403 421
51 000
48 800
298 550
1 000
6 075 871
1 101 163
171 287
653 239
143 867
79 211
54 199
95 458
51 703
114 000
1 969 921
132 085
400 303
627 917
5 594 353
1 080 092
175 132
1 064 218
144 328
90 753
31 164
92 395
48 328
122 132
1 995 459
126 227
284 039
657 979
5 912 246
2 Föreningens kostnader
Arrende
El och vatten
Drift och underhåll
Städning renhållning
Övriga kostnader licenser
Sjö / torrsättning drift lyft
Vimpeln
Försäkringar
Föreningsavgifter och bidrag
Löner, personalkostn, instruktörer, arvoden
Kontorsmatr.,telefon,data, porto
Övriga kostnader
Avskrivningar
Avyttring
Sida 14
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Viggbyholms Båtklubb
Hamnvägen 1
183 57 Täby
Årsbokslut
Räkenskapsåret 160101-161231
Org nr 816000-2039
Anläggningstillgångar
3 Byggnad
Byggnation Klubbhus
Ack avskrivning
Planenligt värde
4 2:4 Brygga
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
5 Sjöbodar
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
16 12 31
15 12 31
-
1 460 233
778 790
681 443
-
1 460 233
730 116
730 117
-
141 942
42 582
99 360
-
141 942
28 388
113 554
-
141 934
52 041
89 893
-
141 934
47 310
94 624
6 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
1 872 237
- 1 717 959
154 278
1 837 237
- 1 669 443
167 794
7 Sublift
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
3 966 632
- 2 141 540
1 825 092
3 966 632
- 1 744 877
2 221 755
8 Furholmsbrygga
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
9 Hamnkontor ombyggnad
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
-
1 293 750
172 500
1 121 250
-
1 293 750
129 375
1 164 375
-
318 460
31 846
286 614
-
318 460
21 231
297 229
10 Furholmsbrygga Flyt
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
373938
-32718
341220
373938
-14022
359916
11 Nockbryggor
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
854060
-74730
779330
854060
-32027
822033
12 Lastmaskin
Anskaffningsvärde
Ack avskrivning
Planenligt värde
225000
0
225000
0
0
0
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 15
Sida 16
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 17
Arvode och ersättningar till VBK styrelse 2016
Arvode
Övrigt*
Peter Myrman
Styrelseorförande
25 000:-
Lars Lundbladh
Vice ordförande
8 000:-
5 345:-
Markus Tollefors
Juniorledare
8 000:-
20 058:-
Thomas jeppsson
Kassör
12 000:-
11 800:-
Niclas Antonsson
Hamnkommittén
15 000:-
Roger Nilsson
Sekreterare
12 000:-
Ulf Svensson
Ledamot
8 000:-
Sigyn Jangskog
Ledamot
0:-
Carina Norberg
Suppleant
4 000:-
Jiri Otta
Suppleant
4 000:-
Kjell Bergman
Suppleant
4 000:-
1 200:-
*) Avser reseersättning, subliftsförarlön och liknande
Sida 18
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 19
Inkomna motioner
Sida 20
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Styrelsens svar till inkomna motioner
Motion rörande visionsgrupp
VBK har under de senaste 12 åren genomfört ett stort antal förändringar. För 12 år sedan
konstaterade klubbens styrelse att samhället skulle komma att ställa betydligt hårdare
miljökrav på varv, marinor och båtklubbar. Då VBK är en av Sveriges största båtklubbar
blev det nya myndighetskravet en fråga om vår framtida existens. Ett stort arbete startades
ang vad som krävdes för att uppfylla myndigheternas krav. I samband med detta arbete
ställdes styrelsen inför ett antal olika frågor. En av de svåraste frågorna handlade om hur
framtidens båtliv kommer att se ut. Styrelsen arbetade fram ett förslag där stora delar av
klubbens dåvarande infrastruktur skulle ersättas. Resultatet av detta arbete kan vi idag se i
form av spolplatta, stora rampen inköp av våra subliftar etc. Styrelsen arbetade i nära
samarbete med Täby kommun för att hitta bästa tänkbara lösning både tekniskt,
ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Idag tycker de flesta av oss att detta är en naturlig del av
klubbens verksamhet, men för 12 år sedan var detta en snudd på ouppnåelig vision.
Parallellt med infrastrukturprojektet startade styrelsen 2010 ett visionsprojekt.
Bakgrunden till visionsprojektet var att styrelsen insåg behovet av långsiktigt mål.
Ramarna för visionsprojektet skapades utifrån klubbens stadgar. Styrelsen konstaterade
samtidigt att ett visionsarbete sker utan något slutdatum. Visionsdokumentet är en viktig
del av styrelsens beslutsunderlag då många förslag måste ställas mot klubbens vision
innan beslut kan fattas. Visionsdokumentet utformades utifrån stadgarna och omvärldens
krav och behandlar följande områden:






Ungdomsverksamheten
Säkerhet
Medlemsservice
Båthantering
Underhållsplanering
Driva intressefrågor
Visionsarbetet har löpande redovisats på ett antal medlemsmöten. 2012 genomfördes en
enkätundersökning via Vimpeln där ett antal frågor ställdes till medlemmarna. 2013 inkom
en motion ang visionsbehovet vilken besvarades med att arbetet pågår. Visionsdokumentet
är med oss hela tiden, men omarbetas löpande beroende på för var tids olika behov och
förutsättningar. Det har alltid varit styrelsens ambition att lyssna på våra medlemmar där
alla typer av dialoger kring klubbens verksamhet är välkomna.
Som ett resultat av styrelsens visionsarbete har vi tillsammans genomfört en lång rad av
förbättringar, både vad det gäller båthantering och klubbliv. Klubben har precis påbörjat
arbetet med en organisationsförändring vilket kommer att bidra till bl a en effektivare
hamn samt bättre medlemsservice. Vi har t ex lagt till flytbryggor så att våra mindre båtar
fått en enklare och bättre placering i hamnen, fasta trailerplatser vinter/sommar är ett
annat exempel. Säkerheten i hamnen har förbättrats då vi idag har köpt in
avstängningsmaterial samt upprättat en vaktkur som står på en bättre plats. Vi har även
satsat på klubblivet där vår klubbholme och trivseln runt vår sjö och torrsättning har
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017
Sida 21
förbättrats, genom att vår juniorsektion har drivit café verksamhet i större omfattning. Vi
har även haft ungdomar som genom sommarjobb hjälpt till att få ordning på vårt
hamnområde . Juniorsektionen är ett annat bra exempel på visionsarbete där vi satsat på
seglarskola för alla åldrar och där vi också köpt nya ändamålsenliga båtar etc. Klubben är
en ideell organisation som verkar för ett klubbliv och en hamnverksamhet som med ideellt
arbete hålls så kostnadseffektiv som möjligt.
Enligt stadgarna skall styrelsen leda klubbens verksamhet och däri finns det ett
visionsarbete. Styrelsen välkomnar intresset av att en medlemsgrupp inom klubben vill
bidra till att säkra och utveckla klubben genom att delta i visionsarbetet. Vi ser det som en
styrka om detta arbete kan kompletteras med en visionsgrupp som arbetar tillsammans
med styrelsen.
Styrelsens rekommendation till beslut:
Styrelsen välkomnar förslaget och rekommenderar årsmötet att fatta följande beslut:
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att tillsätta en sektion kallad Visionsgruppen
Målet med sektionens arbete är att presentera förslag som gör VBK till en av Stockholms
mest attraktiva båtklubbar. Sektionens arbete skall präglas av öppenhet, vidare ska det
hållas öppna möten dit intresserade medlemmar är välkomna att ansluta sig.
Sida 22
Årsmöte Viggbyholms Båtklubb 2017