framtidens hälso- och sjukvård

TYLÖSANDS
DAGARNA
2017
15 MAJ | HOTEL TYLÖSAND
FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Med dagens rörliga arbetsmarknad och snabba teknologiska utveckling i kombination med ett pressat ekonomiskt läge står den svenska hälso- och sjukvården inför
stora utmaningar men på samma gång minst lika stora möjligheter. Förändringar
kommer behöva genomföras och nya lösningar införlivas i den traditionella vården
i en allt snabbare takt samtidigt som den grundläggande verksamheten, omsorgen
om patienterna och personalen samt den starka utvecklingspotential den svenska
vården om och om igen visat prov på måste vidmakthållas.
Det är just bemannings- och e-hälsofrågorna konferensen Framtidens hälsooch sjukvård fokuserar på 2017. Inte för att dessa frågor är viktigare än några
andra utan för att behovet av lösningar på problemet med bemanning och nya
möjligheter att frigöra resurser och skapa en mer patientsäker vård genom olika
e-lösningar på vissa håll blir allt mer akut.
Under första halvan av dagen ligger fokus på bemanning och hur man som arbetsgivare kan locka bra personal till sin verksamhet och inte minst behålla den man
redan har. Efter lunch skiftas fokus till e-hälsoområdet och några av de möjligheter
till lösningar och lyckade samarbeten med befintliga aktörer som finns att tillgå.
Målet med dagen är att erbjuda om inte färdiga lösningar så åtminstone en dos
inspiration på vägen. Välkommen till Framtidens hälso- och sjukvård!
TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA
PROGRAM
08.30 Registrering och fika
12.10-13.00Lunch
09.00
Välkommen till Tylösandsdagarna!
13.00-13.45 Riksdagens särskilda satsningar inom hälsooch sjukvårdsområdet
Emma Henriksson, ordförande, Socialutskottet
09.05-09.50 Samverkan kommuner och regioner/
landsting som ett led i att effektivisera
och förbättra vården
Göran Stiernstedt, särskild utredare, Effektivvård
09.50-10.20 Ledarskap för omvårdnad med
Magnetmodellen
Torie Palm Ernsäter, sakkunnig kvalitets- och
vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening
10.20-10.30Paus
10.30-11.00 Resursteam istället för hyrpersonal
Helen Hansson, Områdeschef Region Skåne
Gudrun Berggren, HR chef på SUS
11.00-11.30 Chefsrekrytering ny verksamhetsmodell
Anna Annerberg, sektionschef, Attrahera & Bemanna,
projektledare, Chefsrekrytering, Karolinska institutet
13.45-14.45 Framtidens hälsa
Anders Ekholm, vice vd för Institutet för Framtidsstudier
14.45-15.15Fika
15.15-15.55 SKL:s arbete med E-hälsa
Patrik Sundström, programansvarig E-hälsa, Sveriges
kommuner och landsting
15.55-16.20 Kry.se
Livia Holm
16.25-17.05 Samarbete mellan Region Halland och Min
Doktor
Kjell Ivarsson, närsjukvårdschef, Region Halland
17.05Avslutning
11.30-12.10 Hur stärker vi bemanningen inom hälsooch sjukvården?
Maria Åkesson, personaldirektör Region Örebro län och
ordförande i styrgruppen för SKL-projektet Oberoende av
inhyrd personal
INFORMATION
Tid och plats
15 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Målgrupp
Politiker, chefer och personal inom hälso- och sjukvård.
Avgift
Avgiften är 1 700 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch. Du är välkommen att delta i vår gemensamma middag
den 15/5 kl 19.30 för 390 kr. Alla priser är exkl. moms.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand,
tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram till 2017-02-15.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på
Hotel Tylösand.
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är tillgänglighetsanpassade i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Erika Lagergren, e-post: [email protected]
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: [email protected]
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
VÄLKOMMEN!
ANMÄL DIG HÄR