Sympati Spanien 170228 alla

Svenska Hamnarbetarförbundet
Avdelning 132
ShoreLinkAB
att:SusanneJangdal
Piteå2017-02-28
Kopia: [email protected]
[email protected]
EskilRöné[email protected]
Varselomsympatiåtgärder
DetspanskahamnarbetarfacketCoordinadoraharvarslatomstrejk.Strejkenträder
ikraftfredagenden10mars2017.
IsambandmedattCoordinadoravarsladeomstrejk,sändemanävenenhemställan
omsympatiåtgärdertillSvenskaHamnarbetarförbundet.
SvenskaHamnarbetarförbundetsstyrelseochavdelningarharbeslutatatthörsamma
Coordinadorashemställanochvarslaomsympatistrejk.
Aktionensominnebärtotalarbetsnedläggelseträderikraftden10mars2017kl.12.00
ochvarartillden10mars2017kl.15.00.
Piteåden28februari2017
ThomasHöglund
Ordförande
SvenskaHamnarbetarförbundetavdelning132
Bilagor.
Hemställanomsympatiaktion
SvenskaHamnarbetarförbundetavdelning132
Duvhöksgatan12
94164Piteå
[email protected]
0703-129587