Proposition om ändring i Erik Gustafssons Minnesfonds stadgar

Proposition/MotiontillVärmlandsSpelmansförbundsÅrsmöte2017
PropositionomändringiErikGustafssonsMinnesfondsstadgar
Bakgrund
StipendiumfrånErikGustafssonsMinnesfondfårendastbetalasutavdelavräntapåkapitali
fonden.Dåräntanvaritnäranolldesenasteårenhardetvaritomöjligtförfondenattenligt
stadgarnautbetalastipendiet.Dettatrotsfleravälvilligadonationertillfonden.
VärmlandsSpelmansförbundsstyrelse,somärsattattförvaltafonden,serettvärdeiattstipendiet
betalasutochpåsåsättkanstödjaungaindividersomsatsarpåfolkmusiken.
Förslag
StyrelsenföreslårdärförenändringiErikGustafssonsminnesfondsstadgar,sominnebäratt
utbetalningkanskemedfonderademedel.Ändringenutförsenklastgenomatt§6stryksisinhelhet.
Paragrafenharföljandeordalydelse:
”Endasterhållenräntapåfondenskapitalfårdisponerasförstipendieutdelning.
Dockskalltjugoprocent(20%)averhållenräntaläggastillfondenskapital,oavsettvilketbelopp
fondenskapitalernått.”
Dettakommerinteattäventyrafondensfortlevnad,eftersom§4iErikGustafssonsMinnesfonds
stadgarlyder:
”FondensminimikapitalskallvaraFemtiotusen(50.000:-)kronorochfårejunderstigadettabelopp.”
Observeraattstadgeändringenintekanträdaikraftförräntvåpåvarandraföljandeårsmöten
beslutatså.
Styrelsenföreslårdärförårsmötet…
…att§6istadgarnatillErikGustafssonsMinnesfondstryks.