Broschyr 2017 - Landstinget Dalarna

Skötare inom Psykiatrisk
verksamhet för barn, unga och
vuxna
Ett framtidsyrke för Dig som vill arbeta med
människors utveckling
Distansutbildning 400 Yh poäng
Utbildningsstart 4 september 2017
Psykiatrins Utvecklingsenhet
Psykiatrins Utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna erbjuder
yrkeshögskoleutbildning 400 YH poäng Skötare inom psykiatrisk
verksamhet för barn, unga och vuxna.
Psykiatrin är ett område som ständigt utvecklas och arbetet som
skötare inom psykiatrisk vård är ett kvalificerat och självständigt
arbete. Utbildningen är anpassad efter morgondagens krav på
medarbetare inom framtidens psykiatri.
UTBILDARE
För utbildningens genomförande ansvarar
Psykiatrins Utvecklingsenhet som finns i
Säter. Säter har en lång tradition inom
psykiatrisk vård och därmed en stor
kunskap på det psykiatriska området.
YRKESHÖGSKOLAN (YH)
-Reguljär utbildningsform inom det
offentliga utbildningsväsendet
- Eftergymnasial utbildning
- Bedrivs i samverkan med arbetslivet
- Innehåller arbetsplatsförlagd del (LIA)
- Berättigar till studiemedel via CSN
BEHÖRIGHET
- Behörighet till yrkeshögskola
SYNPUNKTER FRÅN STUDERANDE
Sofia Myrsell
Utbildningen, Skötare inom
psykiatrisk verksamhet, har gett mig
en bra teoretisk grund inom
psykiatri och i arbetet med
människor. Enligt min åsikt är ett
stort plus med denna utbildning att
jag, som studerande genom LIAperioderna, får erfarenhet och
möjlighet att förankra den teoretiska
kunskapen. Samtidigt som jag tog
min examen fick jag fast anställning
som boendestödjare inom LSS.
Joel Krigh
Efter att ha gått utbildningen Skötare
inom psykiatrisk verksamhet, har jag fått
en mycket bra teoretisk grund. Genom
all den praktik som finns i utbildningen,
har jag även fått en bra inblick i de olika
verksamheterna inom psykiatrin.
Utbildningen har lett till att jag nu har en
fast anställning inom akutpsykiatrin, där
jag trivs jättebra.
UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på distans som heltidsstudier med stöd av datakommunikation.
Psykiatrins Utvecklingsenhet samarbetar med Högskolan Dalarna för att genomföra
utbildningen.
Utbildningen administreras från Säter, där kursintroduktion och de gemensamma
träffarna sker 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. Arbete i studiegrupper är
central under hela utbildningstiden. Studiegrupperna kommer att planeras utifrån vad
som är geografiskt optimalt för de studerande. Kontakten med lärare och kursledning
sker till stor del via datakommunikation.
UTBILDNINGSLÄNGD
80 veckor fördelade på 4 terminer.
Lärande i arbete (LIA) 27 veckor ingår.
KURSER I UTBILDNINGEN
•
Psykiatrisk vård och omsorg i ett
samhällsperspektiv
•
Psykiatriskt omvårdnadsarbete
•
LIA: Grundläggande psykiatrisk
omvårdnad
•
Vetenskapsfilosofi och
människosyn
•
Psykiatrisk sjukdomslära och
medicinsk differentialdiagnostik
•
LIA: Psykiatriska sjukdomar
•
Kommunikation och
samtalsmetodik
•
Vårdpedagogik
•
Specifik psykiatrisk omvårdnad för
barn och unga (valbar kurs)
•
Specifik psykiatrisk omvårdnad för
vuxna (valbar kurs)
•
LIA: Specifik psykiatrisk omvårdnad
•
Examensarbete
Utbildningen ska utveckla Din förmåga
till ett kritiskt granskande av gällande
arbetsmetoder för att aktivt kunna delta
i utvecklingen av den psykiatriska
verksamheten.
Utbildningen ska ge möjlighet att tillämpa
olika omvårdnadsteorier och behandlingsmetoder utifrån den individuella
vårdtagarens behov. Utbildningen ska
stimulera personlig utveckling, möjlighet till
reflektion och ge en individuell flexibel
undervisning där Ditt lärande är i fokus
EFTER AVSLUTAD UTBILDNING KAN DU
Arbeta som skötare inom heldygns- och
öppenvårdspsykiatri, rättspsykiatri,
missbruks-/beroendevård för barn, unga
och vuxna i landsting, kommun, stat eller
privat verksamhet.
•
•
•
•
•
•
Fullgjord utbildning ger
Yrkeshögskoleexamen.
Självständigt genomföra
omvårdnads- och omsorgsuppgifter
Fungera som kontaktperson
Göra en första bedömning av vårdsökande
Genomföra professionella samtal
Genomföra professionella möten
med vårdtagarens nätverk
Fungera som handledare i
psykiatrisk omvårdnad och omsorg
Per Söderberg
Chef
Tina Jäderbrant
Kerstin Hedtorp
Tanja Krigsman
Elisabeth Romlid
Erika Sundqvist
Är du intresserad av vår utbildning?
Kontakta
Elisabeth Romlid eller Tina Jäderbrant
Ansökan senast 25 april 2017 till:
0225-49 45 41
E-post:
[email protected]
[email protected]
YH-ansökan
Psykiatrins Utvecklingsenhet
Box 350
783 27 Säter
Besök gärna vår hemsida:
www.ltdalarna.se/yh
Psykiatrins Utvecklingsenhet