Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende
förslagen till beslut om förvärv av egna aktier
Styrelsen i Saab AB har föreslagit att årsstämman 2017 bemyndigar styrelsen att,
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Se
punkterna 13 b) och 14 a) på dagordningen för årsstämman 2017.
Styrelsen anser att, med hänvisning till yttrandet som givits i samband med
förslaget till vinstutdelning i årsredovisningen 2016, förslagen är försvarliga med
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
__________
Linköping i februari 2017
LEGAL#10536689v3
Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ)
1