Kom och delta på ett konståkningsläger på

26/6-1/7
Kom och delta på ett konståkningsläger på
hemmaplan för stora delar
av Sveriges konståkningselit
i Solna!
Foto: Emma Andersson
Tränare–Summerfun1onIce:26/6-1/7
*CeciliaWillberg,SolnaK(ejalt.4)
*LinaLandgren,SolnaK
*VeronicaMagnusson,SolnaK
*NiklasHogner,SolnaK–ävenhoppsele&skating
*LinneaMedin,SolnaK
*AndrasSzaraz,TyresöKK
*IzabelaCorb,UVKK
Ytterligaretränarekantillkomma.
Yoga-Pilatesinstruktör
*Informationkommerinomkort.
#skatesweden–MatildaAlgotsson
Istidiishallenbokadca7.00-21.00mån-fre,
lörärhalvdag.
Allaåkarekommerdärförintebörjapå
morgonen/förmiddagen,utanvissakantex
börjaförstpåeftermiddagen.
Lägretärettdagläger,dvslogiochmåltider
ordnarejarrangören.Iishallenfinnstillgång
tillmicro.MallofScandinavialiggerpå5min
gångavstånddärflertalrestaurangerfinns.
Finnsävenflertalhotellpågångavståndtill
ishallen–QualityHotel,ScandicJärvaKrog,
Ibismfl.
ÖnskarNimerinformationomförslagpå
boendeninärhetensåkontakta:
[email protected]
Träningsalternativ&avgifter
Föralt.1,2och3tillkommeranmälningsavgift600kr,enadministrativavgiftsomendaståterbetalas
omåkarenejkanberedasplatspålägret.
Iavgifternanedaningår:
Isavgift,yoga/pilateslektioner,nyttjandeavfysytor,1stmellanmålsfrukt/dag.
Tränarenbestämmerlämpligtantalfyspassdirektmedsinaåkare.
OBS!TränaravgiftförisochfysärEXKLUDERADavgifternanedanochfakturerasdirektav
tränaren.Förmerinfoomtränaravgiften-kontaktaberördtränare.
Alternativ1: 16ispass+2yoga/pilatespass+fys(min2stfyspass)
2000kr
Alternativ2: 11ispass+2yoga/pilatespass+fys(min.1stfyspass)
1650kr
Alternativ3: 11ispass+fys(min.1stfyspass)
1400kr
Alternativ4: 6ispass
700krinklanmälningsavgift
Träningihoppsele
Underlägretkommerdetfinnasmöjlighetattboka
NiklasHognerförträningihoppsele.Hanarbetarmycket
framgångsriktmedallaåkareiSolnaK,specielltdesom
ingåriSvenskalandslaget.
Tränaravgifttillkommer.Anmälintressefördettai
anmälanon-lineochfåmerinformation!
Koreografi&extraprivatteknikträning
Underlägret,omutrymmepåisenfinns,erbjudsmöjlighetattbokaextrapassförkoreografioch
ytterligareprivatteknikträning.Anmälintressefördettaianmälanon-line!
Tränaravgifttillkommer.Dennamöjlighetprioriterasföråkaresomanmältsigtillalt.1och2.
Anmälan&anmälningsavgift
Sistadagföranmälanär26februari2017.IsambandmedanmälanerhållerNienfakturafrån
arrangörenpåanmälningsavgiftenpå600krsamtpålägeravgiften.
Möjlighettillefteranmälanefter26/2finns–imånavplats–docktillenförhöjdanmälningsavgift
på700kr.
DusomanmälerDigtillbåde
ERBJUDANDE!
”Summerfunonice1”OCH”SummerfunonIce2”–
får100krirabattpåanmälningsavgiftenperlägerdvs
Nibetalarbara500krianmälningsavgiftperläger!
Faktureringavlägeravgiften
Avgiftenförlägretkommerattfakturerasisambandmedanmälningsavgiften.Docksomsenast28/2.
Omhelaavgiftenejärerlagdtillinomförfallodatumförbehållerarrangörensigrättenatterbjuda
platsentillannanåkare.
Återbetalningvidskada/sjukdom:
Anmälningsavgiftenåterbetalasej.Åkarenkanmotuppvisatläkarintyg,somintygarattåkarenär
skadadsenast2veckorförestartavlägervecka,få70%avlägeravgiftenåterbetald(dockej
anmälningsavgiften).Tyvärrkaningenåterbetalningskeavlägeravgiftenföruppkommenskada
kortareän2veckorförelägerstartellervidskadaunderlägerveckaominteplatsenkanfyllasav
annanåkare.UndersökgärnaertförsäkringsskyddviaerHemförsäkring.
Länktillanmälan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Clb28wiiOC2B_b8zemKvlnUxbeCPHO8EBOb2FjZ1jaSeHw/viewform
Boende:
MöjlighetfinnsförinkvarteringhemmahosåkarefrånSolnaKonståkningtillettsjälvkostnadspris
(ca100-150kr/natt).
Iprisetingårdåfrukost,mellanmålsamttransportertillochfrånishall.Bormanhosåkarekandet
varaaktuelltatttamedegnasängkläder/madrass.Begränsatantalplatser,kontaktförmedlasefter
anmälningstidensutgå[email protected]örintresseanmälan.
Hotellpågångavstånd:QualityHotelFriends,ScandicJärvaKrog,IbisJärvamfl.
Frågor:[email protected]