2017-03-13 - Skurups kommun

Kallelse
1 (1)
Beslutande organ
Datum
Diarienummer
Kommunutvecklingsberedningen
2017-02-28
KS 2017.5
Ledamöter och ersättare kallas
Tid
Måndag, 2017-03-13, kl. 17.30
Plats
Mårten
Anmäl frånvaro till Gun Andersson tel 0411-53 62 18 eller via mail till
[email protected]
Föredragningslista
Nr
Ärende
Diarienummer
1.
Val av justeringsman
2.
Godkännande av dagordning
3.
Skurups kommuns hållbarhetsråd
Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare
KS 2016.887
4.
Bredbandsutbyggnad, lägesrapport
Jimmy Nilsson
KS 2015.200
5.
Kommunikationsstrategi
Annika Dacke
KS 2016.535
6.
Näringslivsplan
Henrik Lundblad
KS 2015.161
7.
Näringsliv
Henrik Lundblad
KS 2016.442
8.
Turismplan för Skurups kommun
KS 2015.165
9.
Medborgardialog
KS 2016.215
10.
Uppdrag att revidera policy mot våld och droger
Avsluta ärendet
KS 2016.214
11.
Vision 2030
KS 2015.80
12.
Ärendeinformation från kommunutvecklingsberedningen till
kommunfullmäktige 2017
KS 2017.2
Lena Axelsson
Ordförande
Gun Andersson
Sekreterare
0411-53 62 18 [email protected]
Postadress
Besöksadress
Växel
Alfanummer
274 80 Skurup
St. Torggatan 4
0411-53 60 00
0771-SKURUP
[email protected]
www.skurup.se