Motiverande samtal, ett sätt att påverka och inspirera unga till

Mo#verandeSamtal
A0mötamänniskorochstö0a#llförändring
FiffiBoman,skolläkardagar2017
VadtänkernipånärnitänkerpåMI?
Entropåa0människanärgodochharresurser
Ensamtalss#l,e0sä0a0vara
Glidauppjämsidesmed
Låtanågotskeidetmellanmänskligarummet
Omdustodhär…
Hurskulleduviljablibemö0?
Förhållningssä0
RespekQullt
Jämlikt
Accepterande
Öppet
Värderingsfri0
Empa#skt
Betonaautonomi
Överlämnaansvar
Stö0ande,stärkande
avsjälv#llit
Grundläggandeprinciper
Klientcentrerad
Mötavarjeindividdärhenär
UQorska–värderingar,ambivalens,diskrepans
Lockafram–egenmo#va#on,förmåga
Samarbeta,Guidande
Rullamedmotstånd
Redskap
Reflektera–upprepavadsomsagtselleru0ala
enunderliggandemening,enkänsla
Sammanfa0a
Öppnafrågor-börjarpåfrågeord
Exempel
Reflek#oner
”Rökningenäringetproblemförmig,jagkan
slutanärjagvill”
-problem
-närduvill
-Justnukännerduingetbehovava0sluta
-Dukännerdigtryggmeda0duklararava0
slutanärdubestämtdigfördet
Exempel
Reflek#oner
”Jagfa:arverkligenintevadAnitavilla:jagska
göraima:enmenjagvillintebytaklass”
-dufa0arinte
-bytaklass
-Dinakompisarärjä0evik#gafördigsam#digt
somdukännera0duverkligenskullemåbraava0få
enundervisningsomäranpassade\erdinabehov.
Exempel
Slutenfråga
-Hardunågonriska0blismi0adavensexuellt
överförbarsjukdom?
Öppenfråga
-Hurtänkerdukringriskenfördiga0blismi0ad
avensexuelltöverförbarsjukdom?
Empa#sktlyssnande,BÖRS
Reflek#oner/Sammanfa0ningar
Öppnafrågor
Slutnafrågor
Bekrä\else
Den allra bästa bekräftelsen är en korrekt
reflektion. Det outtalade budskapet jag ger är
att:
- Du är en person som är värd att lyssna på,
det du känner, tänker och tycker är viktigt.
Reflektera,reflektera,reflektera,
sammanfa0a
Verktyg
Skalor
Meny–Agenda
Ambivalenskors
Vägskäl
Beomlov
Informeraidialog,U-E-U
Undvikarä0ningsreflexen
Lockaframochge#llbakaförändringsprat
nega#vtomnuet,posi#vtomenförändring,
op#mismomsinförmåga,behov,önskan,vilja,avsikt
Såe0frö
Skapa#llit#llsigsjälvochsinförmåga