Kallelse årsmöte 2017

Kallelse årsmöte Bråns byaförening
Tisdagen den 28:e februari, 2017 kl 19:30
Lokal: Brån 110, Fabrik och ateljéer
Vi bjuder på fika.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Val av två justerare
Fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av två suppleanter till styrelsen
Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för
kommande verksamhetsår
Val av valberedning
Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
Övriga ärenden
Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år.
Betalning av medlemsavgifter sker till Plusgiro 472 21 69 – 2.
Märk inbetalningen med adress och namn tex Brån 14, Fransson.
Välkommen på årsmötet!
Ylva Hedberg Fransson, ordförande
070 6322460