Underrättelse - Lunds kommun

Byggnadsnämnden
Underrättelse-Samråd
2017-03-02
1 (2)
Detaljplan för Maria Magle 4 i Lund, Lunds kommun
Magle Stora Kyrkogata 8
PÄ 06/2016a
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt gårdshus inom
planområdet. Fastigheten föreslås få en byggrätt som möjliggör detta.
Planförslaget innebär en förtätning inom befintlig gårdsmiljö, med fortsatt
användning för bostäder. Ny detaljplan möjliggör även införande av skydds- och
varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom
fastigheten.
Planförslaget innefattar:
• Anpassning av byggrätt inom fastigheten efter rådande förhållanden.
• Utökad byggrätt för bostadsändamål inom fastigheten.
• Begränsning av markens bebyggande genom prickmark och kryssmark.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse.
Detaljplanen hålls härmed tillgänglig för samråd.
Samrådstid 3 mars – 24 mars 2017.
Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Kristallen, Brotorget 1, Lund.
Detaljplanen finns under granskningstiden dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i
Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund, samt på www.lund.se/planerpagang
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av
planarkitekt Lisa Ganestam, telefon 046-359 37 73
planchef Ole Kasimir telefon 046-359 63 74.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Postadress
Besöksadress
Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
Telefon vx
Telefax
046-35 50 00
046-35 63 80
E-post
Internet
[email protected]
[email protected]
www.lund.se
Underrättelse−Samråd
2017-03-02
2 (2)
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 LUND eller [email protected] senast den 24 mars 2017.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag
Ann-Sofi Ahlgren
planadministratör
Illustration som visar föreslagen tillbyggnad av gårdshus (t.h.) samt befintligt gathus (t.v.)