Kommunfullmäktige 27 februari 2017

SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sammanträdestid
Måndagen den 27.2.2017kl.19.00 – 19.30
Sammanträdesplats
Beslutande
Kommunkansliet i Nääs
x Salmén Jan, ordförande
Ersättare
- Fagerholm-Sjöblom Silvana, vice ordf. - Timonen Bo (Ob)
x Alm Marika
x Lindroos Erica (C)
x Carlson Nina-Marie
x Fagerström Linus (Lib)
x Danielsson Gerd
x Eriksson Ann-Kristin (S)
x Fagerholm Thommy
- Flöjt-Josefsson Helena
x Hampf Berit
x Hampf René
x Häggblom Janice
x Jansson Runa-Lisa
x Jansson Tom
x Lindström Henry
- Sjövik Camilla
x Söderholm Mikael
x Karlsson Runar, kommunstyrelsens ordförande
- Lindgrén Jan, kommunstyrelsens vice ordförande
- Salmén Rosa
- Lindblom Jörgen
- Johansson Mathias
- Holmström Katinka
- Renfors Kerstin
Övriga närvarande
Paragrafer
x Gestberg Solveig, kanslisekreterare
x Holm Peter, t.f. kommundirektör
§§ 13 - 17
Underskrifter
Ordförande
Sekreterare
Jan Salmén
Saltvik den 27 februari 2017
Solveig Gestberg
Protokolljustering
Erica Lindroos
Saltvik den 28 februari 2017
Mikael Söderholm
Intygar
Utdragets riktighet
bestyrkes
Solveig Gestberg,
Saltvik den
sekreterare
Underskrift
Solveig Gestberg,
kanslisekreterare
Protokollet framlagt till
påseende
Nr
2/2017
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Kallelsen utfärdad den
22.2.2017
Sammanträdestid
Måndagen den27.2.2017 kl. 19.00
Sammanträdesplats
Kommunkansliet i Nääs
Ärenden:
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Resultat per december 2016
Begäran om inrättande av tjänst som speciallärare, med undervisningsskyldighet
som klasslärare
Motion gällande idrotts- och barn/ungdomsbidrag
Jan Salmén, ordförande
Sida
2
§ 13
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sida
3
KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KFGE 13 §/27.2.2017
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 22
februari 2017 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund
samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 12 ordinarie fullmäktigeledamöter
och tre ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-----------------
Protokolljustering:
§ 14
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
PROTOKOLLJUSTERARE
KFGE 14 §/27.2.2017
I tur att justera protokollet är Camilla Sjövik och Mikael Söderholm.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Erica Lindroos och Mikael Söderholm. Protokollet justerades direkt efter mötet.
------------------
Protokolljustering:
Sida
4
§ 15
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
RESULTAT PER DECEMBER 2016
KFGE 15 §/27.2.2017
Resultatrapport för december månad bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt anteckna informationen till kännedom.
Resultatrapport i bilaga till protokoll.
------------
Protokolljustering:
Sida
5
§ 16
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sida
6
BEGÄRAN OM INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM SPECIALLÄRARE, MED
UNDERVISNINGSSKYLDIGHET SOM KLASSLÄRARE
SKOLBI 12 §/18.1.2017
Enligt § 58 i förvaltningsstadgan för Saltviks kommun är det kommunfullmäktige som inrättar tjänster.
Beskrivning av behov och hur man organiserat specialundervisningen i Saltviks kommun
I kommunens skolor finns ett varaktigt behov av specialundervisning och i
budget för 2017 finns upptaget medel för tre anställda lärare som handhar
undervisningen. De bägge skolledarna har undervisning i specialpedagogik
i sin undervisningsskyldighet och dessutom har kommunen en speciallärare som ambulerar mellan de bägge skolorna. Av dessa tre tjänster, med
undervisningsskyldighet i specialpedagogik, är två tillsvidare och en tidsbunden för 3 år (t.o.m. 31.7 2019).
Bakgrund
Till läsåret 2014-2015 reviderades Landskapet Ålands läroplan för grundskolan, avsnittet som beskriver elevers rätt till specialpedagogisk undervisning. Det aktuella avsnittet, Stöd för lärande och skolgång, beskriver ett
trestegsstöd: allmänpedagogiskt-, särskilt- och mångprofessionellt stöd. De
två senare stödformerna kräver insatser från speciallärare och omfattar det
som tidigare kallades för samordnad specialundervisning och specialklassundervisning. Fram till 2014 hade NÅHD ansvaret för specialklassundervisningen på norra Åland men efter omorganiseringen 2013-2014 överfördes specialklassundervisningen till respektive kommun. I samband med
detta gick man i Saltviks kommun in för att anställa ytterligare en speciallärare på 50 % av heltid, till en början i form av tidsbundna lösningar vilket är
brukligt i samband med större omorganiseringar.
Åland har kopierat upplägget för trestegsstödet från Finland, och här gick
man därför in för det några år senare än i riket. Det fastländska utvärderingar visar är att andelen specialklasselever minskat men att andelen elever med rätt till särskilt stöd (tidigare samordnad specialundervisning) ökat.
Totalt sett har alltså efterfrågan på och behovet av specialpedagogisk
undervisning ökat.
Det är viktigt att kommunen har ett pedagogiskt och personellt upplägg
som gör det möjligt för skolorna att leva upp till elevernas rätt till stöd för lärande och skolgång samt att man går in för lösningar som tryggar kontinuiteten. Dessutom är lösningar som ger möjlighet till flexibilitet eftersträvansvärda eftersom grundskoleverksamheten i Saltviks kommun är förhållandevis liten.
Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sida
7
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunsstyrelsen att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov. Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunsstyrelsen att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov. Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
-------------------------------------KMST 43 §/13.2.2017
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag så att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med
undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov.
Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag så att en ny tillsvidaretjänst som speciallärare, med
undervisningsskyldighet som klasslärare i Saltviks kommun inrättas.
Motiveringen är att man med den nya tjänsten vinnlägger sig om en långsiktig och kompetenshöjande lösning, dessutom medför tjänsteinrättningen
flexibilitet på det sätt att kommunen får möjlighet att variera det totala antalet speciallärartimmar som förmedlas från år till år och i förhållande till aktuellt behov.
Inrättandet av tjänsten medför ingen kostnadsökning.
------KFGE 16 §/27.2.2017
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
------Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sida
8
Dnr: 7 /2017
§ 17
MOTION GÄLLANDE IDROTTS- OCH BARN/UNGDOMSBIDRAG
KFGE 17 §/27.2.2017
En motion inlämnades under kommunfullmäktiges sammanträde den 30
januari 2017 av Helena Flöjt-Josefsson angående att öppna upp möjligheten för kommunen att bevilja idrotts- och barn/ungdomsbidrag för verksamhet även utanför kommungränserna.
Eftersom motionen inlämnades under mötet och inte i enlighet med Saltviks kommunsförvaltningsstadga 2 kap 8 § ”motion skall i skriftlig form
lämnas till kommunfullmäktiges ordförande senast före sammanträdets
början” fördes motionen till följande sammanträde, dvs den 27 februari
2017.
Motionen bifogas sammanträdeskallelsen.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommundirektörens förslag.
Motionen som bilaga till protokoll.
---------------
Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 15, 17.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 13-14, 16.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid:
forts.
Protokolljustering:
Sida
9
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sida
10
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
Protokolljustering:
SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
27.2.2017
Sida
11
Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress
Paragrafer:
Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift
uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
Tilläggsuppgifter
Protokolljustering: