Fullmakt - Närkes Friidrottsförbund

Fullmakt
För
....................................................................................................................
(ombudets namn)
att vid Närkes Friidrottsförbunds extra årsmöte den 5 april 2017 utöva
den rösträtt som tillkommer
...................................................................................................................................................................
(föreningens namn)
den ......../......... 2017
…………………….......................................................................................
(ordförande eller sekreterare)
Fyll i och lämna fullmakten till presidiet före mötets öppnande,
annars har er delegat ingen rösträtt på det extra årsmötet.