Information från styrelsen

Information från styrelsen
Nummer 38, 2017-03
I år måste vi byta stadgar i föreningen eftersom bostadsrättsföreningar numera likställs med
ekonomiska föreningar, och då gäller lite andra lagar och regler. Därför kommer vi att ha en extra
stämma innan den ordinarie, men kallelser kommer ut till båda dessa i god tid.
Extrastämma den 29:e mars
Onsdagen den 29:e mars klockan 19:00 kommer vi att ha en extra
stämma. Skälet är att vi behöver byta stadgar i föreningen och det
måste beslutas av två på varandra följande stämmor. Det normala är
då att kalla till en extrastämma innan den ordinarie stämman, där
man bara beslutar om stadgarna, inget annat. Sedan gör man det
igen på den ordinarie stämman. Kallelse till extrastämman kommer i
postfacket inom kort.
Ordinarie stämma den 31:a maj
Onsdagen den 31:a maj kommer vi att ha den ordinarie stämman.
Där går vi igenom året som gått, året som kommer, väljer styrelse
och en hel del annat. Kallelse till ordinarie stämma kommer i
postfacken i god tid innan stämman, tillsammans med alla andra
handlingar du behöver.
Motioner till stämman?
Om du vill skicka motioner till stämman så måste de vara styrelsen
tillhanda senast den 31:a mars, antingen via papper i styrelsens
postfack i nummer 16 eller mail till [email protected]
Vill du engagera dig?
Om du vill engagera dig i styrelsen så kan du höra av dig till
valberedningen, antingen via mail till [email protected]
eller med en lapp i styrelsens postfack i nummer 16.
Ta chansen att påverka föreningen du är med igenom att gå med i
styrelsen! (Dessutom har vi väldigt roligt)
Träningsprylar i allrummet
I allrummet i källaren på nummer 16 står sedan en tid tillbaka fler
träningsprylar än det gjort tidigare! Någon har ställt dit ytterligare
saker. Allrummet är inget träningsrum: Det bör inte tränas där för
rummet saknar tillräcklig ventilation.
Den som har ställt ned sakerna i allrummet har fram till vårens
städdag (datum kommer senare) på sig att hämta dem, annars
slänger eller skänker vi bort dem då.
Kontakta oss?
Vilka vi är och hur du når oss
en och en kan du läsa i lappen
som sitter på anslagstavlan i
trapphuset. Vill du kontakta
oss alla på en gång kan du i
stället använda e-post till
[email protected]
Har du inte e-post kan du
skriva en lapp och lägga i
föreningens postfack i port 16.
Hemsidan
Föreningens hemsida finns på
adressen www.vetebrodet.se.
Titta gärna in där med jämna
mellanrum.
Informationsbladet skrivs av
mig, Martin, som också är
sekreterare i föreningen och
det närmaste man kommer en
ansvarig utgivare. Mig når du
på e-postadressen
[email protected]
vetebrodet.se