Utkast till havsplaner – rättelser

2017-02-25
Utkast till havsplaner – rättelser
Här listar vi enbart konkreta felaktigheter som vi har upptäckt och som gör
att planutkasten feltolkas. Andra felaktigheter justerar vi då utkastet
omarbetas inför samrådet.
Gemensamt för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet
• sidan 18:
I avsnittet Havsplanens rekommendationer ersätts texten för Allmän
användning, Sjöfart och Yrkesfiske med följande text:
Allmän användning
Områden för allmän användning är områden utan prioriterad
användning för Energi, Försvar eller Naturvård. Sjöfart respektive.
Yrkesfiske är prioriterad användning inom områden för allmän
användning där de markeras med skrafferade ytor.
Sjöfart
Områden (fartygstråk) där sjöfart är prioriterad användning.
Yrkesfiske
Områden där yrkesfiske är prioriterad användning.
Bottniska viken
•
sidan 20:
I kapitlet Sammanfattning per delområde anges felaktigt att
Campsgrund har beteckning E, energi. Rätt beteckning ska vara EN2,
energi med hänsyn natur, vilket visas på planskissen.
Östersjön
•
sidan 16
Område Ö40 N2 i planskissen ska utvidgas mot nordväst för att
området ska innefatta Länsstyrelsen i Skånes förslag till Natura-2000
område (nu beslutat av regeringen).
•
sidan 37
På användningskarta i kapitel Naturresursutvinning inklusive
yrkesfiske, Söder om Skåne alternativ 2, saknas blå färg för användning
yrkesfiske för ett område inom planområdet.
I alternativ 1 Fällbådan/Långgrund bortvägs del av RI Yrkesfiske vilket
inte framgår i redovisningen av detta alternativ (s. 25, s. 47, s. 56, s.63).
Alternativet saknas helt i kapitel Naturresursutvinning (även bortvägt
RI Yrkesfiske saknas på användningskarta på s. 37) och i kapitel
Naturvård.
•
sidan 45
På användningskarta i kapitel Kommunikationer har markering för
bortvägning av riksintresse försvunnit mellan Norra Midsjöbanken och
Hoburgs bank i alternativ 1 och 3.
•
sidan 61
På användningskarta i kapitel Energi, Norra Midsjöbanken, markeras
huvudanvändning Energi felaktigt i alternativ 1, endast i alternativ 3 ska
huvudanvändning vara Energi. I Alternativ 1 är huvudanvändning
Hänsyn natur.
Västerhavet
•
sidan 25
På användningskarta i kapitel Attraktiva livsmiljöer har
riksintresseanspråk naturvård fallit bort.
•
sidorna 28 och 31
På användningskartorna i kapitel Energi och Naturresursutvinning
visas de infällda rutorna med alternativ, i mindre skala än kartorna som
de ligger infällda på.
•
sidorna 17, 20, 50 och 51
I planskissen, i kapitel Sammanfattning per delområde och i kapitel
Energi benämns ett planalternativ som rör energiutvinning felaktigt för
Skottarevet, det aktuella området ligger inte vid Skottarevet. Området
ska heta Väster om Falkenberg.
•
sidan 49
På underlagskarta i kapitel Energi har ett vindbruksprojekt i södra
delen av planområdet felaktigt markerats vara under utredning.
projektet har idag tillstånd, men är inte uppfört.