Arbetsgivarperspektivet

Arbetsgivarperspektivet
Vad säger forskningen?
Attityd - beteende
• Ajzen (1991) Theory of planned
behavior
• Kan användas för att strukturera
ett arbetsgivarperspektiv på att
anställa personer med
funktionsnedsättning (pwd)
•
•
•
•
Kunskap
Attityd
Social norm
Kontroll över beteende
Kunskap
• Arbetsgivare säger sig ha ganska
dålig generell kunskap om:
• Funktionsnedsättningar och
funktionshinder
• Lagstiftning gällande arbete
inom detta område
• Vad man kan få för stöd vid
anställning
Sociala representationer
• Våra gemensamma mentala
bilder av olika företeelser
• Förhandlas och omförhandlas
• Påverkas av
• kunskap och erfarenhet
• Interaktion
• ”Social dialog”
”att utrikesministern kommer att ha livvakt
oavsett om det var ett politiskt attentat eller
en vettvilling eller en mentalsjuk”
(Rapport 10 september)
Attityd
•
•
•
•
•
•
Kognitiv – idé, föreställning
Affektiv - känsla
Explicit – rationell
Implicit – instinktiv
Generalisera
Specificera
• Föreställningar om såväl
funktionsnedsättning som
arbetsorganisation
Sjukdom
Produktivitet
Kompetens
Arbets-uppgifter
Produktionssystem
Arbetsmiljö
Kollegor
Arbetsgivarattityder funktionsnedsättning
• Utifrån ett patologiskt perspektiv
(”sjuk”)
• Utifrån ett
funktionshinderperspektiv
(svårigheter i interaktion person
och miljö)
• Utifrån ett individperspektiv (”vi
är alla olika”)
Arbetsgivarattityder till personer med psykisk sjukdom
• Patologiskt perspektiv
• Funktionshinderperspektiv
•
•
•
•
• Produktivitet – kvalitet
• Svårt att följa instruktioner – behov
av handledning
• Särskilt de unga är oförberedda för
arbetslivet
• Anpassningsbehov - flexibilitet
• Närvaro-frånvaro
• Attityder - arbetskamrater
Social inkompetens
Blir lätt uttröttade
Är oförutsägbara
Känslomässigt ”svaga”
• Men olika till olika psykiska
sjukdomar
Arbetsgivarattityder arbetsorganisation
• Stereotyper av arbetare
• Objekt – en pusselbit i
produktionen
• Subjekt – olika pusselbitar i
produktionen
• Föreställningar om produktivitet
• Anpassade eller samma som andra
anställda
• ”funktionshinderspecifika” –
enkla, lågkvalificerade uppgifter
• Beteende – social aspekt
• Typ av företag påverkar
• Vinstdrivande
• Produktionsmodeller t.ex Lean
• Ofta ”entry-level” positioner
• Icke-vinstdrivande
• Annat syfte och mål
• Funktionsnedsättning kan ses som
merit – oftare anställda i
ledarpositioner
Social norm
• Skillnad på stora och små
företag, privata och offentliga
• Stora företag
• Rekryteringsprocess i flera led
• Formell rekrytering
• HR – mellanchefer
• Små företag
• Enkla beslutsvägar
• Informell rekrytering
• Chef-anställd
• Privata
• Ägaren tar beslut
• Offentliga
• Riktlinjer om utbildning etc
Social norm
• Corporate social responsibility
• Inte så ofta riktlinjer om
funktionsnedsättning som miljö?
• Kontextberoende
• Kan påverkas av välfärdssystemets
struktur
• Anställning av pwd – arbetsgivarnas
eller samhällets ansvar?
• Lönebidrag = förväntan om
produktivitet?
• Vad är socialt acceptabelt
beteende?
• Är det ok att inte anställa
•
•
•
•
•
•
Äldre?
Unga?
Kvinnor?
Män?
HBTQ-personer?
Personer med funktionsnedsättning?
Kontroll över beteende
• Konjunktur
• Mindre utrymme att anställa i
lågkonjunktur (men visar sig inte
statistiskt)
• Self-efficacy
• Tro på sin förmåga att hantera
• Rollmodell
• Lagstiftning
• Möjlighet eller hinder?
• Hinder på arbetsplats
• Svårt att anpassa arbetsuppgifter
• Passar inte in i produktionssystem
• Oror för säkerhet, emotioner
• Andra hinder
• Transport
• Bidragsfällor
• Holistiskt stöd sällsynt
Beteende - anställning
• Vilka jobb erbjuds?
• Främst ”funktionshinderspecifika”
positioner
• Påverkas av flera faktorer
• Arbetsgivares intentioner
• Individens föreställningar och
kompetens
• Anställnings- och stödsystem för
pwd, t.ex lönebidrag
• Lönebidrag 16 700 kr kontra
median 30600
• Professionellas intentioner
• -vad är deras theory of planned
behavior?
Finns det ett arbetsgivarperspektiv?
• Olika funktionsnedsättningar
• Chef - HR-handledarperspektiv
• Olika branscher -jobb -positioner
• Sektor – privat – offentlig – ideell
• Intersektionalitet
• Kön
• Ålder
• etnicitet
Viktigare med varje tänkbar arbetsgivares
perspektiv…….
• Kunskap
• Sociala representationer – vilka föreställningar har arbetsgivaren?
• Vad saknar han/hon kunskap om?
• Attityd
• Funktionsnedsättning - funktionshinder
• Arbetsorganisation
• Social norm
• Inom vilken kontext finns arbetsgivaren – vad gäller där?
• Upplevelse av kontroll över anställning
•
•
•
•
Vad är arbetsgivaren osäker på?
Vad behöver han/hon för stöd?
Finns det reella hinder?
Kan de avhjälpas?
TACK!
• Hör gärna av dig för referenslista
eller om du har någon fråga eller
fundering
• [email protected]