Rättsligt ställningstagande SR 05/2017 - Lifos

1 (15)
Rättsavdelningen
2017-02-28
SR 05/2017
Rättsligt ställningstagande
angående
övergångsbestämmelserna
i den tillfälliga lagen
Sammanfattning
Undantaget från tillämpning av lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att får uppehållstillstånd i Sverige (den
tillfälliga lagen) gäller, enligt lagens övergångsbestämmelser punkten 2,
endast underåriga barn och deras föräldrar som ansökt om uppehållstillstånd
senast den 24 november 2015, om barnen är underåriga även vid
beslutstillfället. Har något barn i familjen fyllt 18 år tillämpas tillfälliga
lagens regler för det barnet. Har samtliga barn i familjen blivit vuxna
tillämpas tillfälliga lagens regler för hela familjen. För att
familjemedlemmar ska omfattas av övergångsbestämmelserna krävs att de
prövas samtidigt som ett barn, som omfattas av bestämmelsen.
Ansökningsdag är dagen för viljeyttringen om personen därefter fullföljt sin
ansökan. Detta gäller även för barn utan vårdnadshavare. Samma
bedömning får i denna del göras oavsett om det är punkt 2 eller 3 i
övergångsbestämmelserna, eller för den delen 7 § andra stycket i den
tillfälliga lagen, som bedömningen avser. Ansökningsdag för ärenden som
återförvisats från Migrationsdomstol är dagen när den ursprungliga ansökan
registrerades. Detta gäller även återförvisade ärenden där Migrationsverket
ursprungligen fattat beslut om överföring i enlighet med
Dublinförordningen.1
1
Bfd12 20141107
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en
ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har
lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31–59, Celex 32013R0604).
Migrationsverket
Rättsavdelningen
Besöksadress Agnesfridsvägen 111 Postadress Box 3081 200 22 MALMÖ
Telefon 0771-235 235 E-post [email protected]
2 (15)
I ärenden där beslut fattats om överföring i enlighet med
Dublinförordningen, men där ansvaret övergått till Sverige på grund av
missade tidsfrister, är ansökningsdagen datumet när den ursprungliga
asylansökan i Sverige registrerades av Migrationsverket. Det krävs inte att
utlänningen ånyo ansöker om asyl efter det att ansvaret för ansökan övergått
till Sverige.
I ärenden rörande personer som uppgett sig vara barn utan vårdnadshavare
men där Migrationsverket i samband med asylbeslutet skriver upp personens
ålder till vuxen ska ärendet bedömas på samma sätt som om personen
uppgett vuxen ålder vid ansökningsdatumet.
Ärenden där det har beslutats om prövning av skyddsskälen i enlighet med
12 kap. 19 § tredje stycket och 12 kap. 19 b § fjärde stycket utlänningslagen
(2005:716) ska ses som en ansökan om uppehållstillstånd p.g.a.
skyddsbehov. Om ansökan om verkställighetshinder registrerats senast den
24 november 2015 kan dessa ärenden beröras av övergångsbestämmelserna
i den tillfälliga lagen. Ärenden gällande ny prövning som beviljats i enlighet
med 12 kap. 19 § första stycket och 12 kap. 19 b § första stycket, ska ses
som efterföljande ansökningar som inte berörs av övergångsbestämmelserna. Den nya prövningen i dessa ärenden ska ske med
tillämpning av tillfälliga lagen.
En alternativt skyddsbehövande vars uppehållstillstånd tidsbegränsats, men
som ansökt senast den 24 november 2015, kan få hit sina familjemedlemmar
på samma villkor som gäller för flyktingar. Det gäller även när det först
beviljade uppehållstillståndet löpt ut och den alternativt skyddsbehövande
därefter ansökt om och beviljats förlängt uppehållstillstånd på denna grund.
Innehåll
1.
Syfte och bakgrund ................................................................................ 3
2.
Gällande rätt ........................................................................................... 4
3.
Rättslig bedömning ................................................................................ 4
3.1.
Övergångsbestämmelsernas tillämpning i grundärenden ................ 4
3.1.1.
Vem omfattas av punkt 2 i övergångsbestämmelserna? .......... 4
3.1.2.
Vad är en asylansökan och när är den inkommen? .................. 4
3.1.3. När en vuxen person ansöker om asyl eller uppehållstillstånd
på annan grund ....................................................................................... 5
3.1.4.
grund
Barn som ansöker om asyl eller uppehållstillstånd på annan
.................................................................................................. 6
3.2. Övergångsbestämmelserna vid en ny prövning av ett ärende om
verkställighet av en avvisning eller utvisning som fått laga kraft .............. 6
3.2.1.
Asylansökan och efterföljande ansökan ................................... 6
3.2.2.
Vilka ärenden kan beröras av övergångsbestämmelserna? ...... 7
3.3.
Övriga frågeställningar .................................................................... 8
3 (15)
3.3.1.
Återförvisade ärenden .............................................................. 8
3.3.2. När ansvar för prövningen av ett asylärende enligt
Dublinförordningen övergått till Sverige på grund av överskriden
tidsfrist. .................................................................................................. 8
3.3.3. Ärenden där Migrationsverket i samband med beslut om
avlägsnande skrivit upp åldern på den sökande till vuxen. .................... 8
3.3.4. När en alternativt skyddsbehövande fått den första ansökan
om uppehållstillstånd registrerad senast den 24 november 2015 men
därefter beviljats förlängt uppehållstillstånd – kan han eller hon vara
anknytningsperson? ................................................................................ 8
Gällande rätt ................................................................................................. 10
Utdrag....................................................................................................... 10
Utlänningslagen (2005:716) ................................................................. 10
Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) ............................... 11
Övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen ............................. 11
Asylprocedurdirektivet ......................................................................... 12
Prop. 2015/16:174 ................................................................................ 13
Rättspraxis ................................................................................................ 14
1. Syfte och bakgrund
Vid prövning av övergångsbestämmelserna i den tillfälliga lagen är det
nödvändigt att klargöra vem som omfattas av bestämmelserna. Det är vidare
nödvändigt att avgöra när en ansökan om uppehållstillstånd ska anses vara
inkommen.
Förarbetena, främst prop. 2015/16:174 till den tillfälliga lagen, ger ingen
fullständig vägledning till hur övergångsbestämmelserna ska tolkas.
Rättschefen ger därför i detta ställningstagande vägledning för hur
övergångsbestämmelserna ska tolkas i avvaktan på att praxis etablerats.2
Den tillfälliga lagen ger heller inte någon vägledning i frågan om hur
övergångsbestämmelserna i punkten 2 ska tillämpas när en utlänning har
ansökt om eller beviljats ny prövning senast den 24 november 2015.
Rättschefen ger i ställningstagandet även vägledning för hur
övergångsbestämmelserna ska tillämpas i ärenden om verkställighetshinder
och ny prövning enligt 12 kap. 19 och 19 b §§ utlänningslagen.
2
I MIG 2017:1 var tolkningen av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till den tillfälliga
lagen av avgörande betydelse i underinstansen. Inför Migrationsöverdomstolen var frågan
istället om Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd
av utlänningslagen och den tillfälliga lagen är överklagbart, vilket domstolen konstaterade
inte är fallet.
4 (15)
2. Gällande rätt
Gällande rätt återfinns som en bilaga till detta ställningstagande.
3. Rättslig bedömning
3.1.
Övergångsbestämmelsernas tillämpning
i grundärenden
3.1.1. Vem omfattas av punkt 2 i övergångsbestämmelserna?
Vid en prövning av en barnfamilj där barnets ansökan är registrerad till
och med den 24 november 2015 ska de i familjen som fortfarande är barn
samt deras föräldrar beviljas uppehållstillstånd enligt utlänningslagens
regler. Övriga familjemedlemmar som vid Migrationsverkets prövning är
18 år eller över beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i enlighet med
5 § i den tillfälliga lagen. Skulle samtliga barn ha fyllt 18 år omfattas hela
familjen av den tillfälliga lagens regler. För att familjemedlemmar ska
omfattas av övergångsbestämmelserna krävs att de prövas samtidigt som
ett barn, som omfattas av bestämmelserna.
Exempel: En förälder ansöker om asyl tillsammans med ett barn under
2014. I september 2015 beviljas dessa permanenta uppehållstillstånd med
stöd av utlänningslagen. I december 2015 anländer den andra föräldern
tillsammans med ännu ett barn. Eftersom dessa personer inte kommer att
prövas tillsammans med övrig familj kommer dessa att prövas enligt den
tillfälliga lagen.
3.1.2. Vad är en asylansökan och när är den inkommen?
Asylprocedurdirektivets3 artiklar ger ingen lösning för registrering av
ansökningar som har formella brister. Artiklarna ger inte heller en lösning
för den situation som nu blivit aktuell – d.v.s. frågan om vid vilken tidpunkt
ansökan är inkommen.
I avsaknad av lösningar får allmänna förvaltningsrättsliga grunder träda in
och ges en ändamålsenlig tolkning. Det finns i svensk rätt formella och
materiella krav på såväl ansökan om en förmån som överklagande av beslut
från en förvaltningsmyndighet. Det är inte ovanligt – t.ex. med anledning av
en tidsfrist (s.k. fatalietid) – att ansökan eller överklagandet vid ingivandet
innehåller formella brister.
Om det finns formella brister i en ansökan eller ett överklagande tillåts i
normalfallet den som gett in ansökan eller överklagandet att få en möjlighet
att komplettera ansökan/överklagandet inom viss tid.4
3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om
gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180,
29.6.2013, s. 60–95, Celex 32013L0032 ).
4
Detta följer av 4 § förvaltningslagen (1986:223).
5 (15)
Om de formella kraven därefter inte är uppfyllda ska ansökan eller
överklagandet avvisas. Om de formella kraven därefter uppfylls medför
det att ansökan kan prövas materiellt och i de fall ansökan inkommit i rätt
tid att det faktum att kompletteringen görs senare (efter tidsfristen löpt ut)
saknar rättsverkan.
3.1.3. När en vuxen person ansöker om asyl eller uppehållstillstånd
på annan grund
Vid avgiven viljeyttring till behörig myndighet inträder enligt
asylprocedurdirektivet och mottagandedirektivet5 vissa grundläggande
rättigheter – bl.a. rätten att stanna kvar i landet och rätten att få basala
mottaganderättigheter.
Även om en avgiven viljeyttring har formella brister genom att den inte är
registrerad, undertecknad m.m. är det ändå en ansökan om asyl om den
formella bristen därefter läks. Mot bakgrund härav ska datumet för
asylansökan bestämmas till den dag viljeyttringen avgetts, för personer som
sedan fullföljer sin ansökan om asyl.
Detta medför att om tidpunkten för viljeyttringen finns noterad i ärendet,
ska detta datum användas som registreringsdatum i ansökan under
förutsättning att den sökande önskar fullfölja sin ansökan.
Den som inte fullföljt sin ansökan om asyl inom rimlig tid därefter får
bedömas ha förlorat rätten att få datumet för viljeyttringen som
ansökningsdag.
En liknande frågeställning kan bli aktuell när en ansökan om
uppehållstillstånd avser en annan grund än asyl, då den dag ansökan
registrerats kan bli avgörande för om det utvidgade försörjningskravet i den
tillfälliga lagen ska tillämpas eller inte. Det framgår av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen.
Ovanstående resonemang avseende registreringsdatum för en asylansökan
får anses gälla även när ansökan om uppehållstillstånd avser en annan
grund. Detta innebär att om tidpunkten för viljeyttringen finns noterad i ett
sådant ärende ska detta datum användas som registreringsdatum i ansökan
och även ligga till grund för den bedömning som görs enligt punkt 3 i
övergångsbestämmelserna.
5
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för
mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s.
96–116, Celex 32013L0033).
6 (15)
3.1.4. Barn som ansöker om asyl eller uppehållstillstånd på annan
grund
Barn utan vårdnadshavare saknar rättshandlingsförmåga. Frågan är då vad
barnet kan göra innan kravet på rättshandlingsförmåga inträder.
Rättshandlingsförmåga är ett formellt krav som måste vara uppfyllt för att
en ansökan ska kunna prövas materiellt. Frågan är då om detta hindrar att
asylansökan eller ansökan på annan grund ges in och registreras.
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2009:17 avvisat barns överklagande.
Det finns många liknande domar från förvaltningsdomstolarna som gör
denna bedömning. Migrationsöverdomstolen säger inte i sin dom att det var
fel att ta emot överklagandet och registrera det. Registrering av
ansökan/överklagandet är nödvändigt för att ge personen möjlighet att läka
den formella bristen. En ansökan som gjorts i rätt tid när det finns en
fatalietid bedöms vara inkommen i rätt tid även om de formella bristerna
läks först genom en senare komplettering.
Om personen lyckas läka den formella bristen ändras inte
ansökningsdagen/överklagandedagen. Om personen inte läker den formella
bristen avvisas ansökan/överklagandet. Ett beslut som överklagats vinner
inte laga kraft under den tid ett formellt felaktigt överklagande kan
kompletteras.
Mot bakgrund av ovanstående så kan ett barn avge en viljeyttring och ge
in en ansökan, som läks när god man eller annan behörig ställföreträdare
bekräftar denna. När det gäller barn blir ansökningsdag därför samma dag
som när det gäller vuxna ovan, d.v.s. dagen för viljeyttringen.
3.2.
Övergångsbestämmelserna vid en ny prövning av ett
ärende om verkställighet av en avvisning eller
utvisning som fått laga kraft
3.2.1. Asylansökan och efterföljande ansökan
Migrationsöverdomstolen har i MIG 2008:36 uttalat att när en utlänning
vars utvisningsbeslut vunnit laga kraft inför Migrationsverket åberopar nya
omständigheter hänförliga till sitt skyddsbehov, får detta anses utgöra en
sådan ansökan om internationellt skydd som får antas vara en asylansökan
enligt artikel 2 b i det då gällande asylprocedurdirektivet.
Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2008:36 meddelades innan det
omarbetade asylprocedurdirektivet trädde i kraft och innan direktivets
artikel 2 q infördes. Av denna artikel framgår att en ytterligare ansökan om
internationellt skydd som lämnas in efter det att ett slutgiltigt beslut har
fattats om en tidigare ansökan, både när sökanden uttryckligen har dragit
tillbaka sin ansökan och när den beslutande myndigheten har avslagit en
ansökan efter ett implicit återkallande enligt artikel 28.1, är att betrakta som
en efterföljande ansökan. I svensk rätt behandlas efterföljande ansökningar i
12 kap. utlänningslagen.
7 (15)
3.2.2. Vilka ärenden kan beröras av övergångsbestämmelserna?
I övergångsbestämmelserna punkt 2 till tillfälliga lagen har inte specificerats
att denna punkt även ska gälla så kallade efterföljande ansökningar.
Enligt ordalydelsen i artikel 2 q i direktivet, har vi två typer av ansökningar
om ny prövning. Den ena typen är ansökningar från personer som tidigare
fått sina skyddsskäl prövade, vilken regleras i 12 kap. 19 § första stycket
och 12 kap. 19 b § första stycket utlänningslagen. Den andra typen är
ansökningar från personer som inte har fått sina skyddsskäl prövade, vilken
regleras i 12 kap. 19 § tredje stycket och 12 kap. 19 b § fjärde stycket.
En ansökan om asyl kan inte tolkas som en efterföljande ansökan om den
kommer från en person som har ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut men
vars skyddsskäl inte prövats materiellt. Exempel på sådana ärenden är
brottsutvisade som aldrig tidigare ansökt om asyl, polisavvisningar som
vunnit laga kraft, personer som haft uppehållstillstånd med grund i
anknytning, men där denna brustit, och det fattats ett utvisningsbeslut som
vunnit laga kraft och den berörde därefter ansöker om asyl. En asylansökan
från en person som har ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut men vars
skyddsskäl inte har prövats får alltså anses vara en grundansökan om asyl.
Dessa ansökningar, där vi med stöd av 12 kap.19 § tredje stycket och 12
kap. 19 b § fjärde stycket beslutar att den sökande ska få sina skyddsskäl
prövade, kan således beröras av övergångsbestämmelserna.
Situationen blir densamma då den sökande tidigare ansökt om asyl men
sedan återtagit sin ansökan och därefter ångrat sig och återkommit med en
asylansökan. Har avlägsnandebeslutet vunnit laga kraft och det tidigare inte
har skett någon prövning i sak, ska ärendet således hanteras enligt 12 kap.
19 § tredje stycket utlänningslagen. Övergångsbestämmelserna kan bli
tillämpliga.
En ansökan om verkställighetshinder är inte är att jämställa med en ansökan
om asyl, men i ovan nämnda fall är det de facto en ansökan om asyl som
kommer in. Det datum som blir avgörande för vilken lag som kan komma
att tillämpas vid prövningen av skyddsskälen är därför det datum då ansökan
om verkställighetshinder registrerades hos Migrationsverket.
För närmare vägledning om när tillfälliga lagen inte ska tillämpas i dessa
ärenden, se under rubriken 3.1.1.
När det gäller nya prövningar enligt 12 kap. 19 § första stycket och 12 kap.
19 b § första stycket, bör dessa ärenden ses som efterföljande ansökningar
som inte berörs av övergångsbestämmelserna. Den nya prövningen i dessa
fall ska ske med tillämpning av tillfälliga lagen.
8 (15)
3.3.
Övriga frågeställningar
3.3.1. Återförvisade ärenden
I ärenden som återförvisats av migrationsdomstolarna har domstolen genom
beslut upphävt Migrationsverkets beslut om avlägsnande. Följden av detta
blir att ansökningsdatum i dessa ärenden blir när det ursprungliga ärendet
registrerades och det datumet avgör om det enbart är utlänningslagens regler
eller också den tillfälliga lagens regler som ska tillämpas. Detta gäller även
återförvisade beslut som fattats i enlighet med Dublinförordningen.
När ett ärende ursprungligen prövats enligt utlänningslagens bestämmelser
men därefter återförvisats av migrationsdomstol prövas detta när så är
aktuellt, i likhet med andra grundärenden, även enligt den tillfälliga lagens
bestämmelser.
3.3.2. När ansvar för prövningen av ett asylärende enligt
Dublinförordningen övergått till Sverige på grund av
överskriden tidsfrist.
I ärenden där beslut fattats om överföring i enlighet med
Dublinförordningen, men där ansvaret övergått till Sverige på grund av
missade tidsfrister, är ansökningsdagen datumet för när den ursprungliga
asylansökan i Sverige registrerades. Det krävs inte att utlänningen ånyo
ansöker om asyl efter det att ansvaret för ansökan övergått till Sverige.
3.3.3. Ärenden där Migrationsverket i samband med beslut om
avlägsnande skrivit upp åldern på den sökande till vuxen.
I ärenden rörande personer som uppgett sig vara barn utan vårdnadshavare
men där Migrationsverket i samband med asylbeslutet skriver upp personens
ålder till vuxen, ska ärendet bedömas på samma sätt som om personen
uppgett vuxen ålder vid ansökningsdatumet.
3.3.4. När en alternativt skyddsbehövande fått den första ansökan
om uppehållstillstånd registrerad senast den 24 november
2015 men därefter beviljats förlängt uppehållstillstånd – kan
han eller hon vara anknytningsperson?
Uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som åberopar anknytning till en
alternativt skyddsbehövande, om den alternativt skyddsbehövande fått sin
ansökan om uppehållstillstånd registrerad hos Migrationsverket med
registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare. Det följer av 7 §
andra stycket tillfälliga lagen.
Ovanstående resonemang avseende registeringsdatum vid en bedömning av
övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen får anses gälla även när
en ansökan om uppehållstillstånd bedöms enligt 7 § andra stycket tillfälliga
lagen. Detta innebär att om tidpunkten för viljeyttringen finns noterad i ett
sådant ärende, ska detta datum användas som registreringsdatum i ansökan
under förutsättning att den sökande önskar fullfölja sin ansökan.
9 (15)
Det datum som anges i 7 § andra stycket tillfälliga lagen tar sikte på när
personen som är alternativt skyddsbehövande gör sin första ansökan om
uppehållstillstånd. Därmed bör han eller hon kunna vara anknytningsperson,
i enlighet med de villkor som följer av bestämmelsen, även i de fall det
första tillståndet löpt ut och han eller hon därefter ansökt om och beviljats
förlängt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experten
I beredningen har
även rättsliga experterna
och
deltagit.
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelad rättslig kommentar
SR 60/2016 som härmed upphävs.
Rättschef
10 (15)
Bilaga till SR 05/2017
Gällande rätt
Utdrag
Utlänningslagen (2005:716)
12 kap. 19 §
Om ett beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §, ska
Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning om
utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller
utvisning som fått laga kraft åberopar sådana nya omständigheter som
1. kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som
avses i 1, 2 eller 3 §, och
2. inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar
giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare.
Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska
Migrationsverket besluta att inte bevilja ny prövning.
Första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som
flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2
eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens vistelse i
Sverige har prövats genom ett beslut som har fått laga kraft. I ett sådant fall
ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i
verkställighetsärendet.
Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.
Lag (2016:1243).
12 kap. 19 b §
Om en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av brott
åberopar sådana omständigheter som anges i 19 § första stycket 1 och dessa
omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller
utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna
tidigare, ska Migrationsverket ta upp frågan om uppehållstillstånd till
prövning.
Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska
Migrationsverket besluta att inte bevilja prövning.
Utvisningsbeslutet får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort
frågan om prövning ska ske eller, om prövning beviljas, innan frågan om
uppehållstillstånd har prövats i en instans och ansökan därvid avslagits.
11 (15)
Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om
uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte
tidigare under utlänningens vistelse i Sverige har prövats genom ett
lagakraftvunnet beslut. I ett sådant fall ska Migrationsverket pröva ansökan.
Av 16 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under
perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 om utlänningen endast åberopar sådana
omständigheter som kan ligga till grund för skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a §.
Lag (2016:753).
Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen)
7§
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1-4 eller 3 a §
utlänningslagen (2005:716) ska inte beviljas om den person som
utlänningen åberopar anknytning till är en alternativt skyddsbehövande som
har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 §.
Om den som utlänningen åberopar anknytning till fick sin ansökan om
uppehållstillstånd registrerad hos Migrationsverket med registreringsdatum
den 24 november 2015 eller tidigare ska dock uppehållstillstånd beviljas
1. enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen, och
2. i samma utsträckning som uppehållstillstånd ska beviljas enligt 6 § första
stycket för den som åberopar anknytning till en flykting.
16 §
Migrationsverket ska inte bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § första
stycket eller 19 b § första stycket utlänningslagen (2005:716) om de
omständigheter som utlänningen åberopar till stöd för att ny prövning ska
beviljas endast är sådana omständigheter som kan ligga till grund för
skyddsbehov enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen. Lag (2016:1242).
Övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen
Punkt 2
Lagen tillämpas inte vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd från
ett barn eller en vuxen som ingår i samma familj som ett barn om barnets
ansökan har registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den
24 november 2015 eller tidigare. Lagen tillämpas dock om utlänningen vid
Migrationsverkets prövning inte längre vistas i Sverige eller inte längre är
ett barn eller ingår i samma familj som ett barn.
Punkt 3
9 och 10 §§ tillämpas inte om ansökan om uppehållstillstånd har registrerats
senast dagen för ikraftträdandet.
12 (15)
Asylprocedurdirektivet
Artikel 2 b
ansökan om internationellt skydd eller ansökan: en ansökan om skydd som
lämnas in till en medlemsstat av en tredjelandsmedborgare eller statslös
person och där det finns skäl att anta att personen söker flyktingstatus eller
status som subsidiärt skyddsbehövande och att denne inte uttryckligen
ansöker om en annan typ av skydd som ligger utanför tillämpningsområdet
för direktiv 2011/95/EU och som kan omfattas av en separat ansökan.
Artikel 2 q
efterföljande ansökan: en ytterligare ansökan om internationellt skydd som
lämnas in efter det att ett slutgiltigt beslut har fattats om en tidigare ansökan,
inklusive fall där sökanden uttryckligen har dragit tillbaka sin ansökan och
fall där den beslutande myndigheten har avslagit en ansökan efter ett
implicit återkallande enligt artikel 28.1.
Artikel 6
Rätt till prövning av ansökan
1. Om en person ansöker om internationellt skydd vid en myndighet som
enligt nationell rätt är behörig att registrera sådana ansökningar ska denna
diarieföring ske senast tre arbetsdagar efter det att ansökan gjorts.
Om ansökan om internationellt skydd görs vid en annan myndighet som kan
förväntas få ta emot sådana ansökningar men som inte är behörig att
registrera dem i enlighet med nationell rätt ska medlemsstaterna säkerställa
att diarieföringen sker senast sex arbetsdagar efter det att ansökan gjorts.
–––
2. Medlemsstaterna ska se till att en person som har ansökt om
internationellt skydd har en faktisk möjlighet att lämna in sin ansökan så
snart som möjligt. Om sökanden inte lämnar in sin ansökan får
medlemsstaterna tillämpa artikel 28 i enlighet därmed.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får medlemsstaterna ställa
som krav att ansökningar om internationellt skydd ska lämnas in
personligen och/eller på en angiven plats.
4. Utan hinder av punkt 3 ska en ansökan om internationellt skydd anses ha
lämnats in när en blankett har lämnats in av sökanden eller en officiell
rapport inkom till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten i
enlighet med nationell rätt.
–––
13 (15)
Artikel 7.5.
Medlemsstaterna får genom nationell lagstiftning fastställa
a) i vilka fall en underårig har rätt att lämna in en asylansökan för sin egen
räkning,
b) i vilka fall en ansökan för ett ensamkommande barn måste lämnas in av
en företrädare enligt artikel 25.1 a,
–––
Prop. 2015/16:174
Avseende giltighetstiden för de tidsbegränsade uppehållstillstånden
skrev regeringen följande (s. 31):
Migrationsverket anför att förslaget kan leda till att nära familjemedlemmar
beviljas uppehållstillstånd med olika giltighetstid. Det är förenligt med EUrätt och internationell rätt att medlemmar ur en och samma familj ges olika
status. Enligt skyddsgrundsdirektivet ska familjen hållas samman. Det är
dock inte nödvändigt enligt direktivet att familjemedlemmar beviljas
uppehållstillstånd med samma längd.
När det gäller möjligheten till uppehållstillstånd på grund av
anknytning till en alternativt skyddsbehövande framgår följande
angående registreringsdatum (s. 42–43):
Migrationsverket anser att det bör noteras att det finns ett antal personer
som uttryckt en önskan om att söka asyl före den 24 november 2015 men
där ansökan trots det är daterad senare än den 24 november 2015. Detta
beror, har regeringen förstått, på att Migrationsverket vid den tidpunkten på
grund av den stora mängden asylsökande inte hade möjlighet att registrera
eller på annat sätt anteckna när önskemålet att söka asyl först framfördes.
Regeringen har också förstått att Migrationsverket angett som
registreringsdatum det datum då önskemålet om asyl först framfördes, om
en anteckning om detta gjorts, trots att registrering kunnat ske först senare.
Regeringen bedömer att detta datum bör vara brytpunkten trots att det i
enstaka fall kan framstå som orättvist.
När regeringen uttalade sig om ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna framkom följande om registreringsdatum
för ansökan (s. 66–67):
Med hänsyn till att barn kan antas bli särskilt utsatta genom de nya reglerna
gör regeringen dock en annan bedömning när det gäller barn och
barnfamiljer som kommit till Sverige och ansökt om uppehållstillstånd
innan regeringen presenterade den politiska inriktning som ligger till grund
för förslagen i utkastet. Det bör därför finnas en övergångsbestämmelse som
anger att lagen inte ska tillämpas när ansökningar om uppehållstillstånd
prövas i dessa fall. För ett ensamkommande barn och för barn och vuxna
som ingår i samma familj som ett barn bör gälla att den tidsbegränsade
lagen inte ska tillämpas om de fått sin ansökan registrerad av
14 (15)
Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller
tidigare.
–––
Vad gäller bestämmelserna om försörjningskrav som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning anser regeringen dock att det finns
skäl att låta de strängare försörjningskrav som lagen innebär börja tillämpas
endast i fall då den anhörige ansökt om uppehållstillstånd efter lagens
ikraftträdande. Synpunkten har förts fram att ”registreras” är ett tydligare
uttryck än ”lämnas in”. Regeringen anser att lagtexten bör förtydligas också
i detta avseende. Bestämmelserna om försörjningskrav i lagen bör alltså inte
tillämpas om en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har
registrerats senast dagen för ikraftträdandet.
I författningskommentaren till övergångsbestämmelserna klargör
regeringen följande gällande registreringsdatum för ansökan (s. 83):
Andra punkten innebär att utlänningslagen (2005:716) ska tillämpas vid
prövning av ansökningar från ensamkommande barn och från barn och
deras föräldrar om ansökan har registrerats hos Migrationsverket med
registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare. Det förekommer att
Migrationsverket registrerar en ansökan med ett tidigare registreringsdatum
än dagen för den faktiska registreringen. Det är då det angivna
registreringsdatumet som är avgörande för vilken lag som ska tillämpas,
oavsett om den faktiska registreringen har skett då eller först senare. En
ytterligare förutsättning för att den tidsbegränsade lagen inte ska tillämpas,
utan i stället utlänningslagen, är att barnet vid Migrationsverkets prövning
fortfarande är under 18 år och att barnet och, i förekommande fall
familjemedlemmen, fortfarande vistas i Sverige då.
Tredje punkten innebär att 5 kap. 3 b–e §§ utlänningslagen ska tillämpas på
ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning om ansökan har
registrerats senast dagen för ikraftträdandet. Försörjningskravet vid
anhöriginvandring och undantagen från detta är alltså i dessa fall de som
följer av utlänningslagen.
–––
Rättspraxis
MIG 2008:36
Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande som meddelades innan det
omarbetade asylprocedurdirektivet trätt i kraft och innan artikel 2 q infördes
uttalat att när en utlänning vars utvisningsbeslut vunnit laga kraft inför
Migrationsverket åberopar nya omständigheter hänförliga till sitt
skyddsbehov, får detta anses utgöra en sådan ansökan om internationellt
skydd som får antas vara en asylansökan enligt artikel 2 b i
asylprocedurdirektivet.
15 (15)
MIG 2009:17
Minderåriga barn som utifrån har ansökt om uppehållstillstånd grundat på
anknytning till sin härvarande myndiga syster har inte ansetts
processbehöriga i mål enligt utlänningslagen. Deras härvarande syster, som
inte har kunnat visa att hon är barnens legala vårdnadshavare, har inte
ansetts behörig att föra barnens talan. Eftersom det inte heller ansågs finnas
annan möjlighet för barnen att anhängiggöra sin talan i
Migrationsöverdomstolen avvisades överklagandet.
MIG 2017:1
Migrationsöverdomstolen konstaterade att frågan i målet var om
Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med
stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen är överklagbart. Domstolen
uttalade sig därmed inte om tillämpningen av punkten 2 i
övergångsbestämmelserna till den tillfälliga lagen. Migrationsverket hade
överklagat migrationsdomstolens avgörande, och bl.a. anfört att när det
finns olika ansökningsdatum i en barnfamilj är det endast de personer som
prövas samtidigt som om fattas av övergångsbestämmelserna.
Enligt Migrationsöverdomstolen är utlänningslagens
överklagandebestämmelser tillämpliga vid överklagande av beslut som
Migrationsverket fattat med stöd av den tillfälliga lagen (1 kap. 1 a §
utlänningslagen och 1 § tillfälliga lagen). Vilka av Migrationsverkets beslut
som kan överklagas regleras uttömmande 14 kap. utlänningslagen.
Bestämmelserna innebär bl.a. att Migrationsverkets beslut att bevilja
tidsbegränsat uppehållstillstånd inte får överklagas eftersom det inte är
frågan om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd (jfr 14 kap. 3 §
utlänningslagen). Migrationsöverdomstolen slog därmed fast att
Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med
stöd av utlänningslagen och den tillfälliga lagen inte kan överklagas.