Att sätta civilsamhället på kartan

Att sätta civilsamhället på kartan
Forums verksamhetsberättelse 2014
Forum är en intresseorganisation för den idéburna
organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer
med social inriktning.
Vi arbetar för att:
Civilsamhället ska ses som en central del av
samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.
Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget.
Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheter som Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb.
Redaktör: Elin Aronsson
Layout: Elin Aronsson och Vanja Höglund
Illustration s.4: Hanna Stenman
Bilder: Forum, Fredik Rodhe (framsida och s.5) och
Erik Cronberg (pressbilder s.3,4 och 8)
Infographic s.7: Simon Tullstedt
Röster om Forum
“Forum känns som en naturlig plats för civilsamhällets organisationer
Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd, medlemmar i Forum
Era seminarier och aktiviteter skapar arenor som inte finns någon
“annanstans
Boris Samuelsson, kommunikationschef Synskadades Riksförbund, medlemmar i Forum
är snabba på bollen och jag känner mig trygg i att hitta den
“Ni
information jag behöver i nyhetsbrevet
Läsare Forums nyhetsbrev, nyhetsbrevet bevakar den ideella sektorn i Sverige och utomlands
“ Bra möjlighet att nå ut och hitta alla olika ideella föreningar
Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag
“Jag vill hjälpa människor som av olika skäl lever i utsatthet
Användare av Volontärbyråns förmedling av ideella uppdrag
vare Techsoup kommer vi nu kunna göra en extra utflykt för
“ Tack
sjuka barnfamiljer
Ideell organisation som använder sig av Forums verksamhet Techsoup som förmedlar donerad mjukvara till föreningslivet
Förord
David Sundén
Ordförande
Göran Pettersson
Generalsekreterare
Över 70 organisationer samlades till manifestation den
1 juli i Almedalen. En manifestation för öppenhet och
mångfald. RFSL, Fryshuset, Svenska kyrkan, IOGT-NTO,
Kvinna till Kvinna, Riksidrottsförbundet, KRIS, Islamiska
förbundet och Handikappförbunden var bara några av de
organisationer som ställde sig bakom det gemensamma
ställningstagandet.
Att Forum som organisation kan samla så många är
egentligen inte förvånande. Under våra snart 22 år har
den naturliga mötesplatsen för sektorn varit en drivkraft.
Utan dialog och samverkan kan det svenska
civilsamhället aldrig skapa underverk.
Men när vi ännu en gång, bara några månader efter
Almedalen, lyckades kraftsamla många organisationer,
50 stycken, för en gemensam sak, denna gång riktat mot
barn- och äldreministern Åsa Regnér om att det behövs
mer trygghet och långsiktighet i statsbidraget från Socialstyrelsen, kändes det som att vi verkligen hade nått fram
till vårt nätverk inom den idéburna sektorn.
Vårt mål att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn och att samla många organisationer för att
öka både kraft och styrka i påverkansarbetet sparar både
energi men ger framför allt faktiska resultat. Forum hade
aldrig kunnat driva igenom en utredning för att förbättra
juridiken kring Idéburet offentligt partnerskap om vi inte
hade varit en samlande kraft i sektorn. Tillsammans med
våra medlemsorganisationer samlar vi totalt sju miljoner
individuella medlemskap.
Men för att kunna förbättra förutsättningarna behöver
vi också synliggöra det svenska civilsamhället som en
tydlig aktör i välfärden. Och genom våra föreläsningar,
utbildningar och seminarier mötte vi under året otroliga
3990 personer!
Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi kan fortsätta göra
skillnad och sätta avtryck! Vi ses!
David Sundén, Ordförande
Göran Pettersson, Generalsekreterare
Forums 2014
1. Vi påverkar politiken för ett
civilsamhälle i världsklass
2014 – supervalåret. Ett supervalår även för Forum. I
april släppte vi vårt valprogram där vi identifierade tre
områden där vi ville se tydliga förbättrade förutsättningar
för civilsamhället. Forum vill se ett samhälle som bygger
på rättigheter – inte välgörenhet (se bild nedan). Vi vill se
moderna finansieringsformer för civilsamhället och vi vill
minska det byråkratiska krånglet så att föreningslivet kan
fokusera på sitt syfte i stället för onödig byråkrati som
hindrar det ideella engagemanget.
Valprogrammet genererade bland annat en debatt i
Svenska Dagbladet där ledarskribenten Maria
Ludvigsson påpekade att valrörelsen hade gått för långt
när även föreningslivet tar fram valprogram och att idéburna organisationer ska hålla sig till att verka, och inte
yrka politik. Forum replikerade och påpekade tydligt
rätten till politisk påverkan och opinionsbildning för den
idéburna sektorn.
,, Med anledning av
Maria Ludvigssons artikel “För makt
håll er undan politiken” replikerar
Forum (rubrik i Svenska Dagbladet)
Men supervalåret var där och då långt ifrån över. Under
hela våren 2014 arrangerade Forum tillsammans med
Riksidrottsförbundet utfrågningar av politiken. Jonas
Sjöstedt, Göran Hägglund och Åsa Romson var några av
dem som vi grillade om partiernas framtida
civilsamhällespolitik.
Våra politiska samtal fortsatte även under årets
Almedalsvecka och som en av samordnarna i projektet
Ideella trädgården anordnade vi seminarier utifrån våra
olika teman i valprogrammet. Totalt besökte så mycket
som 400 deltagare Forums seminarier. Dessutom har våra
inspelade Almedalsseminarier haft totalt 504 visningar.
När vi sedan granskade partiernas olika valprogram blev
det också tydligt att civilsamhällesfrågorna hade fått en
plats i valet. Både S, V, MP, KD, C och Alliansen hade i sina
proram med förslag som berörde civilsamhället. Och i
Alliansens, Miljöpartiets och Socialdemokraternas
program kunde vi se Forums förslag nämnas. Miljöpartiet ville se en större andel organisationsbidrag än
projektbidrag till civilsamhället. Socialdemokraterna ville
minska beroendet av välgörenhet och Alliansen ville
reducera det byråkratiska krånglet.
När den nya rödgröna regeringen sedan var tillsatt
lanserade civilminister Ardalan Shekarabi i december en
ny utredning som bland annat ska titta på hur ideella
organisationer ska kunna samverka med det offentliga,
utan att bara bli hänvisade till offentlig upphandling.
Shekarabi föreslog att man tar fram en ny lagstiftning för
att underlätta för Idéburet offentligt partnerskap. Den
samverkansmodell Forum tog fram redan 2010 och som
också fanns inom ramen för valprogrammet hade fått
politiskt gehör.
I december fortsatte vi också vårt kampanjande för ett
civilsamhälle i världsklass och skrev en debattartikel där
vi uppmanade regeringen att fortsätta röja hinder som
står i vägen för det ideella engagemanget. “Varannan
svensk engagerar sig ideellt – värna om frivilligheten”.
Under året medverkade vi även i flera offentliga
utredningar för att driva våra frågor framåt. En kraftsamling var bidraget till utredningen ”Ett stärkt civilsamhälle”, där Forum har lämnat in ett omfattande material
med problembeskrivningar, analyser och förslag.
Forum har även ett brett nätverkt inom EU
Ariane Rodert, Forums EU-politiskt sakkunniga är
representant i Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK).
2014 var ju också året då det var val till Europaparlamentet. Inför och efter valet fortsatte vi att driva på
även den europeiska politiken i våra prioriterade frågor
om rättighet i stället för välgörenhet, minskat regelkrångel
och moderna finansieringsformer. Genom vår starka roll i
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK),
där Forums EU-politiskt sakkunniga Ariane Rodert
sitter som representant, ökade vi framför allt vår
ställning i sakfrågorna kring social innovation och socialt
företagande. Vi var aktiva både i planeringen och
genomförandet av ett event i Strasbourg om idéburet
företagande, där 2000 aktörer samlades och Forums
representant var även medförfattare till den deklaration
som blev resultatet av eventet.
Forum är också aktiva i skrivelser och yttranden om
förutsättningar för den idéburna sektorn till EU:s
beslutande organ. Bland annat författade Forums EUpolitiskt sakkunniga ett yttrande om sociala investeringar
för samhällspåverkan (INT/747) som användes som
input till G8:s och EU-kommissionens fortsatta arbete
med hur den idéburna sektorn ska finansieras. Och som
representant i EU-kommissionens högnivågrupp deltog
Forum i implementeringen av initiativet för socialt
företagande.
Forum tar ställning för öppenhet och
mångfald
Civilsamhälle för öppenhet och mångfald. Så löd
parollen för den manifestation under Almedalsveckan
som Forum tillsammans med LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, Fryshuset, Svenska kyrkan och Svenska
Röda Korset koordinerade och där över 70 idéburna organisationer deltog och ställde sig bakom ett gemensamt
ställningstagande.
Den 1 juli klockan 13.00 ringde kyrkklockorna i Visby
och ballonger släpptes för att uppmärksamma
ställningstagandet för öppenhet och mångfald och för
alla människors lika värde.
Manifestationen fick stort genomslag, många
organisationer deltog och budskapsknapparna fick
stor spridning i Visby under hela Almedalsveckan. När
ärkebiskopen Antje Jackelén fick utmärkelsen Hetast i
Almedalen nämndes även manifestationen som en av
anledningarna. Manifestationen fick också stor spridning
i sociala medier och Sveriges Radio samt flera lokala
medier plockade upp nyheten om manifestationen.
Manifestationen fick också utstå kritik. Av bloggkollektivet Rummet ansågs den vara en ytlig aktivitet
som inte skapade förståelse för personer som dagligen
utsätts för rasism. Det var ett inlägg som
skapade viktiga interna diskussioner, både inom Forum
och projektgruppen för manifestationen. Ett mer långsiktigt arbetet för öppenhet och mångfald sker även
inom vårt projekt Ideell Mångfald. Under hösten 2014
gick projektet in på sitt tredje år och inom ramen för
detta inledde vi arbetet med att ta fram en processledarutbildning med fokus på internt förändringsarbete inom
ideell sektor. Vi följer och är ett stöd i de deltagande
organisationernas interna arbete och inom ramen för
projektet ska vi även ta fram en handbok för internt
mångfaldsarbete.
Under 2014 fick vi även medel för att inleda ytterligare
ett mångfaldsprojekt som handlar om att under
nästkommande år inleda en process för att utveckla
Volontärbyråns förmedling ur ett normkritiskt
perspektiv.
STÄLLNINGSTAGANDE MANIFESTATIONEN
Mångfald och öppenhet är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Mångfalden är en stor resurs. Utan den hade Sverige varit fattigare.
I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin
styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi
demokratiska aktörer visa var vi står.
Vi arbetar var för sig och tillsammans för ett öppet samhälle, där alla får
möjlighet att leva, delta och påverka och där ingen lämnas i utanförskap.
Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Vi lever i en
tid då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga
ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har
ett ansvar att skapa verklig öppenhet, jämlikhet och inkludering. Våra
organisationer ser dessa utmaningar, vi tar inte vår demokrati för given.
Därför tar vi ställning för öppenhet och mångfald.
Nio av tio
som har skickat in
intresseanmälningar till
Volontärbyrån vill engagera sig i
framtiden
631
organisationer fick
hjälp av Techsoup
450
jobbannonser
publicerades på
Ideella jobb
57 234 915 kr
var värdet av alla
donerade IT-produkter
via Techsoup
2288
ideella uppdrag
från 579
organisationer
förmedlades via
Volontärbyrån
2. Vi möjliggör för det idéburna
engagemanget i samhället
Forum bidrar till att fler hittar till ideella
uppdrag och ideella jobb
Forum driver Volontärbyrån, en förmedling av ideella
uppdrag där människor och ideella organisationer kan
hitta varandra. Volontärbyrån är en unik verksamhet och
social innovation som startade 2002.
Genom förmedlingen gör vi det enkelt för människor att
söka och bevaka ideella uppdrag samt för ideella
organisationer att kostnadsfritt registrera ideella uppdrag
och söka efter frivilliga till sina verksamheter. Genom
Volontärbyrån ger vi också råd och stöd till föreningslivet
i arbetet med att identifiera och formulera samt ta tillvara
på engagemanget.
Men civilsamhället är också en arbetsmarknad där det
utöver den aktuella sakkunskapen krävs en kärnkompetens att navigera i en miljö bland medlemmar och
styrelseledamöter. Därför driver Forum verksamheten
Ideella jobb. Ideella jobb är den främsta funktionen för att
synliggöra detta och underlätta för en gemensam arbetsmarknad. Med Ideella jobb skapar vi en samlingsplats för
de senaste jobben inom den idéburna sektorn. Under året
publicerade vi cirka 450 jobbannonser.
Forum bidrar till att ta bort onödig
byråkrati så att ideella organisationer kan
fokusera på sitt syfte
,,Det kommer att bli en extra utflykt för
sjuka barnfamiljer nu
Så sa en av de ideella organisationer som använder sig av
Forums verksamhet Techsoup Sverige - donerad mjukvara
för föreningslivet. Det vill säga via oss kan ideella
organisationer, trossamfund och stiftelser beställa
mjukvara till sina datorer för nästan ingen kostnad alls.
Produkterna är donerade från IT-företag som exempelvis
Microsoft och Forum fungerar som en mellanhand till
sektorn i Sverige. På detta sätt kan organisationer lägga
mer kraft och resurser på sina verksamhetssyften. Som att
arrangera en extra utflykt för sjuka barnfamiljer
exempelvis.
En av Forums övergripande påverkansfrågor är ju att ta
bort det byråkratiska krånglet så att ideella verksamheter
i stället kan fokusera på sitt syfte. Och när vi läser citatet
ovan känns det som vi är en bit på väg. Men vi nöjer oss
såklart inte där. Under 2014 har vi jobbat hårt med att
sprida Techsoup-modellen i hela Norden, ett arbete som
startade redan under 2011. Och under 2014 blev Nordenprojektet till verklighet då vi i samarbete med Frivillighet
Norge och Frivilligcentre og Selvhjælp, Frise,
lanserade liknande verksamhet i både Norge och Danmark. Genom detta kan vi stödja många fler organisationer med donerad programvara i fler olika länder.
Verksamheten i Norden har dock inte haft den starka
start vi såg i Sverige, och vi jobbar på att få fler organisationer att använda Techsoup efter lärdomar från Sverige
och andra länder. Snart är även Finland på väg in i
Techsoup-sammanhanget.
Förutom Norden-satsningen har vi under året fokuserat
på att göra Techsoup-verksamheten mer lättillgänglig och
tydlig genom att modernisera vår hemsida och även övrig
kommunikation. Såhär (se bild ovan) lätt är det att
ansöka om mjukvara från Techsoup.
En annan verksamhet som syftar till att underlätta
byråkratin för det idéburna engagemanget är Nytta. Nytta
är en plattform för socialt företagande, där sociala företag
kan registrera sig och marknadsföra sina varor och
tjänster. På så sätt underlättar vi både för de sociala
företagen, som ofta finns inom ramen för olika ideella
organisationer, och för dem som vill köpa varor och
tjänster. Genom Nytta ökar vi dessutom synligheten för
det idéburna företagandet som fenomen i ett föränderligt
samhälle.
Under året har vi inte riktigt lyckats lyfta verksamheten så
väl som vi önskat. Vi valde därför att under hösten hitta
nya hållbara partners i projektet. Detta ledde fram till att
Nytta nu ägs och drivs av Forum i samarbete med
organisationen Skoopi. Den stora positiva effekten av
detta är att Skoopis cirka 180 medlemsföretag nu ingår i
Nyttas databas, vilket innebär en helt annan grund för det
fortsatta arbetet.
Styrgruppen för projektet har bestått av representanter
från Blåvägen, Stadsmissionerna, IOGT-NTO,
Röda Korset, Hela Människan och Svenska kyrkan.
prenumeranter. Under året skickade vi ut 16 nummer,
vilket på grund av hög arbetsbelastning var något färre än
2013.
Forum är en aktiv debattör i press och
sociala medier
För att öka intresset och kunskapen om det svenska civilsamhället är det högst centralt att vara aktiv i media.
Under 2014 figurerade Forum i ett sjuttiotal medieinslag
om ideellt engagemang och förutsättningar för den idéburna sektorn. Genom Forums politiska kärnverksamhet,
Volontärbyrån, Techsoup och seminarieverksamheten
Måndagmorgon uttalade vi oss i allt från Dagens Nyheter
till Sydsvenskan, Dagen, Svenska Dagbladet, Sveriges
Radio och Nyheter24.
3. Vi ökar intresset och kunskapen
för den idéburna sektorn
Mer än varannan svensk är ideellt engagerad och i dag
finns det så mycket som 200 000 föreningar i Sverige. Och
av de som engagerar sig ideellt är hela 20 procent engagerade i socialt inriktade organisationer. Civilsamhället är
med andra ord unikt starkt i Sverige och siffrorna har
dessutom varit stabila de senaste åren.
Varje vecka jobbar Forum för att sätta det svenska civilsamhället på kartan. I ett samhälle där det offentliga och
näringslivet får större plats inom både politik och den
allmänna debatten är detta ett av Forums huvuduppdrag.
En central aktivitet för att uppmärksamma den idéburna
sektorn är Forums nyhetsbrev. Varannan vecka samman-
ställer vi de senaste nyheterna, debatterna och
forskningen om den ideella sektorn. Närmare hundra
procent av våra läsare tycker att nyhetsbrevet är ganska
eller mycket trovärdigt (varav åtta av tio tycker det är
mycket trovärdigt), visar vår senaste utvärdering.
,,Viktigt att man lyfter värdet av det
civila samhället och ökar kunskapen
om hur vi arbetar. Läsare Forums nyhetsbrev
Sju av tio tycker även att innehållet är mycket relevant,
vilket är en ökning från året innan. Att Forums nyhetsbrev
belyser de viktigaste debatterna inom civilsamhället just
nu anser flest personer vara det bästa med nyhetsbrevet.
Vid årets slut hade nyhetsbrevet cirka 2700
Under manifestationen för öppenhet och mångfald
intervjuades Forums generalsekreterare Göran Pettersson
i Sveriges Radio och Volontärbyråns verksamhetsledare
Maria Alsander (bild ovan) deltog i november i TV4
Nyhetsmorgon.
Vi gjorde också stora framsteg i sociala medier. Totalt
hade Forums olika Facebook-sidor cirka 14 200 följare,
vilket är en stadig ökning från 2013.
Störst är Ideella jobb-sidan med 9000 följare. På Twitter
hade Forums olika sidor cirka 6438 följare.
Forums olika webbplatser hade totalt cirka 30 000
besökare i månaden. Och under hela 2014 hade
Volontärbyråns hemsida totalt 123 701 besökare, ett fint
resultat då stor del av Volontärbyråns verksamhet bedrivs
inom ramen för webbförmedlingen av ideella uppdrag.
Genom utbildningnar, seminarier och
mötesplatser ökar vi intresset för sektorn
Forums olika seminarier, föreläsningar och utbildningar
under året hade cirka 3990 deltagare, både på plats och
via vår Bambuserkanal.
Bara Volontärbyrån genomförde 38 utbildningar (se bild
nedan), seminarier och föreläsningar om ideellt engagemang med sammanlagt cirka 1000 deltagare.
En publiksuccé blev också seminarieserien Måndagmorgon - ett forum för debatt om civilsamhället, som
inspirerats av den danska tankesmedjan Mandagmorgen.
När organisationen Sektor3 lade ner sin verksamhet
ansåg Forum och LSU – Sveriges
Ungdomsorganisationer att det uppstod ett vakuum i
frågan att sätta det civila samhället och våra viktigaste
frågor på dagordningen. Därför startade vi
Måndagmorgon.
Inom ramen för Måndagmorgon arrangerade vi 14
seminarier i Stockholm och ett medley med fem föreläsare
under Almedalsveckan i Visby. Totalt anmälde sig 720
personer från 291 olika organisationer till seminarierna i
Stockholm och cirka 100 personer deltog under
Almedalsseminariet.
Utöver detta webbsände vi fem seminarier som totalt har
fått 720 visningar. Närmare nio av tio (87 procent) angav
i vår utvärdering att de skulle delta igen om serien fortsatte. Och sju av tio ansåg att Måndagmorgon hade skapat
diskussion om frågor som rör civilsamhället och dess
organisationer.
3990
deltagare hade Forums olika
seminarier, föreläsningar och
utbildningar under 2014.
720
personer anmälde sig till
seminarieserien Måndagmorgon.
1565
visningar av Forums inspelade
seminarier via Bambuser
Mötesplatser
Ett nav i Forums kunskapsspridning om civilsamhället,
dess förutsättningar och det idéburna engagemanget
är de mötesplatser vi erbjuder. Exempelvis genomförde
Volontärbyrån under året 70 olika organisationsbesök och
nätverksträffar. Vi samlade även våra medlemsorganisationer genom tre lunchmöten med totalt 80 deltagare för att diskutera civilsamhällespolitik efter valet
2014, välgörenhet kontra rättigheter och idéburna
organisationers roll i att stötta utsatta EU-migranter.
Under året drev vi även EU- projektet The role of civil
society in the welfare and wellbeing of the citizens
(RoCSWel). Projektets huvudsakliga syfte var att
behandla frågan om frivillighet i välfärden i ett nordiskt
perspektiv och med utblickar mot andra Europeiska
länder.
Inom ramen för projektet arrangerade vi bland annat två
studieresor, till Berlin och London, där vi besökte flera
olika ideella organisationer som arbetar med sociala
frågor. I London träffade vi bland annat organisationen
Community Links och besökte några av deras lokala
hubbar, en verksamhet som samlar den lokala
befolkningen för olika sociala mötesplatser (bild till
höger).
Ett av projektets mål var att tillsammans med
samarbetsaktörer som Kommunal, Svenska kyrkan och
Svenska Röda Korset, Frivillig Norge och Center for
frivilligt socialt arbejde i Danmark utforska huruvida det
finns en ”nordisk modell” för hur man organiserar
frivilliga i välfärden. Och efter rundabordssamtal i tre
länder, de två studieresorna, seminarier och många långa
diskussioner instämde våra samarbetspartner i
utvärderingen av projektet i påståendet ”Det finns en nordisk modell för hur vi organiserar frivillighet och den är i
grunden värd att bevara!”
Forum skapar också många lokala mötesplatser. Det
gjorde vi bland annat genom det så kallade KIM-projektet
(Kommunalt och Ideellt medskapande), ett projekt som
drevs av Forum tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Den centrala frågan i projektet var hur
civilsamhället och det offentliga tillsammans kan möta
framtidens samhällsutmaningar. På platser som
Vilhelmina, Gävle och Visby har vi skapat helt nya mötesplatser mellan det offentliga och det idéburna. Inom
ramen för projektet har vi även tagit fram metodskrifter,
konferensdokumentation och löpande nyheter som
nyckelaktörer inom den idéburna sektorn och det
offentliga har kunnat ta del av.
Även i projektet Överens om ungas delaktighet har vi
skapat nya mötesplatser lokalt. I detta projekt har fokus
varit att reda ut varför ungdomsorganisationer visat så
lite engagemang i lokala överenskommelser mellan det
offentliga och det idéburna och utifrån detta försöka göra
överenskommelserna mer attraktiva för dem. Linköping
och Västerås är projektets lokala arenor, men ambitionen
är att sprida erfarenheter till andra delar av landet.
Projektet är fortfarande i sin inledningsfas och kommer
att fortsätta under 2015.
För att öka kunskapen och intresset för sektorn har
vi även producerat egna publikationer. Tillsammans med
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Famna och Civil
Society Press samordnade vi även Civilsamhällesstipendiet. 2014 fick Jelena Jovanovic och Erica Åberg
stipendiet för uppsatsen “Caught between Two Worlds”.
PUBLIKATIONER
Att leda frivilliga i föreningslivet
Under året lanserade Volontärbyrån sin omarbetade och
uppdaterade handbok för volontärsamordnare
Ideella insatser för och av äldre
Inom ramen för RoCSWel-projektet lät vi Magnus Jegermalm
och Gerdt Sundström vid Ersta Sköndal högskola
ta fram en forskningsöversikt kring ideella insatser för och av äldre.
Det nya civilsamhället
Rebecka Prentell författade boken Det nya civilsamhället
där hon lyfte åtta spännande trender inom civilsamhället just nu.
Frivilliga i välfärden
Tillsammans med Ideellt forum i Svenska kyrkan och forskaren
Martha Middlemiss LéMon tog vi fram denna skrift, en del av en
antologi om kyrka och frivillighet, med exempel från Sverige, Norge och
England.