Handlingsplan psykisk hälsa Tingsryd

Handlingsplan PRIO Tingsryds kommun 2016
2015 års handlingsplan syftade till att utbilda personal inom socialtjänst och skola i arbetet med SIP. Utbildning har under året getts till personal inom socialtjänsten men inte till personal inom skolan. Dock har en gemensam information till personal inom elevhälsa och socialtjänst genomförts tillsammans. Handlingsplanen hade också ett mål att stärka delaktigheten inom boende och sysselsättning genom en brukarundersökning vilken inte har genomförts.
Arbetet med SIP
Det är fortfarande ett fåtal personer som har SIP trots att erbjudande ges. Brister som har identifieras tillsammans med brukarorganisationer är att informationen som ges till den enskilde i samband med erbjudandet är bristande, brukaren förstår inte syftet med planen, de som är kallade till mötet dyker inte upp
och planen blir bristfällig och ett misslyckade för brukaren. Brukarorganisationernas synpunkter och erfarenheter av arbetet med SIP behöver beaktas.
Åtgärd
Utbildning i upprättandet och genomförandet av SIP till personal inom socialtjänst och elevhälsa. Brukarorganisationer delger sina synpunkter.
Ansvarig
SIP utbildare tillsammans med brukarorganisationer
Tidplan
Februari och uppföljning/repetition i september
Information om material som finns på 1177 vårdguiden om hur
man förbereder sig för en SIP samt lämna ut broschyrerna om
SIP till brukare, anhöriga och personal som jobbar med målgruppen
Handläggare inom socialtjänst samt personal Efter genomgången utbildning i februari och rei elevhälsan
gelbundet efter behov.
Information till gode män och förvaltare om SIP
SIP utbildare
Under våren 2016 i samråd med överförmyndare
Brukarundersökning inom boendestöd och sysselsättning
Uppfattningen är att boendestöd och sysselsättning för målgruppen är statiska i sin utformning och inte ger möjligheter till individuella anpassningar som
bidrar till att brukaren inte tar emot boendestöd och/eller medverkar i någon sysselsättning. Syftet med undersökningen är att få grepp om hur boendestödet
och sysselsättningen fungerar och vad som behöver utvecklas. Även anhöriga/närståendes synpunkter behöver inhämtas. Undersökningen utformas i samråd
med brukarorganisationer.
Åtgärd
Planera och genomföra brukarundersökning med brukare och
anhöriga/närstående
Ansvarig
PRIO samordnare tillsammans med brukarorganisationer
Tidplan
Januari och februari-planering
Mars och april- genomförande
Maj och juni- analys av resultat
September- information av resultatet
Oktober till december- genomföra möjliga förbättringsåtgärder utifrån enkäten och planera för
kommande förbättringar.
Strukturerad samverkan
Ingen strukturerad samverkan sker idag mellan brukarorganisationer för målgruppen och Tingsryds kommun för att utveckla och öka inflytande och delaktighet i insatser och beslutsfattande. Tingsryds kommun behöver tillsammans med brukarorganisationerna hitta enkla sätt att samverka för att regelbundet
och systematiskt följa upp målgruppernas behov och ge möjlighet att påverka utformningen av beslut och planeringen av framtida insatser. Sättet att mötas
ska anpassas efter behov och inte vara statiskt utan ske efter önskemål och behov.
Åtgärder
Bjuda in brukarorganisationer för målgruppen som finns lokalt
och regionalt för samtal om samverkan
Ansvarig
PRIO samordnare
Tidplan
Januari- en första träff där organisation och omfattning av samverkan diskuteras