6665/17 EE/cs 1 GIP 1B Icke lagstiftande verksamhet 1. Rådgivande

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 2 mars 2017
(OR. en)
6665/17
PTS A 16
A-PUNKTSLISTA
Ärende:
3523:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
Datum:
Plats:
3 mars 2017
Bryssel
Icke lagstiftande verksamhet
1.
Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft
Utnämning av Isabella SCHUPP, ordinarie medlem för Tyskland, som ersättare för Thomas
SYBERG, som har avgått
=
Antagande
6434/17 SOC 103 EMPL 71
godkänt av Coreper I den 1 mars 2017
2.
Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Utnämning av Fiona WARD, irländsk ledamot, som ersättare för Paul CULLEN, som har
avgått
=
Antagande
6438/17 SOC 104 EMPL 72
godkänt av Coreper I den 1 mars 2017
3.
Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda
förhandlingar på Europeiska unionens vägnar för att ingå ett partnerskapsavtal och protokoll
om hållbart fiske med Republiken Ghana
=
Antagande
5527/17 PECHE 28
+ ADD 1
5526/17 PECHE 27
godkänt av Coreper I den 1 februari 2017
6665/17
EE/cs
GIP 1B
1
SV
4.
Utkast till rådets beslut om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på
förslag av Storhertigdömet Luxemburg
=
Antagande
6069/17 CES 7
6068/17 CES 6
godkänt av Coreper II den 22 februari 2017
5.
Utkast till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet (2015)
om ändring av bilagan till överenskommelsen om handel med civila flygplan
=
Antagande
6604/17 WTO 40
11018/16 WTO 204
+ COR 1 (bg)
11019/16 WTO 205
godkänt av Coreper II den 2 mars 2017
6.
Förbindelserna med Republiken Kazakstan
Utkast till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det
samarbetsråd som inrättats inom ramen för det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å
andra sidan, vad gäller samarbetsrådets, samarbetskommitténs, de särskilda
underkommittéernas och andra organs arbetsarrangemang
=
Antagande
6608/17 COEST 47
6112/17 COEST 32
godkänt av Coreper II den 2 mars 2017
7.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant för fredsprocessen i Mellanöstern
=
Antagande
6245/17 CORLX 99 CFSP/PESC 139 COMEP 8 CSC 46
+ COR 1
5461/17 CORLX 28 CFSP/PESC 45 COMEP 6 CSC 24
godkänt av Coreper II den 22 februari 2017
8.
Utkast till rådets beslut om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa
personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina
och
Utkast till rådets genomförandeförordning om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014
om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i
Ukraina
=
Antagande
6586/1/17 REV 1 CORLX 123 CFSP/PESC 168 COEST 45 FIN 129
+ REV 1 COR 1
6317/17 CORLX 105 CFSP/PESC 145 COEST 37 FIN 112
6805/17 CORLX 131 CFSP/PESC 197 RELEX 188 COEST 53 FIN 151
godkänt av Coreper II den 2 mars 2017
6665/17
EE/cs
GIP 1B
2
SV
9.
Restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea:
=
Svar på skrivelse som ska skickas till advokaterna för en av de enheter som är föremål
för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2016/849 och rådets förordning (EG)
nr 329/2007
6659/17 CORLX 128 CFSP/PESC 179 COASI 31 COARM 80 CONUN 67
FIN 138
godkänt av Coreper II den 2 mars 2017
6665/17
EE/cs
GIP 1B
3
SV