Kirjelomakpohja suomi Word 2003 - ELY

KUNGÖRELSE
VARELY/5939/2015
2.3.2017
KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland har inte
beviljat 1.3.2017 i sitt beslut VARELY/5939/2015 enligt av naturvårdslagen 49 § 3
mom. ett tillstånd åt fiskeområdet av Velhovesi-Ruotsinvesi för att avvika från fredningsförordnanden av storskarv på Makeanveden allas i Nystad (Uusikaupunki).
Besluten hålls tillgängligt hos NTM-centralen i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo under tiden 6.3.2017 – 12.4.2017.
Kungörelsen om att beslut anslås och hålls tillgängligt meddelas i Officiella tidningen
6.3.2017, samt på de officiella anslagstavlorna hos ELY-centralen i Egentliga Finland och
Nystad (Uusikaupunki) stad.
Beslut kan överklagas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från
delgivningen. Delgivningen anses ha ägt rum sju dagar efter offentliggörandet av meddelandet i Officiella tidningen. Mer detaljerade anvisningar om hur man överklagar finns i
besvärsanvisningen som bifogas beslutet.
Ytterligare information: överinspektör Ritva Kemppainen, tel. 0295 023 012
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND
Telefonväxel: 0295 022 500
[email protected]
PB 236, 20101 ÅBO