Europeiska kommissionen

EUROPEISKA UNIONEN
EU WHOISWHO
EUROPEISKA UNIONEN
ELEKTRONISKA
INSTITUTIONSKATALOG
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
16.4.2017
Anmärkning:
Personuppgifterna i denna institutionskatalog tillhandahålls av EU:s institutioner, organ och myndigheter.
Uppgifterna visas i fastställd ordningsföljd, om sådan finns. Annars är de ordnade alfabetiskt, med undantag
för felaktiga och ofullständiga uppgifter.
It is strictly forbidden to use these data for direct marketing purposes.
Vänligen rapportera eventuella fel till: [email protected]
Administreras av publikationsbyrån
© Europeiska unionen, 2017
Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från
upphovsrättsinnehavaren.
Europeiska kommissionen
Collège
12
Kommissionsledamöternas kanslier
14
Ordförande Jean-Claude Junckers kansli
14
Förste vice ordförande Frans Timmermans kansli — Bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna,
rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna
14
Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande Federica Mogherinis
kansli
14
ex-Cabinet of Vice-President Kristalina GEORGIEVA (English translation)
14
Cabinet of Vice-President Andrus ANSIP — Digital Single Market, Digital Economy and Society (English
translation)
14
Vice ordförande Maroš Šefcovics kansli — Energiunionen
15
Cabinet of Vice-President Valdis DOMBROVSKIS — Euro and Social Dialogue, also in charge of
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (English translation)
15
Vice ordförande Jyrki Katainens kansli — Sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft
15
Cabinet of Commissioner Günther OETTINGER — Budget and Human Resources (English translation)
15
Kommissionsledamot Johannes Hahns kansli — Utvidgning och grannskapspolitik
15
Kommissionsledamot Cecilia Malmströms kansli — Handel
16
Förhörsombud
16
Kommissionsledamot Neven Mimicas kansli — Internationellt samarbete och utveckling
16
Kommissionsledamot Miguel Arias Cañetes kansli — Klimatåtgärder och energi
16
Kommissionsledamot Karmenu Vellas kansli — Miljö-, havs- och fiskerifrågor
16
Kommissionsledamot Vytenis Andriukaitis kansli — Hälsa och livsmedelssäkerhet
17
Kommissionsledamot Dimitris Avramopoulos kansli — Migration, inrikes frågor och medborgarskap
17
Kommissionsledamot Marianne Thyssens kansli — sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet
på arbetsmarknaden
17
Kommissionsledamot Pierre Moscovicis kansli — Ekonomiska och finansiella frågor, skatter och
tullunionen
17
Kommissionsledamot Christos Stylianides kansli — Humanitärt bistånd och krishantering
17
Kommissionsledamot Phil Hogans kansli — Jordbruk och landsbygdsutveckling
18
Cabinet of Commissioner Julian KING — Security Union (English translation)
18
Kommissionsledamot Violeta Bulcs kansli — Transport
18
Kommissionsledamot Elżbieta Bieńkowskas kansli — Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt
små och medelstora företag
18
Kommissionsledamot Vĕra Jourovás kansli — Rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet
18
Kommissionsledamot Tibor Navracsics kansli — Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott
19
Kommissionsledamot Corina Creţus kansli — Regionalpolitik
19
Kommissionsledamot Margrethe Vestagers kansli — Konkurrens
19
Förhörsombud
19
Kommissionsledamot Carlos Moedas kansli — Forskning, vetenskap och innovation
19
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 3
SG — Generalsekretariatet
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
R — Resources (English translation)
A — Beslutsförfaranden
C — Smart lagstiftning och arbetsprogrammet
D — Strategisamordning I
B — Institutionella frågor och förvaltningsstrategi
E — Strategisamordning II
F — Kontakter mellan institutionerna
SP — Protokolltjänsten
SJ — Rättstjänsten
Dir K — Lagstiftningens kvalitet (LEG)
Dir A — Etablering, tjänster, bolagsrätt, kapitalrörelser, transporter, immateriella rättigheter och
informationssamhället (AFFAIR)
Dir B — Jordbruk och fiske (AGRI)
Dir C — Statligt stöd och dumpningsfrågor (AIDE)
Dir D — Budget, tullar och skatter (BUDG)
Dir E — Konkurrens (CONC)
Dir F — Institutioner (INST)
Dir G — Rättvisa, frihet och säkerhet samt civil- och straffrätt (JLS)
Dir H — Inre marknaden för varor, energifrågor och Euratom, näringsliv, tullunionen, miljöfrågor
(MIME)
Dir I — GUSP och yttre förbindelser (CFSP)
Dir J — Sysselsättning och socialpolitik, utbildning och kultur, hälsa och konsumentskydd (SOC)
Dir L — Handelspolitik och WTO (TRADE)
Dir M — ECS-gruppen (Lagstiftning om EU-förvaltningen)
Dir N — EEI-gruppen (Euroområdet och ekonomiska frågor)
DG COMM — Generaldirektoratet för kommunikation
Dir
Dir
Dir
Dir
A
B
C
D
—
—
—
—
Strategi och kommunikation
Representationskontoren
Kommunikation med allmänheten
Resources (English translation)
20
20
21
21
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
28
32
32
EPSC — Europeiska centrumet för politisk strategi
34
TF50. Arbetsgruppen för artikel 50
35
DG ECFIN — Generaldirektoratet för ekonomi och finans
36
Dir A — Policy, strategy and communication (English translation)
Dir CEF/CPE — Sekretariat för ekonomiska och finansiella kommittén, kommittén för ekonomisk politik
samt Eurogruppens arbetsgrupp
Dir C — Finanspolitik och policymix
Dir D — Internationella ekonomiska och finansiella förbindelser, global styrning
Dir F — Medlemsstaternas ekonomier I
Dir G — Medlemsstaternas ekonomier II
Dir B — Investeringar, tillväxt och strukturreformer
Dir E — Medlemsstaternas ekonomier III
Dir L — Treasury and financial operations (English translation)
Dir R — Resources (English translation)
4 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
36
36
37
37
38
38
38
39
39
39
DG GROW — Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små
och medelstora företag
41
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
R — Resources (English translation)
A — Konkurrenskraft och europeiska planeringsterminen
B — Inre marknaden: lagstiftning och genomförande
C — Industriell omvandling och avancerade värdekedjor
D — Konsument-, miljö- och hälsoteknik
F — Innovation och avancerad tillverkning
E — Modernisering av den inre marknaden
G — Inre marknaden: offentlig förvaltning
H — Cosme-programmet
I — Rymdpolitik, Copernicus och försvar
J — EU:s satellitnavigeringsprogram
DG COMP — Generaldirektoratet för konkurrens
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
46
A — Politik och strategi
B — Marknader och ärenden I: energi och miljö
C — Marknader och ärenden II: information, kommunikation och medier
E — Marknader och ärenden IV: basindustri, tillverkning och jordbruk
D — Marknader och ärenden III: finansiella tjänster
F — Marknader och ärenden V: transport, post och andra tjänster
G — Karteller
H — Statligt stöd: allmän granskning och tillämpning
R — Horizontal Management (English translation)
DG EMPL — Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
A — Sysselsättning och social styrning
B — Sysselsättning
C — Socialpolitik
D — Arbetskraftens rörlighet
E — Kompetens
F — Investeringar
G — Revision och utvärdering
R — Resurser, planering och kommunikation
46
47
47
47
48
48
48
48
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
DG AGRI — Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
41
42
42
42
43
43
43
44
44
45
45
A — International (English translation)
B — Quality, Research and Innovation, Outreach (English translation)
C — Strategy, simplification and Policy Analysis (English translation)
D — Sustainability and income support (English translation)
E — Rural development I and Pre-accession assistance (English translation)
F — Rural development II (English translation)
G — Markets and observatories (English translation)
H — Assurance and Audit (English translation)
I — Legal, institutional and procedural matters (English translation)
R — Resources (English translation)
DG ENER — Generaldirektoratet för energi
54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
58
Dir A — Energipolitik
Dir B — Den inre energimarknaden
Dir C — Förnybar energi, forskning och innovation samt effektivt energiutnyttjande
58
58
59
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 5
Dir D — Kärnenergi, kärnsäkerhet och Iter
Dir E — Euratom: kärnämneskontroll
DG CLIMA — Generaldirektoratet för klimatpolitik
Dir A — Internationella frågor och klimatintegrering
Dir B — Europeiska och internationella koldioxidmarknader
Dir C — Klimatstrategi, styrning och utsläpp i icke-handlande sektorer
DG MOVE — Generaldirektoratet för transport och rörlighet
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
A — Policy Coordination (English translation)
B — Investment, Innovative & Sustainable Transport (English translation)
C — Land (English translation)
D — Waterborne (English translation)
E — Aviation (English translation)
SRD — Gemensamma resurser MOVE/ENER
DG ENV — Generaldirektoratet för miljö
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
SRD — Gemensamma resurser ENV/CLIMA
A — Strategi
B — Cirkulär ekonomi och grön tillväxt
C — Livskvalitet
D — Naturkapital
E — Genomförande och stöd till medlemsstaterna
F — Global hållbar utveckling
DG RTD — Generaldirektoratet för forskning och innovation
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
A — Utveckling och samordning av politik
B — Open Innovation and Open Science (English translation)
C — Internationellt samarbete
D — Industriell teknik
E — Hälsa
F — Bioeconomy (English translation)
G — Energi
H — Transport
I — Klimatåtgärder och resurseffektivitet
J — Common Support Centre (English translation)
R — Resources (English translation)
JRC — Gemensamma forskningscentrumet
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
R — Resurser (Bryssel)
B — Tillväxt och innovation (Sevilla)
C — Energi, transport och klimat (Petten)
D — Hållbara resurser (Ispra)
E — Rymden, säkerhet och migration (Ispra)
F — Hälsa, konsumenter och referensmaterial (Geel)
G — Kärnsäkerhet och fysiskt skydd (Karlsruhe)
A — Strategi och samordning av arbetsprogram (Bryssel)
H — Kunskapshantering (Ispra)
I — Kompetens (Ispra)
DG CNECT — Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik
6 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
59
60
62
62
62
62
64
64
65
65
66
66
66
68
68
68
68
69
69
69
70
71
71
73
74
74
74
75
75
76
76
76
77
79
79
80
80
81
81
82
82
83
84
84
85
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
A — Digital industri
C — Digital spetskompetens och vetenskaplig infrastruktur
E — Framtida nät
H — Digitala samhället, tillit och it-säkerhet
B — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
D — Strategi och spridning
F — Den digitala inre marknaden
G — Data
I — Medier
R — Resurser och stöd
DG MARE — Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske
Dir A — Maritime Policy and Blue Economy (English translation)
Dir B — International Ocean Governance and Sustainable Fisheries (English translation)
Dir C — Fisheries Policy Atlantic, North Sea, Baltic and Outermost Regions (English translation)
Dir D — Fisheries Policy Mediterranean and Black Sea (English translation)
Dir E — General Affairs and Resources (English translation)
DG FISMA — Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och
kapitalmarknadsunionen
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
B — Investeringar och företagsrapportering
C — Finansmarknader
D — Reglering och tillsyn av finansinstitut
E — Övervakning av finansiella system och krishantering
A — Resurser och kommunikation
DG REGIO — Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik
Dir A — Budget, Communication and General Affairs (English translation)
Dir B — Strategi
Dir C — Revision
Dir D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
(English translation)
Dir E — Administrative Capacity Building and Programme Implementation II (English translation)
Dir F — Closure, Major Projects and Programme Implementation III (English translation)
Dir G — Smart and Sustainable Growth and Programme Implementation IV (English translation)
DG TAXUD — Generaldirektoratet för skatter och tullar
Dir R — Resources (English translation)
Dir A — Tullpolitik, lagstiftning och tulltaxan
Dir B — Säkerhet, skydd, underlättande av handel, ursprungsregler och internationell samordning
Dir C — Indirekta skatter och skatteförvaltning
Dir D — Direkta skatter, skattesamordning, ekonomisk analys och utvärdering
DG EAC — Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur
Dir A — Policy Strategy and Evaluation (English translation)
Dir B — Youth, Education and Erasmus+ (English translation)
Dir C — Innovation, International Cooperation and Sport (English translation)
Dir D — Kultur och kreativitet
Dir R — Performance Management, Supervision and Resources (English translation)
DG SANTE — Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet
85
85
86
86
87
87
88
88
88
89
90
90
90
91
91
91
93
93
93
93
94
94
95
95
95
96
96
97
97
97
99
99
99
100
101
101
103
103
103
104
104
105
106
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 7
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
A — Resursförvaltning och bättre lagstiftning
B — Hälso- och sjukvårdssystem, läkemedel och innovation
C — Folkhälsa, landskunskaper, krishantering
D — Livsmedelskedjan: intressenter och internationella kontakter
E — Livsmedels- och fodersäkerhet, innovation
F — Hälsa och livsmedel: revision och analys
G — Krishantering på livsmedels-, djur- och växtområdet
DG HOME — Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
C — Migration och skydd
E — Fonder för migration och inre säkerhet
D — Säkerhet
A — Strategi och allmänna frågor
B — Migration, Mobility and Innovation (English translation)
DG NEAR — Generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
C
A
B
D
R
—
—
—
—
—
Östra grannskapet
Strategi, Turkiet
Södra grannskapet
Västra Balkan
Resources (English translation)
106
107
107
107
108
108
109
111
111
111
111
112
113
114
114
114
115
115
116
FPI — Tjänsten för utrikespolitiska instrument
117
DG TRADE — Generaldirektoratet för handel
118
Dir A — Resurser, information och politisk samordning
118
Dir B — Tjänster och investeringar, immateriella rättigheter och offentlig upphandling
118
Dir C — Asien och Latinamerika
119
Dir D — Hållbar utveckling, avtal om ekonomiskt partnerskap (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet),
jordbruk och livsmedel samt fiske
119
Dir E — Grannländer, USA och Kanada
119
Dir F — WTO, rättsliga frågor och varuhandel
119
Dir G — Handelsstrategi och handelsanalyser, marknadstillträde
120
Dir H — Handelspolitiska skyddsåtgärder
120
DG JUST — Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
B — Straffrättsliga frågor
E — Consumers (English translation)
SRD — Gemensamma resurser HOME/JUST
A — Civil and commercial justice (English translation)
C — Fundamental rights and rule of law (English translation)
D — Equality and Union citizenship (English translation)
122
122
122
123
124
124
124
DG DEVCO — Generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling
125
Dir A — Utvecklingspolitik och internationellt samarbete
Dir B — Mänsklig utveckling och migration
Dir C — Hållbar tillväxt och utveckling
Dir D — Utvecklingssamordning för östra och södra Afrika
Dir E — Utvecklingssamordning för Väst- och Centralafrika
Dir G — Utvecklingssamordning för Latinamerika och Västindien
Dir H — Utvecklingssamordning för Asien, Centralasien, Mellanöstern/gulfstaterna och
Stillahavsområdet
126
126
126
126
127
127
8 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
127
Dir R — Resurser och samordning av personalfrågor vid delegationerna
128
DG ECHO — Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder
(Echo)
129
Dir
Dir
Dir
Dir
A — Krishantering
B — Europa, det östra grannskapet och Mellanöstern
C — Afrika, Asien, Latinamerika, Västindien och Stillahavsområdet
D — General Affairs and HR Business Correspondent (English translation)
ESTAT — Eurostat
131
Dir A — Samarbete inom det europeiska statistiksystemet, internationellt samarbete, resurser
Dir B — Metodik, företagsstatistik och it-tjänster
Dir C — Nationalräkenskaper, prisstatistik och nyckelindikatorer
Dir D — Statistik över den offentliga förvaltningens finanser och dess kvalitet
Dir E — Regional statistik och sektorsstatistik
Dir F — Samhällsstatistik
Dir G — Global företagsstatistik
DG HR — Generaldirektoratet för personal och säkerhet
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
129
129
129
130
131
131
132
132
132
133
133
134
AMC — Account Management Centre (English translation)
A — Organisationsutveckling
B — Talanghantering och mångfald
C — Talanghantering och mångfald: chefer
D — Hälsa och välbefinnande — Arbetsförhållanden
E — Rättsliga frågor och partnerskap
DS — Säkerhet
134
135
136
136
137
137
138
DG DIGIT — Generaldirektoratet för informationsteknik
139
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
C — Digital Workplace & Infrastructure (English translation)
D — Digital Services (English translation)
A — Strategy & Resources (English translation)
B — Digital Business Solutions (English translation)
S — IT-säkerhet
DG BUDG — Generaldirektoratet för budget
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
144
R — Resources (English translation)
C — Genomförande av budgeten (den allmänna budgeten och EUF:s budget)
A — Utgifter
B — Egna medel och budgetplanering
D — Central finanstjänst
DG IAS — Tjänsten för internrevision
144
144
145
145
146
147
Dir A — Revision vid EU:s byråer och övriga oberoende organ
Dir B — Revision vid kommissionen och genomförandeorganen I
Dir C — Revision vid kommissionen och genomförandeorganen II
OLAF — Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Dir A — Utredningar I
Dir B — Utredningar II
139
140
141
142
142
147
147
147
149
149
150
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 9
Dir C — Utredningsstöd
Dir D — Strategi
DG SCIC — Generaldirektoratet för tolkning
Dir A — Tolkar
Dir C — Tolkningsorganisation
Dir S — Resurser och stödtjänster
DG DGT — Generaldirektoratet för översättning
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
Dir
A
B
C
D
R
S
— Översättning
— Översättning
— Översättning
— Översättning
— Resources (English translation)
— Customer relations
OP — Publikationsbyrån
Dir
Dir
Dir
Dir
R
A
B
C
—
—
—
—
150
151
152
152
153
154
155
155
156
157
158
159
159
161
Resursförvaltning och logistik
Kärnverksamhet
EUT och publikationer
Spridning och vidareutnyttjande
161
162
162
163
OIB — Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel
165
PMO — Byrån för löneadministration och individuella ersättningar
168
OIL — Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg
170
EPSO — Europeiska rekryteringsbyrån
171
10 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Europeiska kommissionen
http://ec.europa.eu/index_en.htm
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 11
Collège
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019
Herr Jean-Claude JUNCKER
Kommissionens ordförande
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
president
Tfn +32 229-55033
Herr Frans TIMMERMANS
Vice ordförande
Bättre lagstiftning, kontakter mellan
institutionerna, rättsstatsprincipen
och stadgan om de grundläggande
rättigheterna
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
timmermans_en
Tfn +32 229-55147
Fru Federica MOGHERINI
Unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik
Vice ordförande
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
mogherini
Tfn +32 2584-4371
Herr Andrus ANSIP
Vice ordförande
Den digitala inre marknaden
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
ansip
Tfn +32 229-55434
Herr Maros SEFCOVIC
Vice ordförande
Energiunionen
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
sefcovic
Tfn +32 229-64373
Herr Valdis DOMBROVSKIS
Vice ordförande med ansvar
för euron och dialogen mellan
arbetsmarknadens parter samt för
finansiell stabilitet, finansiella tjänster
och kapitalmarknadsunionen
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
dombrovskis
Tfn +32 229-55446
Herr Jyrki KATAINEN
Vice ordförande
Sysselsättning, tillväxt, investeringar
och konkurrenskraft
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
katainen
Tfn +32 229-55599
Herr Guenther OETTINGER
Kommissionär
Budget och personal
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
oettinger
Tfn +32 229-82025
Herr Johannes HAHN
Kommissionär
Europeiska grannskapspolitiken och
utvidgningsförhandlingar
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
hahn
Tfn +32 229-86472
Fru Cecilia MALMSTRÖM
Kommissionär
Handel
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
malmstrom
Tfn +32 229-86366
Herr Neven MIMICA
Kommissionär
Internationellt samarbete och
utveckling
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
mimica
Tfn +32 229-52173
Herr Miguel ARIAS CAÑETE
Kommissionär
Klimatåtgärder och energi
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
arias-canete
Tfn +32 229-55675
Herr Karmenu VELLA
Kommissionär
Miljö, havs- och fiskerifrågor
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
vella
Tfn +32 229-55725
Herr Vytenis ANDRIUKAITIS
Kommissionär
Hälsa och livsmedelssäkerhet
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
andriukaitis
Tfn +32 229-54159
Herr Dimitris AVRAMOPOULOS
Kommissionär
Migration, inrikes frågor och
medborgarskap
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
avramopoulos
Tfn +32 229-54616
Fru Marianne THYSSEN
Kommissionär
Sysselsättning, socialpolitik,
kompetens och rörlighet på
arbetsmarknaden
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
thyssen
Tfn +32 229-55491
Herr Pierre MOSCOVICI
Kommissionär
Ekonomiska och finansiella frågor,
skatter och tullunionen
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
moscovici
Tfn +32 229-55473
Herr Christos STYLIANIDES
Kommissionär
Humanitärt bistånd och krishantering
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
stylianides
Tfn +32 229-54605
Herr Phil HOGAN
Kommissionsledamot
Jordbruk och landsbygdsutveckling
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
hogan
Tfn +32 229-55286
Herr Julian KING
Commissaire
Union de la Sécurité
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
king
Tfn +32 229-57420
Fru Violeta BULC
Kommissionär
Transport
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
bulc
Tfn +32 229-55625
Fru Elzbieta BIENKOWSKA
Kommissionär
Inre marknaden, industri,
entreprenörskap samt små och
medelstora företag
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
bienkowska
Tfn +32 229-54080
Fru Vera JOUROVA
Kommissionär
Rättsliga frågor, konsumentfrågor och
jämställdhet
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
jourova
Tfn +32 229-55144
Herr Tibor NAVRACSICS
Kommissionär
Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och
idrott
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
navracsics
Tfn +32 229-55357
Fru Corina CRETU
Kommissionär
Regionalpolitik
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
cretu
Tfn +32 229-54194
Fru Margrethe VESTAGER
Kommissionär
Konkurrens
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
vestager
Tfn +32 229-55136
12 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Carlos MOEDAS
Kommissionär
Forskning, vetenskap och innovation
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
moedas
Tfn +32 229-55373
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 13
Kommissionsledamöternas kanslier
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019
ORDFÖRANDE JEAN-CLAUDE JUNCKERS KANSLI
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president/team_en
Herr Martin SELMAYR
Fru Clara MARTINEZ ALBEROLA
Fru Sandra KRAMER
Director of Coordination and
Administration (English translation)
Tfn +32 229-55541/79966
Head of Cabinet of the President
(English translation)
Tfn +32 229-81230
Deputy Head of Cabinet of the
President (English translation)
Tfn +32 229-65730
Fru Paulina DEJMEK HACK
Ekonomisk rådgivare
Tfn +32 229-91553
Herr Luc THOLONIAT
Ekonomisk rådgivare
Tfn +32 229-88008
FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE FRANS TIMMERMANS KANSLI — BÄTTRE LAGSTIFTNING,
KONTAKTER MELLAN INSTITUTIONERNA, RÄTTSSTATSPRINCIPEN OCH STADGAN OM DE
GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/timmermans_en
Herr Ben SMULDERS
Fru Michelle SUTTON
Herr Anthony AGOTHA
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-64733
Kanslichef
Tfn +32 229-55299/64227
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-60239
UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK/
VICE ORDFÖRANDE FEDERICA MOGHERINIS KANSLI
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini/team_en
Fru Fabrizia PANZETTI
Head of Cabinet of the HR/VP (English
translation)
Herr Oliver RENTSCHLER
Herr Felix FERNANDEZ-SHAW
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-56483/76090
Tfn +32 229-56450 / 2584-6450
Herr Peteris USTUBS
Cabinet Expert (English translation)
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-56428
Tfn +32 229-53516 / 2584-3516
EX-CABINET OF VICE-PRESIDENT KRISTALINA GEORGIEVA (ENGLISH TRANSLATION)
CABINET OF VICE-PRESIDENT ANDRUS ANSIP — DIGITAL SINGLE MARKET, DIGITAL
ECONOMY AND SOCIETY (ENGLISH TRANSLATION)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/team_en
14 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Juhan LEPASSAAR
Fru Kamila KLOC
Herr Jörgen GREN
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-57394
Kanslichef
Tfn +32 229-57500/55441
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-81806
VICE ORDFÖRANDE MAROŠ ŠEFCOVICS KANSLI — ENERGIUNIONEN
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic_en
Herr Juraj NOCIAR
Herr Bernd BIERVERT
Herr Peter VAN KEMSEKE
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-56021
Kanslichef
Tfn +32 229-90176/86574
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-56887/94758
CABINET OF VICE-PRESIDENT VALDIS DOMBROVSKIS — EURO AND SOCIAL DIALOGUE,
ALSO IN CHARGE OF FINANCIAL STABILITY, FINANCIAL SERVICES AND CAPITAL
MARKETS UNION (ENGLISH TRANSLATION)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/dombrovskis/team_en
Herr Kai WYNANDS
Herr Massimo SUARDI
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-59730
Tfn +32 229-67171
VICE ORDFÖRANDE JYRKI KATAINENS KANSLI — SYSSELSÄTTNING, TILLVÄXT,
INVESTERINGAR OCH KONKURRENSKRAFT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/katainen_en
Herr Juho ROMAKKANIEMI
Fru Hilde HARDEMAN
Herr Edward BANNERMAN
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-56351/55905
Kanslichef
Tfn +32 229-58322/59299
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-65077
CABINET OF COMMISSIONER GÜNTHER OETTINGER — BUDGET AND HUMAN
RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/oettinger/team_en
Herr Michael HAGER
Herr Thibaut KLEINER
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-58977/50597
Herr Markus SCHULTE
Tfn +32 229-80207
Tfn +32 229-96502/60707
KOMMISSIONSLEDAMOT JOHANNES HAHNS KANSLI — UTVIDGNING OCH
GRANNSKAPSPOLITIK
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/team_en
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 15
Herr Michael KARNITSCHNIG
Kanslichef
Tfn +32 229-96066/75823
Fru Emma UDWIN
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-59577
Fru Hanna JAHNS
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-60274
KOMMISSIONSLEDAMOT CECILIA MALMSTRÖMS KANSLI — HANDEL
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/malmstrom/team_en
Fru Maria ASENIUS
Herr Miguel CEBALLOS BARON
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-59592/59598
Tfn +32 229-67503
FÖRHÖRSOMBUD
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Gerhard Hannes WELGE
Hearing Officer — Head of Unit
(English translation)
Tfn +32 229-68162
KOMMISSIONSLEDAMOT NEVEN MIMICAS KANSLI — INTERNATIONELLT SAMARBETE
OCH UTVECKLING
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mimica/team_en
Herr Nils BEHRNDT
Fru Irena ANDRASSY
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-53539/68641
Tfn +32 229-57465/74743
KOMMISSIONSLEDAMOT MIGUEL ARIAS CAÑETES KANSLI — KLIMATÅTGÄRDER OCH
ENERGI
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/arias-canete/team_en
Fru Cristina LOBILLO BORRERO
Herr Pierre SCHELLEKENS
Herr Miguel Angel SAGREDO
FERNANDEZ
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-68589
Kanslichef
Tfn +32 229-88128/92023
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-52744
KOMMISSIONSLEDAMOT KARMENU VELLAS KANSLI — MILJÖ-, HAVS- OCH
FISKERIFRÅGOR
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/team_en
Herr Juergen MUELLER
Fru Gabriella PACE
Herr William NEALE
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-96710/91968
Kanslichef
Tfn +32 229-94401/20768
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-62228
16 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
KOMMISSIONSLEDAMOT VYTENIS ANDRIUKAITIS KANSLI — HÄLSA OCH
LIVSMEDELSSÄKERHET
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/team_en
Herr Arūnas VINČIŪNAS
Fru Nathalie CHAZE
Fru Paula DUARTE GASPAR
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-53554
Kanslichef
Tfn +32 229-57745
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-64816
KOMMISSIONSLEDAMOT DIMITRIS AVRAMOPOULOS KANSLI — MIGRATION, INRIKES
FRÅGOR OCH MEDBORGARSKAP
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/avramopoulos_en
Fru Diane SCHMITT
Kanslichef
Fru Sofia ASTERIADI
Tfn +32 229-60736/55120
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-57103/50497
KOMMISSIONSLEDAMOT MARIANNE THYSSENS KANSLI — SYSSELSÄTTNING,
SOCIALPOLITIK, KOMPETENS OCH RÖRLIGHET PÅ ARBETSMARKNADEN
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/thyssen/team_en
Fru Inge BERNAERTS
Kanslichef
Fru Ruth PASERMAN
Tfn +32 229-51888/73755
Fax +32 229-75168
Herr Baudouin BAUDRU
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-51824/74145
Fax +32 229-75168
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-93638/59356
Fax +32 229-75168
KOMMISSIONSLEDAMOT PIERRE MOSCOVICIS KANSLI — EKONOMISKA OCH
FINANSIELLA FRÅGOR, SKATTER OCH TULLUNIONEN
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moscovici/team_en
Herr Olivier BAILLY
Herr Reinhard FELKE
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-68717/93675
Tfn +32 229-94582/94244
KOMMISSIONSLEDAMOT CHRISTOS STYLIANIDES KANSLI — HUMANITÄRT BISTÅND
OCH KRISHANTERING
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/stylianides/team_en
Fru Themis CHRISTOPHIDOU
Herr Mathieu BRIENS
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-58645/57466
Kanslichef
Tfn +32 229-93575
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 17
KOMMISSIONSLEDAMOT PHIL HOGANS KANSLI — JORDBRUK OCH
LANDSBYGDSUTVECKLING
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/team_en
Herr Peter POWER
Fru Elisabetta SIRACUSA
Herr Dermot RYAN
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-57854
Kanslichef
Tfn +32 229-55333
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-94234
CABINET OF COMMISSIONER JULIAN KING — SECURITY UNION (ENGLISH
TRANSLATION)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/king/team_en
Herr James MORRISON
Fru Ingrid BELLANDER TODINO
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-99156
Tfn +32 229-87539
KOMMISSIONSLEDAMOT VIOLETA BULCS KANSLI — TRANSPORT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bulc/team_en
Herr Matej ZAKONJSEK
Herr Jocelyn FAJARDO
Herr Alessandro CARANO
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-58453
Kanslichef
Tfn +32 229-57895
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-65399/79570
KOMMISSIONSLEDAMOT ELŻBIETA BIEŃKOWSKAS KANSLI — INRE MARKNADEN,
INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/team_en
Herr Tomasz HUSAK
Herr Kristian HEDBERG
Herr Carsten BERMIG
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-56985/75391
Kanslichef
Tfn +32 229-57996/91745
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-55164/20322
KOMMISSIONSLEDAMOT VĔRA JOUROVÁS KANSLI — RÄTTSLIGA FRÅGOR,
KONSUMENTFRÅGOR OCH JÄMSTÄLLDHET
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova/team_en
Fru Renate NIKOLAY
Herr Daniel BRAUN
Fru Monika LADMANOVA
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-61930
Kanslichef
Tfn +32 229-99033
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-56271
18 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
KOMMISSIONSLEDAMOT TIBOR NAVRACSICS KANSLI — UTBILDNING, KULTUR,
UNGDOMSFRÅGOR OCH IDROTT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/navracsics/team_en
Fru Adrienn KIRALY
Kanslichef
Tfn +32 229-62622
Fru Patricia REILLY
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-50371
KOMMISSIONSLEDAMOT CORINA CREŢUS KANSLI — REGIONALPOLITIK
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/team_en
Herr Nicola DE MICHELIS
Fru Ioana RUS
Kanslichef
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-55230/63331
Tfn +32 229-56949
KOMMISSIONSLEDAMOT MARGRETHE VESTAGERS KANSLI — KONKURRENS
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/team_en
Fru Ditte JUUL-JOERGENSEN
Fru Linsey MCCALLUM
Herr Soren SCHONBERG
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-93235/57037
Kanslichef
Tfn +32 229-62496/53081
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-90122
FÖRHÖRSOMBUD
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Joos STRAGIER
Hearing Officer — Head of Unit
(English translation)
Tfn +32 229-52482
Herr Wouter WILS
Hearing Officer — Head of Unit
(English translation)
Tfn +32 229-69412
KOMMISSIONSLEDAMOT CARLOS MOEDAS KANSLI — FORSKNING, VETENSKAP OCH
INNOVATION
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/team_en
Herr Antonio VICENTE
Fru Giulia DEL BRENNA
Herr Keith SEQUEIRA
Cabinet Expert (English translation)
Tfn +32 229-56938/60027
Kanslichef
Tfn +32 229-55376
Biträdande kanslichef
Tfn +32 229-58090
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 19
SG — Generalsekretariatet
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general
Herr Alexander ITALIANER
Secretary-General (English translation)
Herr Andreas KOPP
Chefsrådgivare
Fru Mary MCCARTHY
Direktör
Herr Elies MESSAOUDI
Generaldirektörens assistent
Herr Vassili LELAKIS
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-94415
01. Budget, ekonomi och
utvärdering
Herr Bernard NAUDTS
Rådgivare
Herr Giuseppe MENCHI
Enhetschef
Fru Isabelle SCHOEMANN
Chefsrådgivare
02. Styrning och offentlig
förvaltning
Tfn +32 229-94393/57242
Tfn +32 229-51716
Tfn +32 229-58516
Tfn +32 229-61537/63786
Europeiska finanspolitiska
nämnden: sekretariat
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Martin LARCH
Tfn +32 229-69244
Nämnden för
lagstiftningskontroll
Fru Anne BUCHER
Chair of the Regulatory Scrutiny Board
(English translation)
Tfn +32 229-64047
Tfn +32 229-62701
Stödtjänsten för
strukturreformer
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/about/srss
Herr Maarten VERWEY
03. Tillväxt och
företagsklimat
Herr Kaspar RICHTER
Enhetschef
Tfn +32 229-90048
04. Arbetsmarknad,
hälsovård och socialtjänst
Fru Geraldine MAHIEU
Enhetschef
Tfn +32 229-63796
05. Stöd i Cypenfrågan
Generaldirektör
Herr Didier HERBERT
Direktör
Herr Thomas ANDREOU
Herr Nils BJOERKSTEN
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-61193
Herr Daniele DOTTO
Enhetschef
Tfn +32 229-93456/90843
Tfn +32 229-90087
Tfn +32 229-93493
Tfn +32 229-66844
Herr Kjartan BJÖRNSSON
Enhetschef
Tfn +32 229-87414
Tfn +32 229-81809
Herr Ioannis HADJIYIANNIS
Tfn +30 214-4165801
Tfn +32 229-60917
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Tatjana VERRIER
Direktör
Tfn +32 229-92535
1. HR Business
Correspondent, Finance,
Corporate Training
(English translation)
001. Ekonomi
Herr Christopher CURRAN
Enhetschef
2. Posthantering
Tfn +32 229-62407/61218
Herr Nico HOMME
Sektorschef
Tfn +32 229-86987
Fru Viviane D'UDEKEM D'ACOZ
Enhetschef
Tfn +32 229-61919/61682
20 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
3. IT
Herr Martin GRITSCH
Enhetschef
Tfn +32 229-59467/59284
DIR A — BESLUTSFÖRFARANDEN
Herr Jordi AYET PUIGARNAU
Direktör
001. Decide (English
translation)
1. Rådgivning och
utveckling
Fru Pascale MINET
Sektorschef
3. Skriftliga förfaranden,
bemyndiganden,
delegationsförfaranden
och externa överföringar
Fru Martine DEPREZ
Enhetschef
2. Muntliga förfarandet
Herr Robert ANDRECS
Enhetschef
Fru Ghislaine ALLOUIS-LE LOSTEC
Enhetschef (tf.)
4. Kontinuitetsplan
Tfn +32 229-51528/52449
Tfn +32 229-62236
Tfn +32 229-67146
Tfn +32 229-90979
Tfn +32 229-56072
Herr Florin URSEANU
Enhetschef
Tfn +32 229-62666
Biträdande generalsekreterare
med ansvar för
smart lagstiftning och
arbetsprogrammet (direktorat
C) samt politisk samordning I
(direktorat D)
http://ec.europa.eu/atwork
Herr Jean-Eric PAQUET
Deputy Secretary-General (English
translation)
Tfn +32 229-81426
DIR C — SMART LAGSTIFTNING OCH ARBETSPROGRAMMET
Herr Jean-Eric PAQUET
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-81426
1. Utvärdering,
lagstiftningens
ändamålsenlighet och
resultat
Herr Norbert SAGSTETTER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-92848
2. Konsekvensbedömning
Fru Mona BJORKLUND
Enhetschef
Tfn +32 229-95083
3. Tillämpning av EUrätten
4. Arbetsprogrammet
och samråd med berörda
aktörer
Fru Charlotte HAENTZEL
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-86022
Herr Rene SLOOTJES
Enhetschef
Tfn +32 229-56559/57107
DIR D — STRATEGISAMORDNING I
Herr Marcel HAAG
Direktör
Tfn +32 229-68605
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 21
1. Europa 2020,
den europeiska
planeringsterminen,
ekonomisk styrning
Herr Marcel HAAG
Enhetschef (tf.)
4. Sysselsättning,
utbildning och sociala
frågor
Chefsrådgivare för
institutionella frågor och
förvaltningsstrategi
Herr Cosmin DOBRAN
Enhetschef
Herr Hubert SZLASZEWSKI
Tfn +32 229-95027
Tfn +32 229-68605
2. Inre marknaden och
konkurrenskraft
Herr Michael WIMMER
Enhetschef
Tfn +32 229-55118
3. Resurseffektivitet
Herr Peter HANDLEY
Enhetschef
Tfn +32 229-62430/62142
Biträdande generalsekreterare
med ansvar för institutionella
frågor och förvaltningsstrategi
(direktorat B), politisk
samordning II (direktorat
E) samt uppgiftsskydd och
medlingstjänsten
Tfn +32 229-95171/63156
Medlingstjänsten
Herr Giovanni FRACCHIA
Médiateur de la Commission
européenne / European Commission
Mediator (English translation)
Tfn +32 229-55006/57761
DP — Skydd av
personuppgifter
Herr Philippe RENAUDIERE
Enhetschef
Tfn +32 229-68750
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer
Fru Paraskevi MICHOU
Deputy Secretary-General (English
translation)
Tfn +32 229-53437
DIR B — INSTITUTIONELLA FRÅGOR OCH FÖRVALTNINGSSTRATEGI
Herr Pascal LEARDINI
Direktör
Tfn +32 229-61306/60401
1. Verksamhetsstyrning,
budget och förvaltning
Herr Julien GUERRIER
Enhetschef
Tfn +32 229-65349
2. Institutionella frågor
4. Öppenhet
Herr Henning KLAUS
Enhetschef
Herr Martin KRÖGER
Enhetschef
Tfn +32 229-94310
Tfn +32 229-99559
3. Etik
Fru Donatienne CLAEYS
BOUUAERT
Enhetschef
Tfn +32 229-62659/61393
DIR E — STRATEGISAMORDNING II
Herr William SLEATH
Direktör
Tfn +32 229-61277
1. Allmänhetens säkerhet
Herr William SLEATH
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-61277
2. Znanje i infrastruktura
Herr Michael GREMMINGER
Enhetschef
Tfn +32 229-53578
3. Den internationella
dimensionen (inkl. G7/
G20)
Herr Jean-Charles VAN EECKHAUTE
Management (English translation)
Biträdande generalsekreterare
med ansvar för kontakter
mellan institutionerna
(direktorat F) och
protokolltjänsten
Fru Ilze JUHANSONE
Deputy Secretary-General (English
translation)
Tfn +32 229-80179/88765
Tfn +32 229-91920
DIR F — KONTAKTER MELLAN INSTITUTIONERNA
Herr Enrico FORTI
Direktör
Tfn +32 229-65172
Herr John WATSON
Rådgivare
Tfn +32 229-64166
22 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Diego DE OJEDA GARCIAPARDO
Rådgivare
Tfn +32 229-50230
1. Europaparlamentet,
Gruppen för
interinstitutionella
kontakter
2. Europeiska rådet,
Coreper I och II
Herr Vicente HURTADO ROA
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-85137
Fru Maria-Luisa CABRAL
Enhetschef
Tfn +32 229-93201
4. Genomgångar för
ordförande och vice
ordförande
Fru Valérie DREZET-HUMEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-60038
5. Kommunikation
Fru Beata KOLECKA
Enhetschef
Tfn +32 229-67371
DIR SP — PROTOKOLLTJÄNSTEN
Herr Nicolas DE LA GRANDVILLE
Direktör
Tfn +32 229-52325
Rådgivare
Herr Pedro CYMBRON
Rådgivare
Tfn +32 229-90117/60870
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 23
SJ — Rättstjänsten
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/legal-service
Herr Luis ROMERO REQUENA
Generaldirektör
Tfn +32 229-95150
Chefsrådgivare för migration
och strategiska övergripande
frågor
Herr Clemens LADENBURGER
Chefsrådgivare
Generaldirektörens assistent,
rättslig samordning
Herr Bernd MARTENCZUK
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-65058/71875
Tfn +32 229-52444/59168
Generaldirektörens assistent,
rättslig samordning
Herr Bernhard SCHIMA
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-60372
01. HR Business
Correspondent, IT
and Finance (English
translation)
IT — It-frågor
Herr Pascal GINESTE
Sektorschef
Tfn +32 229-85075
Herr William O'LEARY
Enhetschef
Biträdande generaldirektör
med ansvar för lagstiftningens
kvalitet (direktorat K),
överträdelser och information
Fru Karen BANKS
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-66221/90143
Tfn +32 229-52824
Herr Michel NOLIN
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-55094
DIR K — LAGSTIFTNINGENS KVALITET (LEG)
Herr Viktor SOLOVEYTCHIK
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-62043/65653
MAREC — Upphandling
och återbetalning
Fru Sandrine DELAUDE
Enhetschef
Tfn +32 229-96601
DIR A — ETABLERING, TJÄNSTER, BOLAGSRÄTT, KAPITALRÖRELSER, TRANSPORTER,
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET (AFFAIR)
Herr Vittorio DI BUCCI
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-96817/59564
Herr Gerald BRAUN
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-64978
Herr Walter MOELLS
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-90770
24 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Fru Claudia SCHMIDT
Juridisk rådgivare
Herr Hans STOVLBAEK
Juridisk rådgivare
Fru Helene TSEREPA-LACOMBE
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-58014/60681
Herr Eric GIPPINI FOURNIER
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-98373
Tfn +32 229-55678
DIR B — JORDBRUK OCH FISKE (AGRI)
Herr Andre BOUQUET
Acting Principal Legal Adviser (English
translation)
Tfn +32 229-52541
Herr Andre BOUQUET
Juridisk rådgivare
Herr Dimitrios TRIANTAFYLLOU
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-52541
Tfn +32 229-61570
Herr Alexandre Xavier Pierre LEWIS
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-68749
DIR C — STATLIGT STÖD OCH DUMPNINGSFRÅGOR (AIDE)
Herr Paolo STANCANELLI
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-61808/57728
Herr Jean-Francois BRAKELAND
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-53918
Herr Bruno STROMSKY
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-51705/59702
DIR D — BUDGET, TULLAR OCH SKATTER (BUDG)
Herr Richard LYAL
Juridisk chefsrådgivare
Herr Franck DINTILHAC
Juridisk rådgivare
Herr Antonio Maria CAEIROS
Juridisk rådgivare
Fru Lidia LOZANO PALACIOS
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-54814/58991
Tfn +32 229-61678
Herr Wim ROELS
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-66234
Tfn +32 229-84820
Tfn +32 229-65793/98333
DIR E — KONKURRENS (CONC)
Herr Theofanis CHRISTOFOROU
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-50168/51904
Herr Nicholas KHAN
Juridisk rådgivare
Herr Hubert VAN VLIET
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-60420
Tfn +32 229-98186
DIR F — INSTITUTIONER (INST)
Herr Pieter VAN NUFFEL
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-50029
Herr Hannes KRAEMER
Juridisk rådgivare
Fru Maria-Isabel MARTINEZ DEL
PERAL
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-50686
Tfn +32 229-65039/62132
Herr Friedrich ERLBACHER
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-50307/98387
DIR G — RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET SAMT CIVIL- OCH STRAFFRÄTT (JLS)
Herr Enrico TRAVERSA
Juridisk chefsrådgivare
Fru Dominique MAIDANI
Juridisk rådgivare
Herr Rudi TROOSTERS
Juridisk rådgivare
Fru Maria CONDOU
Juridisk rådgivare
Fru Elisabetta MONTAGUTI
Juridisk rådgivare
Herr Michael WILDERSPIN
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-55921
Tfn +32 229-58342
Tfn +32 229-94913
Tfn +32 229-52972/60660
Tfn +32 229-54109
Tfn +32 229-66713
DIR H — INRE MARKNADEN FÖR VAROR, ENERGIFRÅGOR OCH EURATOM, NÄRINGSLIV,
TULLUNIONEN, MILJÖFRÅGOR (MIME)
Fru Eva KRUZIKOVA
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-90785
Fru Maria PATAKIA
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-61967/55348
Herr Georges ZAVVOS
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-95659
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 25
DIR I — GUSP OCH YTTRE FÖRBINDELSER (CFSP)
Herr Lucio GUSSETTI
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-64168
Herr Antonio ARESU
Juridisk rådgivare
Herr Fernando CASTILLO DE LA
TORRE
Juridisk rådgivare
Herr Esa PAASIVIRTA
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-61769
Tfn +32 229-60064/65906
Tfn +32 229-53309
DIR J — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK, UTBILDNING OCH KULTUR, HÄLSA OCH
KONSUMENTSKYDD (SOC)
Herr Marc VAN HOOF
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-50625/68315
Herr Denis MARTIN
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-65296
Herr Michel VAN BEEK
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-51990/56289
DIR L — HANDELSPOLITIK OCH WTO (TRADE)
Herr Ulrich WOELKER
Juridisk chefsrådgivare
Herr James FLETT
Juridisk rådgivare
Fru Margarida AFONSO
Juridisk rådgivare
Herr Mikko HUTTUNEN
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-62268
Tfn +32 229-94423
Tfn +32 229-66580
Herr Ramon VIDAL PUIG
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-90199
Tfn +32 229-64728
DIR M — ECS-GRUPPEN (LAGSTIFTNING OM EU-FÖRVALTNINGEN)
Fru Laura PIGNATARO
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-54905
Fru Christine BERARDIS-KAYSER
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-57785
Herr Gerard BERSCHEID
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-50797
DIR N — EEI-GRUPPEN (EUROOMRÅDET OCH EKONOMISKA FRÅGOR)
Herr Jean-Paul KEPPENNE
Juridisk chefsrådgivare
Tfn +32 229-98377/60068
Herr Leo FLYNN
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-69902
26 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG COMM — Generaldirektoratet för
kommunikation
Rue de la Loi 56 / Wetstraat 56
Postal address: building L56 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/communication
Herr Timo PESONEN
Generaldirektör
Tfn +32 229-57995
Direkt underställda
generaldirektören
Herr Carsten LIETZ
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-54119
Fru Irena NOVAKOVA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-99608
Talespersonernas kansli
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Margaritis SCHINAS
European Commission Chief
Spokesperson (English translation)
Tfn +32 229-60524
Fru Mina Alexandrova ANDREEVA
European Commission Deputy Chief
Spokesperson (English translation)
Fru Natasha BERTAUD
Coordinating Spokesperson —
Activities of the President and Policies
of the First Vice-President (English
translation)
Tfn +32 229-67456
Fru Annika BREIDTHARDT
Coordinating Spokesperson — Jobs,
Growth and Investment, EMU and
the European Semester (English
translation)
Tfn +32 229-56153
Tfn +32 229-91382
01. Talespersonernas
kansli
Herr Alexander WINTERSTEIN
European Commission Deputy Chief
Spokesperson (English translation)
Herr Margaritis SCHINAS
Head of Unit — SPP (Acting) (English
translation)
Tfn +32 229-93265
Tfn +32 229-60524
Fru Catherine RAY
Lead Spokesperson of the HR/VP —
Lead EEAS Spokesperson (English
translation)
Biträdande generaldirektör
Tfn +32 229-69921
Fru Sixtine BOUYGUES
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-51718
DIR A — STRATEGI OCH KOMMUNIKATION
Herr Mikel LANDABASO ALVAREZ
Direktör
Tfn +32 229-65256/96497
1. Strategic
Communication (English
translation)
Fru Tina ZOURNATZI
Enhetschef
Tfn +32 229-56092 / 2-2456092
001. Corporate
Communication (English
translation)
Herr Béla DAJKA
Sektorschef
Fru Dana MANESCU
Sektorschef
Tfn +32 229-54459
Tfn +32 229-94061
002. Eurobarometer (English
translation)
Herr David VOIDIES
Sektorschef
003. Web and Social Media
(English translation)
2. Corporate Services
(English translation)
Herr Jens MESTER
Enhetschef
Tfn +32 229-63973
Tfn +32 229-69354
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 27
001. Communication
Contracts (English
translation)
Herr Ioan-Petru VASCAN
Sektorschef
Tfn +32 229-63645
002. Visual Communication
(English translation)
Fru Anca SCORTARIU
Sektorschef
Tfn +32 229-51357
3. Media Monitoring
and Analysis (English
translation)
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Maria Letizia ALBERGATI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-50481
001. Media Insights (English
translation)
Herr Michael VOLLPRECHT
Sektorschef
002. Horizontal Services
(English translation)
003. AV Portal (English
translation)
Fru Oana HRISCU
Sektorschef
Herr Jean-Pierre ASSALONE
Sektorschef
4. Audiovisuella tjänster
005. Studios (English
translation)
Tfn +32 229-54751
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/avservices
Fru Nathalie DAVIES
Enhetschef
Tfn +32 229-64933
001. EbS/Photo Service
(English translation)
Fru Simona PILKO
Sektorschef
Tfn +32 229-68294
002. Corporate Video
Production (English
translation)
Herr Alexandre DOSSAT
Sektorschef
Tfn +32 229-61950
Tfn +32 229-86805
Tfn +32 229-50402
Fru Annika AGERBLAD
Sektorschef
Tfn +32 229-58290
5. Europa.eu
http://europa.eu
Fru Krisztina NAGY
Enhetschef
Tfn +32 229-88663
001. Digital Transformation
(English translation)
Herr Mihai LABUNET
Head of Social Media (English
translation)
Tfn +32 229-51960
002. Technical projects and
Support (English translation)
Herr Jose ARCOS ORTIZ
Sektorschef
Tfn +32 229-68532
DIR B — REPRESENTATIONSKONTOREN
http://ec.europa.eu/represent_fr.htm
Fru Pia AHRENKILDE HANSEN
Direktör
Herr Panayotis CARVOUNIS
Chef för representationskontoret
1. Stöd och partnerskap
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Tfn +32 229-53070
Herr Paavo MAKINEN
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-86547
2. Prioriterade åtgärder
och information om
politiken
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/
PublicOpinion
Fru Christiane WALCHER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-92982
Aten —
representationskontoret i
Grekland
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 2/Leoforos
Vasilissis Sofias 2
106 74 Αθήνα/Athina
GREKLAND
[email protected]
http://ec.europa.eu/greece
Tfn +30 210-7272100
Tfn +30 210-7272000
Fru Monika EKSTROM
Sektorschef
Tfn +30 210-7272000
Press & Media (English
translation)
Fru Klimentini DIAKOMANOLI
Sektorschef
Tfn +30 210-7272000
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Herr Argyris PEROULAKIS
Sektorschef
Tfn +30 210-7272000
Bukarest —
representationskontoret i
Rumänien
Strada Vasile Lascăr 31
020492 Bucuresti
RUMÄNIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/romania
Tfn +40 212035400
Fru Angela CRISTEA
Chef för representationskontoret
Tfn +40 21-2035400
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Herr Cristian BUCHIU
Sektorschef
Tfn +40 21-2035400
Press & Media (English
translation)
Fru Iulia BADEA-GUERITEE
Sektorschef
Tfn +40 21-2035400
28 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Bratislava —
representationskontoret i
Slovakien
Herr Vincent LAMBOTTE
Sektorschef
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVAKIEN
[email protected]
[email protected]
http://ec.europa.eu/slovakia
Tfn +421 254431718
Tfn +40 21-2035400
Berlin —
representationskontoret i
Tyskland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
TYSKLAND
[email protected]
http://ec.europa.eu/germany
Tfn +49 3022802000
Herr Richard KUEHNEL
Chef för representationskontoret
Tfn +49 30-22802000
Herr Bernhard SCHNITTGER
Biträdande enhetschef
Tfn +49 30-22802000
Regional Representation in
Bonn (English translation)
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
53111 Bonn
TYSKLAND
[email protected]
Tfn +49 228530090
Herr Jochen POETTGEN
Head of Regional Representation
(English translation)
Tfn +49 228-5300948
Regional Representation in
Munich (English translation)
Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 Munchen
TYSKLAND
[email protected]
Tfn +49 892424480
Herr Dusan CHRENEK
Chef för representationskontoret
Tfn +421 2-54431718
Budapest —
representationskontoret i
Ungern
Lövőház u. 35.
1024 Budapest
UNGERN
[email protected]
http://ec.europa.eu/hungary
Tfn +36 12099700 / 12099710
Herr Gabor ZUPKO
Chef för representationskontoret
Tfn +36 1-2099710
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Herr Zoltan DEAK
Sektorschef
Tfn +36 1-2099710
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Herr Istvan PERGER
Sektorschef
Herr Joachim MENZE
Head of Regional Representation
(English translation)
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Gothersgade 115
1123 København/Copenhagen
DANMARK
[email protected]
http://ec.europa.eu/danmark
Tfn +45 33144140
Herr Bernhard SCHNITTGER
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +49 30-22802000
Communication,
Partnerships & Networks
(English translation)
Fru Helene BANNER
Sektorschef
Tfn +49 30-22802000
Tfn +353 1-6341111
Helsingfors —
representationskontoret i
Finland
Malminkatu 16 A
FI-00100 Helsinki
FINLAND
[email protected]
http://ec.europa.eu/finland
Tfn +358 96226544
Fru Sari ARTJOKI
Chef för representationskontoret
Tfn +358 9-62265450
Haag —
representationskontoret i
Nederländerna
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
NEDERLÄNDERNA
[email protected]
http://ec.europa.eu/netherlands
Tfn +31 703135300
Herr Peter BEKX
Chef för representationskontoret
Tfn +31 70-3135300
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Fru Maria Silvia GATTA
Sektorschef
Tfn +31 70-3135300
Press & Media (English
translation)
Fru Cecilia THORFINN
Sektorschef
Tfn +36 1-2099710
Köpenhamn —
representationskontoret i
Danmark
Tfn +49 89-2424480
Herr Gerard KIELY
Chef för representationskontoret
Fru Stina SOEWARTA
Chef för representationskontoret
Tfn +45 33-414010
Dublin —
representationskontoret i
Irland
18 Dawson Street
Dublin 2
IRLAND
[email protected]
http://ec.europa.eu/ireland
Tfn +353 6341111
Tfn +31 70-3135300
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Fru Madeleine INFELDT
Sektorschef
Tfn +31 70-3135300
London —
representationskontoret i
Förenade kungariket
32 Smith Square
SW1P 3EU London
FÖRENADE KUNGARIKET
[email protected]
http://ec.europa.eu/unitedkingdom
Tfn +44 2079731992
Fru Christine DALBY
Tf. chef för representationskontoret
Tfn +44 20-79731931
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 29
Fru Christine DALBY
Biträdande enhetschef
Tfn +44 20-79731931
Regional Representation in
Belfast (English translation)
Fru Colette FITZGERALD
Head of Regional Representation
(English translation)
Tfn +44 2890-240708
Regional Representation in
Cardiff (English translation)
Herr David HUGHES
Head of Regional Representation
(English translation)
Tfn +44 29-20895021
Regional Representation
in Edinburgh (English
translation)
Herr Graham BLYTHE
Head of Regional Representation
(English translation)
Tfn +44 131-2252058
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Fru Christine DALBY
Acting head of sector (English
translation)
Lissabon —
representationskontoret i
Portugal
Madrid —
representationskontoret i
Spanien
Largo Jean Monnet, 1-10.º
1269-068 Lisboa
PORTUGAL
[email protected]
http://ec.europa.eu/Portugal
Tfn +351 213509800
Paseo de la Castellana, 46
28046 Madrid
SPANIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/spain
Tfn +34 914238000
Fru Sofia ALVES
Chef för representationskontoret
Fru Aranzazu BERISTAIN
Chef för representationskontoret
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Herr Juergen FOECKING
Biträdande enhetschef
Tfn +351 21-3509815
Regional Representation
in Barcelona (English
translation)
Press & Media (English
translation)
Passeig de Gràcia, 90
08008 Barcelona
SPANIEN
Tfn +49 934677380
Tfn +351 21-3509863
Fru Raquel Maria PATRICIO GOMES
Sektorschef
Tfn +351 21-3509815
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Fru Maria Jose ROSA MENDES
Sektorschef
Tfn +351 21-3509874
Press & Media (English
translation)
Ljubljana —
representationskontoret i
Slovenien
Tfn +44 20-79731986
Communication,
Partnerships & Networks
(English translation)
Herr Daniel AMBRUS
Sektorschef
Tfn +44 20-79731980
Valletta —
representationskontoret i
Malta
254, St Paul Street
VLT 1215 Valletta
MALTA
[email protected]
http://ec.europa.eu/malta
Fru Elena GRECH
Chef för representationskontoret
Tfn +356 23-425000
Tfn +34 91-4238000
Herr Joao FARIA
Sektorschef
Tfn +44 20-79731931
Herr Mark ENGLISH
Sektorschef
Tfn +34 91-4238000
Breg 14
1000 Ljubljana
SLOVENIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/slovenia
Herr Zoran STANCIC
Chef för representationskontoret
Tfn +386 1-2528800
Luxemburg —
representationskontoret i
Luxemburg
7, rue du Marché-aux-Herbes
1728 Luxembourg
LUXEMBURG
[email protected]
http://ec.europa.eu/luxembourg
Tfn +352 4301-34925
Fru Yuriko BACKES
Chef för representationskontoret
Tfn +352 4301-32925
Herr Ferran TARRADELLAS
ESPUNY
Head of Regional Representation
(English translation)
Tfn +34 93-4677380
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Herr Juergen FOECKING
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +34 91-4238000
Press & Media (English
translation)
Herr Dimitri BARUA
Sektorschef
Tfn +34 91-4238000
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Fru María Teresa FRONTÁN
FERNÁNDEZ
Sektorschef
Tfn +34 91-4238000
Nicosia —
representationskontoret i
Cypern
30 Vyronos Avenue
1096 Nicosia
CYPERN
[email protected]
http://ec.europa.eu/cyprus
Tfn +357 22 817770
Herr Georgios MARKOPOULIOTIS
Chef för representationskontoret
Tfn +357 22-817770
30 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Paris —
representationskontoret i
Frankrike
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Communication,
Partnerships & Networks
(English translation)
288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
FRANKRIKE
[email protected]
http://ec.europa.eu/france/home_fr
Tfn +33 140633800
Fru Dana KOVARIKOVA
Sektorschef
Fru Claudia DE STEFANIS
Sektorschef
Press & Media (English
translation)
Riga —
representationskontoret i
Lettland
Fru Isabelle JEGOUZO
Chef för representationskontoret
Tfn +33 1-40633821
Fru Gaetane RICARD-NIHOUL
Biträdande enhetschef
Tfn +33 1-40633824
Regional Representation
in Marseille (English
translation)
Immeuble CMCI2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille
FRANKRIKE
[email protected]
Herr Alain DUMORT
Head of Sector — Head of Regional
Representation (English translation)
Tfn +33 4-91917880
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Fru Gaetane RICARD-NIHOUL
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +33 1-40633824
Press & Media (English
translation)
Herr Miguel PUENTE PATTISON
Sektorschef
Tfn +33 1-40633819
Communication,
Partnerships & Networks
(English translation)
Fru Maud LABAT
Sektorschef
Tfn +33 1-40633875
Prag —
representationskontoret i
Tjeckien
Jungmannova 24
110 00 Prague
TJECKIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/czech-republic
Tfn +420 224312835
Fru Dana KOVARIKOVA
Tf. chef för representationskontoret
Tfn +420 255708244
Tfn +420 255708244
Tfn +39 06-699991
Fru Karolina KOTTOVA
Sektorschef
Communication/Partnerships
& Networks (English
translation)
Aspazijas bulvāris 28
riga
LETTLAND
[email protected]
http://ec.europa.eu/latvia
Tfn +371 67085400
Fax +371 67085448
Herr Peter ZSAPKA
Sektorschef
Fru Inna STEINBUKA
Chef för representationskontoret
Rom —
representationskontoret i
Italien
Sofia —
representationskontoret i
Bulgarien
Via IV Novembre, 149
00187 Roma
ITALIEN
[email protected]
https://ec.europa.eu/italy
Tfn +39 06699991
9, Moskovska Street
1000 Sofia
BULGARIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg
Tfn +359 29335252
Fru Beatrice COVASSI
Chef för representationskontoret
Herr Ognian ZLATEV
Chef för representationskontoret
Herr Emilio DALMONTE
Biträdande enhetschef
Stockholm —
representationskontoret i
Sverige
Tfn +420 255708239
Tfn +371 67085400
Tfn +420 255708234
Tfn +39 06-699991
Tfn +39 06-699991
Regional Representation in
Milano (English translation)
Corso Magenta, 59
20123 Milano
ITALIEN
Tfn +39 24675141
Tfn +359 2-9335252
Regeringsgatan 65 6th floor
SE-103 90 Stockholm
SVERIGE
[email protected]
http://ec.europa.eu/sweden
Tfn +46 856244411
Fax +46 856244412
Herr Fabrizio SPADA
Head of Regional Representation
(English translation)
Fru Katarina ARESKOUG
Chef för representationskontoret
Political Reporting and
Policy Analysis (English
translation)
Tallinn —
representationskontoret i
Estland
Tfn +39 02-4675141
Herr Emilio DALMONTE
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +39 06-699991
Press & Media (English
translation)
Fru Ewelina JELENKOWSKA-LUCA
Sektorschef
Tfn +46 8-56244411
Rävala 4
10143 Tallinn
ESTLAND
[email protected]
http://ec.europa.eu/eesti
Tfn +372 6264400
Fax +372 6264401
Herr Keit KASEMETS
Chef för representationskontoret
Tfn +372 6-264400
Tfn +39 06-699991
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 31
[email protected]
http://ec.europa.eu/lietuva
Tfn +85 2313191
Warszawa —
representationskontoret i
Polen
Communication,
Partnerships & Networks
(English translation)
ul. Jasna 14/16a
00-041 Varsovie
POLEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/polska
Tfn +48 225568989
Herr Witold NATURSKI
Sektorschef
Herr Arnoldas PRANCKEVICIUS
Head of Representation — Head of
Representation (English translation)
Regional Representation
in Wroclaw (English
translation)
Bryssel —
representationskontoret i
Belgien
Herr Marek PRAWDA
Chef för representationskontoret
Tfn +48 22-5568989
Fru Marzenna GUZ-VETTER
Biträdande enhetschef
Tfn +48 22-5568989
Political Reporting &
Policy Analysis (English
translation)
Fru Marzenna GUZ-VETTER
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +48 22-5568989
Press & Media (English
translation)
Herr Piotr SWITALSKI
Sektorschef
Tfn +48 22-5568989
Tfn +48 22-5568989
Fru Natalia SZCZUCKA
Head of Regional Representation
(English translation)
Tfn +48 71-3240909
Wien —
representationskontoret i
Österrike
Wipplingerstraße 35
1010 Wien
ÖSTERRIKE
[email protected]
http://ec.europa.eu/austria
Tfn +43 151618-0
Herr Jörg WOJAHN
Chef för representationskontoret
Tfn +43 1-516180
Vilnius —
representationskontoret i
Litauen
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITAUEN
Tfn +370 5-2313191
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/belgium
Tfn +32 22953844
Herr Joseph (Jimmy) JAMAR
Chef för representationskontoret
Tfn +32 229-52082
Zagreb —
representationskontoret i
Kroatien
Ulica Augusta Cesarea 2
10 000 Zagreb
KROATIEN
[email protected]
http://ec.europa.eu/croatia
Tfn +385 14681300
Fax +385 14627499
Herr Branko BARICEVIC
Chef för representationskontoret
Tfn +385 1-4681300
DIR C — KOMMUNIKATION MED ALLMÄNHETEN
Fru Viviane HOFFMANN
Direktör
Tfn +32 229-60305
Herr Jaime ANDREU ROMEO
Rådgivare
Tfn +32 229-99252/91765
1. Information till
allmänheten
Herr Ierotheos PAPADOPOULOS
Enhetschef
Tfn +32 229-56239
2. Medborgardialoger
Herr Joachim OTT
Enhetschef
Tfn +32 229-61471
3. Kontakt med
allmänheten
Herr Antonis PAPACOSTAS
Enhetschef
Tfn +32 229-59967
001. Contact Centre (Europe
Direct) (English translation)
Herr Morten ESPELUND
002. Information Networks
(English translation)
Fru Sandra SCHOENEWOLF
Sektorschef
Tfn +32 229-93555
4. Besökscentrum
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Benoit WORINGER
Enhetschef
Tfn +32 229-63498/99106
Tfn +32 229-58279
DIR D — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Fabrizia DE ROSA
Direktör
Tfn +32 229-93739
32 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
1. Budget, Accounting
and Evaluation (English
translation)
Fru Sonja ZIEMER
Enhetschef
Tfn +32 229-90748
4. Technologies (English
translation)
Herr Jean-Jacques CAVEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-61336
001. Budget och bokföring
001. Digital technologies and
services (English translation)
Herr Pierluigi VERDERAME
Sektorschef
Herr Ronald THYS
Sektorschef
Tfn +32 229-50969
Tfn +32 229-59903
002. ABM programming
and Evaluation (English
translation)
002. Information Systems
(English translation)
Herr Manuel ROMANO
Sektorschef
Tfn +32 229-62454
2. Infrastructure,
Security and Document
Management (English
translation)
Herr Cesare TORTONESE
Sektorschef
Tfn +32 229-55316
5. Logistik
Fru Michele CHAPELIER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-64507
Herr Marc SIEVERS
Enhetschef
Tfn +32 229-93666
001. Representations
Infrastructure (English
translation)
Herr Moritz RUSCH
Sektorschef
Tfn +32 229-80894
002. Security and Business
Continuity (English
translation)
Herr Maarten VIJVERBERG
Sektorschef
Tfn +32 229-91347
003. Dokumenthantering
Herr Sven CARNEL
Sektorschef
Tfn +32 229-88597
3. Finance and Controls
(English translation)
Herr Philippe CATTOIR
Enhetschef
Tfn +32 229-55692
001. Ex-post Control and
Risk Management (English
translation)
Fru Kinga SZULY
Sektorschef
Tfn +32 229-86959
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 33
EPSC — Europeiska centrumet för politisk
strategi
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/european-political-strategy-centre
Fru Ann METTLER
Head of EPSC (English translation)
Tfn +32 229-62328/87552
Biträdande chef för EPSC 2
Herr Pawel SWIEBODA
Deputy Head of EPSC (English
translation)
Tfn +32 229-66097
Förste rådgivare för hållbar
utveckling
Institutionella frågor
Herr Karl FALKENBERG
Tfn +32 229-86984
Tfn +32 229-92220/56657
Herr Christian CALLIESS
Rådgivare
Ekonomi
Herr Lucio VINHAS DE SOUZA
Rådgivare
Biträdande chef för EPSC 1
Tfn +32 229-63774
Socialpolitik
01. Förvaltning och
resurser
Fru Roubini GROPAS
Rådgivare
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Rainer MUNZ
Rådgivare
Tfn +32 229-90562
Tfn +32 229-86967
Herr Pawel SWIEBODA
Head of Management and Resource
Unit of the EPSC (Acting) (English
translation)
Tfn +32 229-66097
Utrikespolitik
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Sylvia HARTLEIF
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-66091
Samverkan och
kommunikation
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Elisabeth ARDAILLON-POIRIER
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-81625
34 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
TF50. Arbetsgruppen för artikel 50
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Michel BARNIER
Chief Negotiator — Task Force for
the Preparation and Conduct of
the Negotiations with the United
Kingdom under Article 50 TEU (English
translation)
Tfn +32 229-94060
Tfn +33 3883-77816
Tfn +33 3883-77814
Fax +33 3883-77954
Fru Sabine WEYAND
Tfn +32 229-60143/56203
Principal Adviser for
Strategy, Coordination and
Communication (English
translation)
Fru Stephanie RISO
(Acting) (English translation)
Tfn +32 229-55062
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 35
DG ECFIN — Generaldirektoratet för ekonomi
och finans
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs
Herr Marco BUTI
Fru Angela D'ELIA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-72650
Herr Alexandr HOBZA
Generaldirektörens assistent
Generaldirektör
Chefsrådgivare
Herr Antonio DE LECEA
Tfn +32 229-52090
Tfn +32 229-86658
Tfn +32 229-62246
Fax +32 229-98497
DIR A — POLICY, STRATEGY AND COMMUNICATION (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Jose Eduardo LEANDRO
Direktör
Tfn +32 229-95430
Herr Roy DICKINSON
Rådgivare
Tfn +32 229-64414
1. Policy and economic
surveillance (English
translation)
2. EMU:s fördjupning
och makroekonomi i
euroområdet
Herr Gabriele GIUDICE
Enhetschef
Tfn +32 229-63654
001. Euroområdets
makroekonomi
Herr Jakob Wegener FRIIS
Enhetschef
Fru Katia BERTI
Sektorschef
Tfn +32 229-84832
Tfn +32 229-99061
001. Integrated economic
surveillance (English
translation)
002. EMU deepening (English
translation)
Herr Pim LESCRAUWAET
Sektorschef
Tfn +32 229-67353
Herr Marcin ZOGALA
Sektorschef
Tfn +32 229-58004
002. Policy, strategy
and evaluation (English
translation)
3. Den ekonomiska
situationen,
prognoser och
konjunkturundersökningar
Fru Christine FRAYNE
Sektorschef
Herr Björn DÖHRING
Enhetschef
Tfn +32 229-87969
001. Macro-economic
forecasts & short-term
economic developments
(English translation)
Fru Evelyne HESPEL
Sektorschef
Tfn +32 229-57846
002. Business and consumer
surveys and short-term
forecast (English translation)
Herr Christian GAYER
Sektorschef
Tfn +32 229-98959
4. Kontakter mellan
institutionerna och
kommunikation
Herr Philip TOD
Enhetschef
Tfn +32 229-20811
Tfn +32 229-98160
DIR CEF/CPE — SEKRETARIAT FÖR EKONOMISKA OCH FINANSIELLA KOMMITTÉN,
KOMMITTÉN FÖR EKONOMISK POLITIK SAMT EUROGRUPPENS ARBETSGRUPP
http://europa.eu/efc
Herr Stefan PFLUEGER
Direktör
Tfn +32 229-93413/56706
Herr Joost KUHLMANN
Rådgivare
Tfn +32 229-93348/66431
36 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
01. Sekretariat för
ekonomiska och
finansiella kommittén
samt kommittén för
ekonomisk politik
Fru Annika ERIKSGAARD
MELANDER
Enhetschef
Tfn +32 229-87044
001. Financial markets
(English translation)
Fru Kristin VANDENBERGEN
Sektorschef
Tfn +32 229-94311
002. Economic Policy
Committee (English
translation)
02. Sekretariat
för Eurogruppens
arbetsgrupp
Fru Elena REITANO
Enhetschef
Tfn +32 229-93884
Herr James ALLEN
Sektorschef
Tfn +32 229-66899
Utstationerade chefer och
rådgivare
Herr Joao NOGUEIRA MARTINS
Seconded Head of unit (English
translation)
Biträdande generaldirektör
(med ansvar för direktorat C, D,
F och G)
Herr Servaas DEROOSE
Fru Charlotte VAN HOOYDONK
Rådgivare
Tfn +32 229-69607
Chefsrådgivare
Herr Declan COSTELLO
Tfn +32 229-93375
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-94375/87724
DIR C — FINANSPOLITIK OCH POLICYMIX
Herr Lucio PENCH
Direktör
Tfn +32 229-93433/59131
001. Age-related public
expenditure (English
translation)
4. Styrning av de
offentliga finanserna
Herr Per ECKEFELDT
Herr Stefan CIOBANU
Enhetschef
1. Budgetpolitik och
budgetövervakning
002. Sustainability of public
debt (English translation)
5. Skydd av euron och
eurokontanter
Herr Gilles MOURRE
Enhetschef
Fru Stéphanie PAMIES
Sektorschef
Tfn +32 229-63225
Tfn +32 229-80055
Herr Johan KHOUW
Enhetschef
2. De offentliga
finansernas hållbarhet
3. Penningpolitik,
valutapolitik i
euroområdet, ERM II och
införande av euron
Herr Nicolas CARNOT
Rådgivare
Tfn +32 229-69021
Herr Giuseppe CARONE
Enhetschef
Tfn +32 229-92295
Tfn +32 229-95011
Tfn +32 229-90092
Tfn +32 229-95946
Herr Eric RUSCHER
Enhetschef
Tfn +32 229-66488
DIR D — INTERNATIONELLA EKONOMISKA OCH FINANSIELLA FÖRBINDELSER, GLOBAL
STYRNING
Fru Elena FLORES
Direktör
Tfn +32 229-93461
Herr Heinz SCHERRER
Adviser (English translation)
Tfn +32 229-57914/66764
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 37
1. Kandidatländer och
potentiella kandidatländer
Herr Uwe STAMM
Enhetschef
Tfn +32 229-55813
2. Grannländer:
makrofinansiellt stöd
001. Macrofinancial
Assistance (English
translation)
3. IMF och G-grupper
Herr Dirk LENAERTS
Sektorschef
Tfn +32 229-66800/95600
Tfn +32 229-59876
Herr Santiago LORANCA GARCIA
Enhetschef
4. Global ekonomi
Herr Norbert WUNNER
Enhetschef
Tfn +32 229-53283
Herr Heliodoro TEMPRANO
ARROYO
Enhetschef
Tfn +32 229-61858
Fax +32 229-80806
DIR F — MEDLEMSSTATERNAS EKONOMIER I
Herr Manfred BERGMANN
Direktör
Tfn +32 229-93479
Herr Francesco CONTESSO
Rådgivare
Tfn +32 229-95965
1. Österrike, Cypern,
Tyskland
Herr Moises ORELLANA
Enhetschef
2. Grekland
Herr Paul KUTOS
Enhetschef
Tfn +32 229-60923
3. Kroaten, Spanien
4. Estland, Lettland,
Litauen, Nederländerna
Herr Heinz JANSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-53894
Fru Laura BARDONE
Enhetschef
Tfn +32 229-67436
Tfn +32 229-69933
DIR G — MEDLEMSSTATERNAS EKONOMIER II
Herr Carlos MARTINEZ MONGAY
Direktör
2. Danmark, Irland,
Portugal
Herr Martin HALLET
Herr Christian WEISE
Enhetschef
Tfn +32 229-61228/80903
Tfn +32 229-93438
1. Belgien, Frankrike,
Luxemburg
Herr Javier YANIZ IGAL
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-66926
Tfn +32 229-84327
3. Tjeckien, Slovakien,
Förenade kungariket
Herr Florian WOEHLBIER
Enhetschef (tf.)
Biträdande generaldirektör
(med ansvar för direktorat B, E
och L)
Fru Kerstin JORNA
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-61326
Herr Peter BASCH
Chefsrådgivare
Tfn +352 4301-32514
Tfn +32 229-84123
DIR B — INVESTERINGAR, TILLVÄXT OCH STRUKTURREFORMER
Fru Mary Veronica TOVSAK
PLETERSKI
Direktör
Tfn +32 229-52034
2. Bedömning och
riktmärkning av nationella
reformer
Herr Karl PICHELMANN
Förste rådgivare
Fru Emmanuelle MAINCENT
Enhetschef
Tfn +32 229-90654
1. Makroekonomiska
obalanser och korrigering
001. Model based economic
analysis (English translation)
001. Surveillance of
structural reforms (English
translation)
Herr Jan IN 'T VELD
Sektorschef
Tfn +32 229-93365/90843
Herr Alessandro TURRINI
Enhetschef
Tfn +32 229-95072
3. Modeller och databaser
Herr Werner ROEGER
Enhetschef
Tfn +32 229-93362/65265
Tfn +32 229-93577
Fru Dominique SIMONIS
Sektorschef
Tfn +32 229-86576
38 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
002. Statistical coordination
and databases (English
translation)
4. EU-politikens inverkan
på medlemsstaternas
ekonomi
Herr Ingo KUHNERT
Sektorschef
Herr Andrea MAIRATE
Enhetschef
Tfn +32 229-92333
Tfn +32 229-50298/99759
DIR E — MEDLEMSSTATERNAS EKONOMIER III
Herr Istvan Pal SZEKELY
Direktör
2. Finland, Ungern,
Slovenien
3. Bulgarien, Rumänien,
Sverige
1. Italien, Malta, Polen
Fru Outi SLOTBOOM
Enhetschef
Fru Isabel GRILO
Enhetschef
Tfn +32 229-58674
Fru Marie DONNAY
Enhetschef
Tfn +32 229-67296
Tfn +32 229-51502/76163
Tfn +32 229-65308
DIR L — TREASURY AND FINANCIAL OPERATIONS (ENGLISH TRANSLATION)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 - Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Benjamin ANGEL
Direktör
Tfn +352 4301-35263
Tfn +32 229-69785
Herr Burkhard SCHMIDT
Rådgivare
Tfn +352 4301-36150/32890
Fru Saila VALTONEN
Rådgivare
Tfn +352 4301-34842/33050
1. Samordning med EIBgruppen, EBRD och de
internationella finansiella
institutionerna
Fru Anna KRZYZANOWSKA
Enhetschef
Tfn +352 4301-33453
Tfn +32 229-87246
2. Finansiering av
innovations-, konkurrensoch sysselsättningspolitik
3. Finansiering av klimatoch infrastrukturpolitik
samt Euratom
Herr Giorgio CHIARION CASONI
Enhetschef
Tfn +352 4301-36404
4. Inlåning, utlåning,
redovisning och back
office
Herr Jean-Pierre RAES
Enhetschef
6. Stabilitetsmekanismer
och rättsliga frågor
Herr Irmantas ŠIMONIS
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-30213
001. Stability mechanisms
(English translation)
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Christian ENGELEN
Sektorschef
Tfn +352 4301-30070/30633
5. Likviditets- och
kapitalförvaltning
Tfn +32 229-93476
002. Risk management
(English translation)
Herr Patrick STEIMER
Enhetschef
Herr Frank HOBITZ
Sektorschef
Tfn +352 4301-36301/38815
Tfn +352 4301-36237
Fru Merete CLAUSEN
Enhetschef
Tfn +352 4301-34310/35567
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Michaela DI BUCCI
Direktör
Tfn +32 229-96284
Tfn +352 4301-36316
Herr Johan VERHAEVEN
Rådgivare
Tfn +32 229-93443/81202
1. HR business
correspondent, business
continuity and control
(English translation)
Fru Linda ROWAN
Enhetschef
Tfn +32 229-92289
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 39
001. HR business
correspondent team and
business continuity (English
translation)
Fru Erzsebet PAL
HRM Officer — HR Business
Correspondent Team (English
translation)
003. Operations, Service and
Support (English translation)
Herr Rudy DRUINE
Sektorschef
Tfn +32 229-93377
Tfn +32 229-85163
002. Control, data protection
and security (English
translation)
Herr John SHEEHY
Sektorschef
Tfn +32 229-93399
2. Ekonomi
Herr Henrik KERSTING
Enhetschef
Tfn +32 229-64900
001. Financial Initiation
(English translation)
Herr Koen MEUWIS
Sektorschef
Tfn +32 229-85515
002. Ex-ante verification
(English translation)
Herr Christopher SUBHAN
Sektorschef
Tfn +32 229-84357
3. It-frågor
Herr Tomek PIETRZAK
Enhetschef
Tfn +32 229-94392/94397
001. Financial Operations
Systems (English
translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Stefan HOFER
Sektorschef
Tfn +352 4301-36442
002. Information Systems
Development (English
translation)
Herr Antoine MATHIEU
Sektorschef
Tfn +32 229-55156
40 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG GROW — Generaldirektoratet för inre
marknaden, industri, entreprenörskap samt
små och medelstora företag
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes
Fru Lowri EVANS
Tjänster och självreglering
Herr Pedro ORTUN SILVAN
Principal Adviser for CSR and Tourism
(English translation)
Generaldirektör
Tfn +32 229-52084
Tfn +32 229-65029
Herr Jaime SILVA
Rådgivare
Utstationerade chefer och
rådgivare
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Carlo CORAZZA
Tfn +32 229-65238
01. Ekonomisk analys
03. Strategi och resultat
Herr Kamil KILJANSKI
Enhetschef
Herr Olivier GIRARD
Enhetschef
Tfn +32 229-66166
Tfn +32 229-87758
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Valentina SUPERTI
Direktör
1. Ekonomi och
internkontroll
2. Business continuity,
Security and
Administrative
Coordination (English
translation)
Fru Maarit VILJANEN
Enhetschef
Herr Alessandro BUTTICE'
Enhetschef
Tfn +32 229-65403
Tfn +32 229-96306
001. Budget, Financial
Initiation and Accounting
(English translation)
Tfn +32 229-65425
3. Informationssystem för
GD GROW
Herr Konstantin PASHEV
Informatics Resource Manager
(English translation)
Tfn +32 229-84687
4. Servicecenter för den
inre marknaden
001. Legal matters (English
translation)
Fru Laurence DE RICHEMONT
Enhetschef
Fru Rumjana GEORGIEVA
Sektorschef
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Administration
002. Internal and Financial
Control (English translation)
Fru Sylvia FERRETTI
Sektorschef
Tfn +32 229-56344
Fru Svetozara PETKOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-64496
Tfn +32 229-87331
Tfn +32 229-51996
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Natalia MARTINEZ PARAMO
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-62543
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 41
Förvaltning, ekonomi och
stödtjänster
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Wilfried BEURMS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-67357
DIR A — KONKURRENSKRAFT OCH EUROPEISKA PLANERINGSTERMINEN
Herr Eric MAMER
Direktör
Tfn +32 229-94073
1. Kommunikation,
tillgång till handlingar och
dokumenthantering
Herr Bonifacio GARCIA PORRAS
Enhetschef
2. Europeiska
planeringsterminen
och medlemsstaternas
konkurrenskraft
Herr Francisco CABALLERO SANZ
Enhetschef
Tfn +32 229-51168
3. Kontakter mellan
institutionerna
Herr Stephane LEBRUN
Enhetschef
Tfn +32 229-62530
4. Internationella frågor
Herr Christos KYRIATZIS
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-68721
Tfn +32 229-61049
Biträdande generaldirektör 1
med ansvar för direktorat B, C,
D och F
Herr Antti Ilmari PELTOMÄKI
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-52847/54518
Herr Andrzej RUDKA
Rådgivare
Tfn +32 229-91331
DIR B — INRE MARKNADEN: LAGSTIFTNING OCH GENOMFÖRANDE
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Joaquim NUNES DE ALMEIDA
Direktör
2. Förebyggande av
tekniska handelshinder
4. Genomförande av den
inre marknaden
1. Inre marknaden:
ömsesidigt erkännande
och övervakning
Herr Giuseppe CASELLA
Enhetschef
Herr Maciej GÓRKA
Enhetschef
Tfn +32 229-55428/87584
Herr Hans INGELS
Enhetschef
Tfn +32 229-66441
Tfn +32 229-56396
Tfn +32 229-54714/88390
3. Standarder för tillväxt
Herr Radek MALY
Enhetschef
Tfn +32 229-20868
DIR C — INDUSTRIELL OMVANDLING OCH AVANCERADE VÄRDEKEDJOR
42 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Gwenole COZIGOU
Direktör
Tfn +32 229-51304/52838
Fru Victoria PETROVA
Rådgivare
Tfn +32 229-65732
1. Ren teknik och rena
produkter
Fru Fulvia RAFFAELLI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-59409
001. Sustainable
Construction (English
translation)
3. Avancerade
konstruktions- och
tillverkningssystem
Herr Tapani MIKKELI
Sektorschef
Fru Birgit WEIDEL
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-65672
Tfn +32 229-86931
2. Resurseffektivitet och
råvaror
4. Fordonsindustrin och
transportbranschen
Herr Mattia PELLEGRINI
Enhetschef
Fru Joanna SZYCHOWSKA
Enhetschef
Tfn +32 229-54138
Tfn +32 229-88632
DIR D — KONSUMENT-, MILJÖ- OCH HÄLSOTEKNIK
Herr Carlo PETTINELLI
Direktör
Tfn +32 229-94037
Fru Renate WEISSENHORN
Rådgivare
Tfn +32 229-52014
2. Kemikalier
Fru Luisa PRISTA
Enhetschef
Herr Salvatore D'ACUNTO
Enhetschef
Tfn +32 229-61598
1. Reach
3. Bioteknik och
livsmedelskedjan
Herr Klaus BEREND
Enhetschef
Herr Stefano SORO
Enhetschef
Tfn +32 229-94860
4. Hälsoteknik och
kosmetiska produkter
Tfn +32 229-50798
Tfn +32 229-67543
Fax +32 229-98637
DIR F — INNOVATION OCH AVANCERAD TILLVERKNING
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Slawomir TOKARSKI
Direktör
Tfn +32 229-88630
Herr Kim Henrik HOLMSTRÖM
Rådgivare
Tfn +32 229-91852
1. Innovationspolitik och
investeringar för tillväxt
Herr Mark NICKLAS
Enhetschef
Tfn +32 229-54181
2. Kluster, den
sociala ekonomin och
entreprenörskap
Fru Ulla ENGELMANN
Enhetschef
3. Viktig möjliggörande
teknik, digital tillverkning
och interoperabilitet
5. Immateriella
rättigheter och
varumärkesförfalskning
Fru Kirsi EKROTH-MANSSILA
Enhetschef
Herr Michael KOENIG
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-50708
4. Turism, framväxande
och kreativa branscher
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-92108
Biträdande generaldirektör 2
med ansvar för direktorat E, G,
H och enhet B4
Fru Irmfried SCHWIMANN
Fru Iuliana Gabriela ALUAS
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-83179
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-57624
Tfn +32 229-67002
DIR E — MODERNISERING AV DEN INRE MARKNADEN
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 43
Herr Hubert GAMBS
Direktör
3. Digitalisering av den
inre marknaden
1. Konsumenttjänster
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-93990/91259
Herr Robert STRAUSS
Enhetschef
Tfn +32 229-60531/84257
2. Tjänster av allmänt
intresse
Fru Marian GRUBBEN
Enhetschef
Tfn +32 229-90079/63588
4. Företagstjänster
Fru Maria REHBINDER
Enhetschef
Tfn +32 229-90007
5. Yrkeskvalifikationer och
kompetens
Herr Martin FROHN
Enhetschef
Tfn +32 229-96420
Herr Raphael GOULET
Enhetschef
Tfn +32 229-92470
DIR G — INRE MARKNADEN: OFFENTLIG FÖRVALTNING
Fru Irmfried SCHWIMANN
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-67002
1. Strategi för offentlig
upphandling
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Marzena ROGALSKA
Enhetschef
Tfn +32 229-59772
2. Tillträde till
upphandlingsmarknader
Herr Alvydas STANCIKAS
Enhetschef
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
4. Innovativ och
elektronisk upphandling
Herr Jean-Yves MUYLLE
Enhetschef
Tfn +32 229-67537
3.
Upphandlingslagstiftning
och dess tillämpning
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-63857
Avenue des Nerviens 105 / Nervierslaan 105
Postal address: building N105 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Thomas SPOORMANS
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-55743
Herr Nikita STAMPA
Enhetschef
Tfn +32 229-57718
DIR H — COSME-PROGRAMMET
Fru Kristin SCHREIBER
Direktör
Tfn +32 229-65823
Herr Christian WEINBERGER
Rådgivare
Herr Panayotis STAMATOPOULOS
Tfn +32 229-61772
1. Cosme-programmet,
företrädare för små och
medelstora företag och
kontakter med Easme
Herr Costas ANDROPOULOS
Enhetschef
Tfn +32 229-56601/50963
2. Enterprise
Europe Network och
internationalisering av
små och medelstora
företag
Herr Giacomo MATTINÒ
Enhetschef
Tfn +32 229-57563/58173
3.
Finansieringsinstrument
för Cosme
Herr Claudiu Ciprian CRISTEA
Enhetschef
Tfn +32 229-59314
Cosme, Horisont 2020,
små och medelstora
företag samt EHFF
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Marco MALACARNE
Head of Department Operations
(English translation)
Tfn +32 229-55277
Cosme
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jose PUIGPELAT VALLS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-61494
44 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Biträdande generaldirektör 3
för direktorat I och J
Herr Pierre DELSAUX
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-65472
Tfn +32 229-69787
Fax +32 229-57191
02. Ekonomisk förvaltning
av rymdprogrammen
Fru Christine BERNOT
Enhetschef
Tfn +32 229-92670
DIR I — RYMDPOLITIK, COPERNICUS OCH FÖRSVAR
http://www.copernicus.eu
Herr Philippe BRUNET
Direktör
Tfn +32 229-54128
1. Rymdpolitik och
rymdforskning
Fru Sabine LECRENIER
Enhetschef
Tfn +32 229-55738
2. Copernicus
Herr Mauro FACCHINI
Enhetschef
3. Rymddata för
samhällsutmaningar och
tillväxt
Herr Andreas VEISPAK
Enhetschef
Tfn +32 229-84033
4. Försvars-, flyg- och
sjöfartsindustri
Rymdforskning
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Marko CURAVIC
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-87425
Herr Alain ALEXIS
Enhetschef
Tfn +32 229-55303
Tfn +32 229-84143
DIR J — EU:S SATELLITNAVIGERINGSPROGRAM
Herr Matthias PETSCHKE
Direktör
Tfn +32 229-64697
Herr Augusto GONZALEZ
Rådgivare
Tfn +32 229-66319
1. Galileo och Egnos:
programförvaltning
Herr Paul FLAMENT
Enhetschef
Tfn +32 229-56342
001. Programme
Management (English
translation)
Herr Jeremie GODET
Sektorschef
Tfn +32 229-59530
003. Service Provision
and Exploitation (English
translation)
Herr Eric CHATRE
Sektorschef
Assistenter
Fru Aleksandra KORDECKA
Tfn +32 229-74070
Fru Sophie MUELLER
Tfn +32 229-85849
Tfn +32 229-64776
2. Galileo och Egnos:
rättsliga och institutionella
frågor
Herr Matthias SCHMIDT-GERDTS
Tfn +32 229-60075
Herr Philippe JEAN
Enhetschef
Tfn +32 229-50539/58173
3. Galileo och Egnos:
tillämpningar, säkerhet
och internationellt
samarbete
Fru Ekaterini KAVVADA
Enhetschef
Tfn +32 229-54902
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 45
DG COMP — Generaldirektoratet för
konkurrens
Place Madou 1 / Madouplein 1
Postal address: building MADO - 1049 - Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/competition
Herr Johannes LAITENBERGER
Herr Rainer WESSELY
Generaldirektörens assistent
Herr Svend ALBAEK
Rådgivare
Fru Fabienne ILZKOVITZ
Chefsrådgivare
1.
Företagskoncentrationer
Tfn +32 229-92596
Generaldirektör
Tfn +32 229-93379/86459
Tfn +32 229-65745/56798
Tfn +32 229-93159
Herr Giulio FEDERICO
Enhetschef
Fru Andrea BOMHOFF
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-97954
Tfn +32 229-87100
Chefsekonom
Herr Tommaso VALLETTI
Chief Economist (English translation)
Tfn +32 229-64270
01.
Kommunikationsstrategi
och kontakter mellan
institutionerna
Herr Jonathan TODD
Enhetschef
Tfn +32 229-94107/93878
Biträdande generaldirektör
med ansvar för
antitrustärenden
Herr Cecilio MADERO VILLAREJO
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-60949
Tfn +32 229-98285
Fax +32 229-69809
04. Strategi, resultat och
utvärdering
Fru Téa Katarina BROMS
Enhetschef
Tfn +32 229-54436
Biträdande generaldirektör
med ansvar för statligt stöd
Herr Gert-Jan KOOPMAN
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-93381
Herr Pascal SCHLOESSLEN
Rådgivare
Tfn +32 229-65603
03. Statligt stöd: politik
och stöd
Biträdande generaldirektör
med ansvar för
företagskoncentrationer
Herr Koen VAN DE CASTEELE
Enhetschef
Tfn +32 229-69419
Herr Carles ESTEVA MOSSO
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-69721
Herr Henri PIFFAUT
Tfn +32 229-81177
DIR A — POLITIK OCH STRATEGI
Herr Kris DEKEYSER
Direktör
Tfn +32 229-54206
46 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
1. Antitrustärenden: politik
och stöd
Herr Rainer BECKER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-85571
3. Statligt stöd: strategi
5. Internationella kontakter
Fru Barbara BRANDTNER
Enhetschef
Herr Eddy DE SMIJTER
Enhetschef
Tfn +32 229-51563
2. Koncentrationsärenden:
politik och stöd
4. Europeiska
konkurrensnätverket och
privat övervakning
Herr Jose Maria CARPI BADIA
Enhetschef
Fru Anna VERNET
Enhetschef
Tfn +32 229-93721
Tfn +32 229-51380
Tfn +32 229-68049
DIR B — MARKNADER OCH ÄRENDEN I: ENERGI OCH MILJÖ
Fru Celine GAUER
Direktör
Tfn +32 229-63919/54850
1. Antitrustärenden:
energi och miljö
Herr Johannes LUEBKING
Enhetschef
Tfn +32 229-59851/60526
2. Statligt stöd I
Fru Brigitta RENNER-LOQUENZ
Enhetschef
Tfn +32 229-54569
4.
Företagskoncentrationer
Fru Hanna ANTTILAINEN
Enhetschef
Tfn +32 229-53692
3. Statligt stöd II
Herr Christof LESSENICH
Enhetschef
Tfn +32 229-66690
DIR C — MARKNADER OCH ÄRENDEN II: INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH MEDIER
Herr Guillaume LORIOT
Direktör
Tfn +32 229-84988/56692
1. Antitrustärenden:
telekommunikation
3. Antitrustärenden:
it, internet och
konsumentelektronik
Herr Nicholas BANASEVIC
Enhetschef
5.
Företagskoncentrationer
Herr Michele PIERGIOVANNI
Enhetschef
Tfn +32 229-86577
Fru Rita WEZENBEEK
Enhetschef
Tfn +32 229-66569
4. Statligt stöd
Arbetsgruppen för den
digitala inre marknaden
2. Antitrustärenden:
medier
Herr Ewoud SAKKERS
Enhetschef
Herr Thomas KRAMLER
Sektorschef
Tfn +32 229-98939
Tfn +32 229-66352
Tfn +32 229-86716
Herr Krzysztof KUIK
Enhetschef
Tfn +32 229-53631
DIR E — MARKNADER OCH ÄRENDEN IV: BASINDUSTRI, TILLVERKNING OCH JORDBRUK
Herr Paul CSISZAR
Direktör
3. Statligt stöd: industriell
återuppbyggnad
Arbetsgruppen för
livsmedel
2. Antitrustärenden:
konsumentvaror,
basindustri, jordbruk och
tillverkning
Herr Eduardo MARTINEZ RIVERO
Enhetschef
Herr Philippe CHAUVE
Sektorschef
Tfn +32 229-84669
Fru Natalia LAZAROVA
Enhetschef
Tfn +32 229-58857
Tfn +32 229-64977
Tfn +32 229-62013
4.
Företagskoncentrationer
Herr Thomas DEISENHOFER
Enhetschef
Tfn +32 229-85081
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 47
DIR D — MARKNADER OCH ÄRENDEN III: FINANSIELLA TJÄNSTER
Fru Maria VELENTZA
Direktör
Tfn +32 229-51723
1. Antitrustärenden:
betalningssystem
Fru Sari SUURNAKKI
Enhetschef
Tfn +32 229-91828
2. Antitrustärenden:
finansiella tjänster
Herr Jean BERGEVIN
Enhetschef
Statligt stöd I:
arbetsgruppen för
finanskrisen
Statligt stöd III:
arbetsgruppen för
finanskrisen
Herr Peer RITTER
Enhetschef
Herr Christophe GALAND
Enhetschef
Statligt stöd II:
arbetsgruppen för
finanskrisen
6.
Företagskoncentrationer
Tfn +32 229-66490
Fru Anna JAROSZ-FRIIS
Enhetschef
Tfn +32 229-88458
Herr Alberto BACCHIEGA
Enhetschef
Tfn +32 229-56398
Tfn +32 229-93733
Tfn +32 229-51639/63075
DIR F — MARKNADER OCH ÄRENDEN V: TRANSPORT, POST OCH ANDRA TJÄNSTER
Herr Henrik MORCH
Direktör
Tfn +32 229-50766
1. Antitrustärenden:
transport, post och andra
tjänster
Herr Hubert DE BROCA
Enhetschef
Tfn +32 229-96660
2. Statligt stöd: transport
Fru Sophie MOONEN
Enhetschef
Tfn +32 229-81807
3. Statligt stöd: post och
andra tjänster
4.
Företagskoncentrationer
Herr Daniel BOESHERTZ
Enhetschef
Tfn +32 229-66437
Fru Monique NEGENMAN
Enhetschef
Tfn +32 229-55228
DIR G — KARTELLER
Herr Eric VAN GINDERACHTER
Direktör
Tfn +32 229-54427
1. Karteller I
Herr Gerald MIERSCH
Enhetschef
Tfn +32 229-96504/84188
2. Karteller II
4. Karteller IV
Fru Maria JASPERS
Enhetschef
Fru Corinne DUSSART-LEFRET
Enhetschef
3. Karteller III
5. Karteller V
Fru Zsuzsanna JAMBOR
Enhetschef
Herr Flavio LAINA
Enhetschef
Tfn +32 229-62577
Tfn +32 229-87436/99369
Tfn +32 229-61223
Tfn +32 229-69669
DIR H — STATLIGT STÖD: ALLMÄN GRANSKNING OCH TILLÄMPNING
Herr Karl SOUKUP
Direktör
Tfn +32 229-67442
1. Infrastruktur och
regionalstöd
Herr Miek VAN DER WEE
Enhetschef
Tfn +32 229-60216/98197
2. Tillgång till finansiering,
FoU och innovation samt
miljö
Herr Demos SPATHARIS
Enhetschef
Tfn +32 229-96839/99364
4. Tillämpning och
övervakning
Fru Kristine LILJEBERG
Enhetschef
Tfn +32 229-84630
3. Skattestöd
5. Tax Planning Practices
(English translation)
Fru Christina SIATERLI
Enhetschef
Herr Max LIENEMEYER
Enhetschef
Tfn +32 229-67053
Tfn +32 229-86243
48 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DIR R — HORIZONTAL MANAGEMENT (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Isabelle BENOLIEL
Direktör
Tfn +32 229-60198
1. Registry and
Transparency (English
translation)
Herr Marc EKELMANS
Enhetschef
Tfn +32 229-56873/62606
Fax +32 229-96368
2. Finance and Internal
Compliance (English
translation)
Fru Kristine VLAGSMA
Enhetschef
Tfn +32 229-87328
3. It-frågor
Herr Manuel PEREZ ESPIN
Enhetschef
Tfn +32 229-61691/98162
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 49
DG EMPL — Generaldirektoratet för
sysselsättning, socialpolitik och inkludering
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion
Herr Michel SERVOZ
Fru Maria Luisa LLANO CARDENAL
Enhetschef
Tfn +32 229-92759/80931
Generaldirektör
Tfn +32 229-55561
Tfn +32 229-59172
Fax +32 229-51405
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-56891
Fru Kasia JURCZAK
Generaldirektörens assistent
Herr Zoltan KAZATSAY
Vice generaldirektör
Biträdande generaldirektör
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Viktorija ŠMATKO-ABAZA
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-94537
Direkt underställda
generaldirektören
01. Samordning
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR A — SYSSELSÄTTNING OCH SOCIAL STYRNING
Fru Barbara KAUFFMANN
Direktör
Tfn +32 229-93489
2. Dialogen mellan
arbetsmarknadens parter
1. Sysselsättning
och sociala frågor i
planeringsterminen
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jeroen JUTTE
Enhetschef
Herr David DION
Enhetschef
Herr Loukas STEMITSIOTIS
Enhetschef
Tfn +32 229-88269
Tfn +32 229-93366
1. Sysselsättningsstrategi
2. Arbetsvillkor
Herr Max UEBE
Head of Unit — "Youth employment,
Entrepreneurship, Microfinance Facility
(English translation)
Herr Adam POKORNY
Enhetschef
Tfn +32 229-61972
3. Nationella reformer
Fru Nathalie DARNAUT
Enhetschef
Tfn +32 229-66575/68056
4. Tematiska analyser
DIR B — SYSSELSÄTTNING
Herr Stefan OLSSON
Direktör
Tfn +32 229-53569
Tfn +32 229-63988/91545
Tfn +32 229-68272
50 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
3. Hälsa och säkerhet
4. Spanien, Malta
5. Rumänien, Bulgarien
12, rue Robert Stümper
Postal address: building EUFO1 - L-2920 Luxembourg
L-2557 Luxembourg
LUXEMBURG
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Charlotte GREVFORS ERNOULT
Enhetschef
Fru Emma TOLEDANO LAREDO
Enhetschef
Fru Cendrine DE BUGGENOMS
Herr Georg FISCHER
Direktör
3. Funktionsnedsättning
och inkludering
Herr Jiri SVARC
Enhetschef
1. Strategin för sociala
investeringar
Fru Emmanuelle GRANGE
Enhetschef
5. Finland, Lettland,
Estland, Litauen
Fru Manuela GELENG
Enhetschef
4. Cypern, Grekland
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +352 4301-35916
Tfn +32 229-98529
Tfn +32 229-66204
DIR C — SOCIALPOLITIK
Tfn +32 229-92118/68813
Tfn +32 229-62102
2. Modernisering av
sociala trygghetssystem
Tfn +32 229-58795
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-81346
Fru Muriel GUIN
Enhetschef
Tfn +32 229-60013
Fru Ana Carla PEREIRA
Tfn +32 229-62631/65130
DIR D — ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jordi CURELL GOTOR
Direktör
Tfn +32 229-90478
2. Samordning av sociala
trygghetssystem
Herr Jean-Paul TRICART
Rådgivare
Herr Jorg TAGGER
Enhetschef (tf.)
1. Fri rörlighet för
arbetstagare, Eures
3. Internationella frågor
Tfn +32 229-90511/53280
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/eures
Herr Jackie MORIN
Enhetschef
Tfn +32 229-92366
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Lluís PRATS
Enhetschef
Tfn +32 229-66994
Tfn +32 229-61145
Fax +32 229-98077
4. Frankrike,
Nederländerna, Belgien,
Luxemburg
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jiri PLECITY
Enhetschef
Tfn +32 229-86660
5. Tyskland, Österrike,
Slovenien, Kroatien
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Egbert HOLTHUIS
Enhetschef
Tfn +32 229-93953
DIR E — KOMPETENS
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/esco
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 51
Herr Detlef ECKERT
Direktör
2. Kvalifikationer och
kompetens
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146
Herr Jean-Francois LEBRUN
Rådgivare
Philippe Le Bon 3 / Filips de Goedestraat 3
Postal address: building PLB3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-91277
Tfn +32 229-63197/71649
Tfn +32 229-92274
1. Nya arbetstillfällen
Philippe Le Bon 3 / Filips de Goedestraat 3
Postal address: building PLB3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Ann BRANCH
Enhetschef
Tfn +32 229-85340/53561
Fru Sonia PERESSINI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-56884
3. Yrkes-, lärlings- och
vuxenutbildning
Philippe Le Bon 3 / Filips de Goedestraat 3
Postal address: building PLB3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Dana-Carmen BACHMANN
Enhetschef
4. Italien, Danmark,
Sverige
Herr Denis GENTON
Enhetschef
Tfn +32 229-69965
5. Polen, Tjeckien,
Slovakien
Fru Wallis GOELEN VANDEBROCK
Enhetschef
Tfn +32 229-51827
DIR F — INVESTERINGAR
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Andriana SUKOVA-TOSHEVA
Direktör
Tfn +32 229-62903
1. ESF och Fead: strategi
och lagstiftning
Herr Loris DI PIETRANTONIO
Enhetschef
Tfn +32 229-65470
2. EGF, delad förvaltning
Herr Szilard TAMAS
Enhetschef
Tfn +32 229-63560
3. EaSI, direkt och indirekt
förvaltning
Philippe Le Bon 3 / Filips de Goedestraat 3
Postal address: building PLB3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Anne GRISARD
Enhetschef
Tfn +32 229-84103/81736
4. Ungern, Förenade
kungariket, Irland,
Portugal
Herr Nicolas GIBERT-MORIN
Enhetschef
Tfn +32 229-91120
DIR G — REVISION OCH UTVÄRDERING
Herr Francisco MERCHAN CANTOS
Direktör
Tfn +32 229-96730
2. Revision av delad
förvaltning I
4. Utvärdering och
konsekvensbedömning
Herr Vincent WIDDERSHOVEN
Rådgivare
Herr Mark SCHELFHOUT
Enhetschef
1. Revision av direkt
förvaltning, ansvarsfrihet
3. Revision av delad
förvaltning II
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Bruno LEMAIRE
Enhetschef (tf.)
Fru Androulla IOANNOU
Enhetschef
Tfn +32 229-53330/65629
Tfn +32 229-56221
Tfn +32 229-59518
Fru Maria-Jose CUETO FAUS
Enhetschef
Tfn +32 229-65277
Tfn +32 229-61794
DIR R — RESURSER, PLANERING OCH KOMMUNIKATION
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Andriana SUKOVA-TOSHEVA
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-62903
Herr Wolfgang SCHOBESBERGER
Rådgivare
Tfn +32 229-51864
52 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
1. HR Business
Correspondent
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Fabienne LEVY
Enhetschef
Tfn +32 229-94002/98717
2. Strategisk planering,
budget
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Brigitte FELLAHI-BROGNAUX
Enhetschef
Tfn +32 229-58565
3. Kommunikation
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Roberta PERSICHELLI SCOLA
Enhetschef
Tfn +32 229-50428
4. Informationsteknik
Rue Joseph II 27 / Josef II-straat 27
Postal address: building J27 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Octavian PURCAREA
Enhetschef
Tfn +32 229-87704
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 53
DG AGRI — Generaldirektoratet för jordbruk
och landsbygdsutveckling
Rue de la Loi 130 / Wetstraat 130
Postal address: building L130 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development
Herr Jerzy Bogdan PLEWA
Generaldirektör
Tfn +32 229-80125/55487
Direkt underställd
generaldirektören
Herr Gijs SCHILTHUIS
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-54341
Fru Christina GERSTGRASSER
Generaldirektörens assistent
Deputy Director General, in
charge of Directorates A, B, C
(English translation)
Fru Maria De Los Angeles BENITEZ
SALAS
Tfn +32 229-86829
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-95472
DIR A — INTERNATIONAL (ENGLISH TRANSLATION)
Herr John CLARKE
Direktör
Tfn +32 229-50048
Fru Isabelle PEUTZ
Rådgivare
Tfn +32 229-52331
1. Global issues and
relations with ACP
(English translation)
Herr Willi SCHULZ-GREVE
Tfn +32 229-60945
2.
4. Asia and Australasia
Världshandelsorganisationen (English translation)
(WTO)
Fru Antonia GAMEZ MORENO
Herr John BEDFORD
Enhetschef
Tfn +32 229-81200/59874
Enhetschef
Tfn +32 229-65795
3. The Americas (English
translation)
5. Neighbourhood and
Enlargement (English
translation)
Herr Jean-Marc TRARIEUX
Enhetschef
Fru Susana MARAZUELA AZPIROZ
Enhetschef
Tfn +32 229-98770
Tfn +32 229-65725
DIR B — QUALITY, RESEARCH AND INNOVATION, OUTREACH (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Lene NAESAGER
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-50015
2. Forskning och
innovation
Herr Georges VASSILAKIS
Rådgivare
Herr Rob PETERS
Enhetschef
Tfn +32 229-65711
1. External communication
and promotion policy
(English translation)
Fru Lene NAESAGER
Enhetschef
Tfn +32 229-62624
001. Research Sector
(English translation)
Herr Marc DUPONCEL
Tfn +32 229-86185
3. Geographical
indications (English
translation)
Herr Francis FAY
Tfn +32 229-62974
4. Organics (English
translation)
Herr Nicolas VERLET
Tfn +32 229-61508
Tfn +32 229-50015
54 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Säljfrämjande åtgärder för
jordbruksprodukter
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Aleksandra MECILOSEK
Seconded Head of unit (English
translation)
Sustainable resources for
food security and growth
(English translation)
Fru Kerstin ROSENOW
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-92807
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +352 4301-33334
DIR C — STRATEGY, SIMPLIFICATION AND POLICY ANALYSIS (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Tassos HANIOTIS
Direktör
Tfn +32 229-91381/61132
Fax +32 229-87186
Fru Florence BUCHHOLZER
Rådgivare
Tfn +32 229-62332
1. Policy perspectives
(English translation)
Herr Flavio COTURNI
Enhetschef
Tfn +32 229-67585
Fax +32 229-59236
2. Analysis and Outlook
(English translation)
Herr Pierluigi LONDERO
Enhetschef
3. Farm economics
(English translation)
Chefsrådgivare
Herr Mariusz Stefan MIGAS
Enhetschef
Tfn +32 229-57252
Tfn +32 229-59305
4. Monitoring and
Evaluation (English
translation)
Herr Diego CANGA FANO
Deputy Director General, in
charge of Directorates D, E, F
(English translation)
Herr Mihail DUMITRU
Fru Adelina DOS REIS
Enhetschef
Tfn +32 229-61454/53202
Chefsrådgivare
Vice generaldirektör
Herr Aldo LONGO
Tfn +32 229-55666
Tfn +32 229-56690
Fax +32 229-20134
Tfn +32 229-91255
DIR D — SUSTAINABILITY AND INCOME SUPPORT (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Pierre BASCOU
Direktör
Tfn +32 229-50846
1. Direct payments
(English translation)
Fru Marie BOURJOU
Enhetschef
Tfn +32 229-64271
2. Greening, crosscompliance and POSEI
(English translation)
Herr Richard ETIEVANT
Enhetschef
4. Environment, climate
change, forestry and
bio-economy (English
translation)
Herr Mauro POINELLI
Enhetschef
Tfn +32 229-94468
3. Implementation support
and IACS (English
translation)
Tfn +32 229-85475
Herr Owen JONES
Enhetschef
Tfn +32 229-53200
DIR E — RURAL DEVELOPMENT I AND PRE-ACCESSION ASSISTANCE (ENGLISH
TRANSLATION)
Herr Mario MILOUCHEV
Tfn +32 229-62150/81381
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 55
1. Belgium, France,
Luxembourg, The
Netherlands (English
translation)
Fru Barbara LUECKE
Enhetschef
Tfn +32 229-63223
2. Denmark, Estonia,
Latvia, Lithuania, Finland,
Sweden; ENRD (English
translation)
Fru Neda SKAKELJA
Enhetschef
3. Germany, Austria
(English translation)
Fru Vesselina KOMITSKA
Enhetschef
Tfn +32 229-51049
4. Czech Republic,
Hungary, Romania,
Slovakia; broadband
and inclusion (English
translation)
5. Pre-accession
assistance (English
translation)
Herr Liam BRESLIN
Enhetschef
Tfn +32 229-50477
Herr Felix LOZANO GALLEGO
Enhetschef
Tfn +32 229-59542/55403
Tfn +32 229-88561
DIR F — RURAL DEVELOPMENT II (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Josefine LORIZ-HOFFMANN
Tfn +32 229-57977/61081
1. Conception and
Consistency of Rural
Development (English
translation)
Herr Martin SCHEELE
Tfn +32 229-63970
2. Ireland, Greece, Cyprus,
United Kingdom (English
translation)
Herr Alexander BARTOVIC
Tfn +32 229-62807
3. Bulgaria, Croatia,
Poland, Slovenia;
Financial instruments
(English translation)
Herr Michael PIELKE
Deputy Director General, in
charge of Directorates G, H, I
(English translation)
Herr Rudolf MOEGELE
Tfn +32 229-65707
4. Italy, Malta (English
translation)
Herr Filip BUSZ
Tfn +32 229-90923
5. Spain, Portugal (English
translation)
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-62930/86832
Fax +32 229-20166
Fru Conny OVERBEEKE
Rådgivare
Tfn +32 229-98926
Herr Efthimios BOKIAS
Tfn +32 229-62023
DIR G — MARKETS AND OBSERVATORIES (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Jens SCHAPS
Direktör
Tfn +32 229-53034/56399
Herr Fabien SANTINI
Ekonomisk rådgivare
Tfn +32 229-55248
1. Governance of the agrifood markets (English
translation)
2. Wine, spirits and
horticultural products
(English translation)
Herr Joao ONOFRE
Enhetschef
Tfn +32 229-69788/59392
Herr Bruno BUFFARIA
Enhetschef
Tfn +32 229-63144/69619
3. Animal products
(English translation)
Herr Luis CARAZO JIMENEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-60066
Fax +32 229-53310
4. Arable crops and olive
oil (English translation)
Fru Silke BOGER
Enhetschef
Tfn +32 229-64936
DIR H — ASSURANCE AND AUDIT (ENGLISH TRANSLATION)
Rue de la Loi 102 / Wetstraat 102
Postal address: building L102 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
56 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Fru Christina BORCHMANN
Direktör
Tfn +32 229-53259
1. Competency centre
for assurance and audit
(English translation)
Herr Bruno CHAUVIN
Enhetschef
Tfn +32 229-55174
2. Assurance and audit
— Expenditure on market
measures (English
translation)
Fru Margaret BATESON-MISSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-66117
3. Assurance and audit —
Direct payments (English
translation)
Herr Philippe COENJAARTS
Enhetschef
4. Assurance and audit
— Rural development
(English translation)
Herr Horea-Silviu TODORAN
Enhetschef
Tfn +32 229-50264
5. Assurance and financial
audit (English translation)
Fru Katia PHILANIOTOU
Enhetschef
Tfn +32 229-57825
Tfn +32 229-67095
DIR I — LEGAL, INSTITUTIONAL AND PROCEDURAL MATTERS (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Nathalie SAUZE-VANDEVYVER
Direktör
Tfn +32 229-54765
1. Agricultural law
(English translation)
Herr Michael NIEJAHR
Enhetschef
Tfn +32 229-69576/77593
2. State aid (English
translation)
3. Enforcement of
legislation, Relations
with the European
Ombudsman and Access
to documents (English
translation)
Herr Karl VON KEMPIS
Enhetschef
4. Adoption procedures,
committees, expert
groups and civil
dialogue groups (English
translation)
Herr Péter BOKOR
Enhetschef
Tfn +32 229-97889
Tfn +32 229-68809
5. Strategic programming,
internal control and interinstitutional relations
(English translation)
Herr Gereon THIELE
Enhetschef
Tfn +32 229-52901
Herr Ico VON WEDEL
Enhetschef
Tfn +32 229-57327
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Georg HAEUSLER
Direktör
3. Digital solutions
(English translation)
002. EAFRD Sector (English
translation)
1. Budget management;
BFOR (English
translation)
Herr Eric MULLER
Enhetschef
Herr Jukka NIEMI
Tfn +32 229-61082/96226
Herr Frank BOLLEN
Enhetschef
Tfn +32 229-98320
Tfn +32 229-56087
Tfn +32 229-52257
4. Financial management
of EAGF and EAFRD
(English translation)
2. Direct Financial
Management and
Accounting (English
translation)
Fru Silvia MICHELINI
Herr Alexis LONCKE
Enhetschef
Fru Ann BEKAERT
5. Document management,
security and HR Business
Correspondent (English
translation)
Fru Carmen NARANJO SANCHEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-62447
001. EAGF Sector (English
translation)
Tfn +32 229-53120
Tfn +32 229-63896
Tfn +32 229-93805/66070
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 57
DG ENER — Generaldirektoratet för energi
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/energy
Herr Dominique RISTORI
Herr Stephan KLEMENT
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 2584-3843
Generaldirektör
Tfn +32 229-92460/52629
Herr Axel NEVENS
Rådgivare
Tfn +32 229-52461
Fru Anne-Charlotte BOURNOVILLE
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-67304
Fru Agnija RASA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-95475
Direkt underställda
generaldirektören
Herr Tudor CONSTANTINESCU
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-69416
Herr Ben VAN HOUTTE
Juridisk rådgivare
Tfn +32 229-50494
01. Resource management
and support Luxembourg
(English translation)
12, rue Robert Stümper
Postal address: building EUFO1 - L-2920 Luxembourg
L-2557 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Benoît MORISSET
Tfn +352 4301-32458
Biträdande generaldirektör
med ansvar för
externa åtgärder och
finansieringsinstrument
Herr Christopher JONES
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-65030
DIR A — ENERGIPOLITIK
Fru Megan RICHARDS
Direktör
Tfn +32 229-62443
Fax +32 229-90368
2. Kommunikation
och kontakter mellan
institutionerna
1. Samordning av
energipolitiken
Herr Alejandro ULZURRUN DE
Fru Paula PINHO
Enhetschef
Tfn +32 229-54867
ASANZA Y MUNOZ
Enhetschef
Tfn +32 229-20815
3. Internationella kontakter
och utvidgning
Herr Hans VAN STEEN
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-53798/69275
4. Ekonomisk analys och
finansieringsinstrument
Herr Tom HOWES
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-88139
DIR B — DEN INRE ENERGIMARKNADEN
Herr Klaus-Dieter BORCHARDT
Direktör
2. Grossistmarknader: el
och gas
3. Slutkundsmarknader:
kol och olja
1. Nät och regionala
initiativ
Herr Florian ERMACORA
Enhetschef
Fru Anna COLUCCI
Enhetschef
Tfn +32 229-94011
Fru Catharina SIKOW-MAGNY
Enhetschef
Tfn +32 229-62125
Tfn +32 229-85126
Tfn +32 229-68319
4. Försörjningstrygghet
Herr Stefan MOSER
Enhetschef
Tfn +32 229-65880
58 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Fonden för ett
sammanlänkat Europa —
energi samt IKT
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Andreas BOSCHEN
Seconded Head of Unit (Acting)
(English translation)
Tfn +32 229-59654
DIR C — FÖRNYBAR ENERGI, FORSKNING OCH INNOVATION SAMT EFFEKTIVT
ENERGIUTNYTTJANDE
Fru Mechthild WOERSDOERFER
Direktör
Tfn +32 229-90030
3. Effektivt
energiutnyttjande
Herr Hans VAN STEEN
Rådgivare
Herr Paul HODSON
Enhetschef
1. Förnybar energi och
koldioxidlagring
001. Energy efficiency
of products (English
translation)
Herr Vincent BERRUTTO
Seconded Head of unit (English
translation)
Herr Robert NUIJ
Sektorschef
Ekonomi
Tfn +32 229-53798/69275
Fru Paula ABREU MARQUES
Enhetschef
Tfn +32 229-53805
2. Ny energiteknik,
innovation och ren
kolteknik
Fru Magdalena
Andreea STRACHINESCU OLTEANU
Enhetschef
Tfn +32 229-62488
Horisont 2020: energi
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-91258
Tfn +32 229-86183
Horisont 2020: energi
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Robert GOODCHILD
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-68642
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Anne BURRILL
Seconded Head of Unit (Acting)
(English translation)
Tfn +32 229-54388
Tfn +32 229-90137
Samordning av direktorat D
och E
12, rue Robert Stümper
Postal address: building EUFO1 - L-2920 Luxembourg
L-2557 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Gerassimos THOMAS
Herr Maurizio BOELLA
Rådgivare
Tfn +352 4301-37125/30642
Vice generaldirektör
Tfn +352 4301-34067
Tfn +32 229-74611
Fax +352 4301-33979
DIR D — KÄRNENERGI, KÄRNSÄKERHET OCH ITER
Herr Massimo GARRIBBA
Direktör
Tfn +352 4301-33861
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 59
1. Euratom: samordning,
rättsliga frågor och
internationella kontakter
Herr Michael KUSKE
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-38043
001. Legal matters (English
translation)
Herr Andrei Ionut FLOREA
Sektorschef
Tfn +352 4301-32520
2. Kärnenergi, kärnavfall
och avveckling
Fru Ioanna METAXOPOULOU
Enhetschef
Tfn +352 4301-33685
001. Decommissioning
(English translation)
002. Health Protection
(English translation)
Herr Gianfranco BRUNETTI
Sektorschef
Herr Agris OZOLS
Sektorschef
3. Strålskydd och
kärnsäkerhet
4. Iter
Tfn +352 4301-36949
Herr Michael HUEBEL
Enhetschef
Tfn +352 4301-34023
001. Emergency response
and environmental
monitoring (English
translation)
Herr Michel HERZEELE
Sektorschef
Tfn +352 4301-36396
Tfn +352 4301-35770
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jan PANEK
Enhetschef
Tfn +32 229-69955
001. "Broader Approach"
Agreement (English
translation)
Herr Denis O'BRIEN
Sektorschef
Tfn +32 229-62235
DIR E — EURATOM: KÄRNÄMNESKONTROLL
Herr Stephan LECHNER
Direktör
Tfn +352 4301-34705
1. Policy, Quality and
Technology (English
translation)
Herr Paul MEYLEMANS
Enhetschef
Tfn +352 4301-36524/33646
001. Conception, Planning,
Evaluation of inspections
(English translation)
3. Inspektioner:
anläggningar för
bränsleframställning och
anrikning
003. E.4.003 (English
translation)
Herr Peter BEUSELING
Enhetschef
Tfn +352 4301-35376
Tfn +352 4301-35590
001. E.3.001 (English
translation)
Herr Jean COADOU
Tfn +352 4301-34034
Herr Oscar ALIQUE
Sektorschef
4. Inspektioner: reaktorer,
slutförvar och andra
anläggningar
2. Inspektioner:
upparbetningsanläggningar
Herr Pavel JIRSA
Enhetschef
Tfn +352 4301-37221
Herr Sotiris SYNETOS
Enhetschef
Tfn +352 4301-37150/35127
001. E.2.001 (English
translation)
Herr Yves LAHOGUE
Head of Section (English translation)
Tfn +352 4301-37130
002. E.2.002 (English
translation)
Herr Leif PERSSON
Head of Section (English translation)
Tfn +352 4301-33044
Tfn +352 4301-34860
Herr Valentí CANADELL BOFARULL
EURATOM safeguards Sector head
(English translation)
5. Redovisning av
kärnämnen och
internationella åtaganden
Herr Stefano CICCARELLO
Enhetschef
Tfn +352 4301-36227
Euratoms försörjningsbyrå
001. E.4.001 (English
translation)
12, rue Robert Stümper
Postal address: building EUFO1 - L-2920 Luxembourg
L-2557 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Peter SCHWALBACH
EURATOM safeguards Sector head
(English translation)
Fru Marian O'LEARY
Direktör
Tfn +352 4301-32791
Tfn +352 4301-34229/36841
002. E.4.002 (English
translation)
1. Verksamhet på
kärnbränslemarknaden
Fru Petra KLUMPP
EURATOM safeguards Sector head
(English translation)
Tfn +352 4301-37167
http://ec.europa.eu/euratom
Herr Ivo ALEHNO
Enhetschef
Tfn +352 4301-36738/32302
60 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
001. Contract Management
Sector (English translation)
Herr Jussi VIHANTA
Sektorschef
Tfn +352 4301-36838
002. Nuclear Fuel Market
Observatory Sector (English
translation)
Herr Remigiusz BARANCZYK
Sektorschef
Tfn +352 4301-32998
Gemensamma resurser MOVE/
ENER
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 61
DG CLIMA — Generaldirektoratet för
klimatpolitik
Avenue de Beaulieu 24 / Beaulieulaan 24
Postal address: building BU24 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action
Herr Jos DELBEKE
Särskild rådgivare
Fru Anneli PAULI
Tfn +32 229-74732
Herr Rudy VAN HORENBEEK
Sektorschef
Generaldirektör
Tfn +32 229-90339
Tfn +32 229-68804/68806
Herr Christian HOLZLEITNER
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-96452
Fru Damyana STOYNOVA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-78665
001. Administrativt och
juridiskt stöd, kontakter med
Gemensamma resurser
Direkt underställda
generaldirektören
002. Kommunikation
Fru Anna JOHANSSON
Sektorschef
Tfn +32 229-66811
Herr Jacob WERKSMAN
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-54087
DIR A — INTERNATIONELLA FRÅGOR OCH KLIMATINTEGRERING
Fru Yvon SLINGENBERG
Direktör
Tfn +32 229-92036/69361
1. Internationella kontakter
och kontakter mellan
institutionerna
2. Klimatfinansiering,
klimatintegrering och
Montrealprotokollet
Herr Philip OWEN
Enhetschef
3. Klimatanpassning
Herr Claus KONDRUP
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-81615
Tfn +32 229-65562
Fru Elina BARDRAM
Enhetschef
Tfn +32 229-93305
DIR B — EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA KOLDIOXIDMARKNADER
Fru Beatriz YORDI
Direktör
Tfn +32 229-53970/81730
2. Genomförande av
utsläppshandelssystemet
Herr Damien MEADOWS
Rådgivare
Fru Mette Koefoed QUINN
Enhetschef
Tfn +32 229-96319
1. Utveckling av
utsläppshandelssystemet
och auktionering
Tfn +32 229-91241
3. Internationella
koldioxidmarknaden,
luftfart och sjöfart
Fru Laurence GRAFF
Enhetschef
Tfn +32 229-60518
Herr Peter ZAPFEL
Enhetschef
Tfn +32 229-59195
DIR C — KLIMATSTRATEGI, STYRNING OCH UTSLÄPP I ICKE-HANDLANDE SEKTORER
62 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Artur RUNGE-METZGER
Direktör
Tfn +32 229-56898
1. Strategi och ekonomisk
bedömning
Herr Willem VAN IERLAND
Enhetschef
Tfn +32 229-97810
2. Styrning och
ansvarsfördelning
Herr Hans BERGMAN
Enhetschef
Tfn +32 229-66546
3. Markanvändning och
finansiering för innovation
Herr Peter WEHRHEIM
Enhetschef
Tfn +32 229-88578
4. Vägtransporter
Herr Alexandre PAQUOT
Enhetschef
Tfn +32 229-96130
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 63
DG MOVE — Generaldirektoratet för transport
och rörlighet
Rue Demot 28 / Demotstraat 28
Postal address: building DM28 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport
Herr Henrik HOLOLEI
Principal Adviser — Road
Initiatives (English translation)
Herr Fotis KARAMITSOS
Generaldirektör
Tfn +32 229-63461/61491
Fax +32 229-67835
Tfn +32 229-88764/88786
Herr Moumen HAMDOUCH
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-63014
Tfn +32 229-88163
Direkt underställda
generaldirektören
Herr Peter VIS
Rådgivare
Tfn +32 229-63114
Herr Pierpaolo SETTEMBRI
Generaldirektörens assistent
Herr Margus RAHUOJA
Principal Adviser —
Multimodality (English
translation)
Tfn +32 229-84804
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
01. Strategy and
communication (English
translation)
Herr Moumen HAMDOUCH
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-63114
DIR A — POLICY COORDINATION (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Per HAUGAARD
Direktör
2. International Relations
(English translation)
1. Coordination and
Planning (English
translation)
Herr Per HAUGAARD
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-60140
Fru Elisabeth WERNER
Enhetschef
Tfn +32 229-59506
Tfn +32 229-60140
3. Economic Analysis &
Better Regulation (English
translation)
Herr Rolf DIEMER
Enhetschef
Tfn +32 229-61075
4. Legal Issues &
Enforcement (English
translation)
Fru Barbara JANKOVEC
Enhetschef
Tfn +32 229-57809
5. Security (English
translation)
Herr Carlos MESTRE ZAMARREÑO
Enhetschef
Tfn +32 229-87145/62905
64 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Deputy Director-General —
Coordination of Directorate B
(English translation)
Herr Fotis KARAMITSOS
Vice generaldirektör (tf.)
Tfn +32 229-63461/61491
Fax +32 229-67835
Fru Maja BAKRAN
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-87773
DIR B — INVESTMENT, INNOVATIVE & SUSTAINABLE TRANSPORT (ENGLISH
TRANSLATION)
Herr Herald RUIJTERS
Direktör
Tfn +32 229-68372
Herr Helmut MORSI
Rådgivare
Tfn +32 229-50844
1. Transport Networks
(English translation)
Herr Jean-Louis COLSON
Enhetschef
Tfn +32 229-60995
4. Sustainable & Intelligent
Transport (English
translation)
Tfn +32 229-65674
Fru Claire DEPRE
Enhetschef
CEF: transport
Tfn +32 229-98463
5. Social Aspects,
Passenger Rights & Equal
Opportunities (English
translation)
2. Transport Investment
(English translation)
Herr Jean-Louis COLSON
Enhetschef (tf.)
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fonden för ett
sammanlänkat Europa
Herr Olivier SILLA
Enhetschef
Tfn +32 229-66597
Tfn +33 3-88366597
3. Innovation & Research
(English translation)
Herr Robert MISSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-55201
Herr Cristobal MILLAN DE LA
LASTRA
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-60995
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Christian FAURE
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-54290
Deputy Director-General —
Coordination of Directorates C,
D, E (English translation)
Herr Matthew BALDWIN
Herr Andreas BOSCHEN
Head of Department — INEA CEF
(CONNECTING EUROPE FACILITY)
(English translation)
Tfn +32 229-59654
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-81304
CEF: transport
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR C — LAND (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Matthew BALDWIN
1. Road Transport (English
translation)
Herr Eddy LIEGEOIS
Enhetschef
Direktör (tf.)
2. Trafiksäkerhet
Fru Fotini IOANNIDOU
Enhetschef
Tfn +32 229-55548
Tfn +32 229-51839/58366
Tfn +32 229-81304
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 65
3. Single European Rail
Area (English translation)
Fru Sian PROUT
Enhetschef
Tfn +32 229-68240
4. Rail Safety &
Interoperability (English
translation)
Herr Keir FITCH
Tfn +32 229-59316
Horisont 2020:
transportforskning
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Marcel ROMMERTS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-55334
DIR D — WATERBORNE (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Magda KOPCZYNSKA
Direktör
Tfn +32 229-55609
1. Sjötransport och
logistik
2. Sjöfartsskydd
Fru Christine BERG
Enhetschef
Tfn +32 229-91922/99701
3. Hamnar och inre
vattenvägar
Fru Daniela ROSCA
Enhetschef
Tfn +32 229-95640
Herr Sandro SANTAMATO
Enhetschef
Tfn +32 229-93447/61792
DIR E — AVIATION (ENGLISH TRANSLATION)
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Filip CORNELIS
Direktör (tf.)
2. Aviation Agreements
(English translation)
3. Det gemensamma
europeiska luftrummet
1. Aviation Policy (English
translation)
Herr Carlos BERMEJO ACOSTA
Enhetschef
Herr Maurizio CASTELLETTI
Enhetschef
Tfn +32 229-69219
Tfn +32 229-67376
Herr Filip CORNELIS
Enhetschef
Tfn +32 229-91915
4. Flygsäkerhet
Tfn +32 229-69219
Herr Joachim LUECKING
Enhetschef
Tfn +32 229-66545
DIR SRD — GEMENSAMMA RESURSER MOVE/ENER
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Agnieszka KAZMIERCZAK
Direktör
Tfn +32 229-90868
Fru Eleni KOPANEZOU
Rådgivare
Tfn +32 229-96768
1. Assurance and
supervision (English
translation)
Herr Alessandro D'ATRI
Enhetschef
Tfn +32 229-59301
001. Internal control
and assurance (English
translation)
Herr Philippe CORNU
Sektorschef
Tfn +32 229-85497
002. Compliance and
accounts (English
translation)
Herr Jean-Marie SIRAULT
Sektorschef
Tfn +32 229-54366
003. Legal sector (English
translation)
Fru Ana GARCIA SAGUAR
Sektorschef
Tfn +32 229-54716
2. Information
management and systems
(English translation)
Rue Demot 28 / Demotstraat 28
Postal address: building DM28 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
66 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr André MAMBOURG
Enhetschef
Tfn +32 229-69222/64869
3. Budget and financial
management (English
translation)
001. Budget
Herr Jacques SIMON
Tfn +32 229-57298
002. Service contracts and
administrative expenditures
(English translation)
Fru Cecile DEMOULIN
Sektorschef
Tfn +32 229-91210
Fru Rosalind BUFTON
Enhetschef
Tfn +32 229-64116
Genomförandeorganet för
innovation och transportnät
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/innovationand-networks-executive-agency
Program- och resursstöd
Fru Paloma ABA GARROTE
Head of Department — INEA.R
(English translation)
Tfn +32 229-61408
Programstöd, samordning
och kommunikation
Herr Marc VANDERHAEGEN
Management and Advisory Staff
(English translation)
Tfn +32 229-90771
Operativ ekonomi
Herr Joachim BALL
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-55951
Personal, it och logistik
Fru Maria NOVAK
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-95635
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 67
DG ENV — Generaldirektoratet för miljö
Avenue de Beaulieu 5 / Beaulieulaan 5
Postal address: building BU5 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/environment
Herr Daniel CALLEJA CRESPO
Fru Natalie PAUWELS
Policy Assistant to the Director-General
(English translation)
Tfn +32 229-80992
Biträdande generaldirektör
Fru Joanna DRAKE
Generaldirektör
Tfn +32 229-61386/50920
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-97859
DIR SRD — GEMENSAMMA RESURSER ENV/CLIMA
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Bruno PRAGNELL
Direktör
Tfn +32 229-91100
1. Administration and
Support Services (English
translation)
Herr Jose TORCATO
Enhetschef (tf.)
2. Ekonomi
3. It-frågor
Fru Alexandra VAKROU
Enhetschef (tf.)
Herr Jose TORCATO
Enhetschef
Tfn +32 229-96133
Tfn +32 229-63537
Herr Francois CASANA
Enhetschef
Tfn +32 229-51978
Tfn +32 229-63537
DIR A — STRATEGI
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital
Fru Joanna DRAKE
Herr Gilles LAROCHE
Enhetschef
Tfn +32 229-91122
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-97859
1. Politik, samordning och
kommunikation
2. Grön finansiering och
ekonomisk analys
Herr Manfred ROSENSTOCK
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-54887/84913
Herr Thomas VERHEYE
Enhetschef
Tfn +32 229-59639
3. Miljökunskap,
miljöinnovation och små
och medelstora företag
Fru Claudia FUSCO
Enhetschef
Tfn +32 229-51394
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR B — CIRKULÄR EKONOMI OCH GRÖN TILLVÄXT
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
68 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Kestutis SADAUSKAS
Direktör
Tfn +32 229-51862
1. Hållbar produktion och
konsumtion, hållbara
produkter
2. Hållbara kemikalier
Herr Bjorn HANSEN
Enhetschef
3. Avfallshantering och
returråvaror
Herr Julius Willem LANGENDORFF
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-65015
Tfn +32 229-98829
Herr Hugo-Maria SCHALLY
Enhetschef
Tfn +32 229-58569/93164
DIR C — LIVSKVALITET
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Francois WAKENHUT
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-65380
Fax +32 229-68824
1. Vattenkvalitet
Fru Bettina DOESER
Enhetschef
Tfn +32 229-67050
2. Havsmiljö och
vattenindustri
4. Utsläpp och säkerhet i
industrin
Herr Matjaž MALGAJ
Enhetschef
Fru Aneta WILLEMS
Enhetschef
Tfn +32 229-88674
Tfn +32 229-51393
3. Luftkvalitet
Herr Francois WAKENHUT
Enhetschef
Tfn +32 229-65380
Fax +32 229-68824
DIR D — NATURKAPITAL
Herr Humberto DELGADO ROSA
Direktör
Tfn +32 229-58604
1. Markanvändning och
markförvaltning
Fru Claudia OLAZABAL
Enhetschef
3. Naturskydd
Life samt ramprogrammet
för konkurrenskraft
och innovation:
miljöinnovation
Herr Nicola NOTARO
Enhetschef
Tfn +32 229-90499
4. Life-programmet
2. Biologisk mångfald
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Stefan LEINER
Enhetschef
Herr Jean-Claude MERCIOL
Enhetschef
Tfn +32 229-90441
Tfn +32 229-95068/67079
Tfn +32 229-53504
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Angelo SALSI
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-69376
DIR E — GENOMFÖRANDE OCH STÖD TILL MEDLEMSSTATERNA
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Aurel CIOBANU-DORDEA
Direktör
2. Genomförande av
miljölagstiftningen
1. Integrering och
miljöbedömningar
Herr Ion CODESCU
Enhetschef
Tfn +32 229-90214
Herr Georges-Stavros KREMLIS
Enhetschef
4. Efterlevnad och bättre
lagstiftning
3. Tillämpning av
miljölagstiftningen
Herr Robert KONRAD
Enhetschef
Tfn +32 229-99871
Tfn +32 229-66526/85840
http://ec.europa.eu/environment/life
Herr Paul SPEIGHT
Enhetschef
Tfn +32 229-64135
Tfn +32 229-98633
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 69
DIR F — GLOBAL HÅLLBAR UTVECKLING
Avenue de Beaulieu 9 / Beaulieulaan 9
Postal address: building BU9 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Astrid SCHOMAKER
Direktör
Tfn +32 229-69641
Fru Jill HANNA
Rådgivare
Tfn +32 229-53232
Fru Veronique HYEULLE
Rådgivare
Tfn +32 229-90235
1. Strategi för hållbara
utvecklingsmål
Herr Gilles GANTELET
Enhetschef
Tfn +32 229-94896/99455
2. Bilateralt och regionalt
miljösamarbete
Fru Astrid SCHOMAKER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-69641
3. Multilateralt
miljösamarbete
Fru Emmanuelle MAIRE
Enhetschef
Tfn +32 229-91586
Herr Jorge RODRIGUEZ ROMERO
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-57193
70 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG RTD — Generaldirektoratet för forskning
och innovation
Square Frère Orban 8 / Frère-Orbansquare 8
Postal address: building ORBN - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation
Herr Robert-Jan SMITS
Generaldirektör
Tfn +32 229-63296/94919
Direktör för
genomförandeorganet för
forskning (REA)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/research/era
Herr Marc TACHELET
Chefsrådgivare
Migration
Tfn +32 229-89330/78612
Adviser "Scientific
Culture" (English translation)
Herr Gabor Mihaly NAGY
Rådgivare
Herr Wolfgang BURTSCHER
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-96898/60968
Adviser "Added
value of Research
and Innovation of the
European Union" (English
translation)
Tfn +32 229-67827
Herr Octavio QUINTANA TRIAS
Chefsrådgivare
Deputy Director-General :
Open Innovation, Open
Science, Open to the World.
Responsible for Directorates A,
B and C (English translation)
Direktör för Europeiska
forskningsrådet (ERC)
Herr Pierre VIGIER
Rådgivare
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
01. Scientific Advice
Mechanism (English
translation)
Herr Pablo AMOR
Chefsrådgivare
Herr Johannes KLUMPERS
Enhetschef
Tfn +32 229-62318
Tfn +32 229-60911 / 2-2860911
Tfn +32 229-80167
Tfn +32 229-68367
001. Ethics and Research
integrity (English translation)
Herr Isidoros KARATZAS
Sektorschef
Tfn +32 229-50027
Generaldirektörens assistent
Fru Anne MALLABAND
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-99945 / 2-2199945
DIR A — UTVECKLING OCH SAMORDNING AV POLITIK
Herr Kurt VANDENBERGHE
Direktör
Tfn +32 229-69207
Adviser "R&I Policy
Development and
Coordination" (English
translation)
Herr Brendan HAWDON
Rådgivare
1. Intern och extern
kommunikation
Fru Minna WILKKI
Enhetschef
Tfn +32 229-95573
Tfn +32 229-63750/58884
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 71
2. Kontakter mellan
institutionerna och intern
samordning
Herr Michel VANBIERVLIET
Seconded Head of unit (English
translation)
Fru Niki ATZOULATOU
Seconded Head of unit (English
translation)
Fru Maria OLIVAN AVILES
Enhetschef
Call and Project followup coordination (English
translation)
Consolidator Grant
(English translation)
Tfn +32 229-94975
3. Horisont 2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Herr Renzo TOMELLINI
Enhetschef
Tfn +32 229-60136
4. Analysis and
monitoring of national
research policies (English
translation)
Herr Roman ARJONA GRACIA
Enhetschef
Tfn +32 229-94570
001. Coordination of the
Policy Support Facility
(English translation)
Herr Stephane VANKALCK
Sektorschef
Tfn +32 229-96163
5. Utvärdering
Fru Rosalinde VAN DER VLIES
Enhetschef
Tfn +32 229-90295/87741
6. Data, Open Access
and Foresight (English
translation)
Herr Jean-Claude BURGELMAN
Enhetschef
Tfn +32 229-80006
Kommunikation
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Massimo GAUDINA
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-98879
Ethics Review and Expert
Management (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-99336
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Alejandro MARTIN HOBDEY
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-94589
Life Sciences (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Anna LONNROTH
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-94210
Physical Sciences and
Engineering (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Martin PENNY
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-54504
Social Sciences and
Humanities (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Angela LIBERATORE
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-52229
Starting Grant (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-95992
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Marja HENNESSY
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-95449
Advanced Grant (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Thierry PROST
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-50790
Audit and ex-post controls
unit (English translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Anisoara ULCELUSE - PIRVAN
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-75176
IT Solutions and Services
(English translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Dirk COSTENS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-54524
Personalfrågor
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Sari VARTIAINEN
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-57909
72 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Legal Affairs and
Internal Control (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Laurence MOREAU
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-81448
DIR B — OPEN INNOVATION AND OPEN SCIENCE (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Jean-David MALO
Direktör
4. Research infrastructure
(English translation)
001. Time-to-Grant and Legal
issues (English translation)
Rådgivare för Eureka
Herr Antonio DI GIULIO
Enhetschef
Fru Kristina TSHISTOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-95886/80930
Tfn +32 229-62029
5. Spreading of excellence
and widening participation
(English translation)
002. Experts management
and public procurement
(English translation)
Tfn +32 229-93842
Fru Nina COMMEAU-YANNOUSSIS
Rådgivare
Rådgivare för rättsliga
aspekter av nya
finansieringsinstrument
Herr Nicolas SABATIER
Tfn +32 229-67131
1. Open Innovation
(English translation)
Herr Matthew KING
Enhetschef
Tfn +32 229-55077
2. Open Science and
ERA policy (English
translation)
Fru Fabienne GAUTIER
Enhetschef
Tfn +32 229-93781
001. Joint programming
(English translation)
Herr Joerg NIEHOFF
Sektorschef
Tfn +32 229-59626
3. SMEs, Financial
instruments and State Aid
(English translation)
Rue Demot 28 / Demotstraat 28
Postal address: building DM28 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Stephane OUAKI
Enhetschef
Tfn +32 229-67286
Fru Sophie DELAUCHE
Sektorschef
Fru Magda DE CARLI
Enhetschef
Tfn +32 229-94713
Tfn +32 229-90512
6. Öppna och
inkluderande samhällen
Fru Elisabeth LIPIATOU
Enhetschef
Tfn +32 229-66286
7. Vetenskap med och för
samhället
Fru Ana ARANA ANTELO
Enhetschef
Tfn +32 229-64263
001. Gender (English
translation)
Fru Viviane WILLIS-MAZZICHI
Sektorschef
Tfn +32 229-59860
002. Mainstreaming
Responsible Research and
Innovation in Horizon 2020
and the European research
Area (English translation)
Herr Philippe GALIAY
Sektorschef
Tfn +32 229-54068
8. Förvaltning och
ekonomi
Fru Pascale CID
Enhetschef
Tfn +32 229-86226
Horisont 2020: små och
medelstora företag
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Bernd REICHERT
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-54617
Inclusive, Innovative
and Reflective Societies
(English translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Corinna AMTING
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-67542
Spreading Excellence,
Widening Participation
and Science with and
for Society (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 73
Herr Peter VAN DER ZANDT
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-69505
DIR C — INTERNATIONELLT SAMARBETE
Fru Maria Cristina RUSSO
Direktör
Tfn +32 229-55975
1. Strategy, EFTA and
enlargement countries,
Russia Asia and Pacific
(English translation)
Herr Konstantinos GLINOS
Enhetschef
Tfn +32 229-69577/68072
Fax +32 229-93127
001. International
agreements (English
translation)
3. Europeiska
grannskapspolitiken,
Afrika och gulfstaterna
Fru Olga KOPICZKO
Sektorschef
Herr Andrea CARIGNANI DI NOVOLI
Enhetschef
Tfn +32 229-69993
2. Nordamerika,
Latinamerika och
Västindien
Fru Begona ARANO
Enhetschef
Tfn +32 229-92040/84540
Tfn +32 229-90095
Biträdande generaldirektör för
forskningsprogrammet med
ansvar för direktorat D, E, F, G,
H och I
Fru Ruxandra DRAGHIA-AKLI
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-53537
DIR D — INDUSTRIELL TEKNIK
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Peter DROELL
Direktör
4. Kol och stål
1. Strategi
2. Advanced
Manufacturing Systems
and Biotechnologies
(English translation)
Fru Doris SCHROECKER
Enhetschef
Herr Jurgen TIEDJE
Enhetschef
5. Förvaltning och
ekonomi
Tfn +32 229-90348/92732
Tfn +32 229-55869
Tfn +32 229-50525
3. Advanced Materials
and Nanotechnologies
(English translation)
Herr Herve MARTIN
Enhetschef
Tfn +32 229-65444
Herr Patrik KOLAR
Enhetschef
Tfn +32 229-85161
Fru Helene CHRAYE
Enhetschef
Tfn +32 229-89469
DIR E — HÄLSA
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 - Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Line MATTHIESSEN
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-52853/90504
1. Strategi
Herr Cornelius SCHMALTZ
Enhetschef
2. Innovativ och
individualiserad
medicinsk behandling
3. Bekämpning av
infektionssjukdomar och
bättre folkhälsa
Fru Irene NORSTEDT
Enhetschef
Fru Line MATTHIESSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-69527
Tfn +32 229-52853/90504
Tfn +32 229-58984
74 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
001. Folkhälsa
Fru Saša JENKO
Sektorschef
Tfn +32 229-63676
4. Non-communicable
diseases and the
challenge of healthy
ageing (English
translation)
Fru Maria Jose VIDAL-RAGOUT
Enhetschef
001. Neuro science (English
translation)
6. Förvaltning och
ekonomi
Herr Stephane HOGAN
Sektorschef
Fru Mila BAS SANCHEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-63265
Tfn +32 229-98391
5. Innovativa verktyg,
tekniker och koncept för
medicinsk forskning
Herr Arnd HOEVELER
Enhetschef
001. Time-to-pay (English
translation)
Fru Veronique BERNARD
Sektorschef
Tfn +32 229-63983
Tfn +32 229-56801/66984
Tfn +32 229-65789
DIR F — BIOECONOMY (ENGLISH TRANSLATION)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr John BELL
Direktör
Tfn +32 229-91940
Rådgivare för hållbar
bioekonomi
Herr Thomas ARNOLD
Rådgivare
Tfn +32 229-94062
1. Strategi
Herr Waldemar KÜTT
Enhetschef
2. BioBased products
and processing (English
translation)
001. Food 2030 (English
translation)
Fru Karen FABBRI
Tfn +32 229-95185
Fru Gaia FANTECHI
Enhetschef
4. Marina resurser
Tfn +32 229-86217
3. Agri-Food Chain
(English translation)
Fru Sieglinde GRUBER
Enhetschef
Herr Barend VERACHTERT
Enhetschef
5. Förvaltning och
ekonomi
Tfn +32 229-55311
Tfn +32 229-94145
Tfn +32 229-84342
Herr Istvan Laszlo NARAI
Enhetschef
Tfn +32 229-66348
DIR G — ENERGI
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 - Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Andras SIEGLER
Direktör
Tfn +32 229-80182
1. Strategi
Fru Gwennael JOLIFF-BOTREL
Enhetschef
2. Advanced Energy
Production (English
translation)
Herr Jose COTTA
Enhetschef
Tfn +32 229-65774/65151
001. Energy Union and
the SET-Plan (English
translation)
3. Renewable energy
sources (English
translation)
Herr Jose JIMENEZ MINGO
Sektorschef
Herr Piotr TULEJ
Enhetschef
Tfn +32 229-99732
Fru Rita LECBYCHOVA
Enhetschef
Tfn +32 229-66038
Tfn +32 229-66407
Fax +32 229-69131
Tfn +32 229-76721
4. Fission Energy (English
translation)
5. Fusion Energy (English
translation)
Herr Simon WEBSTER
Enhetschef
Tfn +32 229-90442/66379
001. Technology Transfer
and Industrial Policy (English
translation)
Herr Christopher IBBOTT
Sektorschef
Tfn +32 229-86721
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 75
6. Förvaltning och
ekonomi
Fru Marisa ATIENZA MORALES
Enhetschef
Tfn +32 229-66762
DIR H — TRANSPORT
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Clara DE LA TORRE
Direktör
Tfn +32 229-95827/57549
1. Strategi
Herr Tiit JURIMAE
Enhetschef
Tfn +32 229-92059
2. Yttransport
3. Luftfart
Herr Jean-François AGUINAGA
Enhetschef
Herr Sebastiano FUMERO
Enhetschef
001. Innovative automotive
systems (English translation)
4. Förvaltning och
ekonomi
Herr Frederic SGARBI
Sektorschef
Fru Silvia BOJINOVA
Enhetschef
Tfn +32 229-51442
Tfn +32 229-61071
Tfn +32 229-69688
Tfn +32 229-85891
DIR I — KLIMATÅTGÄRDER OCH RESURSEFFEKTIVITET
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 - Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jack METTHEY
Direktör
Tfn +32 229-68870/68318
Rådgivare för forskning,
innovation och miljö
Fru Mireille DELPRAT
Rådgivare
Tfn +32 229-51564
1. Strategi
Herr Jean-François HULOT
Enhetschef
Tfn +32 229-52991
4. Climate Action and
Earth Observation
(English translation)
Herr Andrea TILCHE
Enhetschef
Tfn +32 229-96342
001. Earth observation
(English translation)
Herr Gilles OLLIER
Sektorschef
2. Miljöinnovation
Herr Pavel MISIGA
Enhetschef
Herr Vincent FAVREL
Enhetschef
3. Hållbar förvaltning av
naturresurser
Fru Birgit DE BOISSEZON
Enhetschef
Tfn +32 229-94715/54082
Tfn +32 229-98414
Deputy Director-General :
Human Resources, Budget
and Common Support Centre.
Responsible for Directorates J
and R (English translation)
Tfn +32 229-56630
5. Förvaltning och
ekonomi
Tfn +32 229-94420
Herr Arnoldas MILUKAS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-93710
H2020 Environment
and Resources (English
translation)
Herr Patrick CHILD
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-59891
Rådgivare för nya
organisationsstrukturer
Herr Martin BOHLE
Tfn +32 229-58111
Place Madou 1 / Madouplein 1
Postal address: building MADO - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR J — COMMON SUPPORT CENTRE (ENGLISH TRANSLATION)
76 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Fru Anna PANAGOPOULOU
Director — Common Support Centre
(English translation)
Tfn +32 229-67894
1. Common Legal
support service (English
translation)
Fru Liliane DE WOLF
Enhetschef
Tfn +32 229-61073
001. Grants (English
translation)
Fru Myriam GOMEZ-MARTELO
Sektorschef
Tfn +32 229-94943
002. Work Programme,
Evaluation, Transparency
and European Ombudsman
(English translation)
Herr Jorge CAMPOS VALLEJO
Sektorschef
003. Partnerships (English
translation)
3. Gemensam tjänst för
verksamhetsprocesser
Herr Panayotis MOSCHOPOULOS
Sektorschef
Herr Peter HAERTWICH
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-95733
Tfn +32 229-50622/87902
2. Gemensam
revisionstjänst
4. Gemensam it-tjänst
Fru Marina ZANCHI
Enhetschef
Rue de la Loi 15 / Wetstraat 15
Postal address: building L15 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
001. Outsourced audits
(English translation)
Herr Stephane NDONG
Enhetschef
Tfn +32 229-53814
Herr Dinos ALEVIZOPOULOS
Sektorschef
Tfn +32 229-58151
002. In-house audits (English
translation)
5. Common service for
Horizon 2020 information
and data (English
translation)
Herr Julio RIESGO ARNALDO
Sektorschef
Herr Gabor Mihaly NAGY
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-51379
Tfn +32 229-68767
Tfn +32 229-68367
Tfn +32 229-92585
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Priscila FERNANDEZ-CANADAS
Direktör
Horisont 2020
1. Kunskaps- och
informationstjänster
004. Management
of Guarantee funds,
accountancy, administrative
and financial issues (English
translation)
Herr Bernardus TUBBING
Enhetschef
Herr Mario PICARELLA
Sektorschef
Tfn +32 229-57142
Tfn +32 229-56115
Herr Alan HAIGH
Seconded Head of unit (English
translation)
001. DMC (English
translation)
3. Strategic programming,
planning and compliance
(English translation)
Tfn +32 229-55945
Herr Sergio PATANE'
Tfn +32 229-67903
2. Budget
Herr Jacques VAN OOST
Enhetschef
Tfn +32 229-68523
001. Budget
Herr Christophe PROULT
Sektorschef
Tfn +32 229-94080
003. Public tenders (English
translation)
Herr Cristiano SEBASTIANI
Sektorschef
Tfn +32 229-65797/50950
Herr Paul WEBB
Enhetschef
Tfn +32 229-54533
001. Strategic Planning
and Business Process
Improvement (English
translation)
Herr Lazaros TSORAKLIDIS
Tfn +32 229-64624
4. New Management
Modes (English
translation)
Herr Jose-Lorenzo VALLES
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-91757
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-65749
LIFE and H2020 Energy,
Environment, Resources
(English translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Didier GAMBIER
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-68034
Industrial Leadership
and Societal Challenges
(English translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 77
Herr Marc BELLENS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-50942
Grant Management
(English translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Mechtild MAY
Seconded Head of unit (English
translation)
Administrative Finance,
Legal and Financial
Management (English
translation)
Chaussée de Wavre 910 / Waversteenweg 910
Postal address: building W910 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Philippe STALINS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-68254
Tfn +32 229-63824/56599
Resurser och stöd
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Georges TE KOLSTE
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-64735
Administration
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Bruno WASTIN
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-53138
Ekonomi
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Hubert COUSIN
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-96377
Validering och
deltagarstöd
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Rita BULTYNCK-LEPOUDRE
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-61340
78 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
JRC — Gemensamma forskningscentrumet
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 - Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre
Herr Vladimir SUCHA
Fru Margarita NIKOLOVA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-88242
Rådgivare för
policykommunikation
Fru Geraldine BARRY
Tfn +32 229-90266
Generaldirektör
Tfn +32 229-95548
Herr Jean-Philippe GAMMEL
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-97705
Deputy Director-General
in charge of Directorate R
(English translation)
Fru Maive RUTE
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-59159
DIR R — RESURSER (BRYSSEL)
Fru Maive RUTE
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-59159
2. Resursförvaltning
(Petten)
Rådgivare för offentlig
upphandling och
efterlevnad
Westerduinweg 3
Postal address: building JRCPETT - 1049 Petten
1755 Petten
NEDERLÄNDERNA
Herr Eric FISCHER
Rådgivare
Herr Francesco SCAFFIDIARGENTINA
Enhetschef
Tfn +32 229-58683/66308
Rådgivare för
talanghantering
Westerduinweg 3
Postal address: building JRCPETT - 1049 Petten
1755 Petten
NEDERLÄNDERNA
Fru Josephina PIJLS
Tfn +31 22456-5332
Fax +31 22456-5602
1. Resursförvaltning
(Sevilla)
Calle Inca Garcilaso, 3
Postal address: building JRCSEVI - 1049 Seville
41092 Seville
SPANIEN
Herr Vincenzo CARDARELLI
Enhetschef
Tfn +34 9544-88324
Fax +34 9544-88300
Tfn +31 22456-5208
Skydd, säkerhet och
förvaltning (Ispra)
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Marinus STROOSNIJDER
Head of JRC Department (English
translation)
Tfn +39 033278-5281
Fax +39 033278-6507
3. Logistik
Herr Raymond CRANDON
Enhetschef
Tfn +39 033278-9828
Fax +39 033278-6530
4. Drift och underhåll
Herr Maurizio BAVETTA
Enhetschef (tf.)
Tfn +39 033278-5571
Fax +39 033278-5946
5. Resursförvaltning
(Geel)
Retieseweg 111
Postal address: building JRCGEEL - 1049 - Geel
2440 Geel
BELGIEN
Herr Marc WELLENS
Enhetschef
Tfn +32 1457-1327
Fax +32 1457-1597
6. Resursförvaltning
(Karlsruhe)
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Postal address: building JRCKARLS - 1049 Karlsruhe
76344 Karlsruhe
TYSKLAND
Fru Jacqueline RIBEIRO
Head of Resource Management
Karlsruhe Unit (English translation)
Tfn +49 7247951-356
Fax +49 7247951-99356
7. Budget och bokföring
Herr Stanislav DRAPAL
Enhetschef
Tfn +32 229-60663
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 79
8. Ekonomi och inköp
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Iain FORMOSA
Enhetschef
Tfn +39 033278-6091
Fax +39 033278-5730
9. Infrastrukturutveckling
Herr Francois AUGENDRE
Enhetschef
Tfn +39 033278-9541
Fax +39 033278-9894
10. Informations- och
kommunikationsteknik
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Philippe BIERLAIRE
Enhetschef
Tfn +32 229-94682
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat B, C,
D, E, F och G
Fru Charlina VITCHEVA
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-50483
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
DIR B — TILLVÄXT OCH INNOVATION (SEVILLA)
Calle Inca Garcilaso, 3
Postal address: building JRCSEVI - 1049 - Seville
41092 Seville
SPANIEN
Herr Luis DELGADO SANCHO
Direktör (tf.)
Tfn +34 9544-88218/88450
Fax +34 9544-88426
3. Territoriell utveckling
6. Digital ekonomi
Herr Alessandro RAINOLDI
Enhetschef
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
1. Finans och ekonomi
Tfn +34 9544-88316
Fax +34 9544-88326
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
4. Mänskligt kapital och
sysselsättning
Fru Francesca CAMPOLONGO
Enhetschef
Tfn +39 033278-5476
Fax +39 033278-5752
2. Finanspolitisk analys
Herr Daniel DACO
Enhetschef
Tfn +34 9544-88224
Herr Ioannis MAGHIROS
Enhetschef
Tfn +34 9544-88281
Fax +34 9544-88208
5. Cirkulär ekonomi och
industriellt ledarskap
Herr Luis DELGADO SANCHO
Enhetschef
Tfn +34 9544-88218/88450
Fax +34 9544-88426
Herr Alessandro ANNONI
Enhetschef
Tfn +39 033278-6166
Fax +39 033278-6086
7. Kunskap för ekonomi,
innovation och tillväxt
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Xabier GOENAGA
BELDARRAIN
Enhetschef
Tfn +32 229-65263/68216
DIR C — ENERGI, TRANSPORT OCH KLIMAT (PETTEN)
Westerduinweg 3
Postal address: building JRCPETT - 1049 - Petten
1755 Petten
NEDERLÄNDERNA
Herr Piotr SZYMANSKI
Direktör
Tfn +31 22456-5401
Tfn +352 4301-37805
Tfn +352 4301-38113
2. Energieffektivitet och
förnybar energi
1. Energilagring
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Pietro MORETTO
Enhetschef (tf.)
Fru Diana REMBGES
Enhetschef (tf.)
Tfn +31 22456-5269
Tfn +39 033278-5953
Fax +39 033278-9453
3. Energitrygghet,
distribution och
marknader
Herr Marcelo MASERA
Enhetschef
Tfn +31 22456-5403
Fax +31 22456-5641
4. Hållbara transporter
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
80 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Alois KRASENBRINK
Enhetschef
Fru Elisabetta VIGNATI
Enhetschef
Herr Antonio SORIA RAMIREZ
Enhetschef
5. Luft och klimat
6. Ekonomiska aspekter
på klimatförändringar,
energi och transport
7. Kunskap för
energiunionen
Tfn +39 033278-5474
Fax +39 033278-6627
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Tfn +39 033278-9414
Fax +39 033278-5837
Tfn +34 9544-88294
Fax +34 9544-88235
Calle Inca Garcilaso, 3
Postal address: building JRCSEVI - 1049 Seville
41092 Seville
SPANIEN
Herr Efstathios PETEVES
Enhetschef
Tfn +31 22456-5245
Fax +31 22456-5616
DIR D — HÅLLBARA RESURSER (ISPRA)
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr David WILKINSON
Direktör
3. Markresurser
5. Livsmedelstrygghet
Herr Constantin CIUPAGEA
Enhetschef
Rådgivare
Tfn +39 033278-5132
Fax +39 033278-6645
Herr Neil HUBBARD
Enhetschef
Herr Peeter PART
Rådgivare
4. Jordbruksekonomi
6. Kunskap för hållbar
utveckling och
livsmedelstrygghet
Tfn +39 033278-6541
Fax +39 033278-9222
Tfn +39 033278-5496
Fax +39 033278-9222
1. Bioekonomi
Herr Guido SCHMUCK
Enhetschef
Tfn +39 033278-5313
Fax +39 033278-5230
Calle Inca Garcilaso, 3
Postal address: building JRCSEVI - 1049 Seville
41092 Seville
SPANIEN
Herr Giampiero GENOVESE
Enhetschef
Tfn +34 9544-87160
Fax +34 9544-88434
Tfn +39 033278-5725
Fax +39 033278-5162
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Alan BELWARD
Enhetschef
2. Vatten och marina
resurser
Tfn +39 033278-9298
Fax +39 033278-9073
Herr Giovanni BIDOGLIO
Enhetschef
Tfn +39 033278-9383/5537
Fax +39 033278-5601
DIR E — RYMDEN, SÄKERHET OCH MIGRATION (ISPRA)
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Dan CHIRONDOJAN
Direktör
Tfn +39 033278-9947
Fax +39 033278-9923
1. Katastrofriskhantering
Herr Ian CLARK
Enhetschef
Tfn +39 033278-3585
Fax +39 033278-5154
2. Teknisk innovation
inom säkerhet
4. Säkerhet och trygghet i
byggnader
Herr Georg PETER
Enhetschef
Herr Artur PINTO
Enhetschef
3. It-säkerhet och
individens digitala
säkerhet
5. Transport- och
gränssäkerhet
Tfn +39 033278-9089
Fax +39 033278-5469
Tfn +39 033278-9294
Fax +39 033278-9049
Herr Jean Pierre NORDVIK
Enhetschef
Retieseweg 111
Postal address: building JRCGEEL - 1049 - Geel
2440 Geel
BELGIEN
Tfn +39 033278-5021
Fax +39 033278-5813
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 81
Herr Bartel MEERSMAN
Enhetschef
Tfn +32 1457-1404
Fax +32 1457-1539
6. Demografi, migration
och styrning
7. Kunskap för säkerhet
och migration
Fru Alessandra ZAMPIERI
Enhetschef
Herr Giacinto TARTAGLIA
Enhetschef
Tfn +39 033278-3894
Fax +39 033278-9156
Tfn +39 033278-9338
Fax +39 033278-6543
DIR F — HÄLSA, KONSUMENTER OCH REFERENSMATERIAL (GEEL)
Retieseweg 111
Postal address: building JRCGEEL - 1049 - Geel
2440 Geel
BELGIEN
Fru Elke ANKLAM
Direktör
Tfn +32 1457-1292
1. Hälsan i samhället
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Ciaran NICHOLL
Enhetschef
Tfn +39 033278-9523
Fax +39 033278-9059
2. Konsumentprodukters
säkerhet
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Fru Maria Pilar AGUAR FERNANDEZ
Enhetschef
5. Efterlevnad av
livsmedels- och
foderbestämmelser
3. Kemikaliesäkerhet och
alternativa metoder
Herr Hendrik EMONS
Enhetschef
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
6. Referensmaterial
Tfn +39 033278-5950
Fax +39 033278-9453
Herr Maurice WHELAN
Enhetschef
Tfn +39 033278-6234
Fax +39 033278-9963
4. Upptäckt och
förebyggande av
bedrägerier
Herr Franz ULBERTH
Enhetschef
Tfn +32 1457-1722
Fru Doris FLORIAN
Enhetschef
Tfn +32 1457-1272
Fax +32 1457-1864
7. Kunskap för hälsa och
konsumentsäkerhet
Herr Guy VAN DEN EEDE
Enhetschef
Tfn +32 1457-1481
Tfn +32 1457-1316
DIR G — KÄRNSÄKERHET OCH FYSISKT SKYDD (KARLSRUHE)
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Postal address: building JRCKARLS - 1049 - Karlsruhe
76344 Karlsruhe
TYSKLAND
Fru Maria BETTI
Direktör
Tfn +49 7247951-350/351
Fax +49 7247951-591
Herr Willy MONDELAERS
Enhetschef
Tfn +32 1457-1478/1427
Fax +32 1457-1861
1. Strålskydd och
fysiskt skydd i JRC:s
anläggningar
Kärnsäkerhet (Karlsruhe)
Herr Ralph MAIER
Enhetschef
Tfn +49 7247951-321
Fax +49 7247951-99321
Tfn +49 7247951-330
Fax +49 7247951-99330
2. Standarder för
kärnsäkerhet och
skyddsåtgärder
Retieseweg 111
Postal address: building JRCGEEL - 1049 - Geel
2440 Geel
BELGIEN
Herr Jean-Paul GLATZ
Head of JRC Department (English
translation)
3. Kärnbränslesäkerhet
Herr Rudy KONINGS
Enhetschef
Tfn +49 7247951-391/369
Fax +49 7247951-99391
4. Kärnreaktorsäkerhet
och katastrofberedskap
Westerduinweg 3
Postal address: building JRCPETT - 1049 Petten
1755 Petten
NEDERLÄNDERNA
Herr Michael FUETTERER
Enhetschef (tf.)
Tfn +31 22456-5158
5. Avancerad nukleär
kunskap
Herr Roberto CACIUFFO
Enhetschef
Tfn +49 7247951-382
Fax +49 7247951-99382
82 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Kärnsäkerhet och
kärnämneskontroll (Ispra)
Kärnkraftsavveckling
(Karlsruhe)
Chefsrådgivare för Generation
IV
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Vincenzo RONDINELLA
Head of JRC Department (English
translation)
Herr Thomas FANGHAENEL
Chefsrådgivare
Herr Willem JANSSENS
Head of JRC Department (English
translation)
8. Avfallshantering
Rådgivare för politiskt stöd
Tfn +39 033278-9939
Fax +39 033278-6082
6. Kärnämneskontroll och
nukleär forensik
Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
Postal address: building JRCKARLS - 1049 Karlsruhe
76344 Karlsruhe
TYSKLAND
Herr Klaus LUETZENKIRCHEN
Enhetschef
Tfn +49 7247951-424/538
Fax +49 7247951-99538
7. Nukleärt fysiskt skydd
Herr Stefan NONNEMAN
Enhetschef
Tfn +39 033278-3631
Tfn +32 229-50576
Fax +39 033278-6082
Tfn +49 7247951-279/176
Fax +49 7247951-99279
Herr Joseph SOMERS
Enhetschef
Tfn +32 229-53696
Herr Pierre NICOLAS
Rådgivare
Tfn +49 7247951-359
Tfn +32 229-56304 / 2-2456304
9. Kärnkraftsavveckling
vid JRC
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Paolo PEERANI
Enhetschef
Rådgivare för utvärdering och
vetenskaplig integritet
Herr Pieter VAN NES
Rådgivare
Tfn +32 229-60191
Tfn +39 033278-5625
Fax +39 033278-5072
10. Kunskap för
kärnsäkerhet och fysiskt
skydd
Westerduinweg 3
Postal address: building JRCPETT - 1049 Petten
1755 Petten
NEDERLÄNDERNA
Rådgivare för vetenskaplig
utveckling
Fru Marion DEWAR
Rådgivare
Tfn +32 229-51343
Herr Franck WASTIN
Enhetschef
Tfn +31 22456-5066/2066
Fax +31 22456-5637
DIR A — STRATEGI OCH SAMORDNING AV ARBETSPROGRAM (BRYSSEL)
Fru Delilah AL KHUDHAIRY
Direktör
Tfn +32 229-99158
Rådgivare för bioekonomi
Herr Joachim KREYSA
Rådgivare
Tfn +32 229-52959
1. Resursplanering
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Patrice LEMAITRE
Enhetschef
Tfn +32 229-61464/65785
2. Arbetsprogram
Fru Margareta THEELEN
Enhetschef
3. Kontakter mellan
institutionerna,
internationella kontakter
och annan utåtriktad
verksamhet
Fru Emanuela BELLAN
Enhetschef
Tfn +32 229-53134
4. Rättsliga frågor
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Fru Carina Røhl SØBERG
Enhetschef
Tfn +32 229-53724
5. Vetenskaplig utveckling
Fru Jutta THIELEN - DEL POZO
Enhetschef
Tfn +39 033278-5455
Fax +39 033278-5704
6. Kvalitetssäkring och
kvalitetsutvärdering
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Jens OTTO
Enhetschef
Tfn +32 229-69468
7. Samordning Euratom
Herr Said ABOUSAHL
Enhetschef
Tfn +32 229-90133
Tfn +32 229-93184
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 83
DIR H — KUNSKAPSHANTERING (ISPRA)
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Krzysztof MARUSZEWSKI
Direktör
Tfn +39 033278-6514
Fax +39 033278-9059
1. Geografisk samordning
2. Tematisk samordning
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Marc WILIKENS
Enhetschef
Tfn +39 033278-9737
Fax +39 033278-9991
Herr David MAIR
Enhetschef
Tfn +32 229-50489
DIR I — KOMPETENS (ISPRA)
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Giovanni DE SANTI
Direktör
Tfn +39 033278-9482
Fax +39 033278-5869
1. Modellering, indikatorer
och konsekvensanalys
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
4. Immateriella rättigheter
och tekniköverföring
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Giancarlo CARATTI DI
LANZACCO
Enhetschef
Tfn +32 229-61516/51902
Herr Sven LANGEDIJK
Enhetschef
Tfn +39 033278-9103
Fax +39 033278-5752
2. Framsyn,
beteendevetenskaplig
kunskap och design för
politik
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Xavier TROUSSARD
Enhetschef
Tfn +32 229-99126
3. Text- och datautvinning
Fru Margarida ABECASIS
Enhetschef
Tfn +39 033278-3571
Tfn +32 229-59999
Fax +39 033278-6369
84 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG CNECT — Generaldirektoratet för
kommunikationsnät, innehåll och teknik
Avenue de Beaulieu 25 / Beaulieulaan 25
Postal address: building BU25 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
[email protected]
https://ec.europa.eu/digital-single-market/dg-connect
Herr Roberto VIOLA
Herr Olivier BRINGER
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-92067
Generaldirektör
Tfn +32 229-60240
Herr Peter STUCKMANN
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-21097
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat A, C,
E, och H
Herr Khalil ROUHANA
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-68057
DIR A — DIGITAL INDUSTRI
Herr Khalil ROUHANA
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-68057
1. Robotik och artificiell
intelligens
12, rue Robert Stümper
Postal address: building EUFO1 - L-2920 Luxembourg
L-2557 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Juha HEIKKILÄ
Enhetschef
Tfn +352 4301-35325
001. Robotics Industrial
Development and Impact
(English translation)
Fru Anne BAJART
Sektorschef
Tfn +352 4301-36451
2. Teknik och system för
industrins digitalisering
Avenue de Beaulieu 33 / Beaulieulaan 33
Postal address: building BU33 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Max LEMKE
Enhetschef
001. Digitising Industry
Governance Framework
(English translation)
Herr Yves PAINDAVEINE
Tfn +32 229-68548
3. Konkurrenskraftig
elektronikindustri
Avenue de Beaulieu 33 / Beaulieulaan 33
Postal address: building BU33 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Philippe VANNSON
Enhetschef
Tfn +32 229-56921
001. Laser-based
Technologies and 3D
Printing (English translation)
Herr Werner STEINHOEGL
Tfn +32 229-50080
5. Förvaltning och
ekonomi
Fru Colette MALONEY
Enhetschef (tf.)
Avenue de Beaulieu 33 / Beaulieulaan 33
Postal address: building BU33 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
001. Wearables and
Bioelectronics (English
translation)
Herr Ales FIALA
Enhetschef
Tfn +32 229-69082
Tfn +32 229-64787
001. Business Operations
and Support (English
translation)
Herr Andreas LYMBERIS
Tfn +32 229-96978
4. Fotonik
Avenue de Beaulieu 33 / Beaulieulaan 33
Postal address: building BU33 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Juha HALONEN
Sektorschef
Tfn +32 229-95845
Tfn +32 229-91575
DIR C — DIGITAL SPETSKOMPETENS OCH VETENSKAPLIG INFRASTRUKTUR
Avenue de Beaulieu 33 / Beaulieulaan 33
Postal address: building BU33 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 85
Herr Thomas SKORDAS
Direktör
001. Data Policy for Science
(English translation)
001. Exascale Computing
(English translation)
1. Digital infrastruktur
och molntjänster för
vetenskap
Fru Georgeta SERAFIM
Sektorschef
Herr Carlos MORAIS PIRES
Tfn +32 229-68908
Herr Augusto BURGUEÑO ARJONA
Enhetschef
Tfn +32 229-92471
Tfn +32 229-64199
2. Högpresterande datorer
och kvantteknik
Herr Gustav KALBE
Enhetschef
Tfn +352 4301-32866
Tfn +32 229-52117
Tfn +32 229-63401
3. Framtida och ny teknik
Herr Viorel PECA
Enhetschef
Tfn +32 229-57843
4. Flaggskeppsinitiativ
Herr Aymard DE TOUZALIN
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-68540
DIR E — FRAMTIDA NÄT
Avenue de Beaulieu 31 / Beaulieulaan 31
Postal address: building BU31 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Pearse O'DONOHUE
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-91280
Fax +32 229-61775
1. Framtida
anslutningssystem
Herr Bernard BARANI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-69616
001. 5G Deployment Strategy
(English translation)
Herr Philippe J. LEFEBVRE
Sektorschef
Tfn +32 229-91709
2. Molnet och mjukvara
Herr Pearse O'DONOHUE
Enhetschef
Tfn +32 229-91280
Fax +32 229-61775
001. European Trusted Cloud
(English translation)
Herr Dirk VAN ROOY
Sektorschef
Tfn +32 229-69956
3. Nästa generations
internet
Herr Jesus VILLASANTE
Enhetschef
Tfn +32 229-63521
001. Internet Governance and
Multistakeholder Relations
(English translation)
Fru Cristina MONTI
Sektorschef
Tfn +32 229-69467
4. Sakernas internet
Fru Mechthild ROHEN
Enhetschef
Tfn +32 229-63674
001. Internet of Things (IoT)
— Focus Area (English
translation)
Herr Rolf RIEMENSCHNEIDER
Sektorschef
Tfn +32 229-98993
DIR H — DIGITALA SAMHÄLLET, TILLIT OCH IT-SÄKERHET
Fru Despina SPANOU
Direktör
Tfn +32 229-75979/94435
1. It-säkerhet och digital
integritet
Herr Jakub BORATYNSKI
Enhetschef
Tfn +32 229-69452
2. Smart rörlighet och
boende
Herr Eddy HARTOG
Enhetschef
Tfn +32 229-90084
3. eHealth, Well-Being
and Ageing (English
translation)
Herr Miguel GONZALEZ-SANCHO
Enhetschef
Tfn +32 229-52918
001. Research Coordination
(English translation)
Fru Monika LANZENBERGER
Tfn +352 4301-37225
002. eHealth and Ageing
Policy (English translation)
Fru Terje PEETSO
Tfn +32 229-87437
4. eGovernment and Trust
(English translation)
Herr Andrea SERVIDA
Enhetschef
Tfn +32 229-58186
001. CEF DSI Coordination
and Sustainability (English
translation)
Herr Bent HAUSCHILDT
Sektorschef
Tfn +32 229-54270
5. Förvaltning och
ekonomi
Fru Griet VAN CAENEGEM
Enhetschef
Tfn +32 229-61895
86 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
001. Research Grant
Administration (English
translation)
Fru Renata FIJALKOWSKA
Sektorschef
Tfn +32 229-92958
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktoraten B,
D, F, G och I
Fru Claire BURY
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-60499
DIR B — ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Avenue de Beaulieu 33 / Beaulieulaan 33
Postal address: building BU33 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Anthony WHELAN
Direktör
2. Genomförande av
regelverket
1. Elektronisk
kommunikation
Herr Wolf-Dietrich GRUSSMANN
Enhetschef
Herr Vesa TERÄVÄ
Enhetschef
001. Roaming (English
translation)
001. Policy Support (English
translation)
Herr Matthieu DELESCLUSE
Sektorschef
Herr Stefan LECHLER
Sektorschef
3. Marknader
5. Investeringar i
högkapacitetsnät
Herr Reinald KRUEGER
Enhetschef
Herr Herve DUPUY
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-50941
Tfn +32 229-92381
Tfn +32 229-72231
002. Policy Co-ordination
and Communication (English
translation)
Tfn +32 229-58559/68500
Tfn +32 229-51321
Tfn +32 229-61555
4. Radiospektrum
Herr Andreas GEISS
Head of Unit (English translation)
Tfn +32 229-59466
001. Wireless Broadband
(English translation)
Herr Branimir STANTCHEV
Sektorschef
Tfn +32 229-81371
Tfn +32 229-95258
Fru Miriam MENDIOROZ
Sektorschef
Tfn +32 229-60786
DIR D — STRATEGI OCH SPRIDNING
Fru Linda CORUGEDO STENEBERG
Direktör
2. Genomförande och
planering
1. Forskningsstrategi och
programsamordning
Fru Lorena BOIX ALONSO
Enhetschef
Herr Morten FJALLAND
Enhetschef
001. Inter-Institutional
(English translation)
Tfn +32 229-96383
Tfn +32 229-50021
Tfn +352 4301-36275
Tfn +352 26482945
001. ICT Committees and
National Contact Points
(English translation)
Herr Alessandro BARBAGLI
Sektorschef
Tfn +32 229-63496/68312
Tfn +32 229-90009
Fru Katarzyna SZCZUKA
Tfn +32 229-84636
002. Better Policy and
Regulation Planning (English
translation)
Fru Cristina VARGIOLU
001. Multilateral and
Economic Cooperation
(English translation)
Fru Silvia VICECONTE
Sektorschef
Tfn +32 229-52473
4. Kommunikation
Fru Anna KATRAMI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-91870
Fax +32 229-69037
001. Press and Social Media
(English translation)
Fru Claire HEWITT
Sektorschef
Tfn +32 229-54141
3. Spridning och
internationella frågor
Tfn +32 229-68741
Herr David RINGROSE
Enhetschef
Tfn +32 229-93913
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 87
DIR F — DEN DIGITALA INRE MARKNADEN
Herr Gerard DE GRAAF
Direktör
001. E-Commerce (English
translation)
Herr Isidro LASO BALLESTEROS
Sektorschef
1. Utveckling och
samordning av den
digitala politiken
Fru Jasmin BATTISTA
Sektorschef
002. ICT Standardisation
(English translation)
3. Uppstartsföretag och
innovation
Herr Emilio DAVILA GONZALEZ
Tfn +32 229-68466
https://ec.europa.eu/digital-single-market
Herr Martin BAILEY
Enhetschef
Tfn +32 229-69176
2. E-handel och
plattformar
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dgconnect
Herr Werner STENGG
Enhetschef
Tfn +32 229-69159
Tfn +32 229-61043
Herr Peteris ZILGALVIS
Enhetschef
Tfn +32 229-50935
001. Startup and Scaleup
(English translation)
Avenue de Beaulieu 31 / Beaulieulaan 31
Postal address: building BU31 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-60557
Tfn +32 229-62188
4. Digital ekonomi och
kompetens
Fru Lucilla SIOLI
Enhetschef
Tfn +32 229-51262/58340
001. Digital Skills (English
translation)
Fru Heidi CIGAN
Tfn +32 229-88564
DIR G — DATA
12, rue Robert Stümper
Postal address: building EUFO1 - L-2920 - Luxembourg
L-2557 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Javier HERNANDEZ-ROS
Direktör (tf.)
2. Dataapplikationer och
kreativitet
4. Förvaltning och
ekonomi
1. Datapolicy och
innovation
Herr Javier HERNANDEZ-ROS
Enhetschef
Fru June LOWERY-KINGSTON
Enhetschef
Herr Yvo VOLMAN
Enhetschef
3. Lärande, flerspråkighet
och tillgänglighet
001. Data Research and
Innovation (English
translation)
Herr Marco MARSELLA
Enhetschef
001. Budget, Administrative
Expenditures and Expert
Contract Management
(English translation)
Tfn +352 4301-34533/33349
Tfn +352 4301-31959
Herr Kimmo ROSSI
Head of Sector "Research and
Innovation Execution in the DVC (Data
Value Chain)" (English translation)
Tfn +352 4301-32396
Tfn +32 2-2801183
Tfn +352 4301-34533/33349
Tfn +352 4301-32750
001. Programmes
Implementation (English
translation)
Tfn +352 4301-31555
Herr Philippe DRUEZ
Sektorschef
Tfn +352 4301-33662
Fru Margareta TRAUNG
Sektorschef
Tfn +352 4301-33677
DIR I — MEDIER
Herr Giuseppe ABBAMONTE
Direktör
001. AVMS (English
translation)
1. Audiovisuella tjänster
och medietjänster
Herr Marcel BOULOGNE
Sektorschef
Tfn +32 229-93573
2. Upphovsrätt
Herr Marco GIORELLO
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-69563
Tfn +32 229-86188/59739
Herr Giuseppe ABBAMONTE
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-93573
88 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
3. Audiovisual Industry
and Media Support
Programmes (English
translation)
Rådgivare för tvärpolitiska
frågor och forskning
Fru Lucia RECALDE LANGARICA
Enhetschef
Tfn +32 229-68963
Herr Gérald SANTUCCI
Rådgivare
Herr Paolo CESARINI
Enhetschef
Tfn +32 229-51286
Kreativa Europa: Media
Rue Joseph II 59 / Josef II-straat 59
Postal address: building J59 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Rådgivare för internationella
kontakter för framtida nät
Avenue de Beaulieu 31 / Beaulieulaan 31
Postal address: building BU31 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Per Axel BLIXT
Tfn +32 229-68048
Chefsrådgivare
Herr Tonnie DE KOSTER
Rådgivare
Tfn +32 229-68501
Rådgivare för sociala
utmaningar
Herr Ilias IAKOVIDIS
Rådgivare
Tfn +32 229-52329/66949
Herr Harald E. TRETTENBREIN
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-84955
Tfn +32 229-94925
Adviser for Digital Single
Market International Outreach
(English translation)
Tfn +32 229-91281
4. Mediekonvergens och
sociala medier
Fru Nicole DEWANDRE
Adviser (English translation)
Rådgivare för samhällsfrågor
Rue du Champ de Mars 21 / Marsveldstraat 21
Postal address: building CDMA - 1049 Bruxelles / Brussel
1050 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Rådgivare för
innovationssystem
Herr Bror SALMELIN
Adviser (English translation)
Tfn +32 229-69564
Herr Florin LUPESCU
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-68538
DIR R — RESURSER OCH STÖD
Fru Gail KENT
Direktör
3. Kunskapsförvaltning
och stödsystem
5. Programgenomförande
och gemensamma tjänster
1. HR Business
Correspondent and
Support Services (English
translation)
Herr Franco ACCORDINO
Enhetschef
Herr Ioannis MALEKOS
Enhetschef
4. Efterlevnad och
planering
001. Utvärdering
Tfn +32 229-91945/51241
Fru Ingrid MARIEN-DUSAK
Enhetschef
Tfn +32 229-92376
2. Budget och ekonomi
Fru Marie-Christine LAFFINEUR
Enhetschef
Tfn +32 229-68515
001. Single Centre of
Procurement (English
translation)
Fru Iorbanka CUIZA PEREZ
Sektorschef
Tfn +32 229-64081
Tfn +32 229-98272
Fru Katleen ENGELBOSCH
Enhetschef
Tfn +32 229-54693
Tfn +32 229-52902/92091
Herr Francisco GUIRAO MOYA
Sektorschef
Tfn +32 229-60096
001. Rättsliga frågor
002. Audit Implementation
(English translation)
Herr Christian PROBST
Sektorschef
Fru Monica MARCON
Sektorschef
Tfn +32 229-92788
Tfn +32 229-80681
002. Assurance and Planning
(English translation)
Herr Thomas NAETS
Sektorschef
Tfn +32 229-95926
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 89
DG MARE — Generaldirektoratet för
havsfrågor och fiske
Rue Joseph II 99 / Josef II-straat 99
Postal address: building J99 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries
Herr Joao AGUIAR MACHADO
Generaldirektör
Tfn +32 229-96310
Fru Beate GMINDER
Seconded Head of unit (English
translation)
Herr Stijn BILLIET
Generaldirektörens assistent
Fru Céline IDIL
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-57641
Tfn +32 229-66900
Principal Adviser: CFP
Policy Development (English
translation)
Herr Ernesto PENAS LADO
Tfn +32 229-63744/60071
DIR A — MARITIME POLICY AND BLUE ECONOMY (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Bernhard FRIESS
Direktör
Tfn +32 229-56038
1. Maritime innovation,
Marine Knowledge and
Investment (English
translation)
3. Sea-basin Strategies,
Maritime Regional
Cooperation and Maritime
Security (English
translation)
Herr Christos ECONOMOU
Enhetschef
http://ec.europa.eu/fisheries/reform
Tfn +32 229-66310
Herr Haitze SIEMERS
Enhetschef
4. Economic Analysis,
Markets and Impact
Assessment (English
translation)
Tfn +32 229-90185
2. Blue Economy Sectors,
Aquaculture and Maritime
Spatial Planning (English
translation)
EMFF Implementation/
EASME (English
translation)
Place Madou 1 / Madouplein 1
Postal address: building MADO - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Alenka KAMPL
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-68773
Herr Frangiscos NIKOLIAN
Enhetschef
Tfn +32 229-56208
Herr Felix LEINEMANN
Enhetschef
Tfn +32 229-83093
DIR B — INTERNATIONAL OCEAN GOVERNANCE AND SUSTAINABLE FISHERIES
(ENGLISH TRANSLATION)
Herr Stefaan DEPYPERE
Direktör
Tfn +32 229-90713/54362
Adviser: International
Affairs (English
translation)
Herr Kristofer DU RIETZ
1. Ocean Governance, Law
of the Sea, Arctic Policy
(English translation)
Herr Andreas PAPACONSTANTINOU
Tfn +32 229-82008
2. Regional Fisheries
Management
Organisations (English
translation)
Herr Anders JESSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-92457
Tfn +32 229-66434
90 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
3. Trade Negotiations and
Sustainable Fisheries
Partnership Agreements
(English translation)
4. Illegal, Unreported
and Unregulated
Fisheries Policy (English
translation)
Herr Christian RAMBAUD
Enhetschef
Herr Roberto CESARI
Tfn +32 229-94276
Tfn +32 229-60545/68284
DIR C — FISHERIES POLICY ATLANTIC, NORTH SEA, BALTIC AND OUTERMOST REGIONS
(ENGLISH TRANSLATION)
Rue Joseph II 79 / Josef II-straat 79
Postal address: building J79 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Helene CLARK
Direktör
Tfn +32 229-52957/88285
Adviser: Norway (English
translation)
Herr Jacques VERBORGH
Tfn +32 229-51352
Adviser: Conservation
(English translation)
Herr Armando ASTUDILLO
GONZALEZ
Tfn +32 229-61191
1. Fisheries Management
Atlantic, North Sea and
Baltic Sea (English
translation)
Fru Maja KIRCHNER
Enhetschef
3. Scientific Advice and
Data Collection (English
translation)
Fru Ilona JEPSENA
Enhetschef
Tfn +32 229-69149
Tfn +32 229-80508/50651
2. Structural Support
Atlantic, North Sea,
Baltic Sea and Outermost
Regions (English
translation)
4. Data Management
(English translation)
Rue Joseph II 99 / Josef II-straat 99
Postal address: building J99 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Bernardus KLOPPENBORG
Enhetschef
Fru Isabelle GARZON
Enhetschef
Tfn +32 229-87540
Tfn +32 229-56301
DIR D — FISHERIES POLICY MEDITERRANEAN AND BLACK SEA (ENGLISH
TRANSLATION)
Fru Veronika VEITS
Direktör
Tfn +32 229-67224/61303
Adviser: Mediterranean
Strategy (English
translation)
Herr Franz LAMPLMAIR
Tfn +32 229-57765
2. Structural Support
Mediterranean, Black
Sea and Landlocked
Member States (English
translation)
3. CFP and Structural
Support, Policy
Development and
Coordination (English
translation)
Fru Fabrizia BENINI
Enhetschef
Fru Elisa ROLLER
Enhetschef
Tfn +32 229-66417
Tfn +32 229-86951
1. Fisheries Management
Mediterranean and Black
Sea (English translation)
4. Fisheries Control and
Inspections (English
translation)
Fru Valerie LAINE
Enhetschef
Herr Fabrizio DONATELLA
Enhetschef
Tfn +32 229-65341/80053
Tfn +32 229-68038/95760
DIR E — GENERAL AFFAIRS AND RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Dora CORREIA
Direktör
Tfn +32 229-50101
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 91
1. Budget, Audit and
Public Procurement
(English translation)
Herr Andrew MATHISON
Enhetschef
Tfn +32 229-56051
002. Ex-post Control (English
translation)
Herr Richard CROFT
Sektorschef
Tfn +32 229-69513
2. Inter-institutional
Matters, Strategic
Programming and
Communication (English
translation)
Fru Carmen PREISING
Enhetschef
Tfn +32 229-86983
3. HR Business
Correspondent, IT and
Electronic Document
Management (English
translation)
Fru Simona LUPU
Enhetschef
Tfn +32 229-66224
001. HR Business
Correspondent and Logistics
(English translation)
Fru Valérie TANKINK
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-87430
002. It-frågor
Herr Luis Angel NIETO MOREDA
Sektorschef
Tfn +32 229-84411
4. Rättsliga frågor
Herr Friedrich WIELAND
Enhetschef
Tfn +32 229-63205
92 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG FISMA — Generaldirektoratet för
finansiell stabilitet, finansiella tjänster och
kapitalmarknadsunionen
Rue de Spa 2 / Spastraat 2
Postal address: building SPA2 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union
Herr Olivier GUERSENT
Fru Anne SCHAEDLE
Policy Assistant to the Director-General
(English translation)
Tfn +32 229-95612
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat B, C,
D och E
Herr John BERRIGAN
Generaldirektör
Tfn +32 229-65414
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-93580
DIR B — INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSRAPPORTERING
Fru Nathalie DE BASALDUA
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-56189/68061
2. Ekonomisk analys och
utvärdering
4. Revision och
kreditvärderingsinstitut
Herr Peter KERSTENS
Rådgivare
Herr Martin SPOLC
Enhetschef
Fru Dorota Kalina ZALIWSKA
Enhetschef
1. Fri rörlighet för kapital
och tillämpning av EUrätten
3. Redovisning och
finansrapportering
Tfn +32 229-61248
Fru Chantal HUGHES
Enhetschef
Tfn +32 229-86535
Tfn +32 229-66943
Herr Alain DECKERS
Enhetschef
Tfn +32 229-92348
Tfn +32 229-64450
DIR C — FINANSMARKNADER
Herr Ugo BASSI
Direktör
2. Finansmarknadernas
infrastruktur
3.
Värdepappersmarknader
1.
Kapitalmarknadsunionen
Fru Jennifer ROBERTSON
Enhetschef (tf.)
Herr Tilman LUEDER
Enhetschef
Tfn +32 229-53118/84925
Tfn +32 229-62091
Herr Niall BOHAN
Enhetschef
Tfn +32 229-91548
4. Kapitalförvaltning
Tfn +32 229-63007
Herr Sven GENTNER
Enhetschef
Tfn +32 229-85365/98822
DIR D — REGLERING OCH TILLSYN AV FINANSINSTITUT
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 93
Herr Martin MERLIN
Direktör
2. Banker och finansiella
konglomerat
4. Försäkringar och
pensioner
1. Reglering och tillsyn av
banker
Herr Didier MILLEROT
Enhetschef
Fru Nathalie BERGER
Enhetschef
Herr Klaus WIEDNER
Enhetschef
3. Finansiella tjänster till
privatpersoner och mindre
företag samt betalningar
Tfn +32 229-58947/85382
Tfn +32 229-67125/91116
Tfn +32 229-69782
Tfn +32 229-96503
Herr Ralf JACOB
Enhetschef
Tfn +32 229-90483
DIR E — ÖVERVAKNING AV FINANSIELLA SYSTEM OCH KRISHANTERING
Herr Mario NAVA
Direktör
Tfn +32 229-64235/54507
2. Nationella finansiella
system
4. Resolution och
krishantering
Herr Nigel NAGARAJAN
Rådgivare
Herr Filip KEEREMAN
Enhetschef
Herr Patrick PEARSON
Enhetschef
1. Finansiella system i EU
och euroområdet
3. Stabilitetstillsyn och
kontakter med ESRB
Arbetsgruppen för
resolution
Herr Peter GRASMANN
Enhetschef
Herr Almoro RUBIN DE CERVIN
Enhetschef
Herr Sabino FORNIES MARTINEZ
Sektorschef
Tfn +32 229-87509
Tfn +32 229-93417
Tfn +32 229-93490/53035
Tfn +32 229-55008
Tfn +32 229-55758/94083
Tfn +32 229-51019
DIR A — RESURSER OCH KOMMUNIKATION
Fru Pamela BRUMTER-CORET
Direktör
001. Information technology
(English translation)
3. Kommunikation och
dokumenthantering
1. HR Business
Correspondent and
information technology
(English translation)
Herr Philippe DE BEIR
Sektorschef
Herr Henning ARP
Enhetschef
Tfn +32 229-59408/59402
Fru Florence FRANCOIS-PONCET
Enhetschef
Tfn +32 229-93816
01. Politik för
finansiella tjänster och
internationella frågor
Fru Felicia STANESCU
Enhetschef
Tfn +32 229-83065
Tfn +32 229-99181
Tfn +32 229-57310
2. Ekonomi och
internkontroll
Fru Nathalie STEFANOWICZ
Enhetschef
Tfn +32 229-62213
02. Kontakter mellan
institutionerna, planering
och kontakter med
intressenter
Herr Eric DUCOULOMBIER
Enhetschef
Tfn +32 229-65467
94 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG REGIO — Generaldirektoratet för regionaloch stadspolitik
Avenue de Beaulieu 1 / Beaulieulaan 1
Postal address: building BU1 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy
Herr Marc LEMAITRE
Fru Eva Maria SZAVUJ
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-67448
Generaldirektör
Tfn +32 229-90902
01. Political and InterInstitutional Coordination,
Strategic Management and
Document Management
(English translation)
Fru Gabriella FESUS
Enhetschef
Tfn +32 229-80566
DIR A — BUDGET, COMMUNICATION AND GENERAL AFFAIRS (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Dana SPINANT
Direktör
3. Budget och ekonomisk
förvaltning
001. Strategy & Finances
Sector (English translation)
1. De yttersta
randområdena
Avenue de Beaulieu 29 / Beaulieulaan 29
Postal address: building BU29 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Daniel COMAN
Sektorschef
Tfn +32 229-90150
Avenue de Beaulieu 29 / Beaulieulaan 29
Postal address: building BU29 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Philippe JOURET
Enhetschef
Tfn +32 229-65768/53517
Tfn +32 229-54390
002. Development &
Operations Sector (English
translation)
Herr Cristian DOBRE
Sektorschef
Fru Sabine BOURDY
Enhetschef
4. It — genomförande och
förvaltning
2. Kommunikation
Avenue de Beaulieu 29 / Beaulieulaan 29
Postal address: building BU29 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
003. Guidance & Reporting
Sector (English translation)
Herr Rik VOOGES
Enhetschef
Tfn +32 229-66760
Tfn +32 229-80291
Fru Agnes MONFRET
Enhetschef
Tfn +32 229-65402
Tfn +32 229-52769
Herr Walter PERIE MIGUEL
Sektorschef
Tfn +32 229-68108
DIR B — STRATEGI
Avenue de Beaulieu 5 / Beaulieulaan 5
Postal address: building BU5 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Eric VON BRESKA
Direktör
Tfn +32 229-95149
1. Policy Development
and Economic analysis
(English translation)
Herr Moray GILLAND
Enhetschef
Tfn +32 229-69289
Avenue de Beaulieu 1 / Beaulieulaan 1
Postal address: building BU1 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 95
2. Utvärdering
och europeiska
planeringsterminen
Fru Mariana HRISTCHEVA
Enhetschef
Tfn +32 229-60840
3.
Finansieringsinstrument
och kontakter med
internationella
finansinstitut
4. Rättsliga frågor
Herr Erik NOOTEBOOM
Enhetschef
Tfn +32 229-60348
Herr Stefan APPEL
Enhetschef
Tfn +32 229-54596
DIR C — REVISION
Avenue de Beaulieu 29 / Beaulieulaan 29
Postal address: building BU29 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Franck SÉBERT
Direktör
Tfn +32 229-69590
1. Samordning, kontakter
med revisionsrätten och
Olaf
Herr Lothar KUHL
Head of Unit — Coordination of audit,
relations with the Court of Auditors and
OLAF (English translation)
2. Revision I
4. Revision III
Fru Caroline CALLENS
Enhetschef
Fru Ilse VAN DEN ABEELE
Enhetschef
Tfn +32 229-93927
Tfn +32 229-98962
3. Revision II
Herr Claude TOURNIER
Enhetschef
Tfn +32 229-51644
Tfn +32 229-63925/52068
Deputy Director-General
for Implementation (English
translation)
Herr Normunds POPENS
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-80690
Principal Adviser for
Northern Ireland Task
Force and International
Relations (English
translation)
Herr Ronald HALL
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-54401/95425
Principal Adviser for
Policy and Implementation
(English translation)
Avenue de Beaulieu 5 / Beaulieulaan 5
Postal address: building BU5 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Natalija KAZLAUSKIENĖ
Tfn +32 229-63130
Adviser for Coordination
and Policy Dialogue
Eastern Partnership
and Russia (English
translation)
Herr Michael RALPH
Tfn +32 229-55023
02. Better Implementation
(English translation)
Herr Charlie GRANT
Enhetschef
Tfn +32 229-96865
001. BPT (English
translation)
Herr Gabor MIKLOSI
Sektorschef
Tfn +32 229-90585
03. Inclusive Growth,
Urban and Territorial
Development (English
translation)
Fru Judit TOROKNE ROZSA
Enhetschef
Tfn +32 229-85883
DIR D — EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, MACRO-REGIONS, INTERREG AND
PROGRAMME IMPLEMENTATION I (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Lena ANDERSSON PENCH
Direktör
Tfn +32 229-59819
96 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
1. Macro-regions,
Transnational/
Interregional Cooperation,
IPA, Enlargement (English
translation)
Herr Jean-Pierre HALKIN
Enhetschef
Tfn +32 229-57042
3. Belgium, France and
Luxembourg (English
translation)
Fru Agnes LINDEMANS
Head of Geographical Unit France,
Belgium and Luxembourg (English
translation)
Tfn +32 229-60528/51919
4. Denmark, Ireland,
Sweden and the United
Kingdom (English
translation)
Fru Deša SRSEN
Head of Unit for regional operations
in Denmark, Ireland, Sweden and the
United Kingdom (English translation)
Tfn +32 229-63546
2. Interreg, CrossBorder Cooperation,
Internal Borders (English
translation)
5. Estonia, Finland, Latvia
and Lithuania (English
translation)
Fru Angela MARTINEZ SARASOLA
Enhetschef
Fru Ana-Paula LAISSY
Enhetschef
Tfn +32 229-51711/65501
Tfn +32 229-53258
DIR E — ADMINISTRATIVE CAPACITY BUILDING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION II
(ENGLISH TRANSLATION)
Avenue de Beaulieu 5 / Beaulieulaan 5
Postal address: building BU5 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Vittoria ALLIATA-DI
VILLAFRANCA
Direktör
Tfn +32 229-58386/96532
1. Administrative Capacity
Building and European
Solidarity Fund (English
translation)
2. Rumänien
4. Kroatien och Slovenien
Herr Carsten RASMUSSEN
Enhetschef
Herr Aurelio CECILIO
Enhetschef
3. Bulgarien
5. Ungern
Herr Wladyslaw PISKORZ
Enhetschef
Avenue de Beaulieu 1 / Beaulieulaan 1
Postal address: building BU1 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-63446
Tfn +32 229-88639/91338
Herr Pascal BOIJMANS
Enhetschef
Tfn +32 229-62806
Herr Thomas BENDER
Enhetschef
Tfn +32 229-66620/94201
Tfn +32 229-69917
DIR F — CLOSURE, MAJOR PROJECTS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION III (ENGLISH
TRANSLATION)
Herr Erich UNTERWURZACHER
Direktör
Tfn +32 229-66721
1. Closure and Major
Projects (English
translation)
Herr Jonathan DENNESS
Enhetschef
Tfn +32 229-65038
2. Austria, Germany and
the Netherlands (English
translation)
4. Czech Republic
and Slovakia (English
translation)
Herr Leo MAIER
Enhetschef
Herr Andreas VON BUSCH
Enhetschef
Tfn +32 229-98195
Tfn +32 229-55108
3. Polen
Herr Patrick AMBLARD
Enhetschef
Tfn +32 229-56482/96610
DIR G — SMART AND SUSTAINABLE GROWTH AND PROGRAMME IMPLEMENTATION IV
(ENGLISH TRANSLATION)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 97
Herr Rudolf NIESSLER
Direktör
Tfn +32 229-95280
1. Smart and Sustainable
Growth (English
translation)
Herr Peter BERKOWITZ
Enhetschef
Tfn +32 229-62017/63379
2. Spanien
Herr Aderito PINTO
Enhetschef
Tfn +32 229-59781
3. Portugal
Herr Georgios YANNOUSSIS
Enhetschef
Tfn +32 229-60585
4. Italien och Malta
Herr Christopher TODD
Enhetschef
Tfn +32 229-52776/81055
5. Cypern och Grekland
Herr Willibrordus SLUIJTERS
Enhetschef
Tfn +32 229-54667
98 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG TAXUD — Generaldirektoratet för skatter
och tullar
Rue Joseph II 79 / Josef II-straat 79
Postal address: building J79 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/taxation-and-customs-union
Herr Stephen QUEST
Generaldirektör
Tfn +32 229-65897/62956
Chefsrådgivare —
Harmonisering av itsamordning
Herr Paulo Jose SANTOS
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-85084
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Sabine HENZLER
Direktör
Tfn +32 229-92441/87072
1. Finances and HR
business correspondent
(English translation)
Herr Stephane MAIL FOUILLEUL
Chef d’unité — RH et Finances
(English translation)
Tfn +32 229-95050
001. HR business
correspondent (English
translation)
Herr Erik DAMMEKENS
Sektorschef
Tfn +32 229-61762
002. Finances and
compliance (English
translation)
Herr Stijn MEULEMAN
Sektorschef
Tfn +32 229-54250
2. Kontakter mellan
institutionerna,
samordning,
kommunikation och
strategisk planering
3. Förvaltning av program
och EU-utbildning
Herr Momchil SABEV
Enhetschef
001. Customs and Fiscal
Co-operation Programmes
(English translation)
Tfn +32 229-52135
001. Information och
kommunikation
Fru Isobel MALTBY
Sektorschef
Tfn +32 229-95428
002. Kontakter mellan
institutionerna
Fru Maria Joao THEMIDO
Tfn +32 229-61044
Fru Michele PEROLAT
Enhetschef
Tfn +32 229-52451
Fru Nancy PEETERS
Sektorschef
Tfn +32 229-63317
002. European Customs
and Taxation Training
(Cooperation Programmes)
(English translation)
Fru Birgit REISER
Sektorschef
Tfn +32 229-54823
003. Planning, legal and
decision-making procedures
and document management
(English translation)
Fru Veerle DE LEEUW
Tfn +32 229-59939
DIR A — TULLPOLITIK, LAGSTIFTNING OCH TULLTAXAN
Herr Philip KERMODE
Direktör
Tfn +32 229-61371
1. Tullpolitik
Fru Ilze KUNIGA
Enhetschef
Tfn +32 229-80567
001. Customs policy
& evaluation (English
translation)
Fru Dagmar BUGEJA
Sektorschef
Tfn +32 229-88302
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 99
002. Uniform application of
customs legislation (English
translation)
Herr Mattias BJORKLAND
Sektorschef
Tfn +32 229-90916
003. Customs debt &
guarantees (English
translation)
Fru Godelieve LIBIOULLE
Senior Expert (Acting) (English
translation)
Tfn +32 229-99806
2. Tullagstiftning
Fru Susanne AIGNER
Enhetschef
Tfn +32 229-66795
001. General customs
legislation (English
translation)
Fru Niamh CARMODY
Head of Sector — General Customs
Legislation (English translation)
Tfn +32 229-85318
002. Import & Export
formalities; Special
procedures (English
translation)
Herr Matthias REIMANN
Sektorschef
Tfn +32 229-90907
003. Customs status &
transit (English translation)
Herr Michael RATHJE
Customs transit (community and
common)/TIR — Head of Sector
(English translation)
Tfn +32 229-52457
3. Tullförfaranden och
projektledning
003. TARIC (English
translation)
Herr Frank JANSSENS
Enhetschef
Herr Renato LAZZARONI
Sektorschef
Tfn +32 229-54839
Tfn +32 229-63254
001. Customs code project
management (English
translation)
004. ECICS, coordination
of European customs
laboratories (English
translation)
Fru Sophie DE COSTER
Head of Sector — Modernised
Customs Code (R4/MCC) (English
translation)
Tfn +32 229-86134
002. Electronic customs
project management (English
translation)
Herr Herve SCHEPERS
Sektorschef
Tfn +32 229-57055
005. Quotas, surveillance
(English translation)
Herr Patrick WALLEZ
Sektorschef
Herr Zahouani SAADAOUI
Sektorschef
Tfn +32 229-51125
4. Kombinerade
nomenklaturen,
klassificering enligt
tulltaxan, Taric
och integrering av
handelsåtgärder
Herr Paul-Herve THEUNISSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-67996
Herr Antti SUORTTI
Enhetschef
Tfn +32 229-67258
5. Tullsystem och it-drift
Tfn +32 229-63095
001. Customs IT systems
(CIS) (English translation)
Herr Kris DEJONGH
Head of Section — Application Portfolio
Management (English translation)
Tfn +32 229-50461
001. Classification of goods
(English translation)
002. Infrastructure & IT
Service Delivery (ISD)
(English translation)
Herr Eric JOUANGRAND
Sektorschef
Herr Jean-Pierre MORANT
Sektorschef
Tfn +32 229-60104
002. Combined
Nomenclature (CN), Tariff
Suspensions, Duty Relief
(English translation)
Herr Philippe DELCROIX
Sektorschef
Tfn +32 229-57383
Tfn +32 229-66874
003. Enterprise IT
Architecture & Strategy
(EAS) (English translation)
Herr Jeroen RATHE
Head of Sector — Enterprise IT
architecture and Strategy (EAS)
(English translation)
Tfn +32 229-63328
DIR B — SÄKERHET, SKYDD, UNDERLÄTTANDE AV HANDEL, URSPRUNGSREGLER OCH
INTERNATIONELL SAMORDNING
Herr Antonis KASTRISSIANAKIS
Direktör
Tfn +32 229-57380
001. Monitoring of the
implementation of rules of
origin (English translation)
1. Skydd av medborgarna
och immateriella
rättigheter
Herr Pierre-Jacques LARRIEU
Enhetschef
2. Riskhantering och
säkerhet
Fru Lina PAPAMICHALOPOULOU
Enhetschef
Tfn +32 229-86493/51036
Tfn +32 229-59489
Herr Herve GODIN
Sektorschef
Tfn +32 229-94258
100 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
3. Underlättande av
handel, ursprungsregler
och internationell
samordning: Europa och
grannländer
Herr Peter KOVACS
Enhetschef
Tfn +32 229-71918
4. Underlättande av
handel, ursprungsregler
och internationell
samordning: Nord-,
Mellan- och Sydamerika,
Afrika, Fjärran Östern,
Sydasien, Oceanien
och internationella
organisationer
Herr Jean-Michel GRAVE
Enhetschef
Tfn +32 229-51520
DIR C — INDIREKTA SKATTER OCH SKATTEFÖRVALTNING
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/taxation_customs
Fru Maria Teresa FABREGAS
FERNANDEZ
Direktör
Tfn +32 229-95177
1. Mervärdesskatt
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Maria Elena SCOPPIO
Enhetschef
Tfn +32 229-54129/95819
2. Indirekta skatter utom
mervärdesskatt
Herr Thomas CARROLL
Enhetschef
Tfn +32 229-55842/59116
3. Kontroll av EUlagstiftningens tillämpning
och av statligt stöd/
indirekta skatter
Herr Patrice PILLET
Enhetschef
Tfn +32 229-91993
Herr Theodoros VASSILIADIS
Enhetschef
Tfn +32 229-61739/85086
001. I.T. resources and
governance for Customs
and Taxation programmes
(English translation)
4. Skatteförvaltning
och bekämpning av
skattebedrägerier
Herr Diego PAPALDO
Head of Sector — Resources and
governance (PS) (English translation)
Fru Caroline EDERY
Enhetschef
002. Taxation information
systems (English translation)
Tfn +32 229-69906
5. Skattesystem och itöverensstämmelse
Tfn +32 229-64901/57343
Herr Nicolas GEUSKENS
Sektorschef
Tfn +32 229-57227
Rue Joseph II 79 / Josef II-straat 79
Postal address: building J79 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR D — DIREKTA SKATTER, SKATTESAMORDNING, EKONOMISK ANALYS OCH
UTVÄRDERING
Rue de Spa 3 / Spastraat 3
Postal address: building SPA3 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Valère MOUTARLIER
Direktör
Tfn +32 229-62162
1. Initiativ beträffande
företagsbeskattning
Herr Bernardus ZUIJDENDORP
Enhetschef
Tfn +32 229-60321/83042
001. Harmful tax practices,
state aids and transfer
pricing (English translation)
Herr Dieter KISCHEL
Sektorschef
Tfn +32 229-87410
002. Governance,
international issues and
double taxation (English
translation)
Herr Gauthier CHARLES DE LA
BROUSSE
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-92710
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 101
003. Corporate tax directives
& Common Consolidated
Corporate Tax Base (English
translation)
Herr Uwe IHLI
Sektorschef
Tfn +32 229-67829
002. Analysis of tax
efficiency (English
translation)
Fru Agnieszka SKONIECZNA
Sektorschef
Tfn +32 229-71515
Tfn +32 229-54705/55762
003. Support for impact
assessments and
evaluations; data
dissemination; taxation
structures (English
translation)
001. Corporate tax
transparency (English
translation)
Herr Guenther EBLING
Head of Sector Impact Assessments
and Evaluations (Taxation and
Customs) (English translation)
2. Direkta skatter: politik
och samarbete
Herr Thomas NEALE
Enhetschef
Fru Ioanna MITROYANNI
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-87383
Tfn +32 229-50052/50551
002. Administrative
cooperation (English
translation)
Herr Savino RUÀ
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-61918
3. Kontroll av EUlagstiftningens tillämpning
och av statligt stöd/direkta
skatter
Herr Wolfgang MEDERER
Enhetschef
Tfn +32 229-53584
001. Infringement procedures
and coordination of State
Aid (direct taxation) (English
translation)
Fru Roberta GRAPPIOLO
Sektorschef
Tfn +32 229-55463
002. Infringement procedures
and coordination of
infringement studies
(direct taxation) (English
translation)
Fru Paulina CARLIN
Sektorschef
Tfn +32 229-53439
4. Ekonomisk analys,
utvärdering och stöd vid
konsekvensbedömning
Herr Gaëtan NICODEME
Enhetschef
Tfn +32 229-69751
102 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG EAC — Generaldirektoratet för utbildning,
ungdom, idrott och kultur
Rue Joseph II 70 / Josef II-straat 70
Postal address: building J70 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/education-and-culture
Fru Martine REICHERTS
Generaldirektör
Tfn +32 229-87121
Herr Giorgio SONNINO
Rådgivare
Tfn +32 229-90463
Herr Luca PEREGO
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-90064
Direkt underställda
generaldirektören
01. Policy Coordination
and Inter-Institutional
Relations (English
translation)
Rue Joseph II 70 / Josef II-straat 70
Postal address: building J70 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat C
och D
Herr Jens NYMAND CHRISTENSEN
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-93317
Chefsrådgivare
Herr Tamas SZUCS
Herr Filip VAN DEPOELE
Enhetschef
Tfn +32 229-95667
DIR A — POLICY STRATEGY AND EVALUATION (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Adam TYSON
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-66056
Herr Luca DALPOZZO
Rådgivare
Tfn +32 229-51771
Herr Sergej KOPERDAK
Rådgivare
Tfn +32 229-69375
1. Strategy and
Investments (English
translation)
Herr Adam TYSON
Enhetschef
3. Stakeholder
Engagement and
Programme Impact
(English translation)
Fru Francesca PAGNOSSIN
Enhetschef
Tfn +32 229-66056
Tfn +32 229-94954
2. Landanalyser
4. Evidence-Based Policy
and Evaluation (English
translation)
Herr Denis CROWLEY
Enhetschef
Tfn +32 229-95943
Herr Jan PAKULSKI
Enhetschef
Tfn +32 229-53699
DIR B — YOUTH, EDUCATION AND ERASMUS+ (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Sophia ERIKSSON
WATERSCHOOT
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-69044
Fru Belen BERNALDO DE QUIROS
Rådgivare
1. Högskoleutbildning
Fru Sophia ERIKSSON
WATERSCHOOT
Enhetschef
Tfn +32 229-69044
001. Higher Education Policy
(English translation)
Fru Sarah LYNCH
Sektorschef
Tfn +32 229-21081
Tfn +32 229-60312
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 103
2. Schools and
Multiligualism (English
translation)
Herr Michael TEUTSCH
Enhetschef
Tfn +32 229-92317
001. Erasmus+: Schools,
vocational education
and training, skills and
adult education (English
translation)
Fru Jacqueline PACAUD
Sektorschef
3. Youth, Volunteer
Solidarity and
Traineeships Office
(English translation)
Fru Florencia VAN HOUDT
Enhetschef
Tfn +32 229-91228
001. Erasmus+: Youth
(English translation)
Herr Robert FRANCE
Sektorschef
Tfn +32 229-95976
4. Erasmus+ Coordination
(English translation)
Fru Barbara NOLAN
Enhetschef
Tfn +32 229-50857
001. Erasmus+: Guidance
documents (English
translation)
Rue de la Loi 56 / Wetstraat 56
Postal address: building L56 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Pierre MEJLAK
Sektorschef
Tfn +32 229-84644
Tfn +32 229-92726
DIR C — INNOVATION, INTERNATIONAL COOPERATION AND SPORT (ENGLISH
TRANSLATION)
Fru Antoaneta ANGELOVAKRASTEVA
Direktör
3. International
Cooperation (English
translation)
Erasmus+ i högskolan:
internationell
kapacitetsuppbyggnad
1. Innovation and EIT
(English translation)
Fru Claire MOREL
Enhetschef
Rue Joseph II 59 / Josef II-straat 59
Postal address: building J59 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-91145
http://youthweek.eu
Herr Harald HARTUNG
Tfn +32 229-65450
2. Marie SkłodowskaCurie Actions (English
translation)
Fru Sophie BEERNAERTS
Enhetschef
Tfn +32 229-66315
Tfn +32 229-93925
001. Jean Monnet (English
translation)
Herr Vito BORRELLI
Sektorschef
Tfn +32 229-94039
4. Sport (English
translation)
Herr Yves LE LOSTECQUE
Enhetschef
Tfn +32 229-65232
Herr Ralf RAHDERS
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-94915/54302
Excellent Science
Department (English
translation)
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Alessandra LUCHETTI
Tfn +32 229-60874
DIR D — KULTUR OCH KREATIVITET
Herr Michel MAGNIER
Direktör
Tfn +32 229-56199
1. Cultural Policy (English
translation)
3. Library and e-resources
(English translation)
Fru Catherine MAGNANT
Rådgivare
Herr Walter ZAMPIERI
Enhetschef
Herr João DELGADO
Rådgivare
2. Creative Europe
(English translation)
Rue van Maerlant 18 / van Maerlantstraat 18
Postal address: building VM18 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/library-ande-resources-centre
Tfn +32 229-65376
Tfn +32 229-53781
Tfn +32 229-98974/92763
Fru Barbara GESSLER
Enhetschef
Tfn +32 229-56738
Herr Theo DUIVENVOORDE
Enhetschef
Tfn +32 229-94484
104 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DIR R — PERFORMANCE MANAGEMENT, SUPERVISION AND RESOURCES (ENGLISH
TRANSLATION)
Herr Arturo CABALLERO
BASSEDAS
Direktör
Tfn +32 229-53974/61208
1. Organisational
Performance and
Legal Affairs (English
translation)
Herr Ulrich SONDERMANN
Chef d’unité Ressources humaines
(English translation)
Tfn +32 229-85311/56893
001. Learning and internal
communication (English
translation)
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Éamon MCINERNEY
Sektorschef
Tfn +32 229-90494
002. Rättsliga frågor
Fru Diana ILIE
Sektorschef
Tfn +32 229-64096
2. Budget, Planning and
Supervision (English
translation)
Herr Frederic FIMEYER
Enhetschef
3. Finance and Accounting
(English translation)
Fru Antje EWERTZ
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-96955
001. Redovisning
Fru Ramona Maria IRIMIE
Sektorschef
Tfn +32 229-57299
4. IT Projects and Support
(English translation)
Herr Dimitrios ATHANASIADIS
Enhetschef
Tfn +32 229-58826
001. IT Support, Logistics &
EMAS coordination (English
translation)
Herr Dirk DAHLKE
Sektorschef
Tfn +32 229-61331
Ekonomi, redovisning och
programplanering
Rue de Spa 2 / Spastraat 2
Postal address: building SPA2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Armin BOSCH
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-91295
Tfn +32 229-95296/66429
It, logistik
001. Budget
Tfn +32 229-99331
Rue Joseph II 59 / Josef II-straat 59
Postal address: building J59 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
002. Supervision and Internal
Control (English translation)
Herr Ricardo AGUDO VIVAS
Seconded Head of unit (English
translation)
Herr Gerco VAN DER LINDEN
Budget (English translation)
Herr Andrew LEADER
Sektorschef
Tfn +32 229-63509
Fax +32 229-53856
Tfn +32 229-80756
003. Management reporting
(English translation)
Herr Djahanguir TALEBZADEH
Management & Budget Reporting
Officer (English translation)
Tfn +32 229-68557
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 105
DG SANTE — Generaldirektoratet för hälsa
och livsmedelssäkerhet
Rue Breydel 4 / Breydelstraat 4
Postal address: building B232 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety
Herr Xavier PRATS MONNE
Generaldirektör
Tfn +32 229-61230/59144
Herr Bruno GAUTRAIS
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-56465
Direkt underställda
generaldirektören
Fru Annukka OJALA
Enhetschef
01. Strategi och
samordning
02. Kommunikation
Rue Breydel 4 / Breydelstraat 4
Postal address: building B232 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Roberto REIG RODRIGO
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-66213
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Roser DOMENECH AMADO
Enhetschef
Tfn +32 229-62759
Tfn +32 229-95716
DIR A — RESURSFÖRVALTNING OCH BÄTTRE LAGSTIFTNING
Herr Matthew HUDSON
Direktör
Fru Rossella DELFINO
Enhetschef (tf.)
BC — HR Business
correspondent (English
translation)
Herr Andreas MENIDIATIS
3. Ekonomi, budget och
kontroller
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
1. Bättre lagstiftning
Herr Guido DE CLERCQ
Enhetschef
Herr Johan VERNELEN
Enhetschef
Tfn +32 229-64671
Rådgivare — politikens
konsekvenser
Tfn +32 229-55388
Fru Carmen GARAU
Enhetschef
Tfn +32 229-58937
2. Rättsliga frågor
Tfn +32 229-96084
Tfn +32 229-55096
Tfn +32 229-54737
4. Informationssystem
Herr Herman BRAND
Enhetschef
Tfn +32 229-50141
Biträdande generaldirektör för
hälsofrågor med ansvar för
direktorat B och C
Herr Martin SEYCHELL
Chefsrådgivare för
hälsofrågor och
krishantering
Fru Isabel DE LA MATA BARRANCO
Chefsrådgivare
Tfn +352 4301-31454
Fax +352 4301-34511
11, rue Eugène Ruppert
Postal address: building HTC - L-2920 Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-50675
106 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DIR B — HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEM, LÄKEMEDEL OCH INNOVATION
Herr Andrzej Jan RYS
Direktör
Tfn +32 229-69667/51166
1. Resultat i
nationella hälso- och
sjukvårdssystem
3. Gränsöverskridande
hälso- och sjukvård, ehälsa
Herr Dominik SCHNICHELS
Enhetschef
Tfn +32 229-66937
5. Läkemedel: strategi,
godkännanden och
övervakning
Herr Tapani PIHA
Enhetschef
Tfn +32 229-85487
Herr Sylvain GIRAUD
Enhetschef
Tfn +32 229-61767
4. Läkemedel: kvalitet
säkerhet, innovation
2. Hälsa i alla
politikområden, global
hälsa, tobakskontroll
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Olga SOLOMON
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-55959
Fru Anna Eva AMPELAS
Enhetschef
Tfn +32 229-60541
DIR C — FOLKHÄLSA, LANDSKUNSKAPER, KRISHANTERING
11, rue Eugène Ruppert
Postal address: building HTC - L-2920 - Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr John-F RYAN
Direktör
Tfn +352 4301-32719/34370
1. Folkhälsoprogrammet
och kroniska sjukdomar
https://webgate.ec.europa.eu/
sanco_mental_health
Herr Stefan SCHRECK
Enhetschef
Tfn +352 4301-38520
2. Landskunskaper och
vetenskapliga kommittéer
3. Krishantering och
krisberedskap på
hälsoområdet
Herr Wolfgang PHILIPP
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-38243/38150
Biträdande generaldirektör
för livsmedelssäkerhet med
ansvar för direktorat D, E, F
och G
Herr Ladislav MIKO
4. Hälsofaktorer och
ojämlikhet i hälsa
Herr Wojciech KALAMARZ
Enhetschef
Tfn +352 4301-34658
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-87237/74668
Herr Philippe ROUX
Enhetschef
Tfn +352 4301-35056
DIR D — LIVSMEDELSKEDJAN: INTRESSENTER OCH INTERNATIONELLA KONTAKTER
Herr Michael SCANNELL
Direktör
1. Forskning, intressenter,
verkställighet
2. Multilaterala
internationella kontakter
Rådgivare för sanitära och
fytosanitära frågor
Herr Lorenzo TERZI
Enhetschef
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
001. Better Training for
Safer Food Sector (English
translation)
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Carlos ALVAREZ ANTOLINEZ
Herr Thierry CHALUS
Sektorschef
Tfn +32 229-74943/51332
Tfn +32 229-94968
Tfn +32 229-68555/52122
Herr Dirk LANGE
Enhetschef
Tfn +32 229-52837
Tfn +32 229-50824
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 107
3. Bilaterala internationella
kontakter
Herr Koen VAN DYCK
Enhetschef
Tfn +32 229-84334
4. Programmet för
livsmedelssäkerhet,
brådskande finansiering
Herr Christophe BERTRAND
Enhetschef
002. Financial sector
(English translation)
Fru Rozelina MANOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-62860
Tfn +32 229-99524/90848
DIR E — LIVSMEDELS- OCH FODERSÄKERHET, INNOVATION
Fru Sabine JUELICHER
Direktör
003. Food information
(English translation)
1. Livsmedelsinformation
och livsmedels
sammansättning,
livsmedelssvinn
Fru Sabine PELSSER
Sektorschef
Tfn +32 229-62587
Fru Alexandra NIKOLAKOPOULOU
Enhetschef
Tfn +32 229-86854
001. Legislation for specific
categories of foods (English
translation)
Tfn +32 229-84746
2. Teknik för
livsmedelsbearbetning
och nya livsmedel
Fru Maria IGLESIA
Enhetschef
Tfn +32 229-53036
4. Pesticider och biocider
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Michael FLUEH
Enhetschef
Tfn +32 229-92257
002. Pesticides — Placing
on the market (English
translation)
001. Food improvement
agents (English translation)
Herr Wolfgang REINERT
Sektorschef
Tfn +32 229-59949
Herr Wim DEBEUCKELAERE
Sektorschef
002. General food law and
nutrition (English translation)
Tfn +32 229-85095
003. Biocides (English
translation)
3. Bioteknik
Herr Pierre CHORAINE
Sektorschef
Herr Jacques HUMIERES
Sektorschef
Fru Stephanie BODENBACH
Sektorschef
Tfn +32 229-80938
Fru Chantal BRUETSCHY
Enhetschef
Tfn +32 229-62362/61077
Tfn +32 229-98586
Tfn +32 229-86933
5. Foder,
veterinärläkemedel
Herr Christian SIEBERT
Enhetschef
Tfn +32 229-66244
DIR F — HÄLSA OCH LIVSMEDEL: REVISION OCH ANALYS
Fru Paola COLOMBO
Direktör
Tfn +353 469061-858
002. Food of animal origin
(English translation)
001. Animals — Sector 1
(English translation)
1. Livsmedel
Fru Maria Carmen LOPEZ MORENO
Sektorschef
Herr Benoit SAUVEROCHE
Sektorschef
003. Food of non-animal
origin (English translation)
002. Animals — Sector 2
(English translation)
Herr Johannes KERN
Sektorschef
Herr Terence CASSIDY
Head of Sector Animal Welfare
(English translation)
Herr Stefan HOENIG
Enhetschef
Tfn +353 469061-616
001. Specific food related
issues, food safety and
emerging risks (English
translation)
Herr Graham WOOD
Sektorschef
Tfn +353 469061-718
Tfn +353 469061-914
Tfn +353 469061-716
2. Djur
Fru Ana RAMIREZ VELA
Enhetschef
Tfn +353 469061-615
Tfn +353 469061-801
Tfn +353 469061-840
3. Växter och ekologiskt
jordbruk
Herr Andrew OWEN-GRIFFITHS
Enhetschef
Tfn +353 469061-847
108 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
001. Plant Health and
genetically modified
organisms (English
translation)
Herr Lars
Egeberg CHRISTOFFERSEN
Sektorschef
Tfn +353 469061-808
002. Pesticider och biocider
Herr Jan VON KIETZELL
Sektorschef
Tfn +353 469061-943
003. Organics and
geographical indications
(English translation)
001. Animal feed & Animal
by-products (English
translation)
Fru Liisa RANTAMÄKI
Sektorschef
003. Exports (English
translation)
Fru Frankie DE DOBBELAERE
Sektorschef
Tfn +353 469061-731
6. Internkontroll och
interna tjänster
Fru Brona CARTON
Enhetschef
Tfn +353 469061-800
001. Grange site
management (English
translation)
5. Hälsoskydd
Herr Ruben TASCON
Enhetschef
Herr Canice BENNETT
Sektorschef
Tfn +353 469061-830
001. Health protection —
Sector 1 (English translation)
4. Foder, import och
export
Herr Graeme JONES
Sektorschef
Herr Kenneth ELLIOTT
Enhetschef
002. Health protection —
Sector 2 (English translation)
Tfn +353 469061-837
Fru Judith MANHARDT-WELBERS
Sektorschef
Tfn +353 469061-799
Tfn +353 469061-763
Fru Christine MEISINGER
Sektorschef
Tfn +353 469061-778
003. Health protection —
Sector 3 (English translation)
Tfn +353 469061-795
7. Landskunskaper och
arbetsprogrammet
Herr Frank ANDRIESSEN
Enhetschef
Tfn +353 469061-842
Tfn +353 469061-714
Herr Rex HORGAN
Sektorschef
Tfn +353 469061-844
DIR G — KRISHANTERING PÅ LIVSMEDELS-, DJUR- OCH VÄXTOMRÅDET
Herr Bernard VAN GOETHEM
Direktör
Fru Eva Maria ZAMORA ESCRIBANO
Enhetschef
Rådgivare för
krishantering
001. Djurhälsa
Tfn +32 229-53143/68546
Herr Francisco REVIRIEGO
GORDEJO
Rådgivare
Tfn +32 229-84799
1. Växtskydd
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Dorothée ANDRÉ
Enhetschef
Tfn +32 229-62315
2. Djurs hälsa och
välbefinnande
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-98682
Rue Breydel 4 / Breydelstraat 4
Postal address: building B232 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Pierangelo BERNORIO
Sektorschef
Tfn +32 229-84882
002. Animal welfare (English
translation)
Rue Breydel 4 / Breydelstraat 4
Postal address: building B232 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Denis SIMONIN
Sektorschef
Tfn +32 229-63109
3. Offentlig kontroll
och utrotning av
djursjukdomar
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Andrea GAVINELLI
Enhetschef
Tfn +32 229-66426
4. Livsmedelshygien
Herr Eric THÉVENARD
Enhetschef
Tfn +32 229-69966/96668
5. Varningssystem,
spårbarhet och
kommittéer
Herr Philippe LOOPUYT
Tfn +32 229-90572
001. RASFF (English
translation)
Herr Jan BAELE
Sektorschef
Tfn +32 229-98992
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 109
002. TRACES (English
translation)
Herr Didier CARTON
Sektorschef
Tfn +32 229-51804/59588
003. Committees (English
translation)
Herr Rene DANAU
Sektorschef
Tfn +32 229-95364
Genomförandeorganet för
konsument-, hälso-, jordbruksoch livsmedelsfrågor (Chafea)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Veronique WASBAUER
Chefsrådgivare
Tfn +352 4301-38102
110 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG HOME — Generaldirektoratet för
migration och inrikes frågor
Rue du Luxembourg 46 / Luxemburgstraat 46
Postal address: building LX46 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/migration-and-home-affairs
Herr Matthias RUETE
Fru Kertu KAERA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-69209
Herr Frank PAUL
Adviser (English translation)
Generaldirektör
Tfn +32 229-50734/92627
Fru Catherine DELACOUR
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-54875
Deputy Director-General
for Migration in charge of
Directorates C-E (English
translation)
Herr Simon MORDUE
Vice generaldirektör
Fru Heike BUSS
Tfn +32 229-51744
Tfn +32 229-84970
Tfn +32 229-80753
DIR C — MIGRATION OCH SKYDD
Herr Laurent MUSCHEL
Direktör
2. Gränsförvaltning och
Schengen
1. Irreguljär migration och
återsändande
Herr Joannes DE CEUSTER
Enhetschef
Herr Ioan-Dragos TUDORACHE
Enhetschef
3. Asyl
Tfn +32 229-94708
Tfn +32 229-84903
Tfn +32 229-61072
4. Migration management
support (English
translation)
Herr Martin SCHIEFFER
Tfn +32 229-91313/76130
Herr Henrik NIELSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-91641
DIR E — FONDER FÖR MIGRATION OCH INRE SÄKERHET
Herr Matthias OEL
Direktör
Tfn +32 229-92728
1. Unionens åtgärder
Fru Stephanie CARILLON
Enhetschef
Tfn +32 229-98815
3. Nationella program för
Nord- och Västeuropa,
budget, budgetram, byråer
Herr Francisco GAZTELU
MEZQUIRIZ
Enhetschef
Tfn +32 229-92546/20312
Deputy Director-General
for Security in charge of
Directorates D and Units B3
and B4 (English translation)
Herr Olivier ONIDI
Tfn +32 229-56040
2. Nationella program
för Syd- och Östeuropa,
utvärdering, Amif/ISFkommittén
Fru Bernadette FREDERICK
Enhetschef
Tfn +32 229-95877
DIR D — SÄKERHET
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 111
Herr Luigi SORECA
Direktör
Tfn +32 229-62116
1. Police cooperation and
Information exchange
(English translation)
Fru Victoria AMICI
Enhetschef
Tfn +32 229-66081/83019
001. Agencies (Europol and
Cepol) (English translation)
001. Prevention and
radicalisation (English
translation)
Fru Alexandra ANTONIADIS
Sektorschef
002. Terrorism financing
(English translation)
Herr Torben FELL
Sektorschef
Tfn +32 229-63561
003. Protection (English
translation)
002. Information exchange
and operational cooperation
(English translation)
Fru Eva-Maria ENGDAHL
Herr Patrick HAMON
Sektorschef
Tfn +32 229-60769
003. Passengers Name
Records (PNR) (English
translation)
Herr Igor ANGELINI
Tfn +32 229-63596
Herr Graham WILLMOTT
Enhetschef
Tfn +32 229-52056
Tfn +32 229-87650
Fru Magdalena JAGIELLO
Tfn +32 229-57884
4. Cybercrime (English
translation)
Tfn +32 229-51912
3. Organised crime and
drugs policy (English
translation)
Fru Ute STIEGEL
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-64591
Fru Floriana SIPALA
Enhetschef
Tfn +32 229-61060
2. Terrorism and
radicalisation (English
translation)
Gemensamma resurser
HOME/JUST
Place Madou 1 / Madouplein 1
Postal address: building MADO - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Chefsrådgivare, samordnare
mot människohandel
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-antitrafficking-coordinator_en
Fru Myria VASSILIADOU
EU Anti Trafficking Coordinator
(English translation)
Tfn +32 229-81228/74832
Chefsrådgivare för
flyktingkrisen
Herr Alain SCRIBAN
Tfn +32 229-63343/56309
Herr Hans DAS
Enhetschef
Tfn +32 229-90436/88099
DIR A — STRATEGI OCH ALLMÄNNA FRÅGOR
Fru Marta CYGAN
Direktör
003. Communication and
media (English translation)
1. Kontakter mellan
institutionerna och
medborgarskap
Herr Edward DEMICOLI
Press and Media (English translation)
Tfn +32 229-59927/80316
Fru Christine GRAU
Enhetschef
Tfn +32 229-55716
001. Policy Coordination
(English translation)
Fru Katerina WOLFOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-64678
002. Interinstitutionnella
förbindelser
Tfn +32 229-81368
2. Rättsliga frågor
4. Knowledge hub for
Migration and Security
(English translation)
Herr Pawel BUSIAKIEWICZ
Enhetschef
Tfn +32 229-59423
Herr Dimitrios GIOTAKOS
Enhetschef
Ett Europa för
medborgarna
3. Internationell
samordning
Rue de Spa 2 / Spastraat 2
Postal address: building SPA2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-54474
Fru Blanca RODRIGUEZ GALINDO
Enhetschef
Tfn +32 229-52920/95564
Herr Gilles PELAYO
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-67864
Herr Mattias JOHANSSON
Sektorschef
Tfn +32 229-91556
112 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Chief legal adviser
(English translation)
Herr Nicola ANNECCHINO
Tfn +32 229-61870
DIR B — MIGRATION, MOBILITY AND INNOVATION (ENGLISH TRANSLATION)
http://ec.europa.eu/immigration
Fru Belinda PYKE
Direktör
Tfn +32 229-61673
1. Laglig migration och
integration
https://ec.europa.eu/migrant-integration
Fru Laura CORRADO
Enhetschef
Tfn +32 229-50831
Säkra samhällen
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Angelo MARINO
Seconded Head of unit (English
translation)
Tfn +32 229-66657
2. Visa Policy and
document security
(English translation)
Fru Yolanda GALLEGO-CASILDA
GRAU
Enhetschef
Tfn +32 229-93987
3. Informationssystem för
gränser och säkerhet
Herr Rob ROZENBURG
Enhetschef
Tfn +32 229-61831/85096
001. Smart Borders (English
translation)
Herr Marc SULON
Smart Borders Coordinator (English
translation)
Tfn +32 229-93182
002. Schengen Information
System (English translation)
Fru Zsuzsanna FELKAI JANSSEN
Sektorschef
Tfn +32 229-51090
4. Innovation, industri och
säkerhet
Fru Anabela GAGO
Enhetschef
Tfn +32 229-61022/54027
001. Support to research
activities (English
translation)
Herr Laurent CABIROL
Sektorschef
Tfn +32 229-87254
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 113
DG NEAR — Generaldirektoratet för
grannskapspolitik och
utvidgningsförhandlingar
Rue de la Loi 15 / Wetstraat 15
Postal address: building L15 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations
Herr Christian DANIELSSON
Generaldirektör
Deputy Director-General
in charge of Eastern
Neighbourhood, Economic
Transformation and Relations
with IFIs (English translation)
Tfn +32 229-50228
Fru Simone RAVE
Generaldirektörens assistent
Fru Katarina MATHERNOVA
Samordning av politiken
avseende romer
Fru Marta GARCIA FIDALGO
Rådgivare
Tfn +32 229-63740
Stödgruppen för Ukraina
Rue Joseph II 70 / Josef II-straat 70
Postal address: building J70 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-85046
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-62873
Herr Peter WAGNER
Direktör
Tfn +32 229-65498/56833
DIR C — ÖSTRA GRANNSKAPET
Herr Lawrence MEREDITH
Direktör
Tfn +32 229-57538/81507
1. Georgien, Moldavien
och gränsöverskridande
grannskapssamarbete
Herr Mathieu BOUSQUET
Enhetschef
Tfn +32 229-80861
2. Armenien, Azerbajdzjan,
Vitryssland och det östliga
partnerskapet
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Vassilis MARAGOS
Enhetschef
Tfn +32 229-57198
3.
Institutionsuppbyggnad,
Taiex, partnersamverkan
Fru Heike GERSTBREIN
Enhetschef
Deputy Director-General
in charge of Southern
Neighbourhood, Turkey,
Migration/Refugees and
Security issues (English
translation)
Herr Maciej POPOWSKI
Tfn +32 229-90161
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-59910
DIR A — STRATEGI, TURKIET
114 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Maciej POPOWSKI
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-59910
Ekonomisk styrning
Herr Andreas PAPADOPOULOS
Rådgivare
Tfn +32 229-96919
1. Strategy, Policy; EEA/
EFTA (English translation)
2. Kontakter mellan
institutionerna och
kommunikation
Herr Claus GIERING
Enhetschef
4. Ekonomiskt stöd: politik
och strategi
Herr Rudiger BOOGERT
Enhetschef
Tfn +32 229-92165
Tfn +32 229-60389
3. Tematiskt stöd,
övervakning och
utvärdering
5. Turkiet
Fru Myriam FERRAN
Enhetschef
Tfn +32 229-69119
Herr Bernard BRUNET
Enhetschef
Tfn +32 229-55727
Herr Allan JONES
Enhetschef
Tfn +32 229-52211
DIR B — SÖDRA GRANNSKAPET
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Michael KOEHLER
Direktör
2. Södra grannskapet:
regionala program
Chefsrådgivare för
civilsamhället och medier
1. Mellanöstern
Fru Irène MINGASSON
Enhetschef
Herr Andris KESTERIS
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-90753
Herr Michael MILLER
Enhetschef
Tfn +32 229-62771
Tfn +32 229-59959
Tfn +32 229-21318
3. Maghreb
Herr Jean-Christophe FILORI
Enhetschef
Tfn +32 229-65660
DIR D — VÄSTRA BALKAN
Fru Genoveva RUIZ CALAVERA
Direktör
4. Albanien, Bosnien och
Hercegovina
1. Montenegro
Fru Michela MATUELLA
Enhetschef
Tfn +32 229-50793
Herr Thomas HAGLEITNER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-57047
2. Serbien
5. Västra Balkan, regionalt
samarbete och regionala
program
Fru Catherine WENDT
Enhetschef
Herr Colin WOLFE
Enhetschef
Tfn +32 229-67203
Tfn +32 229-98257
3. f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien,
Kosovo
Tfn +32 229-90516
002. Civil Society and
Social Inclusion (English
translation)
Fru Liselotte ISAKSSON
Sektorschef
Tfn +32 229-67149
003. Western Balkans
Investment Framework
(English translation)
Herr Wolfgang SCHLAEGER
Sektorschef
Tfn +32 229-53103
Herr David CULLEN
Enhetschef
Tfn +32 229-93174
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 115
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Mark JOHNSTON
Direktör
Tfn +32 229-68513
1. Resource Planning and
IT (English translation)
Herr Farid RAHMI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-95147
2. Legal Issues (English
translation)
Herr Christos KOMNINOS
Enhetschef
Tfn +32 229-59208
3. Audit and Internal
Control (English
translation)
Fru Nicole SMITH
Enhetschef
Tfn +32 229-92121
4. Contracts and Finance
ENI (English translation)
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Tuuli VIRTANEN
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-67185
5. Contracts and Finance
IPA (English translation)
Fru Maria FARRAR-HOCKLEY
Enhetschef
Tfn +32 229-80385
116 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
FPI — Tjänsten för utrikespolitiska instrument
Rond Point Robert Schuman 9A / Robert Schumanplein 9A
Postal address: building EEAS - 1049 - Bruxelles / Brussel
1046 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
[email protected]
https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments
Herr Robert KRENGEL
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-86531
Herr Gary MILLER
Rådgivare
Tfn +32 229-57046/80799
1. Budget, ekonomi,
kontakter mellan
institutionerna
Herr Christian MEUNIER
Enhetschef
Tfn +32 229-60789
001. Finance & Contract
(English translation)
Herr Matteo BANTI
Team coordinator (English translation)
Tfn +32 229-87109
2. Instrumentet som bidrar
till stabilitet och fred
Herr Oliver NETTE
Enhetschef
Tfn +32 229-57402
3. Åtgärder inom Gusp
Herr Robert KRENGEL
Enhetschef
Tfn +32 229-86531
4.
Partnerskapsinstrumentet
Fru Nona DEPREZ
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-86489
5. EU:s utrikespolitiska
rättsinstrument och
valobservation
Herr Georgios TSITSOPOULOS
Enhetschef
Tfn +32 229-69915
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 117
DG TRADE — Generaldirektoratet för handel
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/trade
Herr Jean-Luc DEMARTY
Generaldirektör
Tfn +32 229-56126/59485
Fru Stephanie LEUPOLD
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-61669
Herr Eoin O'MALLEY
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-87058
DIR A — RESURSER, INFORMATION OCH POLITISK SAMORDNING
http://trade.ec.europa.eu/consultations
Herr Peter SANDLER
Direktör
Tfn +32 229-68645
1. Resources, HR
Business Correspondent
and Planning (English
translation)
Fru Sofia MUNOZ ALBARRAN
Enhetschef
Tfn +32 229-69575
001. Budget, Strategic
Planning and Programming
(English translation)
2. Politisk samordning
och kontakter mellan
institutionerna
Herr Jorge VITORINO
Enhetschef
Tfn +32 229-86054
3. It, kommunikation och
civilsamhället
Herr Lutz GUELLNER
Enhetschef
Tfn +32 229-64641
001. Communication Policy
(English translation)
Herr Robin RATCHFORD
Sektorschef
Tfn +32 229-51930
4. It-frågor och it-system
Herr Fabrice VAN OOST
Enhetschef
Tfn +32 229-69550
5. Transparency and
Evaluation (English
translation)
Fru Delphine SALLARD
Enhetschef
Herr Marek LOULA
Sektorschef
Tfn +32 229-93547
Tfn +32 229-51085
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat B, C
och D
Herr Mauro Raffaele PETRICCIONE
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-61666/90051
DIR B — TJÄNSTER OCH INVESTERINGAR, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH
OFFENTLIG UPPHANDLING
Fru Maria MARTIN-PRAT
Direktör
Tfn +32 229-65157/53194
1. Tjänster
Herr Christophe KIENER
Enhetschef
2. Investeringar
Herr Carlo PETTINATO
Enhetschef
Tfn +32 229-80445
3. Immateriella rättigheter
och offentlig upphandling
Herr Fernando PERREAU DE
PINNINCK
Enhetschef
Tfn +32 229-61932
Tfn +32 229-84581
118 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DIR C — ASIEN OCH LATINAMERIKA
Fru Helena KONIG
Direktör
Tfn +32 229-60205
1. Fjärran Östern
Herr Philippe DUPONTEIL
Enhetschef
2. Sydasien, Sydostasien,
Australien och Nya
Zeeland
Herr Peter BERZ
Enhetschef
3. Latinamerika
Herr Matthias JORGENSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-88567
Tfn +32 229-63083
Tfn +32 229-92155
DIR D — HÅLLBAR UTVECKLING, AVTAL OM EKONOMISKT PARTNERSKAP (AFRIKA,
VÄSTINDIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET), JORDBRUK OCH LIVSMEDEL SAMT FISKE
Fru Sandra GALLINA
Direktör
Tfn +32 229-58745
Herr Nikolaos ZAIMIS
Rådgivare
Tfn +32 229-62290
1. Handel och hållbar
utveckling, allmänna
preferenssystemet
Fru Madelaine TUININGA
Enhetschef
Tfn +32 229-90151
2. Avtal om ekonomiskt
partnerskap (Afrika,
Västindien och
Stillahavsområdet,
utomeuropeiska länder
och territorier)
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat E, F,
G och H
Fru Diana ACCONCIA
Enhetschef
Fru Ewa SYNOWIEC
Chefsrådgivare
Herr Joost KORTE
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-65900
Tfn +32 229-90749
Tfn +32 229-63064
3. Jordbruk, fiske, tillträde
till de sanitära och
fytosanitära marknaderna,
bioteknik
Herr Zoltân SOMOGYI
Enhetschef
Tfn +32 229-61234/68332
DIR E — GRANNLÄNDER, USA OCH KANADA
Herr Ignacio GARCIA BERCERO
Direktör
Tfn +32 229-95661
1. USA och Kanada
Herr Hiddo HOUBEN
Enhetschef
2. Ryssland, OSS, Ukraina,
Västra Balkan, Efta, EES
och Turkiet
3. Södra
Medelhavsområdet och
Mellanöstern
Herr Petros SOURMELIS
Enhetschef
Fru Monika HENCSEY
Enhetschef
Tfn +32 229-87935/63128
Tfn +32 229-86051
Tfn +32 229-56293
DIR F — WTO, RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VARUHANDEL
Herr Denis REDONNET
Direktör
Herr Piotr RYDZKOWSKI
Enhetschef (tf.)
1. WTO-samordning,
OECD, exportkrediter
och dubbla
användningsområden
2. Tvistlösning och
handelspolitikens rättsliga
aspekter
Tfn +32 229-55424
http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/search.cfm
Tfn +32 229-80732
Herr Martin LUKAS
Enhetschef
Tfn +32 229-54506
3. Tariffära och icketariffära förhandlingar,
ursprungsregler
Herr Ignacio IRUARRIZAGA DÍEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-52863
001. Rules of Origin (English
translation)
Fru Urszula Maria STĘPKOWSKA
Tfn +32 229-64117
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 119
DIR G — HANDELSSTRATEGI OCH HANDELSANALYSER, MARKNADSTILLTRÄDE
Fru Signe RATSO
Direktör
2. Chefsekonom och
handelsanalyser
Fru Marjut HANNONEN
Herr Lucian CERNAT
Enhetschef
Tfn +32 229-93776
Tfn +32 229-61768
1. Handelsstrategi
Herr Tomas BAERT
Enhetschef
Tfn +32 229-56277
Tfn +32 229-51446
001. Statistics (English
translation)
3. Marknadstillträde,
industri, energi och
råvaror
Herr Francisco PEREZ CANADO
Enhetschef
Tfn +32 229-63851
Herr Paul VERBURGT
Sektorschef
Tfn +32 229-68968
DIR H — HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER
Herr Leopoldo RUBINACCI
Direktör
Tfn +32 229-90303/61287
Herr Piotr OGONOWSKI
Rådgivare
Tfn +32 229-90958
1. Allmän politik, kontakter
med WTO, kontakter med
näringslivet
Herr Wolfgang MUELLER
Enhetschef
Tfn +32 229-63010/91054
001. Trade Defence
Instruments — Office
of Complaints (English
translation)
Herr Laurens ELSEN
Sektorschef
Tfn +32 229-68295
002. Trade Defence
Instruments — Policy and
WTO relations (English
translation)
Herr Carlo PINTO
Sektorschef
Tfn +32 229-85289
2. Undersökningar
I: Kontakter med
medlemsstaterna
rörande handelspolitiska
skyddsåtgärder
Fru Claudia DE CESARIS
Enhetschef
Tfn +32 229-61733
001. Trade Defence
Instruments — Investigations
I — Sector 1 (English
translation)
4. Undersökningar
III: övervakning av
genomförandet
Herr Thomas LANGELAAR
Sektorschef
VAMVAKA
Enhetschef
Tfn +32 229-87571
Fru Joanna KRZEMINSKA-
Tfn +32 229-50299
002. Trade Defence
Instruments — Investigations
I — Sector 2 (English
translation)
001. Trade Defence
Instruments — Investigations
III — Sector 1 (English
translation)
Herr Alain GERZAT
Sektorschef
Herr Harald SCHMID
Sektorschef
Tfn +32 229-54570
3. Undersökningar II:
Kringgående
Herr Frank HOFFMEISTER
Enhetschef
Tfn +32 229-93727
001. Trade Defence
Instruments — Investigations
II -Sector 1 (English
translation)
Fru Katalin FRITZ
Sektorschef
Tfn +32 229-90514
002. Investigations II, air
transport instrument —
Sector 2 (English translation)
Herr Per Ake AIDEMARK
Sektorschef
Tfn +32 229-94347
Tfn +32 229-66901
002. Trade Defence
Instruments — Investigations
III — Sector 2 (English
translation)
Fru Ewa KRAUZA
Sektorschef
Tfn +32 229-61575
5. Undersökningar
IV: kontakter med
tredjeländer rörande
handelspolitiska åtgärder
Herr Joaquin FERNANDEZ MARTIN
Enhetschef
Tfn +32 229-51041
001. Trade Defence
Instruments — Investigations
IV (English translation)
Herr Arthur BRAAM
Sektorschef
Tfn +32 229-68257
120 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
003. Trade Defence
Instruments — Investigations
IV — Sector 3 (English
translation)
Herr Luc COENE
Sektorschef
Tfn +32 229-58706
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 121
DG JUST — Generaldirektoratet för rättsliga
frågor och konsumentfrågor
Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59
Postal address: building MON59 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers
Fru Tiina ASTOLA
Generaldirektör
Tfn +32 229-20678/73758
Fru Johanna ENGSTRÖM
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-68097
Herr Juan GONZALEZ MELLIZO
Generaldirektörens assistent
Deputy Director-General in
charge of Directorates B and E
(English translation)
Herr Francisco FONSECA MORILLO
Tfn +32 229-62687
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-61119
DIR B — STRAFFRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fru Alexandra JOUR-SCHROEDER
Direktör
Tfn +32 229-51553/96687
1. General criminal law
(English translation)
Herr Peter Jozsef CSONKA
Enhetschef
Tfn +32 229-66563
2. Straffprocessrätt
Fru Tania SCHROETER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-88468
3. Financial crime (English
translation)
4. Judicial training
and e-Justice (English
translation)
Herr Marc JORNA
Tfn +32 229-63380
Fru Despina VASSILIADOU
(Acting) (English translation)
Tfn +32 229-99763
DIR E — CONSUMERS (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Francisco FONSECA MORILLO
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-61119
1. Consumer Policy
(English translation)
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Renatas MAZEIKA
Enhetschef
Tfn +32 229-62152
2. Konsumenträtt och
marknadsföringsrätt
Fru Marie-Paule BENASSI
Enhetschef
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
4. Product safety and
Rapid Alert System
(English translation)
Fru Veronica MANFREDI
Enhetschef
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-53936/52881
3. Consumer enforcement
and redress (English
translation)
Tfn +32 229-89432
Fru Pinuccia CONTINO
Enhetschef
Tfn +32 229-65230/54501
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
122 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Principal Adviser “Strategies
for cross-cutting justice policies
or legal actions” (English
translation)
Herr Paul NEMITZ
Tfn +32 229-69135
DIR SRD — GEMENSAMMA RESURSER HOME/JUST
Place Madou 1 / Madouplein 1
Postal address: building MADO - 1049 - Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Donatella INEICHEN
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-62609
01. Budget, kontroll och
efterhandsrevision
Fru Donatella INEICHEN
Enhetschef
Tfn +32 229-62609
001. External audit (English
translation)
Herr Philippe HOLLINSKY-CESAK
Sektorschef
Tfn +32 229-65397
003. Budget and general
affairs (English translation)
02. Administrativa utgifter
Fru Donatella INEICHEN
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-62609
001. Structure and human
resources (English
translation)
Rue Joseph II 30 / Josef II-straat 30
Postal address: building J30 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Alix DESPRET
Responsable de GRH — Gestion
des Ressources humaines (English
translation)
Tfn +32 229-98261
Herr Filippo DE ROSA
Sektorschef
Rue du Luxembourg 46 / Luxemburgstraat 46
Postal address: building LX46 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Maria DE SWERT
Sektorschef
Tfn +32 229-65022
03. It och
dokumenthantering
Rue du Luxembourg 46 / Luxemburgstraat 46
Postal address: building LX46 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Cristian NICOLAU
Enhetschef
Tfn +32 229-90834
Tfn +32 229-96961
01. Communication
and strategic planning
(English translation)
001. Inter-institutional
Relations (except the
Council) (English translation)
Herr Giles GOODALL
Enhetschef
Herr Milan JARON
Head of Sector for Inter-institutional
Relations except from Council (English
translation)
Tfn +32 229-84886
003. Administrative credits
and horizontal issues
(English translation)
001. Grant management
(English translation)
Fru Lenka ZDRAHALOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-80864
002. Finance (English
translation)
02. Interinstitutional,
international coordination
(English translation)
Tfn +32 229-84729
03. Ekonomisk analys och
utvärdering
Herr Jean-Noel BONIFAIT
Sektorschef
Herr Jeroen HOOIJER
Enhetschef
Herr Valeriu Dan DIONISIE
Enhetschef
003. Programmes (English
translation)
04. Programförvaltning
Fru Zuzana DORAZILOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-55885/65199
Tfn +32 229-94417
Fru Daniela BANKIER
Enhetschef
Tfn +32 229-90195
Tfn +32 229-61001
Tfn +32 229-81708/81053
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 123
DIR A — CIVIL AND COMMERCIAL JUSTICE (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Salla SAASTAMOINEN
Direktör
Tfn +32 229-69463
1. Civilrättsliga frågor
2. Avtalsrätt
3. Bolagsrätt
Herr Dirk STAUDENMAYER
Enhetschef
Fru Maija LAURILA
Enhetschef
Tfn +32 229-54552
Tfn +32 229-67879
Herr Andréas STEIN
Enhetschef
Tfn +32 229-98393
DIR C — FUNDAMENTAL RIGHTS AND RULE OF LAW (ENGLISH TRANSLATION)
Rue du Luxembourg 46 / Luxemburgstraat 46
Postal address: building LX46 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/consularprotection
Herr Emmanuel CRABIT
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-58114/75752
1. Justice Policy and
rule of law (English
translation)
Herr Emmanuel CRABIT
Enhetschef
Tfn +32 229-58114/75752
2. Fundamental
rights policy (English
translation)
Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59
Postal address: building MON59 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Olivier MICOL
Enhetschef
Tfn +32 229-81417
4. International data flows
and protection (English
translation)
Fru Chiara ADAMO
Enhetschef
Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59
Postal address: building MON59 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
3. Uppgiftskydd
Herr Bruno GENCARELLI
Tfn +32 229-96797
Tfn +32 229-63163/51287
Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59
Postal address: building MON59 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR D — EQUALITY AND UNION CITIZENSHIP (ENGLISH TRANSLATION)
Rue de la Loi 56 / Wetstraat 56
Postal address: building L56 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Irena MOOZOVA
Direktör
Tfn +32 229-90470/73420
Rådgivare för lika
rättigheter
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Johan TEN GEUZENDAM
Rådgivare
Tfn +32 229-57829
1. Non discrimination
and Roma coordination
(English translation)
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Szabolcs SCHMIDT
Enhetschef
Tfn +32 229-69958/97661
2. Gender equality
(English translation)
Fru Karen VANDEKERCKHOVE
Enhetschef
Tfn +32 229-60114
3. Unionsmedborgarskap
och fri rörlighet
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Marie-Helene BOULANGER
Enhetschef
Tfn +32 229-69408/69313
Rue du Luxembourg 40 / Luxemburgstraat 40
Postal address: building LX40 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
124 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG DEVCO — Generaldirektoratet för
internationellt samarbete och utveckling
Rue de la Loi 41 / Wetstraat 41
Postal address: building L41 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/international-cooperation-and-development
Herr Stefano MANSERVISI
Generaldirektör
Arbetsgruppen för
kunskap, prestanda och
resultat
07. Kontakter med
utomeuropeiska länder
och territorier
Fru Marjeta JAGER
http://ec.europa.eu/europeaid
Herr Denis SALORD
Enhetschef
Tfn +32 229-57169/84547
Tfn +32 229-56047/59682
Chefsrådgivare (FF)
Biträdande generaldirektör
med ansvar för samordning av
direktorat A, B, D, E
Herr Klaus RUDISCHHAUSER
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-80322
03. Kunskapshantering
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Robert BURMANJER
Enhetschef
Tfn +32 229-68944/92559
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-90421/92363
Politikutformning
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Anders HENRIKSSON
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-65250
Biträdande generaldirektör
med ansvar för samordning av
direktorat C, G, H
Fru Marjeta JAGER
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Michal KREJZA
Enhetschef
Tfn +32 229-87423/51135
05. Operational
Information Systems
(English translation)
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Thierry MATHISSE
Enhetschef
Tfn +32 229-62871
06. Kvalitet och resultat
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-86163/60804
Fru Diana MONTERO MELIS
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-93290
Direkt underställda
generaldirektören
04. Utvärdering
Herr Vincent GRIMAUD
Enhetschef
Herr Daniel GIOREV
Generaldirektörens assistent
01. Allmän samordning
och kontakter mellan
institutionerna
Rue de la Loi 41 / Wetstraat 41
Postal address: building L41 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Philippe LATRICHE
Enhetschef
Tfn +32 229-87128
02. Kommunikation och
insyn
Rue de la Loi 41 / Wetstraat 41
Postal address: building L41 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Milko VAN GOOL
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-63788
Tfn +32 229-63320
Tfn +32 229-80322
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 125
DIR A — UTVECKLINGSPOLITIK OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE
http://ec.europa.eu/europeaid/propos-de-la-dg-cooperation-internationale-et-developpement-international-dg-devco
Herr Gustavo MARTIN PRADA
Direktör
2. Finansiering och
effektivitet
1. Politik och
samstämmighet
Herr Laurent SARAZIN
Enhetschef
Tfn +32 229-56300
Tfn +32 229-99621
4. Budgetstöd och
förvaltning av offentliga
finanser
Fru Erica GERRETSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-65208
Herr Gaspar FRONTINI
Head of Unit (English translation)
Tfn +32 229-92682
DIR B — MÄNSKLIG UTVECKLING OCH MIGRATION
Herr Jean-Louis VILLE
Direktör (tf.)
2. Civilsamhället, lokala
myndigheter
1. Mänskliga rättigheter,
genusfrågor, demokratisk
samhällsstyrning
Fru Rosario BENTO PAIS
Enhetschef
Tfn +32 229-62256
http://www.eidhr.eu
Herr Jean-Louis VILLE
Governance, Democracy, Gender,
Human Rights (English translation)
Tfn +32 229-52228
3. Migration,
sysselsättning, ojämlikhet
Herr Stefano SIGNORE
Enhetschef
Tfn +32 229-62256
Tfn +32 229-96559
Fru Sarah RINALDI
Governance, Democracy, Gender,
Human Rights (Acting) (English
translation)
4. Utbildning, hälsa,
forskning och kultur
Tfn +32 229-85750
Fru Aida LIHA MATEJICEK
Enhetschef
Tfn +32 229-91625
5. Stabilitet, säkerhet,
utveckling och
kärnsäkerhet
Herr Olivier LUYCKX
Enhetschef
Tfn +32 229-64110
6. Ekonomi, kontrakt,
revision
Herr Daniele D'AMICO
Enhetschef
Tfn +32 229-63292
7. Instabilitet och resiliens
Fru Maria Manuela CABRAL
Enhetschef
Tfn +32 229-54259
DIR C — HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Herr Roberto RIDOLFI
Direktör
Fru Chantal MARIJNISSEN
Enhetschef
5. Vatten, infrastruktur och
städer
1. Landsbygdsutveckling,
livsmedelstrygghet och
nutrition
3.
Finansieringsinstrument
Herr Paolo CICCARELLI
Enhetschef
Herr Kay PARPLIES
Head of Unit — Multy-country
programmes (English translation)
6. Hållbar energi och
klimatförändring
Tfn +32 229-54859
Herr Leonard MIZZI
Enhetschef
Tfn +32 229-80477
2. Miljö, ekosystem,
biologisk mångfald och
vilda djur och växter
http://www.euei.net
Tfn +32 229-86565
Tfn +32 229-80104/74986
4. Privata
utvecklingsinitiativ,
handel, regional
integration
Tfn +32 229-60347
Herr Felice ZACCHEO
Enhetschef
Tfn +32 229-66856
Herr Antti Pekka KARHUNEN
Enhetschef
Tfn +32 229-60281
DIR D — UTVECKLINGSSAMORDNING FÖR ÖSTRA OCH SÖDRA AFRIKA
126 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Koen DOENS
Direktör
Tfn +32 229-81566
1. Utvecklingssamordning
för södra Afrika och
Indiska oceanen
Herr Fermin J. MELENDRO ARNAIZ
Enhetschef
Tfn +32 229-62501
2. Utvecklingssamordning
för östra Afrika och
regionalt samarbete i
östra och södra Afrika
4. Partnerskapet Afrika
—EU, fredsbevarande
resursen
Herr Hans STAUSBOLL
Enhetschef
Fru Francoise MOREAU
Head of Unit (English translation)
Tfn +32 229-91681
http://www.africa-eu-partnership.org
Tfn +32 229-90772
3. AVS-samordning
Herr Domenico ROSA
Enhetschef
Tfn +32 229-99815
DIR E — UTVECKLINGSSAMORDNING FÖR VÄST- OCH CENTRALAFRIKA
Fru Carla MONTESI
Direktör
Tfn +32 229-61453
1. Utvecklingssamordning
och regionalt samarbete i
Centralafrika
2. Utvecklingssamordning
och regionalt samarbete i
Västafrika
Herr Didier VERSE
Enhetschef
3. Ekonomi, kontrakt,
revision
Herr Enrique LOBERA ARGUELLES
Enhetschef
Tfn +32 229-63085/61899
Tfn +32 229-68547
Fru Francesca DI MAURO
Enhetschef
Tfn +32 229-61411
DIR G — UTVECKLINGSSAMORDNING FÖR LATINAMERIKA OCH VÄSTINDIEN
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Jolita BUTKEVICIENE
Direktör
Tfn +32 229-59279
1. Utvecklingssamordning
för Latinamerika och
Västindien
2. Regional verksamhet i
kontinentala Latinamerika
och Västindien
Fru Hannah COLE
Enhetschef (tf.)
3. Ekonomi, kontrakt,
revision
Herr Carlos Eduardo M FILIPE
Enhetschef
Tfn +32 229-60862
Tfn +32 229-67930
Fru Henriette GEIGER
Enhetschef
Tfn +32 229-84063
DIR H — UTVECKLINGSSAMORDNING FÖR ASIEN, CENTRALASIEN, MELLANÖSTERN/
GULFSTATERNA OCH STILLAHAVSOMRÅDET
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Pierre AMILHAT
Direktör
Tfn +32 229-92054
1. Utvecklingssamordning
för Sydasien och
Sydostasien
Herr Jorge DE LA CABALLERIA
Enhetschef
2. Utvecklingssamordning
för Asien, Centralasien,
Mellanöstern/gulfstaterna
och Stillahavsområdet
Herr Jobst VON KIRCHMANN
Enhetschef
3. Ekonomi, kontrakt,
revision
Fru Raffaella IODICE
Enhetschef
Tfn +32 229-66175
Tfn +32 229-57614
Tfn +32 229-59123
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 127
DIR R — RESURSER OCH SAMORDNING AV PERSONALFRÅGOR VID DELEGATIONERNA
Herr Luc BAGUR
Direktör
Tfn +32 229-91845/56509
1. Planering och budget
Herr Carlo EICH
Enhetschef
Tfn +32 229-57864/54265
2. Revision och kontroller
Herr Enrique GARCÍA MARTÍNROMO
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-62081
3. Rättsliga frågor
Herr Jan SEMPELS
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-56825
4. Centre of Gravity
and HR Business
Correspondent (English
translation)
Rue Joseph II 30 / Josef II-straat 30
Postal address: building J30 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr EmmanouilGeorgios PAPAIOANNOU
Enhetschef
Tfn +32 229-69988/94113
Fax +32 229-98635
5. Lokala stödtjänster och
logistik
Herr Jean-Hervé RAMAT
Enhetschef
Tfn +32 229-52621
6. Informationsteknik
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Fernando CENTURIONE
Enhetschef
Tfn +32 229-60641/75000
128 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG ECHO — Generaldirektoratet för
europeiskt civilskydd och humanitära
biståndsåtgärder (Echo)
Rue de la Loi 86 / Wetstraat 86
Postal address: building L86 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection
Fru Monique PARIAT
Fru Gosia PEARSON
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-63473
Herr Francisco Javier PEREZ
APARICIO
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-99229
Generaldirektör
Tfn +32 229-53188
DIR A — KRISHANTERING
Herr Johannes LUCHNER
Direktör
2. Katastrofberedskap och
säkerhet
Herr Rodrigo VILA DE BENAVENT
Rådgivare
Herr Peter BILLING
Tfn +32 229-68811
Tfn +32 229-68828
1. Centrumet för
samordning av
katastrofberedskap
Herr Loic LALLEMAND ZELLER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-58522
Fru Nacira BOULEHOUAT
Enhetschef
Tfn +32 229-55263
Tfn +32 229-68671
4. Civilskyddspolitik
3. Katastrofriskreducering,
europeiska frivilligkåren
för humanitärt bistånd
Fru Julia STEWART-DAVID
Enhetschef
Tfn +32 229-56432
Rue du Luxembourg 46 / Luxemburgstraat 46
Postal address: building LX46 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
DIR B — EUROPA, DET ÖSTRA GRANNSKAPET OCH MELLANÖSTERN
Herr Jean-Louis DE BROUWER
Director Humanitarian and Civil
Protection Operations (English
translation)
Tfn +32 229-61964
1. Politikutveckling och
regional strategi I
Fru Leonor NIETO LEON
Enhetschef
2. Katastrofstöd inom EU
4. Mellanöstern
Herr Joe MURRAN
Enhetschef
Herr Herve DELPHIN
Enhetschef
Tfn +32 229-58338
Tfn +32 229-51820/96279
3. Det östra grannskapet
Herr Juha AUVINEN
Enhetschef
Tfn +32 229-91072
Tfn +32 229-68713/55308
DIR C — AFRIKA, ASIEN, LATINAMERIKA, VÄSTINDIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET
Fru Androulla KAMINARA
Director Resources, Partnerships
and Operational Support (English
translation)
Herr Giuseppe ANGELINI
Rådgivare
Tfn +32 229-64342
Tfn +32 229-87225
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 129
1. Politikutveckling och
regional strategi II
2. Nord-, Väst- och
Centralafrika
Fru Henrike TRAUTMANN
Enhetschef
Fru Susanne MALLAUN
Enhetschef
Tfn +32 229-57423
Tfn +32 229-55010
3. Östra och södra Afrika,
Stora sjöarna
4. Asien, Latinamerika,
Västindien och
Stillahavsområdet
Herr Cees WITTEBROOD
Enhetschef
Tfn +32 229-57312
Fru Dominique ALBERT
Enhetschef
Tfn +32 229-57188
DIR D — GENERAL AFFAIRS AND HR BUSINESS CORRESPONDENT (ENGLISH
TRANSLATION)
Fru Chiara GARIAZZO
Direktör
Tfn +32 229-99255/99076
D.1. Politisk samordning,
internationella och
multilaterala kontakter,
rättsliga frågor
Herr Kim ELING
Enhetschef
Tfn +32 229-64149
D.2. Kontakter mellan
institutionerna och
kommunikation
Fru Mihela ZUPANCIC
Enhetschef
Tfn +32 229-80086
Herr Antoine LEMASSON
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-94691
D.3. Budget, ekonomi och
kontroll
Herr Marco PANIGALLI
Enhetschef
Tfn +32 229-54441
D.4. Field Network
(English translation)
Fru Andrea KOULAIMAH
Enhetschef
Tfn +32 229-93761/85143
D.5. Informationssystem
och rapportering
Fru Stella ZARKALI
Enhetschef
Tfn +32 229-66851
130 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
ESTAT — Eurostat
5, rue Alphonse Weicker
Postal address: building BECH - L-2920 - Luxembourg
L-2721 Luxembourg
LUXEMBURG
https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-european-statistics
Fru Mariana KOTZEVA
Herr Pierre BISCHOFF
Rådgivare
Tfn +32 229-80762
Herr Guillermo DAVILA MURO
Rådgivare
Generaldirektör (tf.)
Tfn +352 4301-33407
Tfn +32 229-93434/53967
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat B, E,
F och G
Fru Mariana KOTZEVA
Fru Marleen DE SMEDT
Rådgivare
Tfn +352 4301-33673
01. Kommunikation
Direkt underställd
generaldirektören
Herr Timothy ALLEN
Enhetschef (tf.)
Vice generaldirektör
Tfn +352 4301-33407
Arbetsgruppen för
stordata
Tfn +352 4301-35098
Herr Jukka JALAVA
Generaldirektörens assistent
Herr Michail SKALIOTIS
Rådgivare
Tfn +352 4301-38435
Tfn +352 4301-32011/31651
Herr Laurs NORLUND
Chefsrådgivare
Tfn +352 4301-32755
DIR A — SAMARBETE INOM DET EUROPEISKA STATISTIKSYSTEMET, INTERNATIONELLT
SAMARBETE, RESURSER
Herr Pieter EVERAERS
Direktör
Tfn +352 4301-36847
1. Styrning av
det europeiska
statistiksystemet och
externa kontakter
Fru Cristina PEREIRA DE SA
Enhetschef
Tfn +352 4301-32378
2. Strategy and planning
(English translation)
3. Statistiskt samarbete
Fru Susanne TAILLEMITE
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-37726
Tfn +32 2-2237726
Fru Claudia JUNKER
Enhetschef
Tfn +352 4301-35774
4. Budget, ekonomisk
förvaltning och
internkontroll
Herr Luc BRIOL
Enhetschef
5. Rättsliga och
institutionella frågor,
kontakter med
Europaparlamentet,
dokumenthantering
Fru Helena OTTOSSON
Enhetschef
Tfn +352 4301-34450
Tfn +352 4301-32771/34116
Fru Annika NÄSLUND
Enhetschef
Tfn +352 4301-33055
DIR B — METODIK, FÖRETAGSSTATISTIK OCH IT-TJÄNSTER
Herr Emanuele BALDACCI
Direktör
Tfn +352 4301-32739
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 131
Task Force ’Statistical
products and
services’ (English
translation)
Fru Madeleine MAHOVSKY
Enhetschef
Tfn +352 4301-32207
1. Metodik och
företagsstruktur
Fru Martina HAHN
Enhetschef
2. It-förvaltning, service
och kundkontakter
Herr Christian GOEDERT
Enhetschef
Tfn +352 4301-33275
3. It för
statistikframställning
Herr Giorgio BENALI
Enhetschef
4. Digital spridning
Herr Philippe BAUTIER
Enhetschef
Tfn +352 4301-33556
5. Tjänster och standarder
för data och metadata
Fru Márta NAGY-ROTHENGASS
Enhetschef
Tfn +352 4301-31680
Tfn +352 4301-33680/34405
Tfn +352 4301-35031
DIR C — NATIONALRÄKENSKAPER, PRISSTATISTIK OCH NYCKELINDIKATORER
Fru Silke STAPEL-WEBER
Direktör
Tfn +352 4301-35586/37209
Arbetsgruppen för EPSAS
2. Nationalräkenskaper
Fru Ani TODOROVA
Enhetschef
Tfn +352 4301-35912
Herr Alexandre MAKARONIDIS
Enhetschef
3. Statistik för
administrativa ändamål
1.
Nationalräkenskapsmetoder,
indikatorer
Herr James WHITWORTH
Enhetschef
Tfn +352 4301-34792/34191
Tfn +352 4301-36857
4. Prisstatistik,
köpkraftsparitet och
bostadsstatistik
Herr Joachim RECKTENWALD
Enhetschef
Tfn +352 4301-34103/32473
5. Integrerade globala
räkenskaper och
betalningsbalans
Herr Ales CAPEK
Enhetschef
Herr John VERRINDER
Enhetschef
Tfn +352 4301-36045
Tfn +352 4301-34185
DIR D — STATISTIK ÖVER DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGENS FINANSER OCH DESS
KVALITET
Herr Eduardo BARREDO CAPELOT
Direktör
2. Förfarandet vid alltför
stora underskott I
1. Förfarandet vid alltför
stora underskott och
metodik
Fru Lena FREJ OHLSSON
Enhetschef
Tfn +352 4301-35402
Herr Luca ASCOLI
Enhetschef
Tfn +352 4301-32707/30040
Tfn +352 4301-35161
3. Förfarandet vid alltför
stora underskott II
4. Kvalitetssäkring,
statistik över den
offentliga förvaltningens
finanser
Herr Jean-Pierre PONCELET
Enhetschef
Tfn +352 4301-34317
Herr Eduardo BARREDO CAPELOT
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-35402
DIR E — REGIONAL STATISTIK OCH SEKTORSSTATISTIK
Herr Marcel JORTAY
Direktör
Tfn +352 4301-34235/36078
1. Jordbruk och fiske
Fru Christine WIRTZ
Enhetschef
Tfn +352 4301-34994/38441
2. Miljöstatistik och
miljöräkenskaper, hållbar
utveckling
Herr Anton STEURER
Enhetschef
3. Transport
Fru Ruxandra ROMAN ENESCU
Enhetschef
Tfn +352 4301-35813
Tfn +32 2-2301389
Tfn +352 4301-37339
Fax +352 4301-30755
132 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
4. Regional statistik och
geografisk information
Herr Gunter SCHAEFER
Enhetschef
5. Energi
Fru Gita BERGERE
Enhetschef
Tfn +352 4301-37644
Tfn +352 4301-33566
DIR F — SAMHÄLLSSTATISTIK
Herr Gallo GUEYE
Direktör
2. Befolkning och
migration
4. Inkomst och
levnadsvillkor, livskvalitet
1. Sociala indikatorer:
metod och utveckling;
användarkontakter
Herr Adam WRONSKI
Enhetschef
Herr Didier DUPRE
Enhetschef
3. Arbetsmarknad och
livslångt lärande
5. Utbildning, hälsa och
social trygghet
Fru Anne CLEMENCEAU
Enhetschef
Fru Christine COIN
Enhetschef
Tfn +352 4301-34859
Herr Jean-Louis MERCY
Enhetschef
Tfn +352 4301-34862/36707
Tfn +352 4301-35285
Tfn +352 4301-34880
Tfn +352 4301-35034
Tfn +352 4301-33722/32004
DIR G — GLOBAL FÖRETAGSSTATISTIK
Fru Maria Helena FIGUEIRA
Direktör
Tfn +352 4301-34730/35585
1. Samordning och
utveckling av infrastruktur
Fru Merja RANTALA
Enhetschef
Tfn +352 4301-36080
2. Statistik över
företagsstrukturer och
globala värdekedjor
Herr Axel BEHRENS
Enhetschef
Tfn +352 4301-35142/34304
3. Konjunktur, turism och
register
Herr August GÖTZFRIED
Enhetschef
Tfn +352 4301-34432/35397
4. Innovation och
informationssamhället
Herr Carsten OLSSON
Enhetschef
Tfn +352 4301-34208
5. Varor: produktion och
internationell handel
Fru Sophie LIMPACH
Enhetschef
Tfn +352 4301-34570
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 133
DG HR — Generaldirektoratet för personal
och säkerhet
Rue de la Science 11 / Wetenschapsstraat 11
Postal address: building SC11 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security
Fru Irene SOUKA
Generaldirektör
Tfn +32 229-57206/95313
Fax +32 229-92490
01. Planering och politik
Herr Bertrand SAINT AUBIN
Enhetschef
Tfn +32 229-87655
Rådgivare för samordning i
Luxemburg
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Direkt underställda
generaldirektören
Herr Guillaume LAPLATTE
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-84436
Chefsrådgivare för
en mer professionell
personaladministration och
kundorientering
Deputy Director-General, in
charge of Directorates AMC,
A & B and unit R.1 (English
translation)
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Bernard MAGENHANN
Herr Fernando GARCIA FERREIRO
Chefsrådgivare (FF)
Tfn +32 229-50283/59880
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-99482
Herr Georges BINGEN
Luxembourg site coordination (English
translation)
Tfn +32 229-54866
Tfn +352 4301-33928
DIR AMC — ACCOUNT MANAGEMENT CENTRE (ENGLISH TRANSLATION)
Herr Bernard MAGENHANN
(Acting) (English translation)
Tfn +32 229-99482
AMC.1. Account
Management Centre 1 —
serving COMP, ECFIN,
EMPL, FISMA, GROW,
TAXUD, TRADE (English
translation)
Fru Anette MANDLER
Enhetschef
Tfn +32 229-50221 / 2584-9649
001. Organisationsutveckling
Herr Pasquale D'ANELLO
Sektorschef
Tfn +32 229-66905
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
134 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
AMC.2. Account
Management Centre 2
— serving AGRI, EAC,
ENER, MARE, MOVE,
RTD, SANTE (English
translation)
Fru Nancy VANHAVERBEKEMERCKX
Enhetschef
Tfn +32 229-54178
004. Hälsa och välbefinnande
— Arbetsförhållanden
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Eric NOEL
Acting head of sector (English
translation)
Herr Harald SPITZER
Enhetschef
AMC.5. Account
Management Centre 5 —
serving College, COMM,
EPSC, HOME, IAS, JUST,
OLAF, SG, SJ (English
translation)
Tfn +32 229-91633
AMC.3. Account
Management Centre 3 —
serving CLIMA, CNECT,
ENV, REGIO (English
translation)
Avenue de Beaulieu 31 / Beaulieulaan 31
Postal address: building BU31 - 1049 Bruxelles / Brussel
1160 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Manuela VEIGA
Enhetschef
Tfn +32 229-60810
AMC.4. Account
Management Centre
4 — serving DEVCO,
ECHO, FPI, NEAR (English
translation)
Rue Joseph II 30 / Josef II-straat 30
Postal address: building J30 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-60052
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Emiel WEIZENBACH
Tfn +32 229-94953
002. Recruitment &
Performance (English
translation)
Rue Joseph II 30 / Josef II-straat 30
Postal address: building J30 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jan DE VIS
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-54802
AMC.6. Account
Management Centre 6 —
serving DGT, ESTAT, OIL,
OP (English translation)
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Benoit VERMEERSCH
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-34768
AMC.7. Account
Management Centre 7
— serving BUDG, DIGIT,
EPSO, HR, OIB, PMO,
SCIC (English translation)
Herr Giancarlo GRANERO
Tfn +32 229-99311
004. Hälsa och välbefinnande
— Arbetsförhållanden
Fru Laura SAMB KASLOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-95641
AMC.8. Account
Management Centre 8
— serving JRC (English
translation)
Calle Inca Garcilaso, 3
Postal address: building JRCSEVI - 1049 Seville
41092 Seville
SPANIEN
Herr James GRAY
Enhetschef
Tfn +39 033278-5875
DIR A — ORGANISATIONSUTVECKLING
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Matthias WILL
Direktör
Tfn +32 229-57387
1.
Organisationseffektivitet,
resursfördelning och
strukturer
Herr Alexander GEMBERG-WIESIKE
Enhetschef
Tfn +32 229-60882/79707
2.
4. Internkommunikation
Organisationsutvecklingsprojekt
Rue de la Science 11 / Wetenschapsstraat 11
Postal address: building SC11 - 1049 - Bruxelles /
och kunskapshantering
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Stephen COLLINS
Enhetschef
Tfn +32 229-98436
3. Processer, it och
rapportering
Herr Norman JARDINE
Enhetschef
Tfn +32 229-92852
Fru Marta SILVA MENDES
Enhetschef
Tfn +32 229-52261
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 135
DIR B — TALANGHANTERING OCH MÅNGFALD
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Christian LEVASSEUR
Direktör
Tfn +32 229-65580
Rådgivare för
talanghantering
Herr Enrico Maria ARMANI
Tfn +32 229-93371/71292
Rådgivare för mångfald
Fru Thinam JAKOB
Tfn +32 229-62933
003. Selections,
Competitions (English
translation)
004. DTS — Digital
Training Services (English
translation)
Fru Maria Ana JARA DE CARVALHO
Sektorschef
Place Madou 1 / Madouplein 1
Postal address: building MADO - 1049 Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-86528
2. Prestationshantering
Herr Stefan TOSTMANN
Enhetschef
Tfn +32 229-68833
1. Urval, nyanställning och
tjänstens upphörande
001. Appraisal and
Promotion (English
translation)
Herr Roberto CARLINI
Enhetschef
Herr Sylvain HUBERT
Sektorschef
Tfn +32 229-64512
001. Recruitment and Interim
Staff Brussels (English
translation)
Fru Maurizia BELZ
Sektorschef
Tfn +32 229-65228
002. All Operations
Luxemburg (English
translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Sergio MARTEGANI
Sektorschef
Tfn +352 4301-34043
Tfn +32 229-85690
002. Performance Help Desk
(English translation)
Fru Agne GLODENYTE
Sektorschef
Tfn +32 229-64453
3. Lärande och utveckling
Philippe Le Bon 3 / Filips de Goedestraat 3
Postal address: building PLB3 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Geraldine DUFORT
Enhetschef
Tfn +32 229-88040
001. Organisation of learning
events (English translation)
Fru Silvia MANDELLI
Sektorschef
Tfn +32 229-60120
Herr Dirk VAN RENTERGEM
Sektorschef
Tfn +32 229-61658
4. Karriärutveckling och
rörlighet
Fru Marie-Hélène PRADINES
Enhetschef
Tfn +32 229-90167
001. Career Guidance
(English translation)
Fru Liisi ROSSI-AZEVEDO
Sektorschef
Tfn +32 229-80831
002. Mobility & SNE/NEPT
(English translation)
Fru Elisabeth CAVARERO
Sektorschef
Tfn +32 229-59450
R.1. Ekonomi,
upphandling och
internkontroll
Fru Christina VLASSIS
Enhetschef
Tfn +32 229-98954
Herr Thierry VINOIS
Rådgivare
Tfn +32 229-63091
DIR C — TALANGHANTERING OCH MÅNGFALD: CHEFER
Herr Henk POST
Direktör
Tfn +32 229-66606
Juridisk rådgivare
Herr Michael BERGER
Juridisk rådgivare
1. Ledningen och
rådgivande kommittén i
utnämningsfrågor
Fru Susan PANTER
Enhetschef
2. Mellanchefer
Fru Flaminia BUSSACCHINI
Enhetschef
Tfn +32 229-69488
Tfn +32 229-81755
Tfn +32 229-84509
136 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DIR D — HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE — ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Fernando GARCIA FERREIRO
Direktör
Tfn +32 229-50283/59880
Rådgivare för socialt
ansvar
Fru Janette SINCLAIR
Rådgivare
Tfn +32 229-66674
1. Arbetsförhållanden &
Välbefinnande
Rue de la Science 11 / Wetenschapsstraat 11
Postal address: building SC11 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Koen BINON
Enhetschef
Tfn +32 229-80669
004. Working Formulas and
Time Management (English
translation)
4. Läkartjänsten i
Luxemburg
Herr Paul GORMLEY
Sektorschef
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
2. Arbetsmiljö och
säkerhet
Fru Danielle DEPIESSE
Enhetschef
Herr Robert VANHOORDE
Enhetschef
5. Läkartjänsten i Ispra
3. Läkartjänsten i Bryssel
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Tfn +32 229-84370
Tfn +32 229-59928/63696
Avenue d’Auderghem 19 / Oudergemselaan 19
Postal address: building BRE2 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +352 4301-32592
Fru Danielle DEPIESSE
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-32592
Fru Elisabeth DE MEULDER
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-62490
DIR E — RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH PARTNERSKAP
Herr Marco Umberto MORICCA
Direktör
2. Överklaganden och
uppföljning av ärenden
Fru Nathalie CRESTE
Enhetschef
1. Lagstiftning om
EU-förvaltningen
och dialogen mellan
arbetsmarknadens parter
Herr Massimo BABICH
Enhetschef (tf.)
4. Byråerna,
Europaskolorna och
internationella frågor
Tfn +32 229-61654
Herr Christian ROQUES
Enhetschef
Tfn +32 229-95079
Tfn +32 229-56612
3. Etik och
ombudsmannen
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-81027
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Mariana SAUDE
Enhetschef
Tfn +32 229-63204
Utrednings- och disciplinbyrån
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Karen WILLIAMS
Direktör
Tfn +32 229-65575
1. Disciplinärenden
Fru Georgeta Luminita NICOLAIE
Enhetschef
Tfn +32 229-64789
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 137
DIR DS — SÄKERHET
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Ilkka SALMI
Direktör
Tfn +32 229-59224/73465
Principal Security Adviser
(English translation)
Herr Richard SONNENSCHEIN
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-87253
1. Operations (English
translation)
Herr Richard SONNENSCHEIN
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-87253
2. Technical Security
(English translation)
Herr Nicholas KAYE
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-55030
3. Informationssäkerhet
Fru Maresa MEISSL
Enhetschef
Tfn +32 229-56214/71597
4. Horizontal Tasks
(English translation)
Herr Leszek MADEJA
Enhetschef
Tfn +32 229-63455
138 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG DIGIT — Generaldirektoratet för
informationsteknik
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 - Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics
Fru Gertrud INGESTAD
Generaldirektör
Tfn +352 4301-32194
Tfn +32 229-90515
Herr Freddy DEZEURE
Head of task force CERT-EU (English
translation)
Tfn +32 229-59805/57223
Fru Leontina SANDU
Generaldirektörens assistent
Deputy Director-General in
charge of Directorates C and D
(English translation)
Herr Mario CAMPOLARGO
Tfn +32 229-71945
Computer Emergency
Response Team (English
translation)
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
SÄRSKILD RÅDGIVARE
5, rue Alphonse Weicker
Postal address: building BECH - L-2920 Luxembourg
L-2721 Luxembourg
LUXEMBURG
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-63479/68578
Herr Francisco GARCIA MORAN
Särskild rådgivare
Tfn +352 4301-34561
DIR C — DIGITAL WORKPLACE & INFRASTRUCTURE (ENGLISH TRANSLATION)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 - Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Philippe VAN DAMME
Direktör
Tfn +352 4301-35350
Tfn +32 229-95744
Tfn +32 229-50584
Tfn +352 4301-35980
1. Cloud & Service
Management Capabilities
(English translation)
003. ITS — Infrastructure
Solutions IT supplier
(English translation)
003. SDC — Service Delivery
Coordination (English
translation)
Herr Spyridon SIATRAS
Herr Thomas CARLU
Sektorschef
Tfn +32 229-97662
2. Hosting & Platforms
(English translation)
Herr Olivier ALTENHOVEN
Enhetschef
Herr Michael SØNDERSKOV
Enhetschef
Tfn +352 4301-30673
Tfn +352 4301-33772
001. AS — Infrastructure
& Cloud Solutions
Advisory Services (English
translation)
001. SM — Service
Management (Operations
& Architectures) (English
translation)
Herr Philippe MERLE
Sektorschef
Fru Margarita RODRIGUEZ
GARAGORRI
Sektorschef
Tfn +32 229-50161
Tfn +352 4301-37858
Tfn +352 4301-35847
004. LDC — Local Datacentre
Consolidation (English
translation)
Herr Darius POLEIKIS
Sektorschef
Tfn +352 4301-31925
3. Data Centres (English
translation)
Herr Miguel Angel GONZALEZ
GONZALEZ
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-52807
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 139
001. CRPM — Coordination,
Reporting and Product
Management (English
translation)
002. TA —
Telecommunications
Applications (English
translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Eftimios TSIGROS
Sektorschef
Tfn +32 229-64118
Herr Frank WILHELMI
Sektorschef
Tfn +352 4301-32305
003. DN — Data Network
Services (English
translation)
002. DSB — Datacentre
Infrastructure, Storage and
Backup (English translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Hans-Günter KOHL
Sektorschef
Tfn +352 4301-32682
Fru Blandine LERCH
Sektorschef
Tfn +352 4301-34365
5. Digital Workplace
Support (English
translation)
003. OCP — Operating
Systems and Compute
Platforms (English
translation)
Herr Guy DROWART
Enhetschef
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Gregory BRANKAER
Sektorschef
Herr Thomas MICHLMAYR
Sektorschef
Tfn +352 4301-34356
4. Networks &
Telecommunications
(English translation)
Herr Bernard VANDERPERREN
(Acting) (English translation)
Tfn +32 229-84136/61196
001. TELCO —
Telecommunications and
Network Infrastructure
(English translation)
Herr Nedeljko DRAGOJEVIC
Sektorschef
Tfn +32 229-53140
Tfn +32 229-99273
001. Kundtjänst
Tfn +32 229-97829
002. Logistics (English
translation)
Rue Belliard 28 / Belliardstraat 28
Postal address: building B28 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Philippe BELLOSSI
Tfn +32 229-96501/95497
003. Quality & Processes
(English translation)
Herr Frederic ALEXANDRE
Tfn +32 229-62060
004. Informatics
Correspondent Operations
(English translation)
6. Digital Workplace
Engineering (English
translation)
Herr Yves PATERNOSTER
Enhetschef
Tfn +352 4301-34983
Tfn +32 229-61726
Tfn +32 229-84839
001. SMSS — System
Management & Security
Solutions (English
translation)
Herr Geert DE VISSCHER
Sektorschef
Tfn +32 229-67527
002. DPMS — Desktop,
Peripherals & Mobile
(English translation)
Herr Florin Adrian SBARCIOG
Sektorschef
Tfn +32 229-64953
003. Docs & Identity Services
(English translation)
Herr Emmanuel GENETTE
Sektorschef
Tfn +352 4301-32910
004. RCIS — RC & ITIC
Solutions (English
translation)
Herr Jose Antonio ALIAGA ARTERO
Sektorschef
Tfn +352 4301-35331
005. Back Office Operations
(English translation)
Herr Lucas ADRIAENSEN
Tfn +32 229-59416
006. Email & File Sharing
Services (English
translation)
Herr Olivier HOCHE
Tfn +352 4301-36085
Herr Jean-Louis BROUSMICHE
Sektorschef
Tfn +32 229-55793
DIR D — DIGITAL SERVICES (ENGLISH TRANSLATION)
140 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Mario CAMPOLARGO
003. Content Management
(English translation)
001. TESTA (English
translation)
Herr Pieter WELLENS
Direktör (tf.)
Fru Rosa Maria ORDINANA
CALABUIG
Sektorschef
Tfn +32 229-63479/68578
Tfn +32 229-58816
1. Data Services (English
translation)
2. Interoperability (English
translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Natalia ARISTIMUNO PEREZ
Enhetschef
Tfn +32 229-66382
Tfn +352 4301-35802
001. Data, Information and
Knowledge management
(English translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Eva MARTINEZ RODRIGUEZ
Herr Dirk STOCKMANS
Tfn +32 229-90764
002. Building Blocks (English
translation)
Rue Belliard 28 / Belliardstraat 28
Postal address: building B28 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Joao RODRIGUES FRADE
3. Trans-European
Services (English
translation)
Herr Roberto BARCELLAN
Enhetschef
Tfn +32 229-92988
Tfn +352 4301-32610
Tfn +32 229-65600
Tfn +32 229-50240
003. Digital Identity and
Signature Services (English
translation)
Rue Belliard 28 / Belliardstraat 28
Postal address: building B28 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Jean-Marc VERBERGT
Tfn +32 229-67346
DIR A — STRATEGY & RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Petra KNEUER
Direktör
Tfn +32 229-50056
1. Customers,
Communication &
Governance (English
translation)
Fru Isabelle KRAUSS
Enhetschef
Tfn +32 229-66929
2. Strategic Planning
& Monitoring (English
translation)
Fru Anne-Catherine SIMEON
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-62010
3. ICT Procurement
& Contracts (English
translation)
Herr Jose-Martin BILBAO ZABALA
Enhetschef
Tfn +32 229-52544
001. CTR-1 — Procurement
and Contracts: General
matters (English translation)
Herr Francisco MORALES JIMENEZ
Sektorschef
002. CTR-2 — Procurement
and Contracts: IT Services
(English translation)
Herr Stergios VLACHOPOULOS
Sektorschef
Tfn +32 229-83012
003. CTR-3 — Procurement
and Contracts: Hardware
and Software (English
translation)
Herr Angel ANCIN
Sektorschef
Fru Iulia BARBU
Sektorschef
Tfn +32 229-81257
4. Budget and Finance
(English translation)
Herr Paul DETILLEUX
Enhetschef
Tfn +32 229-95293
001. BUD — Budget &
Accounting (English
translation)
Herr Pierre CHARLIER
Sektorschef
Tfn +32 229-95267
004. AGE — Acquisition and
Management of IT equipment
(English translation)
Herr Philippe NARDI
Gruppchef
Tfn +32 229-54537
002. FIN1 — Finance
& Contracts (English
translation)
Herr Jose VIEIRA
Sektorschef
Tfn +32 229-92952
005. CTR-4 — Procurement
and Contracts: Contract
Management (English
translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Tfn +32 229-53812
003. FIN2 — Finance,
Contracts & Revenues
(English translation)
Fru Esperanza LOBEZ-CORTES
Finance and Contract Officer (English
translation)
Tfn +32 229-56442
Tfn +32 229-65203
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 141
DIR B — DIGITAL BUSINESS SOLUTIONS (ENGLISH TRANSLATION)
Rue Montoyer 34 / Montoyerstraat 34
Postal address: building MON34 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Ken DUCATEL
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-56867
1. Solutions for Grants
& Procurement (English
translation)
Rue Belliard 28 / Belliardstraat 28
Postal address: building B28 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Joaquin PEREZ ECHAGUE
Tfn +32 229-93685
2. Solutions for
Legislation, Policy & HR
(English translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Willy VAN PUYMBROECK
Enhetschef
Tfn +32 229-68138
Tfn +352 4301-34177
001. CHRMIS — Corporate
Human Resource
Management Information
Systems (English
translation)
Rue Belliard 28 / Belliardstraat 28
Postal address: building B28 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Philippe DEBOIS
Sektorschef
Tfn +32 229-95748
002. FRIS — Financial
Rights Information Systems
(English translation)
004. SDM — Solutions for
document management
(English translation)
Rue Froissart 101 / Froissartstraat 101
Postal address: building F101 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Béla HARSÁNYI
Sektorschef
Tfn +32 229-87735
005. SMD — Solutions for the
management of the decision
making process (English
translation)
Rue Joseph II 54 / Josef II-straat 54
Postal address: building J54 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Carlos TORRECILLA SALINAS
Sektorschef
Tfn +32 229-90088
006. EPS — EU Policy
Solutions (English
translation)
Herr Pedro SILVA MENDES
Tfn +32 229-93390
007. SM — Service
management (English
translation)
Herr Nicholas O'CUILLEANAIN
(Acting) (English translation)
Tfn +32 229-58432
3. Reusable Solutions
(English translation)
Herr Eric DERRUINE
Enhetschef
Tfn +32 229-90497
Herr Spyros SARIGIANNIDIS
Sektorschef
001. Management of
Reusable Solutions and
coroprate data services
(English translation)
Herr Pierre A. DAMAS
Sektorschef
Tfn +32 229-52608
003. Budget & Contracts
management (English
translation)
Herr Olivier BORDET
Tfn +32 229-65332
4. Software Engineering
Capabilities (English
translation)
Rue Belliard 28 / Belliardstraat 28
Postal address: building B28 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Tom VEKEMANS
Tfn +32 229-73406
001. AO — Architecture
Office (English translation)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Antoni CASANOVA
Tfn +352 4301-34632
002. Management
Support Services (English
translation)
Herr Daniel CABRERO MORENO
Tfn +32 229-84954
003. Software Development
(English translation)
Fru Angeliki CHLAPANI
Sektorschef
Tfn +352 4301-34425
Tfn +32 229-58333
DIR S — IT-SÄKERHET
Herr Ken DUCATEL
Direktör
Tfn +32 229-56867
1. IT Security Policy
(English translation)
Herr Grzegorz MINCZAKIEWICZ
Head of Unit — IT Security Policy
(English translation)
2. IT Security Operations
(English translation)
Tfn +32 229-68164
142 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Herr Carl-Christian BUHR
Head of Unit — IT Security Operations
(English translation)
Tfn +352 4301-31960
001. Incidents Detection
and Response (English
translation)
Herr Philippe SCHULTZ
Sektorschef
Tfn +352 4301-33516
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 143
DG BUDG — Generaldirektoratet för budget
Avenue d’Auderghem 19 / Oudergemselaan 19
Postal address: building BRE2 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/budget
Fru Nadia CALVINO
Generaldirektör
Herr Antoine KOPP
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-50418
02. Resultatbaserad
budgetering
Fru Ana Maria GOMEZ MASCARELL
Generaldirektörens assistent
Herr Marco CARNACCINI
Head of Unit (English translation)
Tfn +32 229-86450
Tfn +32 229-92618
Tfn +32 229-55067
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
Fru Daniela GHEORGHE
Direktör
Tfn +32 229-54561
1. Information och
kommunikation
Herr Petr MOOZ
Enhetschef
Tfn +32 229-86232
2. General Coordination;
finance and HR Business
Correspondent (English
translation)
Fru Raluca BLANARU
Enhetschef
BC — Business
Correspondent (English
translation)
Rue Demot 28 / Demotstraat 28
Postal address: building DM28 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Brigitte SEGERS
Sektorschef
Tfn +32 229-66296
3. Drift av ekonomisystem
4. It-infrastruktur och
användarstöd
Herr Marc PARMENTIER
Enhetschef
Tfn +32 229-84310
5. Kontoret för program
och it-arkitektur
Herr Dirk LAPAGE
Enhetschef
Tfn +32 229-61982
Herr Andre PENING
Enhetschef
Tfn +32 229-69705/67534
Tfn +32 229-68581
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat C, D
och E, även kommissionens
räkenskapsförare
Offentlig internkontroll
Herr Jose PIRAO
Head of Task Force (English
translation)
Tfn +32 229-65475
01. Ansvarsfrihet för
budgeten, kontakter med
berörda EU-institutioner
och parlamentsfrågor
Fru Tina SVENDSTRUP
Enhetschef
Fru Maria Rosa ALDEA BUSQUETS
Vice generaldirektör (tf.)
Tfn +32 229-54136
Tfn +32 229-50848/99198
DIR C — GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN (DEN ALLMÄNNA BUDGETEN OCH EUF:S
BUDGET)
Fru Maria Rosa ALDEA BUSQUETS
Direktör
Tfn +32 229-50848/99198
1. Likviditetsförvaltning
2. Redovisning
Herr Vincenzo CURIALE
Enhetschef
Herr Derek DUNPHY
Enhetschef
Tfn +32 229-59234
Tfn +32 229-52450
144 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
001. Reporting and IT
(English translation)
Fru Annika OERBOM
Head of Sector (English translation)
Tfn +32 229-56900
002. EU accounts, clawbacks
and financial instruments
(English translation)
Herr Martin KOEHLER
Head of Sector (English translation)
Tfn +32 229-57411
3. Budgetens struktur
och validering av lokala
system
Herr Jose Antonio LOPEZ SANCHEZ
Enhetschef
6. Finansrapportering och
strategi
Herr Yiannos ASIMAKIS
Enhetschef
Tfn +32 229-68752
Tfn +32 229-90105
4. Indrivning av fordringar
Herr Kristian VANGRIEKEN
Enhetschef
Tfn +32 229-65452/62409
5. Administration av
användartjänster
Herr Hans GEVAERT
Enhetschef
Tfn +32 229-94703
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat A, B
och D
Herr Silvano PRESA
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-52221/53931
DIR A — UTGIFTER
Herr Johan UREEL
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-66609/92973
1. Budgetförfaranden och
budgetgenomförande,
kontakter med
budgetkommittéerna
Herr Johan UREEL
Enhetschef
Tfn +32 229-66609/92973
001. Budgetary systems,
processes and documents
(English translation)
Herr Sylvain YLIEFF
Sektorschef
Tfn +32 229-94931
2. Gemensam
jordbrukspolitik och
strukturpolitik
Herr Juan Jose LOPEZ LLEDO
Enhetschef
Tfn +32 229-51289
001. EAGF and coordination
Heading 2 (English
translation)
Herr Friedbert ALTENHOFER
Sektorschef
3. Inrikespolitik
Herr Olivier SALLES
Enhetschef
Tfn +32 229-56954
001. Agences
Herr Jan GERRITSEN
Sektorschef
Tfn +32 229-89310
4. Externa åtgärder
Tfn +32 229-65752
Herr Lars Jorgen MAGNUSSON
Enhetschef (tf.)
002. Cohesion Policy and
Rural Development (English
translation)
5. Administrativa anslag
och personalfördelning
Tfn +32 229-51614
Fru Jennifer BROWN
Enhetschef
Herr Andrei ION
Sektorschef
Tfn +32 229-54644
Tfn +32 229-52632
DIR B — EGNA MEDEL OCH BUDGETPLANERING
Herr Stefan LEHNER
Direktör
Tfn +32 229-93383/59575
Task Force on the future
financing of the EU (TFF)
(English translation)
Fru Anne MONTAGNON
Head of Task Force (English
translation)
Tfn +32 229-90121
1. Flerårig budgetram,
budgetsystem och
budgetplanering,
budgeteffekter av
utvidgningen
Herr Andreas SCHWARZ
Enhetschef
Tfn +32 229-85476/56497
001. MFF: modelling and
simulations (English
translation)
Herr Claudius SCHMIDT-FABER
Sektorschef
Tfn +32 229-67860
2. Inkomstförvaltning
Herr Charles GROUTAGE
Enhetschef
Tfn +32 229-91090/99380
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 145
001. Budget preparation and
day-to-day management of
own resources contributions
(English translation)
Fru Marie-Bettine DE BOITSELIER
Sektorschef
Tfn +32 229-54517
002. Own Resources
infringements and legal
questions, PPI and
VAT recovery (English
translation)
Herr Klaus OSSMANN
Sektorschef
Tfn +32 229-69717
003. Financial followup of own resources,
European Economic Area
contributions, VAT and
GNI adjustments (English
translation)
Herr Pedro MATARAN SERRANO
Sektorschef
Tfn +32 229-57056
3. Kontroll av traditionella
egna medel, stöd till
kandidatländerna
Herr Jose MADEIRA
Enhetschef
Tfn +32 229-65440
001. TOR inspections
(English translation)
002. TOR general followup and assistance to the
candidate countries (English
translation)
Herr Tino EGGERMONT
Sektorschef
Tfn +32 229-60388
003. TOR write-offs (English
translation)
Herr Markus BOCK
Sektorschef
Tfn +32 229-61793
4. Kontroll av moms- och
BNI-baserade medel
Herr Tomas KUCIREK
Enhetschef
Tfn +32 229-53616/92550
Fru Christelle GOULARD
Sektorschef
Tfn +32 229-68699
DIR D — CENTRAL FINANSTJÄNST
Herr Olivier WAELBROECK
Direktör
Tfn +32 229-99803
1. Finansiella regler och
styrning
Herr Michael ERHART
Enhetschef
Tfn +32 229-59617/95627
2. Programförvaltning och
genomförande av kontrakt
Fru Victoria GIL CASADO
Enhetschef
Tfn +32 229-85626
001. Coordination of External
Policy DGs, Relations with
international organisations,
Financial Instruments
and Trust Funds (English
translation)
Fru Catherine HELDMAIERREGNIER
Enhetschef
Tfn +32 229-52208
4. BudgWeb, utbildning
i ekonomiska frågor,
hjälpcentral för
institutioner och byråer
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Ana Sofia SILVA
Enhetschef
Tfn +32 229-66826
Fru Ana PIRES
Sektorschef
Tfn +32 229-81473
3. Ekonomiska
förfaranden och
kontrollsystem
Avenue d’Auderghem 45 / Oudergemselaan 45
Postal address: building BREY - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
146 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG IAS — Tjänsten för internrevision
Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170
Postal address: building CHAR - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
[email protected]
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-audit-service
Herr Manfred KRAFF
Herr Adrian MIRCEA
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-53385
Chefsrådgivare
Herr Ciaran SPILLANE
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-81263/63741
Generaldirektör
Tfn +32 229-66413
01. Kvalitetssäkring,
resurser, administrativ
samordning och
kommunikation
Herr Sunil BEERSING
Enhetschef
APCS — Secretariat of the
Audit Progress Committee
(English translation)
Fru Migle HALAUKO
Tfn +32 229-61251
Tfn +32 229-91508
DIR A — REVISION VID EU:S BYRÅER OCH ÖVRIGA OBEROENDE ORGAN
Herr Reinder VAN DER ZEE
Direktör
Tfn +32 229-65734/53619
1. Revision: A.1
2. Revision: A.2
Herr Ilian KOMITSKI
Enhetschef
Herr Friedrich BRAEUER
Enhetschef
Tfn +32 229-63612
Tfn +32 229-96070/55115
DIR B — REVISION VID KOMMISSIONEN OCH GENOMFÖRANDEORGANEN I
Herr Jeffrey MASON
Direktör
Tfn +32 229-58969
1. Revision: B.1
Herr Carlo BILLI
Enhetschef
Tfn +32 229-96924
2. Revision: B.2
4. Revision: B.4
Fru Doriane GIVORD-STRASSEL
Enhetschef
Herr Christoph NERLICH
Enhetschef
Tfn +32 229-50799/87748
Tfn +32 229-51437
3. Revision: B.3
Herr Filip VERHOEVEN
Enhetschef
Tfn +32 229-62059
DIR C — REVISION VID KOMMISSIONEN OCH GENOMFÖRANDEORGANEN II
Fru Cristiana GIACOBBO
Direktör
Tfn +32 229-95085
1. Revision: C.1
2. Revision: C.2
Fru Laura CANDELORO
Enhetschef
Herr Volker ROKOS
Enhetschef
Tfn +32 229-84542
Tfn +32 229-65017/63898
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 147
3. Revision: C.3
Herr Rudi DRIES
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-99481
4. Revision: C.4
Herr Edwin CROONEN
Enhetschef
Tfn +32 229-61867
148 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
OLAF — Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning
Rue Joseph II 30 / Josef II-straat 30
Postal address: building J30 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office
Herr Giovanni KESSLER
Generaldirektör
Tfn +32 229-64690
Direkt underställda
generaldirektören
Herr Marco D'AMBROSIO
Generaldirektörens assistent
Chefsrådgivare
Herr Nicholas ILETT
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-84986
Tfn +32 229-93765
Fru Claire SCHARF-KROENER
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-59581
01. Utredning: urval och
granskning
Fru Corinna ULLRICH
Enhetschef
Tfn +32 229-94856
02. EU Staff and New
Financial Instruments
(English translation)
02. Budget and HR
Business Correspondent
(English translation)
Herr Alberto POTENZA
Herr Eddy WEYNS
Enhetschef
Tfn +32 229-55186
01. Centralised Expenditure
and External Aid (English
translation)
03. Structural Funds and
Agricultural Expenditure
(English translation)
Fru Nathalie VERNET- FIMEYER
Sektorschef
Herr Diego RASETTI
Sektorschef
Tfn +32 229-88760
Tfn +32 229-51134/80796
BC — HR Business
Correspondent
Fru Nadia FOL
Sektorschef
Tfn +32 229-91835
Tfn +32 229-94678
DIR A — UTREDNINGAR I
Fru Beatriz SANZ REDRADO
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-50051
01. EU Staff I (English
translation)
Rådgivare
Fru Odile TEYCHENNE
Sektorschef
Herr Joaquin GONZALEZ-HERRERO
GONZALEZ
Rådgivare
Tfn +32 229-91466
1. EU-personal
Fru Lara DOBINSON
Enhetschef
Tfn +32 229-64276
Tfn +32 229-98965
02. EU Staff II (English
translation)
Herr Biagio FIORITO
Tfn +32 229-53750
2. Nya
finansieringsinstrument
Herr Antonio MICELI
Enhetschef
Tfn +32 229-63783
01. New financial
instruments, Pre-accession
countries (English
translation)
Herr Mattia FERRARA
Sektorschef
Tfn +32 229-93426
Herr Nicholas REVILL
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-50188
3. Centraliserade utgifter
Herr Vasil KIROV
Enhetschef
Tfn +32 229-65438
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 149
01. Family research
DGs, REA, ERC (English
translation)
4. Bistånd till tredjeländer
Herr Neil RITCHIE
Sektorschef
Tfn +32 229-51350
Tfn +32 229-57925
Herr Marco PECORARO
Enhetschef
01. External Aid I (English
translation)
02. External Aid II (English
translation)
Herr Damien DESQUIENS
Sektorschef
Tfn +32 229-53067
Herr Michal PESTA
Sektorschef
Tfn +32 229-55064
DIR B — UTREDNINGAR II
Herr Ernesto BIANCHI
Direktör
2. Tobak och förfalskade
varor
02. Structural funds (English
translation)
Rådgivare
Herr Vincent SAUVALERE
Enhetschef
Herr Fabio Massimo FONTANA
Sektorschef
Tfn +32 229-51420
Tfn +32 229-67102
001. Smuggling of
tobacco products (English
translation)
4. Jordbruks- och
strukturfonder II
Tfn +32 229-94316
Herr Konstantinos CHATZIPAZARLIS
Acting Adviser (English translation)
Tfn +32 229-66749
1. Tull- och
handelsbedrägerier
Herr Harald SONNBERGER
Enhetschef
Tfn +32 229-55245
01. Commercial customs
fraud investigations I
(English translation)
Herr Jozef KROL
Sektorschef
Tfn +32 229-92769
02. Commercial customs
fraud investigations II
(English translation)
Herr James CREED
Sektorschef
Tfn +32 229-50802
03. Commercial customs
fraud investigations III
(English translation)
Herr Guy JENNES
Sektorschef
Herr Salvatore CATANIA
Sektorschef
Tfn +32 229-91634
002. Counterfeit Goods
(English translation)
Herr Siegmar REISS
Investigations and reporting (English
translation)
Tfn +32 229-66383
3. Jordbruks- och
strukturfonder I
Fru Cvetelina CHOLAKOVA
Enhetschef
Tfn +32 229-55525
01. Agriculture expenditure
and Pre-accession aid.
General affairs (English
translation)
Herr Antonio BELLUCCI
Tfn +32 229-57638
Herr James SWEENEY
Enhetschef
Tfn +32 229-56037/63951
01. Structural funds,
Agricultural expenditure and
Pre-accession aid. General
affairs (English translation)
Fru Eugenia MORENO LABORDA
Sektorschef
Tfn +32 229-86490
02. Structural funds,
Agricultural expenditure and
Pre-accession aid (English
translation)
Herr Audrius POVILIUNAS
Sektorschef
Tfn +32 229-57419
5. Jordbruks- och
strukturfonder III
Herr Francesco ALBORE
Enhetschef
Tfn +32 229-58797
Tfn +32 229-65605
DIR C — UTREDNINGSSTÖD
Fru Beatriz SANZ REDRADO
Direktör
Tfn +32 229-50051
1. Utredningsflödet
Fru Barbora BUHROVA
Enhetschef (tf.)
01. DMC (Document
Management Center)
(English translation)
Fru Prisca GIORDANI
Sektorschef
2. Utveckling av
informationssystem
Herr Jean-Philippe LIENARD
Enhetschef
Tfn +32 229-54083/53675
Tfn +32 229-91926
Tfn +32 229-86246
150 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
01. OCM Project
management (English
translation)
Herr Francisco GIMENO
Tfn +32 229-69389
02. Test, Training and Other
developments (English
translation)
Herr Nicholas DORAN
Information System Manager (Acting)
(English translation)
3. Operativ analys och
dataforensik
Herr Eduardo CANO ROMERA
Enhetschef
Tfn +32 229-61502
01. RAT (Revenue Analysts
Team) (English translation)
Herr Juergen MARKE
Sektorschef
4. Juridisk rådgivning
Fru Dorothe DALHEIMER
Enhetschef
Tfn +32 229-50049
5. Infrastruktur för
informationssystem
Herr Vasile DUMITRESCU
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-59924
Tfn +32 229-91521
Tfn +32 229-80283
DIR D — STRATEGI
Fru Margarete HOFMANN
Direktör
Tfn +32 229-81710
1. Strategiutveckling,
Herkules
Fru Irene SACRISTAN SANCHEZ
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-50278
01. Hercule (English
translation)
Herr Winfried KLEINEGRIS
Sektorschef
01. Legal Advice on Tobacco
Anti-Fraud Policy (English
translation)
Fru Isabel MENENDEZ ROS
Sektorschef
Tfn +32 229-85061
02. Anti-Fraud information
system (AFIS) (English
translation)
Herr Markus GOERRES
Sektorschef
Tfn +32 229-54717
Tfn +32 229-90014
2. Förebyggande av
bedrägerier, anmälningar
och analys
Herr Frank MICHLIK
Enhetschef
Tfn +32 229-92797
01. Fraud Prevention
(English translation)
Herr Tamas Ivan KOVACS
Head of Sector — Fraud Prevention
(English translation)
Tfn +32 229-59777
3. Kontakter mellan
institutionerna och
externa kontakter
Fru Charlotte ARWIDI
Enhetschef
Tfn +32 229-87797
4. Strategier för
att bekämpa
tobaksbedrägerier, Afis
Herr Georg ROEBLING
Enhetschef
Tfn +32 229-58976
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 151
DG SCIC — Generaldirektoratet för tolkning
Rue Belliard 100 / Belliardstraat 100
Postal address: building B100 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation
Fru Florika FINK-HOOIJER
Herr Jarek POREJSKI
Chefsrådgivare
Tfn +32 229-87440
Biträdande generaldirektör
Herr Carlos ALEGRIA
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-63394/78598
Generaldirektör
Tfn +32 229-64968
01. Kontakter mellan
institutionerna och
internationellt samarbete
Herr Francois GENISSON
Enhetschef
Tfn +32 229-58036
02. Strategic
Communication and
Outreach, HR Business
Correspondent (English
translation)
Herr Miklos Andras MATYASSY
Enhetschef
Tfn +32 229-88140
Herr Ian ANDERSEN
Rådgivare
001. Kommunikation
Fru Martina ANDRE-KAUT
Sektorschef
Tfn +32 229-59550
BC — HR Business
Correspondent
Fru Jaana PELTONEN
Tfn +32 229-56413
Fax +32 229-50516
Tfn +32 229-54024/99866
Fax +32 229-66263
DIR A — TOLKAR
Rue Froissart 36 / Froissartstraat 36
Postal address: building CCAB - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Alexandra PANAGAKOU
Direktör
Tfn +32 229-59319/67469
Tolkning I
Herr Leszek SKIBNIEWSKI
Tf. chef för språkavdelning
Tfn +32 229-80014/84983
1. Tjeckiska
Fru Hana JUNGOVA
Enhetschef
Tfn +32 229-80012/21540
2. Franska
Herr Franz LEMAITRE
Enhetschef
Tfn +32 229-93694
3. Litauiska
5. Tyska
Herr Ramunas CESONIS
Enhetschef
Fru Carlota JOVANI
Enhetschef
4. Svenska
6. Estniska
Fru Nuria BONEL CANADELL
Enhetschef
Herr Karl LEPA
Enhetschef
21. Bulgariska
7. Ungerska
Fru Daniela SABEVA
Enhetschef (tf.)
Fru Katalin VITTAY FEDINECZNE
Enhetschef
Tolkning II
8. Finska
Fru Francine GOFFAUX
Chef för språkavdelning
Herr Veijo KRUTH
Enhetschef
Tfn +32 229-91766
Tfn +32 229-88886
Tfn +32 229-21540/91791
Tfn +32 229-91613/55327
Tfn +32 229-56139
Tfn +32 229-91836
Tfn +32 229-50777
Tfn +32 229-53786/21541
152 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
22. Rumänska
Tolkning IV
17. Grekiska
Fru Maria KOROKNAI
Enhetschef
Fru Francine GOFFAUX
Tf. chef för språkavdelning
Fru Evgenia PAPAROUNI
Enhetschef
Tolkning III
13. Danska
18. Spanska
Herr Leszek SKIBNIEWSKI
Chef för språkavdelning
Herr Peter AAGAARD
Enhetschef
Fru Natalia SANCHEZ-CALERO
GUILARTE
Enhetschef
9. Engelska
14. Italienska
Herr John SWALES
Enhetschef
Herr Paolo TORRIGIANI
Enhetschef
10. Lettiska
15. Nederländska
Fru Ieva ZAUBERGA
Enhetschef
Fru Dominique STEVENS
Enhetschef
11. Portugisiska
16. Slovenska
Fru Anabela FRADE
Enhetschef
Fru Marjana RUPNIK
Enhetschef
12. Slovakiska
Tolkning V
Fru Katarina SKACANIOVA
Enhetschef
Fru Luisa CASTELLANI
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-92128
Tfn +32 229-80014/84983
Tfn +32 229-96515
Tfn +32 229-91975
Tfn +32 229-97669
Tfn +32 229-95212
Tfn +32 229-91613/55327
Tfn +32 229-80011/21543
Tfn +32 229-87652
Tfn +32 229-77434
Tfn +32 229-80015
Tfn +32 229-87031
19. Maltesiska
Herr Peter MIFSUD
Enhetschef
Tfn +32 229-92237/66822
20. Polska
Fru Dorota NOFSKA-SIERANT
Enhetschef
Tfn +32 229-90650
23. Kroatiska
Fru Tatjana ZAGAJSKI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-91998/21543
Tfn +32 229-81515
Tfn +32 229-98265/65680
DIR C — TOLKNINGSORGANISATION
Herr Filip MAJCEN
Direktör
002. Recruitement of ACI
(English translation)
1. Flerspråkighet och stöd
till tolkutbildning
Herr Donald TAIT
Sektorschef
Herr Javier HERNANDEZ SASETA
Enhetschef
003. Tjänsteresor
Tfn +32 229-58728
Tfn +32 229-85377
2. Planering av möten och
tolkning
Herr Donald TAIT
Enhetschef (tf.)
Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175
Postal address: building JL - 1048 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-91969
Fru Paula REBELO
Sektorschef
Herr Brendan WOODS
3. Fackmässigt stöd för
tolkarna
4. Gemensam
administration för externa
konferenstolkar
Tfn +32 229-81614
Tfn +32 229-60839
001. Programplanering
Fru Maria De Los
Angeles CUALLADO
Enhetschef (tf.)
Fru Ana MOUZINHO DE
ALBUQUERQUE
Sektorschef
001. Documentation (English
translation)
Tfn +32 229-91969
Tfn +32 229-96896
002. Council support and
documentation (English
translation)
Rue van Maerlant 18 / van Maerlantstraat 18
Postal address: building VM18 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-95169
Fru Maria De Los
Angeles CUALLADO
Sektorschef
Fru Maria Do Pilar MOREIRA
RIBEIRO
Enhetschef
Tfn +32 229-53549
Tfn +32 229-95169
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 153
DIR S — RESURSER OCH STÖDTJÄNSTER
Place Rogier 16 / Rogierplein 16
Postal address: building COVE2 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1210 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Gianluca PECCHI
Direktör
Tfn +32 229-98666
1. Konferensorganisation
Rue van Maerlant 18 / van Maerlantstraat 18
Postal address: building VM18 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr José Manuel BASTOS
Enhetschef
Tfn +32 229-68111
2. Budget och ekonomisk
förvaltning
Rue Belliard 100 / Belliardstraat 100
Postal address: building B100 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Valerie DE LEEUW
Enhetschef
Tfn +32 229-87446
3. Stödtjänster för
ledningen och centrala
processer, it-utveckling
Rue van Maerlant 18 / van Maerlantstraat 18
Postal address: building VM18 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://webcast.ec.europa.eu/eutv
Herr Marc BERTHIAUME
Enhetschef
Tfn +32 229-59493
4. Förvaltning av teknisk
infrastruktur
Rue van Maerlant 18 / van Maerlantstraat 18
Postal address: building VM18 - 1049 Bruxelles / Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Angelo TOSETTI
Enhetschef
Tfn +32 229-68924
5. It-nät, streaming och
videotjänster för tolkning
Rue Belliard 100 / Belliardstraat 100
Postal address: building B100 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Lode DE RAEDT
Enhetschef
Tfn +32 229-59142
154 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DG DGT — Generaldirektoratet för
översättning
Rue de Genève 1/Genèvestraat 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/translation
Tfn +32 229-91111 (Switchboard)
Herr Rytis MARTIKONIS
Generaldirektör
Tfn +352 4301-36335
Tfn +32 229-67825
Tfn +32 229-90472
Fru Roslyn BOTTONI
Generaldirektörens assistent
Tfn +32 229-59433
Fru Kerstin KETTIG-BAUER
Generaldirektörens assistent
Tfn +352 4301-35531
Direkt underställda
generaldirektören
01. Samordning och
institutionella frågor
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Biträdande generaldirektör
med ansvar för direktorat A, B,
C och D
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Christos ELLINIDES
Fru Alicia FRACCHIA-FERNANDEZ
Enhetschef
Tfn +32 229-64873
02. Kontakter med
intressenter
Vice generaldirektör
Tfn +32 229-88476/59804
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Elisabetta DEGIAMPIETRO
Enhetschef
Tfn +32 229-90589
DIR A — ÖVERSÄTTNING
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 - Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Klaus MEYER-KOEKEN
Direktör
Tfn +352 4301-30660
Tfn +32 229-52234
Tfn +352 4301-32708
Tfn +32 229-81476
Fru Rusana BARDARSKA
Enhetschef
Tfn +32 229-87052
Fru Kamila ADAMKOVA
Enhetschef
2. Bulgariska: 2
Tfn +352 4301-37540/37794
Bulgariska
språkavdelningen
Fru Tatiana TELKEDJIYSKA
Enhetschef
Fru Olga MANAFOVA
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-33565
Tjeckiska
språkavdelningen
1. Bulgariska: 1
Herr Otto PACHOLIK
Chef för språkavdelning
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
1. Tjeckiska: 1
Tfn +352 4301-36154/38485
Tfn +352 4301-36523/38497
2. Tjeckiska: 2
Herr Jakub CHAB
Enhetschef
Tfn +352 4301-37842/38580
Danska språkavdelningen
Rue de Genève 1 / Genèvestraat 1
Postal address: building G1 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 155
Herr Derrick Kinch OLESEN
Chef för språkavdelning
001. Sector 1 (English
translation)
Litauiska
språkavdelningen
1. Danska: 1
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
http://ec.europa.eu/translation/lithuanian/ltf
Tfn +32 229-58460
Herr Stig Pilgaard OLSEN
Enhetschef
Tfn +32 229-51410
2. Danska: 2
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Erling NIELSEN
Enhetschef
Tfn +352 4301-33030
Finska språkavdelningen
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Paula OVASKA-ROMANO
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-52403/67823
1. Finska: 1
Fru Tiina LOHIKKO
Enhetschef
Tfn +32 229-95279/62641
2. Finska: 2
Fru Kati NIEMI
Head of Sector (English translation)
Tfn +352 4301-33253
Italienska
språkavdelningen
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Paola RIZZOTTO
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-91152
1. Italienska: 1
Fru Vincenza BERARDI
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-96657
2. Italienska: 2
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Alessandra ORECCHIONI
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-34804
Herr Arunas BUTKEVICIUS
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-35693/32996
1. Litauiska: 1
Fru Rita DEDONIENE
Enhetschef
Tfn +352 4301-37844/31597
2. Litauiska: 2
Fru Vitalija SPOKIENE
Enhetschef
Tfn +352 4301-37847/37392
Maltesiska
språkavdelningen
Fru Helga Josette ZAHRA
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-34496
1. Maltesiska: 1
Herr Carmel ATTARD
Enhetschef
Tfn +352 4301-38022
2. Maltesiska: 2
Herr Mark VELLA
Enhetschef
Fru Kati NIEMI
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-36701
Tfn +352 4301-33253
DIR B — ÖVERSÄTTNING
Fru Maria Cristina DE PRETER
Direktör (tf.)
Tfn +32 229-59323
Tfn +352 4301-35854
Grekiska
språkavdelningen
Herr Basile KOUTSIVITIS
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-58478/61592
1. Grekiska: 1
Herr Anastassios ANAGNOSTU
Enhetschef
Herr George MATHIOUDAKIS
Enhetschef
Tfn +352 4301-34362
Estniska
språkavdelningen
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Epp VIHTERPAL
Tf. chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-35576
Tfn +32 229-65915
1. Estniska: 1
2. Grekiska: 2
Fru Epp VIHTERPAL
Enhetschef
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
Tfn +352 4301-35576
2. Estniska: 2
Fru Leila ANUPOLD
Enhetschef
Tfn +352 4301-37473/37763
Polska språkavdelningen
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Marcin STRYJECKI
Tf. chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-30637/36467
1. Polska: 1
Herr Marcin STRYJECKI
Enhetschef
Tfn +352 4301-30637/36467
2. Polska: 2
Herr Miroslaw SZPAKOWSKI
Enhetschef
Tfn +352 4301-34303
156 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
Portugisiska
språkavdelningen
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Maria Cristina DE PRETER
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-59323
Tfn +352 4301-35854
1. Portugisiska: 1
Fru Maria FORTUNATO DE ALMEIDA
Enhetschef
Tfn +32 229-50788
2. Portugisiska: 2
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Joao COELHO
Enhetschef
Tfn +352 4301-31500
Rumänska
språkavdelningen
Herr Viorel SERBANESCU
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-36383/37170
1. Slovakiska: 1
Herr Sergej SKACKOV
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-36068
1. Rumänska: 1
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Viorel FLOREAN
Enhetschef
2. Slovakiska: 2
Fru Karin MILKOVICOVA
Enhetschef
Tfn +352 4301-36680
Svenska
språkavdelningen
Tfn +32 229-51478
2. Rumänska: 2
Fru Margareta Felicia NEGRU
Enhetschef
Fru Annika WALLEN
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-61512
Tfn +352 4301-33547
1. Svenska: 1
Slovakiska
språkavdelningen
Herr Andreas LARSSON
Enhetschef
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
http://ec.europa.eu/dgs/translation/sts
Herr Jozef STEFANIK
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-33897
Tfn +32 229-59151/53432
2. Svenska: 2
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Katarina HYLLIENMARK
Enhetschef (tf.)
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
Tfn +352 4301-35948
DIR C — ÖVERSÄTTNING
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 - Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Merit-Ene ILJA
Direktör
Tfn +352 4301-33950
Tfn +32 229-80255
Fru Hiie TAMM
Rådgivare
Tfn +352 4301-37754
Spanska
språkavdelningen
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru María José GONZÁLEZ GAYOSO
Tf. chef för språkavdelning
Tfn +32 229-54709/61697
1. Spanska: 1
Fru María José GONZÁLEZ GAYOSO
Enhetschef
Tfn +32 229-54709/61697
2. Spanska: 2
1. Kroatiska: 1
Herr José Luis VEGA EXPÓSITO
Enhetschef (tf.)
Fru Natalija LUJO
Enhetschef
Tfn +32 229-60472
Tfn +352 4301-30663
GA.1. Iriska enheten
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Colmcille Ó MONACHÁIN
Enhetschef
Tfn +32 229-52839
Kroatiska
språkavdelningen
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Mirna ZELIC POKAZ
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-55848
Tfn +32 229-55795
2. Kroatiska: 2
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Saša SIROVEC
Enhetschef
Tfn +352 4301-34550
Ungerska
språkavdelningen
Herr Jan BEDNARICH
Tf. chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-36963
1. Ungerska: 1
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 157
Herr Balint VANYI
Enhetschef
Tfn +352 4301-33603
2. Ungerska: 2
2. Lettiska: 2
2. Nederländska: 2
Fru Iveta RANCANE-ABARTE
Enhetschef
20, rue Eugène Ruppert
Postal address: building LACC - L-2920 Luxembourg
L-2453 Luxembourg
LUXEMBURG
Tfn +352 4301-37596/38933
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
Nederländska
språkavdelningen
Herr Sandor KOVACS
Enhetschef
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +352 4301-35658
Fru Betsie KLEIN BRINKE
Tf. chef för språkavdelning
Herr Jan BEDNARICH
Chef för språkavdelning
1. Nederländska: 1
1. Slovenska: 1
Fru Betsie KLEIN BRINKE
Enhetschef
Fru Tanja BARAGA
Enhetschef
Tfn +352 4301-31654
Lettiska språkavdelningen
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Mareks KOVALEVSKIS
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-33971
1. Lettiska: 1
Tfn +32 229-50751
Tfn +32 229-50751
Fru Sabine SCHEIRSEN
Enhetschef (tf.)
Slovenska
språkavdelningen
Tfn +352 4301-36963
Tfn +352 4301-37714
2. Slovenska: 2
Fru Liena MUSKARE
Enhetschef
Tfn +352 4301-31533/34175
Fru Tina KOSIR
Enhetschef
Tfn +352 4301-37084
DIR D — ÖVERSÄTTNING
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Gurli HAUSCHILDT
Direktör
Tfn +32 229-59893
Tfn +352 4301-38993
Tfn +32 229-86309
Herr José Luis VEGA EXPÓSITO
Rådgivare
Tfn +32 229-60472
Tfn +352 4301-30663
Tyska språkavdelningen
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Josefine OBERHAUSEN
Chef för språkavdelning
Tfn +352 4301-37298
Tfn +32 229-55934
1. Tyska: 1
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Myriam LAURENT-GATZ
Enhetschef
Tfn +32 229-52820/60757
2. Tyska: 2
1. Engelska: 1
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Martin TURLEY
Enhetschef
Fru Levke KING-ELSNER
Enhetschef
Tfn +32 229-58260
3. Tyska: 3
Fru Hannelore SCHWABBAUER
Enhetschef
Tfn +352 4301-33269
4. Tyska: 4
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Myriam LAURENT-GATZ
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-52820/60757
Engelska
språkavdelningen
Herr Klaus AHREND
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-56610
Tfn +32 229-55253
2. Engelska: 2
Fru Stella CLARKE
Enhetschef
Tfn +32 229-84006
3. Engelska: 3
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Valda Selga LIEPINA
Enhetschef
Tfn +352 4301-34388/32444
Franska språkavdelningen
Fru Isabelle TRANCHANT
Chef för språkavdelning
Tfn +32 229-56196/61475
1. Franska: 1
Herr Emmanuel JACQUIN
Enhetschef
Tfn +32 229-55798
158 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
2. Franska: 2
4. Franska: 4
1. Terminologisamordning
Herr Ludovic LAPORTE
Enhetschef
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
1-7, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Michel BAUT
Enhetschef
Tfn +352 4301-33460
Tfn +32 229-51757/54722
3. Franska: 3
Herr Bruno STAS
Enhetschef
Herr Konstantinos ZACHARIS
Enhetschef
Tfn +352 4301-32627
Tfn +32 229-60653
DIR R — RESOURCES (ENGLISH TRANSLATION)
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 - Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
http://ec.europa.eu/translation
Herr Piet VERLEYSEN
Direktör
Tfn +352 4301-34523/37781
1. Interna administrativa
frågor
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Paschalis PAPACHRISTOPOULOS
Enhetschef
Tfn +32 229-50820/54191
2. Budget och ekonomi
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Olivier ROULAND
Enhetschef
Tfn +32 229-66218/84463
3. It-frågor
Herr Dieter RUMMEL
Enhetschef
Tfn +352 4301-35174
001. Architecture and
Analysis (English
translation)
002. Sector 2 Translation
Knowledge Management
(English translation)
Fru Maria RZEWUSKA-WALIGORA
Sektorschef
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +352 4301-37728
002. IT Development (English
translation)
Herr Gianluca TURCO
Sektorschef
Tfn +32 229-21241
Herr Marc ROEDER
Sektorschef
Tfn +352 4301-38216
003. Operational Support
(English translation)
Rue de Genève 1 / Genèvestraat 1
Postal address: building G1 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Alfons DE VUYST
Sektorschef
Tfn +32 229-81320
4. Personal- och
organisationsutveckling
001. Sector 1 Development
of the translation profession
(English translation)
Rue de Genève 12 / Genèvestraat 12
Postal address: building G12 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1030 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Nikola KUNTE
Head of Sector — Development of
the translation profession (English
translation)
Tfn +32 229-63374
Herr Fabián DIEGO LUIS
Enhetschef
Tfn +352 4301-31580
DIR S — CUSTOMER RELATIONS
Rue de Genève 6-8 / Genèvestraat 6-8
Postal address: building G6 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Miroslav ADAMIS
Direktör
Tfn +32 229-20836
Tfn +352 4301-37803
Tfn +32 229-62733
Tfn +32 229-52368
Herr Raymund BERNERS
Rådgivare
Tfn +32 229-94626/61017
Fru Klaudia ZAGOROWICZ
Rådgivare
Tfn +32 229-94166
001. Sector 1 (English
translation)
1. Hantering av efterfrågan
Herr Mauricio ROCA MORENO
Sektorschef
Fru Valeria DARO
Enhetschef
Tfn +32 229-60234
Tfn +32 229-56251
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 159
002. Sector 2 (English
translation)
Herr Alessandro ZOPPI
Sektorschef
Tfn +32 229-60876
003. Sector 3 (English
translation)
5, rue Alphonse Weicker
Postal address: building BECH - L-2920 Luxembourg
L-2721 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Paivi OLLILA
Sektorschef
Tfn +352 4301-34334
004. Sector 4 (English
translation)
5, rue Alphonse Weicker
Postal address: building BECH - L-2920 Luxembourg
L-2721 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Marcus ANGIONI
Sektorschef
Tfn +352 4301-32908
2. Extern översättning
5, rue Alphonse Weicker
Postal address: building BECH - L-2920 Luxembourg
L-2721 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Werner GRÜNEWALD
Enhetschef
Tfn +352 4301-33280
Tfn +32 229-91408
Tfn +352 4301-35308
3. Redigering
Herr David BAKER
Enhetschef
Tfn +32 229-85078
4. Utvärdering och analys
5, rue Alphonse Weicker
Postal address: building BECH - L-2920 Luxembourg
L-2721 Luxembourg
LUXEMBURG
Fru Anne PATERNOSTER
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-34002
Projektgruppen för digital
kommunikation
Fru Annette MARINO
Head of Task Force (English
translation)
Tfn +32 229-53083/56702
160 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
OP — Publikationsbyrån
2, rue Mercier
Postal address: building MER - L-2985 - Luxembourg
L-2144 Luxembourg
LUXEMBURG
[email protected]
http://publications.europa.eu
Herr Rudolf STROHMEIER
Generaldirektör
Tfn +352 2929-42220
Tfn +32 229-62341
Tfn +352 2929-42167
Assistent
Herr Luca MARTINELLI
Generaldirektörens assistent
Tfn +352 2929-42768
01. Internkontroll och
utvärdering
Herr László SZABÓ
Enhetschef
Tfn +352 2929-44195
DIR R — RESURSFÖRVALTNING OCH LOGISTIK
Fru Eva BEŇOVÁ
Direktör
Tfn +352 2929-42868
003. Upphovsrätt och
juridiska frågor
2. Anbudsförfaranden,
kontrakt och upphovsrätt
Herr Jose Antonio DOMINGUEZ
ROJAS
Sektorschef
http://publications.europa.eu/en/web/about-us/
procurement
Herr Jan PLANOVSKY
Enhetschef
Tfn +352 2929-44415
001. Anbudsinfordringar
Tfn +352 2929-42746
3. Ekonomi
Fru Lina BANIENE
Sektorschef
Tfn +352 2929-44303
004. Budget Cell — General
Publications and Resources
(English translation)
Herr Raymond PISANI
Enhetschef
Tfn +352 2929-42882
Fru Zivile DULEVICIUTE
Herr Zbigniew RACZKIEWICZ
Sektorschef
Tfn +352 2929-44038
001. Financial Planning
and Accounting (English
translation)
002. Kontrakt
Fru Alina GOGOSANU
Sektorschef
Fru Katarina LENGHARDTOVA
Sektorschef
002. Financial
Implementation and Support
(English translation)
Tfn +352 2929-44378
4. Distribution
Fru Corinna PAYSAN-HUENS
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 2929-42615
Tfn +352 2929-44431
Tfn +352 2929-42610
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 161
001. Logistics — General
Services (English
translation)
Fru Corinna PAYSAN-HUENS
Sektorschef
Tfn +352 2929-42615
DIR A — KÄRNVERKSAMHET
Herr Josep BONET
Direktör (tf.)
Tfn +352 2929-42696
1. Verksamhetsarkitektur,
metoder och format
http://publications.europa.eu/code
http://formex.publications.europa.eu
Herr Roberto PAPPALARDO
Enhetschef
Tfn +352 2929-42798
001. Verksamhetsarkitektur
Herr Michele RINALDI
Sektorschef
Tfn +352 2929-44115
002. Format, datalingvistik
och metadata
Herr Holger BAGOLA
Sektorschef
001. Tekniskt stöd
003. Produktion
Herr Martin SCHERBAUM
Sektorschef
Herr Adrian DANCIU
Sektorschef
002. Mottagning och
validering
004. Metoder
Tfn +352 2929-42873
Herr Didier HARDY
Tfn +352 2929-42765
003. Arkiv
4. Infrastruktur och itsäkerhet
Herr Marc KÜSTER
Sektorschef
Tfn +352 2929-42260
Tfn +32 229-78819
3. It-projekt
Herr Josep BONET
Enhetschef
Tfn +352 2929-42696
001. Spridning
2. Efterproduktion,
validering och
management
Herr Anton ZAGAR
Sektorschef
Tfn +352 2929-42605
Herr Thierry PETIT
Sektorschef
Tfn +352 2929-44993
Tfn +352 2929-42354
Herr Peter SCHMITZ
Enhetschef
Tfn +352 2929-44220
Tfn +352 2929-42837
002. Databas
Herr Pavel BORKOVEC
Enhetschef
Tfn +352 2929-44200
002. IT Production (English
translation)
Herr Philippe BOUSSERT
Sektorschef
Tfn +352 2929-42818
003. IT-säkerhet
Herr Edouard CURTI
Sektorschef
Tfn +352 2929-42705
Herr Valerio MICELI
Sektorschef
Tfn +352 2929-44265
DIR B — EUT OCH PUBLIKATIONER
Herr Harolds CELMS
Direktör
Tfn +352 2929-44969
1. EUT och
rättsfallssamlingen
Fru Valeria SCIARRINO
Enhetschef
002. Budget and
Interoperability (English
translation)
Fru Carmen MALAGON
Sektorschef
Tfn +352 2929-42596
001. EUT L och C
003. Case Law and
Manuscripts (English
translation)
Herr Janez SEVER
Sektorschef
Herr Gabor KARACS
Sektorschef
Tfn +352 2929-44011
Tfn +352 2929-42261
Tfn +352 2929-44979
004. Production Support
(English translation)
Herr Camilo SOARES
Sektorschef
Tfn +352 2929-42912
2. Publikationer
Fru Patricia RUGGIU
Enhetschef
Tfn +352 2929-44621
002. Multimedia Projects and
Production Tools (English
translation)
Fru Edyta POSEL-CZESCIK
Sektorschef
Tfn +352 2929-44168
162 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
003. Publication Projects
(English translation)
Fru Christiane TASCEDDA
Sektorschef
Tfn +352 2929-42022
3. Samordning och
kvalitetskontroll A
Herr António REIS
Enhetschef
Tfn +352 2929-42970
001. Kvalitetskontroll A
001. Kvalitetskontroll B
Fru Annette BRUSBERG
Sektorschef
Fru Dana MOLNAR ANDREICA
Sektorschef
002. Samordning
5. Kvalitetskontroll C
Herr Fabrice DEBART
Sektorschef
Fru Margaret WARTON-WOODS
Enhetschef
Tfn +352 2929-42064
Tfn +352 2929-42501
Tfn +352 2929-44031
Tfn +352 2929-44682
4. Kvalitetskontroll B
001. Kvalitetskontroll C
Fru Dana MOLNAR ANDREICA
Enhetschef (tf.)
Herr Joachim OZDOBA
Head of Sector (English translation)
Tfn +352 2929-44031
Tfn +352 2929-44394
DIR C — SPRIDNING OCH VIDAREUTNYTTJANDE
135, rue Adolphe Fischer
Postal address: building FISR - L-2985 - Luxembourg
L-1521 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr António CARNEIRO
Direktör
Tfn +352 2929-42310
Herr Xavier DESURMONT
Sektorschef
Tfn +352 2929-42728
001. Webbsidehantering
Fru Martina SKOCKOVA
Sektorschef
1. Gemensamma portalen
och portalen för öppna
data
2. EUR-Lex och TED
http://eur-lex.europa.eu
http://ted.europa.eu
002. Affärshantering
2, rue Mercier
Postal address: building MER - L-2985 Luxembourg
L-2144 Luxembourg
LUXEMBURG
http://publications.europa.eu
http://europa.eu/whoiswho
https://data.europa.eu/euodp
Fru Maria Manuela CRUZ
Enhetschef
Herr José Ramón TISCAR RAMIREZ
Sektorschef
Tfn +352 2929-44164
Tfn +352 2929-44307
001. Redaktionellt innehåll —
EUR-Lex
003. CORDIS Innehåll
Fru Laura VON WEISSENBERG
Sektorschef
Herr Karl FERRAND
Sektorschef
002. Distribution — TED
004. Tjänsteutveckling
http://ted.europa.eu
Herr Didier RIZZO
Sektorschef
Fru Cécile ADAM
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 2929-42516
001. Kundtjänst
Fru Cécile ADAM
Sektorschef
Tfn +352 2929-42516
002. Gemensam portal
och Publikationsbyråns
webbsidor
Herr Razvan Petru RADU
Sektorschef
Tfn +352 2929-44825
003. Portalen för öppna data
https://data.europa.eu/euodp
Herr Norbert HOHN
Sektorschef
Tfn +352 2929-44586
004. EU Whoiswho and
contact management
(English translation)
http://whoiswho.europa.eu
Tfn +352 2929-44209
Fru Aija BILZENA
Sektorschef
Tfn +352 2929-42254
http://cordis.europa.eu
Tfn +352 2929-44075
Tfn +352 2929-42707
Tfn +352 2929-44329
003. Support — Webbsidor
Herr George VERNARDOS
Sektorschef
Tfn +352 2929-42938
005. Dissemination of
Publications (English
translation)
Herr Luc JEANGILLE
Sektorschef
Tfn +352 2929-42052
004. OJ S (English
translation)
4. Dokumenthantering och
metadata
Fru Polyxeni MYLONA
Sektorschef
http://publications.europa.eu/mdr
http://eurovoc.europa.eu
Tfn +352 2929-42401
3. EU Bookshop och
CORDIS
Fru Maria WESTERMANN
Enhetschef
Tfn +352 2929-42992
http://bookshop.europa.eu
http://cordis.europa.eu
Herr Ventsislav VOIKOV
Enhetschef
Tfn +352 2929-42916
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 163
001. Dokumenthantering och
juridisk analys
Herr Marcin BARYN
Sektorschef
Tfn +352 2929-42910
002. Metadata för
publikationer
Fru Carol RICCALTON
Sektorschef
Tfn +352 2929-42830
003. Consolidation and
Summaries of EU Law
(English translation)
Herr Zilvinas BUBNYS
Sektorschef
Tfn +352 2929-42802
004. Standardisering och
registeruppgifter
http://publications.europa.eu/mdr/authority
Herr Willem VAN GEMERT
Sektorschef
Tfn +352 2929-42356
164 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
OIB — Infrastruktur- och logistikbyrån i
Bryssel
Cours Saint-Michel 23 / Sint-Michielswarande 23
Postal address: building CSM1 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels
Herr Marc MOULIGNEAU
Director of Office (English translation)
Tfn +32 229-56731/65904
Herr Luc LATOUCHE
Rådgivare
Tfn +32 229-93690
02. Budget, offentlig
upphandling och
programmering
Herr Pierre-Olivier BINDELS
Enhetschef
001. Space management and
design (English translation)
Fru Katherine LAMINNE
Sektorschef
Tfn +32 229-62910
Herr Peter BENUSKA
Rådgivare
Tfn +32 229-87435/76634
001. Ekonomi
2. Fastighetsunderhåll och
tekniska anläggningar
001. Internal service for
prevention and protection
at work — SIPP (English
translation)
Herr Dirk VANDER SCHUEREN
Sektorschef
Herr Michel DURAND
Enhetschef
Tfn +32 229-95800
Tfn +32 229-86265
002. Public procurement
(English translation)
001. Buildings Cluster 1
(English translation)
Fru Esther CAYETANO CORDERO
Sektorschef
Herr Juan Jose VICENTE HIDALGO
Sektorschef
Tfn +32 229-84395
Tfn +32 229-84943
003. Programming, budget
and internal control
coordination (English
translation)
002. Buildings Cluster 2
(English translation)
Tfn +32 229-81321
Fru Claire PATERNOT
Sektorschef
Tfn +32 229-85583/50222
01. HR Business
Correspondent,
informatics,
communication and
logistics (English
translation)
Tfn +32 229-65659
Herr Dragos TRUSCA
Sektorschef
Fru Marie SODER HIGGINS
Enhetschef
Tfn +32 229-99413
001. Personalfrågor
Herr Marc SEGUINOT
Head of Office Department — OIB.RE
(English translation)
Tfn +32 229-93347
Fru Nikoletta RACZ
Sektorschef
Tfn +32 229-88166
002. Informatics resources
(English translation)
Herr Pedro ABELLEIRA SECO
Sektorschef
Tfn +32 229-66614
003. Kommunikation
Fru Iris JAKUPIC
Sektorschef
Tfn +32 229-84688
Fastighetsförvaltning
Tfn +32 229-59771
001. Finance and Contracts
management, reporting
and legal support (English
translation)
Fru Nina NIKOLOVA
Sektorschef
Herr Antonio VARGIU
Sektorschef
Tfn +32 229-81522
3. Energi, Emas, it-system
och logistiskt stöd
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
Postal address: building BERL - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-56625
1. Genomförande av
fastighetsstrategin,
fastighetsförvaltning och
projektledning
Tfn +32 229-50457
003. Horizontal technical
support (English translation)
Herr Stephen PRICE
Enhetschef
Tfn +32 229-94381
Herr Jacky MARTEAU
Enhetschef
Herr Athanasios BOITSIOS
Sektorschef
002. EMAS and real estate
management systems
(English translation)
Cours Saint-Michel 23 / Sint-Michielswarande 23
Postal address: building CSM1 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 165
Herr Philippe DE MEY
Sektorschef
Fru Cristina QUEROL CARCELLER
Enhetschef
Drift och tjänster
002. Transport
Rue du Cornet 41-45 / Hoornstraat 41-45
Postal address: building COLE - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Alexandre GIACOMINI
Sektorschef
Tfn +32 229-52806
Fru Marie-Pierre DARCHY
Head of Office Department — OIB.OS
(English translation)
Tfn +32 229-84169/72432
1. Arkiv, post och
reproduktion
Tfn +32 229-60363
Tfn +32 229-69393
004. Inventory (English
translation)
001. Concession contracts,
logistics, audit, food security
and hygiene (English
translation)
Herr Lorenzo BUCCELLATI
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +32 229-87985/59244
Tfn +32 229-63617
002. Internal catering
services for the College
and the nurseries (English
translation)
3. Sociala tjänster — Ispra
Fru Sabrina VITALI
Sektorschef
Herr Philippe SERVAIS
Sektorschef
Tfn +32 229-60300/59244
Avenue du Bourget 1-3 / Bourgetlaan 1-3
Postal address: building DAV1 - 1049 Bruxelles / Brussel
1140 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://ec.europa.eu/historical_archives
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Herr Konstantin KONSTANTINOU
Enhetschef
Tfn +39 033278-6200
Fax +39 033278-6148
Herr Hristofor BARAMOV
Sektorschef
001. Canteen — Lodgings
(English translation)
Barnomsorg
Tfn +32 229-63818/75754
001. Administrative and
financial coordination
(English translation)
Herr Pascal PECQUEREAU
Sektorschef
Tfn +32 229-55687
002. Historical archives
(English translation)
Cours Saint-Michel 23 / Sint-Michielswarande 23
Postal address: building CSM1 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Antonios KOLETSOS
Enhetschef
Herr Aldo AJELLO
Acting head of sector (English
translation)
Tfn +39 033278-6669
Fax +39 033278-9820
002. Childcare Facilities
— Clubhouse (English
translation)
Herr Fabrizio MINARINI
Sektorschef
Tfn +39 033278-9144
Fax +39 033278-9460
Herr Hatto KAEFER
Acting head of sector (English
translation)
003. Administrative and
financial support (English
translation)
003. Central mail (English
translation)
Herr Sérgio MOTA
Sektorschef
Tfn +32 229-80573
Fru Catherine GRESSIER
Sektorschef
Tfn +39 033278-5084
Fax +39 033278-6148
Tfn +32 229-75105/87487
4. Catering
004. Concept and
Reproduction (English
translation)
Cours Saint-Michel 23 / Sint-Michielswarande 23
Postal address: building CSM1 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Nicolas BLANCO HERNANDEZ
Sektorschef
Fru Carole MICMACHER
Enhetschef
Tfn +32 229-56693
2. Transporter, rörlighet
och stödtjänster
Tfn +32 229-61002
003. Procurement, finance
and reporting (English
translation)
Tfn +32 229-55101
Rue du Cornet 41-45 / Hoornstraat 41-45
Postal address: building COLE - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Fru Christiane BARDOUX
Head of Office Department (English
translation)
Tfn +32 229-54547
1. Förskoleverksamhet
Herr Graziano SCATOZZA
Enhetschef (tf.)
Tfn +32 229-90159
2. Barnomsorg
Herr Philippe LOOP
Enhetschef
Tfn +32 229-93720
3. Ansökningar, drift och
stöd
Herr Jacek PASTERNAK
Enhetschef
Tfn +32 229-58334/51526
001. Enrolments and
operational support (English
translation)
Herr Adrian MOLDOVAN
Sektorschef
Tfn +32 229-66705
Tfn +33 3-88366705
Cours Saint-Michel 23 / Sint-Michielswarande 23
Postal address: building CSM1 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
166 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
002. Finance, budget
and purchase (English
translation)
Fru Dominika SLOMINSKA
Sektorschef
Tfn +32 229-62512
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 167
PMO — Byrån för löneadministration och
individuella ersättningar
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
https://ec.europa.eu/info/departments/administration-and-payment-individual-entitlements
Fru Veronica GAFFEY
Director of Office — Directeur du PMO
(English translation)
Tfn +32 229-69596/60622
SUPCOM — Secretariat
of the OLAF Supervisory
Committee (English
translation)
Rue Joseph II 30 / Josef II-straat 30
Postal address: building J30 - 1049 - Bruxelles /
Brussel
1000 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Herr Marek KADUCZAK
Secretary of the OLAF Supervisory
Committee (English translation)
Tfn +32 229-84022
1. Löner och individuella
rättigheter
Herr Horacio BARATA
Enhetschef
Tfn +32 229-51641
001. Establishment of
individual entitlements
(English translation)
Herr Javier NOGAL
Sektorschef
Tfn +32 229-58261
002. Salaries (English
translation)
Fru Corinne PEZZOLI
Sektorschef
Tfn +32 229-67130
003. Horizontal matters
(English translation)
Herr Dario ROSSI
Sektorschef
Tfn +32 229-51006
2. Tjänsteresor, laissezpasser och visum
Fru Fernanda SERRA
Enhetschef
3. Sjuk- och
olycksfallsförsäkring
Herr Bruno FETELIAN
Enhetschef
Tfn +32 229-67255
001. Sickness scheme —
Settlements office (English
translation)
Herr Alexandre JACOBS
Sektorschef
Tfn +32 229-54202
003. JSIS Customer service
(English translation)
Herr Roberto ROTTER
Tfn +32 229-57853
4. Pensioner och
kontakter med tidigare
anställda
Herr Giuseppe SCOGNAMIGLIO
Enhetschef
Tfn +32 229-52799
001. Pensions (English
translation)
Herr Antonio BIGNOZZI
Sektorschef
Tfn +32 229-62715
002. Transfers of pension
rights (English translation)
Fru Martine VINCK
Sektorschef
Tfn +32 229-66266
5. Byrån för
löneadministration och
individuella ersättningar
(Luxemburg)
12, rue G. Kroll
Postal address: building DRB - L-2920 Luxembourg
L-1882 Luxembourg
LUXEMBURG
Herr Luc DOOMS
Enhetschef
Tfn +352 4301-34924/37314
003. Sickness scheme —
Settlements office (English
translation)
Fru Simona GERIKAITĖ
Sektorschef
Tfn +352 4301-37542
6. Byrån för
löneadministration och
individuella ersättningar
(Ispra)
Via Enrico Fermi 2749, I
Postal address: building JRCISP - 1049 - Ispra
21027 Ispra
ITALIEN
Fru Anna-Maria SILVANO
Enhetschef
Tfn +39 033278-5508
Fax +39 033278-5479
7. Budget, internkontroll
och it-samordning
Herr JeanPierre VANDERSTRAETEN
Enhetschef
Tfn +32 229-66499
001. Budget, Internal control,
Procedures and Finances
(English translation)
Fru Christelle FONTBONNE
PRONIEWSKI
Sektorschef
Tfn +32 229-52224
003. IT Coordination and
Strategic Reporting (English
translation)
Herr Guillaume PRINGIERS
Sektorschef
Tfn +32 229-90858
Tfn +32 229-60406
168 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
001. Legal matters and SLAs
(English translation)
Fru Ann VANDENHENDE
Sektorschef
Tfn +32 229-92359
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 169
OIL — Infrastruktur- och logistikbyrån i
Luxemburg
400, route d’Esch
Postal address: building ARIA - L-2920 - Luxembourg
L-1014 Luxembourg
LUXEMBURG
https://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-luxembourg
Herr Marc BECQUET
Director of Office — Director of the
Office (English translation)
002. Conferences — IT/
communication (English
translation)
001. Children’s Centre
Kirchberg (English
translation)
01. Byggprojekt, Emas,
transporter, tryckeri
Herr Laurent FREYSSON
Gruppchef
http://ec.europa.eu/infrastructure-logistics/mit
003. Health and Safety
(English translation)
Fru Anne-Marie DAVID
STEENFELDT-KRISTENSEN
Administrative Coordination Officer —
Responsable du Centre Polyvalent de
l’Enfance (English translation)
Tfn +352 4301-37127
Fru Delia MOREA
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-38312
001. Building projects
(English translation)
Fru Anke-Carmen NEUFING-PEPIN
Team Leader — Chef de projets
immobiliers (English translation)
Tfn +352 4301-33817/32311
002. Transport — EMAS
— Printshop (English
translation)
Fru Kadri SIILANARUSK
Project/Process Manager (English
translation)
Tfn +352 4301-32943
02. Kommunikation, it,
konferenser, arbetsmiljö,
post
Fru Milagros GALLEGO PEREZ
Enhetschef
Tfn +352 4301-32895
Fax +352 4301-34059
001. Personnel — CAD/mail
service — Ex post Control
(English translation)
Fru Malgorzata MACCZAK
Team Leader — Administrator in
charge of Personnel/Training, CAD/
Mail service and Ex-post control
(English translation)
Tfn +352 4301-33417/32941
Tfn +352 4301-32888
Tfn +352 4301-38276
Herr Antoon GIJSENS
Team Leader — Responsable du pôle
Securité et Santé au Travail (English
translation)
002. Children’s Centre
Bertrange-Mamer (English
translation)
03. Underhåll och drift
Fru Lenka NYDRLOVA
Administrative Coordination Officer —
Responsable du Centre Polyvalent de
l’Enfance (English translation)
Tfn +352 4301-33641
Tfn +32 2-2801646
Herr Thomas KIRCHNER
Enhetschef
Tfn +352 4301-35351
001. Facility management
(English translation)
Herr Jose MIRANDA-VIZUETE
Project Manager — EU policies /
Coordination administrative
et technique "Gestion des
installations" (English translation)
Tfn +352 4301-38063
04. Catering, Foyer,
fitnesscenter
Tfn +352 4301-32673/38660
06. Ekonomi, upphandling,
rapportering
Herr Xavier GILQUIN
Enhetschef (tf.)
Tfn +352 4301-31938
001. Finance and Reporting
(English translation)
Herr Liviu IUSAN
Administrative Coordination Officer
— Finances et Reporting (English
translation)
Tfn +352 4301-38064
Herr Daniel NECSA
Enhetschef
002. Contracts and calls for
tenders (English translation)
001. Catering
Herr Xavier GILQUIN
Sektorschef
Tfn +352 4301-38290/32578
Herr Bernard FELIX
Gruppchef
Tfn +352 4301-38090
05. Barnomsorg
Fru Hilde VAN LOON
Enhetschef
Tfn +352 4301-38998/38661
Tfn +352 4301-31938
003. Financial initiation
and VAT/taxes (English
translation)
Herr Dinko TILOV
Administrative Coordination Officer
— Financial initiation and VAT/taxes
(English translation)
Tfn +352 4301-32813
170 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
EPSO — Europeiska rekryteringsbyrån
Avenue de Cortenbergh 25 / Kortenberglaan 25
Postal address: building C25 - 1049 - Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
http://europa.eu/epso/about
Herr Nicholas David BEARFIELD
Director of Office (English translation)
Tfn +32 229-54126
001. Legal sector (English
translation)
Herr Antonio FRIZ
Advisor ICT-policy (English translation)
Fru Renata KRIZSAI
Sektorschef
Tfn +32 229-59484/53234
Tfn +32 229-87258
01. E-rekrytering och
testutveckling
002. Corporate
communications and
branding (English
translation)
Fru Angela HEBERLING
Enhetschef
Tfn +32 229-90386
02. Utvärderingscentrum
Fru Daniela CERVOVA
Sektorschef
Tfn +32 229-50897
Herr Jaime REIS CONDE
Enhetschef
EUSA — Europeiska
förvaltningsskolan
03. Resurser och
administrativt stöd
Rue Demot 24 / Demotstraat 24
Postal address: building DM24 - 1049 Bruxelles / Brussel
1040 Bruxelles / Brussel
BELGIEN
Tfn +32 229-66879/85255
Herr Gilles GUILLARD
Enhetschef
Tfn +32 229-95020/95934
04. Kontakter med
intressenter och
urvalsförfaranden
Fru Anna SMEDEBY
Head of EUSA — Chef de l’Ecole
européenne d’administration (Acting)
(English translation)
Tfn +32 229-55774
Fru Sari LEHKONEN
Enhetschef
Tfn +32 229-64886
001. Selection Management
Office (English translation)
Herr Wojciech DYBA
Sektorschef
Tfn +32 229-56717
05. Kommunikation och
attraktionskraft
Fru Claudine CAMILLERI
Enhetschef
Tfn +32 229-98790
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 171
Allmän namnförteckning
A
AAGAARD, Peter, 153
ABA GARROTE, Paloma, 67
ABBAMONTE, Giuseppe, 88,88
ABECASIS, Margarida, 84
ABELLEIRA SECO, Pedro, 165
ABOUSAHL, Said, 83
ABREU MARQUES, Paula, 59
ACCONCIA, Diana, 119
ACCORDINO, Franco, 89
ADAM, Cécile, 163,163
ADAMIS, Miroslav, 159
ADAMKOVA, Kamila, 155
ADAMO, Chiara, 124
ADRIAENSEN, Lucas, 140
AFONSO, Margarida, 26
AGERBLAD, Annika, 28
AGOTHA, Anthony, 14
AGUAR FERNANDEZ, Maria Pilar, 82
AGUDO VIVAS, Ricardo, 105
AGUIAR MACHADO, Joao, 90
AGUINAGA, Jean-François, 76
AHREND, Klaus, 158
AHRENKILDE HANSEN, Pia, 28
AIDEMARK, Per Ake, 120
AIGNER, Susanne, 100
AJELLO, Aldo, 166
ALBAEK, Svend, 46
ALBERGATI, Maria Letizia, 28
ALBERT, Dominique, 130
ALBORE, Francesco, 150
ALDEA BUSQUETS, Maria Rosa, 144,144
ALEGRIA, Carlos, 152
ALEHNO, Ivo, 60
ALEVIZOPOULOS, Dinos, 77
ALEXANDRE, Frederic, 140
ALEXIS, Alain, 45
ALIAGA ARTERO, Jose Antonio, 140
ALIQUE, Oscar, 60
AL KHUDHAIRY, Delilah, 83
ALLEN, James, 37
ALLEN, Timothy, 131
ALLIATA-DI VILLAFRANCA, Vittoria, 97
ALLOUIS-LE LOSTEC, Ghislaine, 21
ALTENHOFER, Friedbert, 145
ALTENHOVEN, Olivier, 139
ALUAS, Iuliana Gabriela, 43
ALVAREZ ANTOLINEZ, Carlos, 107
ALVES, Sofia, 30
AMBLARD, Patrick, 97
AMBRUS, Daniel, 30
AMICI, Victoria, 112
AMILHAT, Pierre, 127
AMOR, Pablo, 71
AMPELAS, Anna Eva, 107
AMTING, Corinna, 73
ANAGNOSTU, Anastassios, 156
ANCIN, Angel, 141
ANDERSEN, Ian, 152
ANDERSSON PENCH, Lena, 96
ANDRASSY, Irena, 16
ANDRÉ, Dorothée, 109
ANDRECS, Robert, 21
ANDREEVA, Mina Alexandrova, 27
ANDRE-KAUT, Martina, 152
ANDREOU, Thomas, 20
ANDREU ROMEO, Jaime, 32
ANDRIESSEN, Frank, 109
ANDRIUKAITIS, Vytenis, 12
ANDROPOULOS, Costas, 44
ANGEL, Benjamin, 39
ANGELINI, Igor, 112
ANGELINI, Giuseppe, 129
ANGELOVA-KRASTEVA, Antoaneta, 104
ANGIONI, Marcus, 160
ANKLAM, Elke, 82
ANNECCHINO, Nicola, 113
ANNONI, Alessandro, 80
ANSIP, Andrus, 12
ANTONIADIS, Alexandra, 112
ANTTILAINEN, Hanna, 47
ANUPOLD, Leila, 156
APPEL, Stefan, 96
ARANA ANTELO, Ana, 73
ARANO, Begona, 74
ARCOS ORTIZ, Jose, 28
ARDAILLON-POIRIER, Elisabeth, 34
ARESKOUG, Katarina, 31
ARESU, Antonio, 26
ARIAS CAÑETE, Miguel, 12
ARISTIMUNO PEREZ, Natalia, 141
ARJONA GRACIA, Roman, 72
ARMANI, Enrico Maria, 136
ARNOLD, Thomas, 75
ARP, Henning, 94
ARTJOKI, Sari, 29
ARWIDI, Charlotte, 151
ASCOLI, Luca, 132
ASENIUS, Maria, 16
ASIMAKIS, Yiannos, 145
ASSALONE, Jean-Pierre, 28
ASTERIADI, Sofia, 17
ASTOLA, Tiina, 122
ASTUDILLO GONZALEZ, Armando, 91
ATHANASIADIS, Dimitrios, 105
ATIENZA MORALES, Marisa, 76
ATTARD, Carmel, 156
ATZOULATOU, Niki, 72
AUGENDRE, Francois, 80
AUVINEN, Juha, 129
AVRAMOPOULOS, Dimitris, 12
AYET PUIGARNAU, Jordi, 21
B
BABICH, Massimo, 137
BACCHIEGA, Alberto, 48
BACHMANN, Dana-Carmen, 52
BACKES, Yuriko, 30
BADEA-GUERITEE, Iulia, 28
BAELE, Jan, 109
BAERT, Tomas, 120
BAGOLA, Holger, 162
BAGUR, Luc, 128
BAILEY, Martin, 88
BAILLY, Olivier, 17
BAJART, Anne, 85
BAKER, David, 160
BAKRAN, Maja, 65
BALDACCI, Emanuele, 131
BALDWIN, Matthew, 65,65
BALL, Joachim, 67
BANASEVIC, Nicholas, 47
BANIENE, Lina, 161
BANKIER, Daniela, 123
BANKS, Karen, 24
BANNER, Helene, 29
BANNERMAN, Edward, 15
BANTI, Matteo, 117
BARAGA, Tanja, 158
BARAMOV, Hristofor, 166
BARANCZYK, Remigiusz, 61
BARANI, Bernard, 86
BARATA, Horacio, 168
BARBAGLI, Alessandro, 87
BARBU, Iulia, 141
BARCELLAN, Roberto, 141
BARDARSKA, Rusana, 155
BARDONE, Laura, 38
BARDOUX, Christiane, 166
BARDRAM, Elina, 62
BARICEVIC, Branko, 32
BARNIER, Michel, 35
BARREDO CAPELOT, Eduardo, 132,132
BARRY, Geraldine, 79
BARTOVIC, Alexander, 56
BARUA, Dimitri, 30
BARYN, Marcin, 164
BASCH, Peter, 38
BASCOU, Pierre, 55
BAS SANCHEZ, Mila, 75
BASSI, Ugo, 93
BASTOS, José Manuel, 154
BATESON-MISSEN, Margaret, 57
BATTISTA, Jasmin, 88
BAUDRU, Baudouin, 17
BAUT, Michel, 159
BAUTIER, Philippe, 132
BAVETTA, Maurizio, 79
BEARFIELD, Nicholas David, 171
BECKER, Rainer, 47
172 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
BECQUET, Marc, 170
BEDFORD, John, 54
BEDNARICH, Jan, 157,158
BEERNAERTS, Sophie, 104
BEERSING, Sunil, 147
BEHRENS, Axel, 133
BEHRNDT, Nils, 16
BEKAERT, Ann, 57
BEKX, Peter, 29
BELL, John, 75
BELLAN, Emanuela, 83
BELLANDER TODINO, Ingrid, 18
BELLENS, Marc, 78
BELLOSSI, Philippe, 140
BELLUCCI, Antonio, 150
BELWARD, Alan, 81
BELZ, Maurizia, 136
BENALI, Giorgio, 132
BENASSI, Marie-Paule, 122
BENDER, Thomas, 97
BENINI, Fabrizia, 91
BENITEZ SALAS, Maria De Los Angeles,
54
BENNETT, Canice, 109
BENOLIEL, Isabelle, 49
BEŇOVÁ, Eva, 161
BENTO PAIS, Rosario, 126
BENUSKA, Peter, 165
BERARDI, Vincenza, 156
BERARDIS-KAYSER, Christine, 26
BEREND, Klaus, 43
BERG, Christine, 66
BERGER, Nathalie, 94
BERGER, Michael, 136
BERGERE, Gita, 133
BERGEVIN, Jean, 48
BERGMAN, Hans, 63
BERGMANN, Manfred, 38
BERISTAIN, Aranzazu, 30
BERKOWITZ, Peter, 98
BERMEJO ACOSTA, Carlos, 66
BERMIG, Carsten, 18
BERNAERTS, Inge, 17
BERNALDO DE QUIROS, Belen, 103
BERNARD, Veronique, 75
BERNERS, Raymund, 159
BERNORIO, Pierangelo, 109
BERNOT, Christine, 45
BERRIGAN, John, 93
BERRUTTO, Vincent, 59
BERSCHEID, Gerard, 26
BERTAUD, Natasha, 27
BERTHIAUME, Marc, 154
BERTI, Katia, 36
BERTRAND, Christophe, 108
BERZ, Peter, 119
BETTI, Maria, 82
BEURMS, Wilfried, 42
BEUSELING, Peter, 60
BIANCHI, Ernesto, 150
BIDOGLIO, Giovanni, 81
BIENKOWSKA, Elzbieta, 12
BIERLAIRE, Philippe, 80
BIERVERT, Bernd, 15
BIGNOZZI, Antonio, 168
BILBAO ZABALA, Jose-Martin, 141
BILLI, Carlo, 147
BILLIET, Stijn, 90
BILLING, Peter, 129
BILZENA, Aija, 163
BINDELS, Pierre-Olivier, 165
BINGEN, Georges, 134
BINON, Koen, 137
BISCHOFF, Pierre, 131
BJOERKSTEN, Nils, 20
BJORKLAND, Mattias, 100
BJORKLUND, Mona, 21
BJÖRNSSON, Kjartan, 20
BLANARU, Raluca, 144
BLANCO HERNANDEZ, Nicolas, 166
BLIXT, Per Axel, 89
BLYTHE, Graham, 30
BOCK, Markus, 146
BODENBACH, Stephanie, 108
BOELLA, Maurizio, 59
BOESHERTZ, Daniel, 48
BOGER, Silke, 56
BOHAN, Niall, 93
BOHLE, Martin, 76
BOIJMANS, Pascal, 97
BOITSIOS, Athanasios, 165
BOIX ALONSO, Lorena, 87
BOJINOVA, Silvia, 76
BOKIAS, Efthimios, 56
BOKOR, Péter, 57
BOLLEN, Frank, 57
BOMHOFF, Andrea, 46
BONEL CANADELL, Nuria, 152
BONET, Josep, 162,162
BONIFAIT, Jean-Noel, 123
BOOGERT, Rudiger, 115
BORATYNSKI, Jakub, 86
BORCHARDT, Klaus-Dieter, 58
BORCHMANN, Christina, 57
BORDET, Olivier, 142
BORKOVEC, Pavel, 162
BORRELLI, Vito, 104
BOSCH, Armin, 105
BOSCHEN, Andreas, 59,65
BOTTONI, Roslyn, 155
BOULANGER, Marie-Helene, 124
BOULEHOUAT, Nacira, 129
BOULOGNE, Marcel, 88
BOUQUET, Andre, 25,25
BOURDY, Sabine, 95
BOURJOU, Marie, 55
BOURNOVILLE, Anne-Charlotte, 58
BOUSQUET, Mathieu, 114
BOUSSERT, Philippe, 162
BOUYGUES, Sixtine, 27
BRAAM, Arthur, 120
BRAEUER, Friedrich, 147
BRAKELAND, Jean-Francois, 25
BRANCH, Ann, 52
BRAND, Herman, 106
BRANDTNER, Barbara, 47
BRANKAER, Gregory, 140
BRAUN, Daniel, 18
BRAUN, Gerald, 24
BREIDTHARDT, Annika, 27
BRESLIN, Liam, 56
BRIENS, Mathieu, 17
BRINGER, Olivier, 85
BRIOL, Luc, 131
BROMS, Téa Katarina, 46
BROUSMICHE, Jean-Louis, 140
BROWN, Jennifer, 145
BRUETSCHY, Chantal, 108
BRUMTER-CORET, Pamela, 94
BRUNET, Philippe, 45
BRUNET, Bernard, 115
BRUNETTI, Gianfranco, 60
BRUSBERG, Annette, 163
BUBNYS, Zilvinas, 164
BUCCELLATI, Lorenzo, 166
BUCHER, Anne, 20
BUCHHOLZER, Florence, 55
BUCHIU, Cristian, 28
BUFFARIA, Bruno, 56
BUFTON, Rosalind, 67
BUGEJA, Dagmar, 99
BUHR, Carl-Christian, 143
BUHROVA, Barbora, 150
BULC, Violeta, 12
BULTYNCK-LEPOUDRE, Rita, 78
BURGELMAN, Jean-Claude, 72
BURGUEÑO ARJONA, Augusto, 86
BURMANJER, Robert, 125
BURRILL, Anne, 59
BURTSCHER, Wolfgang, 71
BURY, Claire, 87
BUSIAKIEWICZ, Pawel, 112
BUSS, Heike, 111
BUSSACCHINI, Flaminia, 136
BUSZ, Filip, 56
BUTI, Marco, 36
BUTKEVICIENE, Jolita, 127
BUTKEVICIUS, Arunas, 156
BUTTICE', Alessandro, 41
C
CABALLERO BASSEDAS, Arturo, 105
CABALLERO SANZ, Francisco, 42
CABIROL, Laurent, 113
CABRAL, Maria-Luisa, 23
CABRAL, Maria Manuela, 126
CABRERO MORENO, Daniel, 142
CACIUFFO, Roberto, 82
CAEIROS, Antonio Maria, 25
CALLEJA CRESPO, Daniel, 68
CALLENS, Caroline, 96
CALLIESS, Christian, 34
CALVINO, Nadia, 144
CAMILLERI, Claudine, 171
CAMPOLARGO, Mario, 139,141
CAMPOLONGO, Francesca, 80
CAMPOS VALLEJO, Jorge, 77
CANADELL BOFARULL, Valentí, 60
CANDELORO, Laura, 147
CANGA FANO, Diego, 55
CANO ROMERA, Eduardo, 151
CAPEK, Ales, 132
CARANO, Alessandro, 18
CARATTI DI LANZACCO, Giancarlo, 84
CARAZO JIMENEZ, Luis, 56
CARDARELLI, Vincenzo, 79
CARIGNANI DI NOVOLI, Andrea, 74
CARILLON, Stephanie, 111
CARLIN, Paulina, 102
CARLINI, Roberto, 136
CARLU, Thomas, 139
CARMODY, Niamh, 100
CARNACCINI, Marco, 144
CARNEIRO, António, 163
CARNEL, Sven, 33
CARNOT, Nicolas, 37
CARONE, Giuseppe, 37
CARPI BADIA, Jose Maria, 47
CARROLL, Thomas, 101
CARTON, Brona, 109
CARTON, Didier, 110
CARVOUNIS, Panayotis, 28
CASANA, Francois, 68
CASANOVA, Antoni, 142
CASELLA, Giuseppe, 42
CASSIDY, Terence, 108
CASTELLANI, Luisa, 153
CASTELLETTI, Maurizio, 66
CASTILLO DE LA TORRE, Fernando, 26
CATANIA, Salvatore, 150
CATTOIR, Philippe, 33
CAVARERO, Elisabeth, 136
CAVEZ, Jean-Jacques, 33
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 173
CAYETANO CORDERO, Esther, 165
CEBALLOS BARON, Miguel, 16
CECILIO, Aurelio, 97
CELMS, Harolds, 162
CENTURIONE, Fernando, 128
CERNAT, Lucian, 120
CERVOVA, Daniela, 171
CESARI, Roberto, 91
CESARINI, Paolo, 89
CESONIS, Ramunas, 152
CHAB, Jakub, 155
CHALUS, Thierry, 107
CHAPELIER, Michele, 33
CHARLES DE LA BROUSSE, Gauthier,
101
CHARLIER, Pierre, 141
CHATRE, Eric, 45
CHATZIPAZARLIS, Konstantinos, 150
CHAUVE, Philippe, 47
CHAUVIN, Bruno, 57
CHAZE, Nathalie, 17
CHIARION CASONI, Giorgio, 39
CHILD, Patrick, 76
CHIRONDOJAN, Dan, 81
CHLAPANI, Angeliki, 142
CHOLAKOVA, Cvetelina, 150
CHORAINE, Pierre, 108
CHRAYE, Helene, 74
CHRENEK, Dusan, 29
CHRISTOFFERSEN, Lars Egeberg, 109
CHRISTOFOROU, Theofanis, 25
CHRISTOPHIDOU, Themis, 17
CICCARELLI, Paolo, 126
CICCARELLO, Stefano, 60
CID, Pascale, 73
CIGAN, Heidi, 88
CIOBANU, Stefan, 37
CIOBANU-DORDEA, Aurel, 69
CIUPAGEA, Constantin, 81
CLAEYS BOUUAERT, Donatienne, 22
CLARK, Ian, 81
CLARK, Helene, 91
CLARKE, John, 54
CLARKE, Stella, 158
CLAUSEN, Merete, 39
CLEMENCEAU, Anne, 133
COADOU, Jean, 60
CODESCU, Ion, 69
COELHO, Joao, 157
COENE, Luc, 121
COENJAARTS, Philippe, 57
COIN, Christine, 133
COLE, Hannah, 127
COLLINS, Stephen, 135
COLOMBO, Paola, 108
COLSON, Jean-Louis, 65,65
COLUCCI, Anna, 58
COMAN, Daniel, 95
COMMEAU-YANNOUSSIS, Nina, 73
CONDOU, Maria, 25
CONSTANTINESCU, Tudor, 58
CONTESSO, Francesco, 38
CONTINO, Pinuccia, 122
CORAZZA, Carlo, 41
CORNELIS, Filip, 66,66
CORNU, Philippe, 66
CORRADO, Laura, 113
CORREIA, Dora, 91
CORUGEDO STENEBERG, Linda, 87
COSTELLO, Declan, 37
COSTENS, Dirk, 72
COTTA, Jose, 75
COTURNI, Flavio, 55
COUSIN, Hubert, 78
COVASSI, Beatrice, 31
COZIGOU, Gwenole, 43
CRABIT, Emmanuel, 124,124
CRANDON, Raymond, 79
CREED, James, 150
CRESTE, Nathalie, 137
CRETU, Corina, 12
CRISTEA, Angela, 28
CRISTEA, Claudiu Ciprian, 44
CROFT, Richard, 92
CROONEN, Edwin, 148
CROWLEY, Denis, 103
CRUZ, Maria Manuela, 163
CSISZAR, Paul, 47
CSONKA, Peter Jozsef, 122
CUALLADO, Maria De Los Angeles,
153,153
CUETO FAUS, Maria-Jose, 52
CUIZA PEREZ, Iorbanka, 89
CULLEN, David, 115
CURAVIC, Marko, 45
CURELL GOTOR, Jordi, 51
CURIALE, Vincenzo, 144
CURRAN, Christopher, 20
CURTI, Edouard, 162
CYGAN, Marta, 112
CYMBRON, Pedro, 23
D
D'ACUNTO, Salvatore, 43
D'AMBROSIO, Marco, 149
D'AMICO, Daniele, 126
D'ANELLO, Pasquale, 134
D'ATRI, Alessandro, 66
D'ELIA, Angela, 36
D'UDEKEM D'ACOZ, Viviane, 20
DACO, Daniel, 80
DAHLKE, Dirk, 105
DAJKA, Béla, 27
DALBY, Christine, 29, 30,30
DALHEIMER, Dorothe, 151
DALMONTE, Emilio, 31,31
DALPOZZO, Luca, 103
DAMAS, Pierre A., 142
DAMMEKENS, Erik, 99
DANAU, Rene, 110
DANCIU, Adrian, 162
DANIELSSON, Christian, 114
DARCHY, Marie-Pierre, 166
DARNAUT, Nathalie, 50
DARO, Valeria, 159
DAS, Hans, 112
DAVID STEENFELDT-KRISTENSEN,
Anne-Marie, 170
DAVIES, Nathalie, 28
DAVILA GONZALEZ, Emilio, 88
DAVILA MURO, Guillermo, 131
DEAK, Zoltan, 29
DEBART, Fabrice, 163
DE BASALDUA, Nathalie, 93
DE BEIR, Philippe, 94
DEBEUCKELAERE, Wim, 108
DEBOIS, Philippe, 142
DE BOISSEZON, Birgit, 76
DE BOITSELIER, Marie-Bettine, 146
DE BROCA, Hubert, 48
DE BROUWER, Jean-Louis, 129
DE BUGGENOMS, Cendrine, 51
DE CARLI, Magda, 73
DE CESARIS, Claudia, 120
DE CEUSTER, Joannes, 111
DECKERS, Alain, 93
DE CLERCQ, Guido, 106
DE COSTER, Sophie, 100
DE DOBBELAERE, Frankie, 109
DEDONIENE, Rita, 156
DEGIAMPIETRO, Elisabetta, 155
DE GRAAF, Gerard, 88
DEISENHOFER, Thomas, 47
DEJMEK HACK, Paulina, 14
DEJONGH, Kris, 100
DEKEYSER, Kris, 46
DE KOSTER, Tonnie, 89
DE LA CABALLERIA, Jorge, 127
DELACOUR, Catherine, 111
DE LA GRANDVILLE, Nicolas, 23
DE LA MATA BARRANCO, Isabel, 106
DE LA TORRE, Clara, 76
DELAUCHE, Sophie, 73
DELAUDE, Sandrine, 24
DELBEKE, Jos, 62
DEL BRENNA, Giulia, 19
DELCROIX, Philippe, 100
DE LECEA, Antonio, 36
DE LEEUW, Veerle, 99
DE LEEUW, Valerie, 154
DELESCLUSE, Matthieu, 87
DELFINO, Rossella, 106
DELGADO, João, 104
DELGADO ROSA, Humberto, 69
DELGADO SANCHO, Luis, 80,80
DELPHIN, Herve, 129
DELPRAT, Mireille, 76
DELSAUX, Pierre, 45
DEMARTY, Jean-Luc, 118
DE MEULDER, Elisabeth, 137
DE MEY, Philippe, 166
DE MICHELIS, Nicola, 19
DEMICOLI, Edward, 112
DEMOULIN, Cecile, 67
DENNESS, Jonathan, 97
DE OJEDA GARCIA-PARDO, Diego, 23
DEPIESSE, Danielle, 137,137
DEPRE, Claire, 65
DE PRETER, Maria Cristina, 156,157
DEPREZ, Martine, 21
DEPREZ, Nona, 117
DEPYPERE, Stefaan, 90
DE RAEDT, Lode, 154
DE RICHEMONT, Laurence, 41
DEROOSE, Servaas, 37
DE ROSA, Fabrizia, 32
DE ROSA, Filippo, 123
DERRUINE, Eric, 142
DE SANTI, Giovanni, 84
DE SMEDT, Marleen, 131
DE SMIJTER, Eddy, 47
DESPRET, Alix, 123
DESQUIENS, Damien, 150
DE STEFANIS, Claudia, 31
DESURMONT, Xavier, 163
DE SWERT, Maria, 123
DETILLEUX, Paul, 141
DE TOUZALIN, Aymard, 86
DEWANDRE, Nicole, 89
DEWAR, Marion, 83
DE VIS, Jan, 135
DE VISSCHER, Geert, 140
DE WOLF, Liliane, 77
DE VUYST, Alfons, 159
DEZEURE, Freddy, 139
DIAKOMANOLI, Klimentini, 28
DI BUCCI, Vittorio, 24
DI BUCCI, Michaela, 39
DICKINSON, Roy, 36
DIEGO LUIS, Fabián, 159
DIEMER, Rolf, 64
DI GIULIO, Antonio, 73
DI MAURO, Francesca, 127
174 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
DINTILHAC, Franck, 25
DION, David, 50
DIONISIE, Valeriu Dan, 123
DI PIETRANTONIO, Loris, 52
DOBINSON, Lara, 149
DOBRAN, Cosmin, 22
DOBRE, Cristian, 95
DOENS, Koen, 127
DOESER, Bettina, 69
DOMBROVSKIS, Valdis, 12
DOMENECH AMADO, Roser, 106
DOMINGUEZ ROJAS, Jose Antonio, 161
DONATELLA, Fabrizio, 91
DONNAY, Marie, 39
DOOMS, Luc, 168
DORAN, Nicholas, 151
DORAZILOVA, Zuzana, 123
DOS REIS, Adelina, 55
DOSSAT, Alexandre, 28
DOTTO, Daniele, 20
DRAGHIA-AKLI, Ruxandra, 74
DRAGOJEVIC, Nedeljko, 140
DRAKE, Joanna, 68,68
DRAPAL, Stanislav, 79
DREZET-HUMEZ, Valérie, 23
DRIES, Rudi, 148
DROELL, Peter, 74
DROWART, Guy, 140
DRUEZ, Philippe, 88
DRUINE, Rudy, 40
DUARTE GASPAR, Paula, 17
DUCATEL, Ken, 142,142
DUCOULOMBIER, Eric, 94
DUFORT, Geraldine, 136
DUIVENVOORDE, Theo, 104
DULEVICIUTE, Zivile, 161
DUMITRESCU, Vasile, 151
DUMITRU, Mihail, 55
DUMORT, Alain, 31
DUNPHY, Derek, 144
DUPONCEL, Marc, 54
DUPONTEIL, Philippe, 119
DUPRE, Didier, 133
DUPUY, Herve, 87
DURAND, Michel, 165
DU RIETZ, Kristofer, 90
DUSSART-LEFRET, Corinne, 48
DYBA, Wojciech, 171
DÖHRING, Björn, 36
E
EBLING, Guenther, 102
ECKEFELDT, Per, 37
ECKERT, Detlef, 52
ECONOMOU, Christos, 90
EDERY, Caroline, 101
EGGERMONT, Tino, 146
EICH, Carlo, 128
EKELMANS, Marc, 49
EKROTH-MANSSILA, Kirsi, 43
EKSTROM, Monika, 28
ELING, Kim, 130
ELLINIDES, Christos, 155
ELLIOTT, Kenneth, 109
ELSEN, Laurens, 120
EMONS, Hendrik, 82
ENGDAHL, Eva-Maria, 112
ENGELBOSCH, Katleen, 89
ENGELEN, Christian, 39
ENGELMANN, Ulla, 43
ENGLISH, Mark, 30
ENGSTRÖM, Johanna, 122
ERHART, Michael, 146
ERIKSGAARD MELANDER, Annika, 37
ERIKSSON WATERSCHOOT, Sophia,
103,103
ERLBACHER, Friedrich, 25
ERMACORA, Florian, 58
ESPELUND, Morten, 32
ESTEVA MOSSO, Carles, 46
ETIEVANT, Richard, 55
EVANS, Lowri, 41
EVERAERS, Pieter, 131
EWERTZ, Antje, 105
F
FABBRI, Karen, 75
FABREGAS FERNANDEZ, Maria Teresa,
101
FACCHINI, Mauro, 45
FAJARDO, Jocelyn, 18
FALKENBERG, Karl, 34
FANGHAENEL, Thomas, 83
FANTECHI, Gaia, 75
FARIA, Joao, 30
FARRAR-HOCKLEY, Maria, 116
FAURE, Christian, 65
FAVREL, Vincent, 76
FAY, Francis, 54
FEDERICO, Giulio, 46
FELIX, Bernard, 170
FELKAI JANSSEN, Zsuzsanna, 113
FELKE, Reinhard, 17
FELL, Torben, 112
FELLAHI-BROGNAUX, Brigitte, 53
FERNANDEZ-CANADAS, Priscila, 77
FERNANDEZ MARTIN, Joaquin, 120
FERNANDEZ-SHAW, Felix, 14
FERRAN, Myriam, 115
FERRAND, Karl, 163
FERRARA, Mattia, 149
FERRETTI, Sylvia, 41
FESUS, Gabriella, 95
FETELIAN, Bruno, 168
FIALA, Ales, 85
FIGUEIRA, Maria Helena, 133
FIJALKOWSKA, Renata, 87
FILIPE, Carlos Eduardo M, 127
FILORI, Jean-Christophe, 115
FIMEYER, Frederic, 105
FINK-HOOIJER, Florika, 152
FIORITO, Biagio, 149
FISCHER, Georg, 51
FISCHER, Eric, 79
FITCH, Keir, 66
FITZGERALD, Colette, 30
FJALLAND, Morten, 87
FLAMENT, Paul, 45
FLETT, James, 26
FLOREA, Andrei Ionut, 60
FLOREAN, Viorel, 157
FLORES, Elena, 37
FLORIAN, Doris, 82
FLUEH, Michael, 108
FLYNN, Leo, 26
FOECKING, Juergen, 30,30
FOL, Nadia, 149
FONSECA MORILLO, Francisco, 122,122
FONTANA, Fabio Massimo, 150
FONTBONNE PRONIEWSKI, Christelle,
168
FORMOSA, Iain, 80
FORNIES MARTINEZ, Sabino, 94
FORTI, Enrico, 22
FORTUNATO DE ALMEIDA, Maria, 157
FRACCHIA, Giovanni, 22
FRACCHIA-FERNANDEZ, Alicia, 155
FRADE, Anabela, 153
FRANCE, Robert, 104
FRANCOIS-PONCET, Florence, 94
FRAYNE, Christine, 36
FREDERICK, Bernadette, 111
FREJ OHLSSON, Lena, 132
FREYSSON, Laurent, 170
FRIESS, Bernhard, 90
FRIIS, Jakob Wegener, 36
FRITZ, Katalin, 120
FRIZ, Antonio, 171
FROHN, Martin, 44
FRONTÁN FERNÁNDEZ, María Teresa,
30
FRONTINI, Gaspar, 126
FUETTERER, Michael, 82
FUMERO, Sebastiano, 76
FUSCO, Claudia, 68
G
GAFFEY, Veronica, 168
GAGO, Anabela, 113
GALAND, Christophe, 48
GALIAY, Philippe, 73
GALLEGO-CASILDA GRAU, Yolanda, 113
GALLEGO PEREZ, Milagros, 170
GALLINA, Sandra, 119
GAMBIER, Didier, 77
GAMBS, Hubert, 44
GAMEZ MORENO, Antonia, 54
GAMMEL, Jean-Philippe, 79
GANTELET, Gilles, 70
GARAU, Carmen, 106
GARCIA BERCERO, Ignacio, 119
GARCIA FERREIRO, Fernando, 134,137
GARCIA FIDALGO, Marta, 114
GARCÍA MARTÍN-ROMO, Enrique, 128
GARCIA MORAN, Francisco, 139
GARCIA PORRAS, Bonifacio, 42
GARCIA SAGUAR, Ana, 66
GARIAZZO, Chiara, 130
GARRIBBA, Massimo, 59
GARZON, Isabelle, 91
GATTA, Maria Silvia, 29
GAUDINA, Massimo, 72
GAUER, Celine, 47
GAUTIER, Fabienne, 73
GAUTRAIS, Bruno, 106
GAVINELLI, Andrea, 109
GAYER, Christian, 36
GAZTELU MEZQUIRIZ, Francisco, 111
GEIGER, Henriette, 127
GEISS, Andreas, 87
GELENG, Manuela, 51
GEMBERG-WIESIKE, Alexander, 135
GENCARELLI, Bruno, 124
GENETTE, Emmanuel, 140
GENISSON, Francois, 152
GENOVESE, Giampiero, 81
GENTNER, Sven, 93
GENTON, Denis, 52
GEORGIEVA, Rumjana, 41
GERIKAITĖ, Simona, 168
GERRETSEN, Erica, 126
GERRITSEN, Jan, 145
GERSTBREIN, Heike, 114
GERSTGRASSER, Christina, 54
GERZAT, Alain, 120
GESSLER, Barbara, 104
GEUSKENS, Nicolas, 101
GEVAERT, Hans, 145
GHEORGHE, Daniela, 144
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 175
GIACOBBO, Cristiana, 147
GIACOMINI, Alexandre, 166
GIBERT-MORIN, Nicolas, 52
GIERING, Claus, 115
GIJSENS, Antoon, 170
GIL CASADO, Victoria, 146
GILLAND, Moray, 95
GILQUIN, Xavier, 170,170
GIMENO, Francisco, 151
GINESTE, Pascal, 24
GIORDANI, Prisca, 150
GIORELLO, Marco, 88
GIOREV, Daniel, 125
GIOTAKOS, Dimitrios, 112
GIPPINI FOURNIER, Eric, 25
GIRARD, Olivier, 41
GIRAUD, Sylvain, 107
GIUDICE, Gabriele, 36
GIVORD-STRASSEL, Doriane, 147
GLATZ, Jean-Paul, 82
GLINOS, Konstantinos, 74
GLODENYTE, Agne, 136
GMINDER, Beate, 90
GODET, Jeremie, 45
GODIN, Herve, 100
GOEDERT, Christian, 132
GOELEN VANDEBROCK, Wallis, 52
GOENAGA BELDARRAIN, Xabier, 80
GOERRES, Markus, 151
GOFFAUX, Francine, 152,153
GOGOSANU, Alina, 161
GOMEZ-MARTELO, Myriam, 77
GOMEZ MASCARELL, Ana Maria, 144
GONZALEZ, Augusto, 45
GONZÁLEZ GAYOSO, María José,
157,157
GONZALEZ GONZALEZ, Miguel Angel,
139
GONZALEZ-HERRERO GONZALEZ,
Joaquin, 149
GONZALEZ MELLIZO, Juan, 122
GONZALEZ-SANCHO, Miguel, 86
GOODALL, Giles, 123
GOODCHILD, Robert, 59
GÓRKA, Maciej, 42
GORMLEY, Paul, 137
GOULARD, Christelle, 146
GOULET, Raphael, 44
GRAFF, Laurence, 62
GRANERO, Giancarlo, 135
GRANGE, Emmanuelle, 51
GRANT, Charlie, 96
GRAPPIOLO, Roberta, 102
GRASMANN, Peter, 94
GRAU, Christine, 112
GRAVE, Jean-Michel, 101
GRAY, James, 135
GRECH, Elena, 30
GREMMINGER, Michael, 22
GREN, Jörgen, 15
GRESSIER, Catherine, 166
GREVFORS ERNOULT, Charlotte, 51
GRILO, Isabel, 39
GRIMAUD, Vincent, 125
GRISARD, Anne, 52
GRITSCH, Martin, 21
GROPAS, Roubini, 34
GROUTAGE, Charles, 145
GRUBBEN, Marian, 44
GRUBER, Sieglinde, 75
GRUSSMANN, Wolf-Dietrich, 87
GRÜNEWALD, Werner, 160
GUELLNER, Lutz, 118
GUERRIER, Julien, 22
GUERSENT, Olivier, 93
GUEYE, Gallo, 133
GUILLARD, Gilles, 171
GUIN, Muriel, 51
GUIRAO MOYA, Francisco, 89
GUSSETTI, Lucio, 26
GUZ-VETTER, Marzenna, 32,32
GÖTZFRIED, August, 133
H
HAAG, Marcel, 21,22
HADJIYIANNIS, Ioannis, 20
HAENTZEL, Charlotte, 21
HAERTWICH, Peter, 77
HAEUSLER, Georg, 57
HAGER, Michael, 15
HAGLEITNER, Thomas, 115
HAHN, Johannes, 12
HAHN, Martina, 132
HAIGH, Alan, 77
HALAUKO, Migle, 147
HALKIN, Jean-Pierre, 97
HALL, Ronald, 96
HALLET, Martin, 38
HALONEN, Juha, 85
HAMDOUCH, Moumen, 64,64
HAMON, Patrick, 112
HANDLEY, Peter, 22
HANIOTIS, Tassos, 55
HANNA, Jill, 70
HANNONEN, Marjut, 120
HANSEN, Bjorn, 69
HARDEMAN, Hilde, 15
HARDY, Didier, 162
HARSÁNYI, Béla, 142
HARTLEIF, Sylvia, 34
HARTOG, Eddy, 86
HARTUNG, Harald, 104
HAUGAARD, Per, 64,64
HAUSCHILDT, Bent, 86
HAUSCHILDT, Gurli, 158
HAWDON, Brendan, 71
HEBERLING, Angela, 171
HEDBERG, Kristian, 18
HEIKKILÄ, Juha, 85
HELDMAIER-REGNIER, Catherine, 146
HENCSEY, Monika, 119
HENNESSY, Marja, 72
HENRIKSSON, Anders, 125
HENZLER, Sabine, 99
HERBERT, Didier, 20
HERNANDEZ-ROS, Javier, 88,88
HERNANDEZ SASETA, Javier, 153
HERZEELE, Michel, 60
HESPEL, Evelyne, 36
HEWITT, Claire, 87
HOBITZ, Frank, 39
HOBZA, Alexandr, 36
HOCHE, Olivier, 140
HODSON, Paul, 59
HOENIG, Stefan, 108
HOEVELER, Arnd, 75
HOFER, Stefan, 40
HOFFMANN, Viviane, 32
HOFFMEISTER, Frank, 120
HOFMANN, Margarete, 151
HOGAN, Phil, 12
HOGAN, Stephane, 75
HOHN, Norbert, 163
HOLLINSKY-CESAK, Philippe, 123
HOLMSTRÖM, Kim Henrik, 43
HOLOLEI, Henrik, 64
HOLTHUIS, Egbert, 51
HOLZLEITNER, Christian, 62
HOMME, Nico, 20
HOOIJER, Jeroen, 123
HORGAN, Rex, 109
HOUBEN, Hiddo, 119
HOWES, Tom, 58
HRISCU, Oana, 28
HRISTCHEVA, Mariana, 96
HUBBARD, Neil, 81
HUBERT, Sylvain, 136
HUDSON, Matthew, 106
HUEBEL, Michael, 60
HUGHES, David, 30
HUGHES, Chantal, 93
HULOT, Jean-François, 76
HUMIERES, Jacques, 108
HURTADO ROA, Vicente, 23
HUSAK, Tomasz, 18
HUTTUNEN, Mikko, 26
HYEULLE, Veronique, 70
HYLLIENMARK, Katarina, 157
I
IAKOVIDIS, Ilias, 89
IBBOTT, Christopher, 75
IDIL, Céline, 90
IGLESIA, Maria, 108
IHLI, Uwe, 102
ILETT, Nicholas, 149
ILIE, Diana, 105
ILJA, Merit-Ene, 157
ILZKOVITZ, Fabienne, 46
IN 'T VELD, Jan, 38
INEICHEN, Donatella, 123, 123,123
INFELDT, Madeleine, 29
INGELS, Hans, 42
INGESTAD, Gertrud, 139
IOANNIDOU, Fotini, 65
IOANNOU, Androulla, 52
IODICE, Raffaella, 127
ION, Andrei, 145
IRIMIE, Ramona Maria, 105
IRUARRIZAGA DÍEZ, Ignacio, 119
ISAKSSON, Liselotte, 115
ITALIANER, Alexander, 20
IUSAN, Liviu, 170
J
JACOB, Ralf, 94
JACOBS, Alexandre, 168
JACQUIN, Emmanuel, 158
JAGER, Marjeta, 125,125
JAGIELLO, Magdalena, 112
JAHNS, Hanna, 16
JAKOB, Thinam, 136
JAKUPIC, Iris, 165
JALAVA, Jukka, 131
JAMAR, Joseph (Jimmy), 32
JAMBOR, Zsuzsanna, 48
JANKOVEC, Barbara, 64
JANSEN, Heinz, 38
JANSSENS, Willem, 83
JANSSENS, Frank, 100
JARA DE CARVALHO, Maria Ana, 136
JARDINE, Norman, 135
JARON, Milan, 123
JAROSZ-FRIIS, Anna, 48
JASPERS, Maria, 48
JEAN, Philippe, 45
JEANGILLE, Luc, 163
JEGOUZO, Isabelle, 31
JELENKOWSKA-LUCA, Ewelina, 31
176 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
JENKO, Saša, 75
JENNES, Guy, 150
JEPSENA, Ilona, 91
JESSEN, Anders, 90
JIMENEZ MINGO, Jose, 75
JIRSA, Pavel, 60
JOHANSSON, Anna, 62
JOHANSSON, Mattias, 112
JOHNSTON, Mark, 116
JOLIFF-BOTREL, Gwennael, 75
JONES, Owen, 55
JONES, Christopher, 58
JONES, Graeme, 109
JONES, Allan, 115
JORGENSEN, Matthias, 119
JORNA, Kerstin, 38
JORNA, Marc, 122
JORTAY, Marcel, 132
JOUANGRAND, Eric, 100
JOURET, Philippe, 95
JOUROVA, Vera, 12
JOUR-SCHROEDER, Alexandra, 122
JOVANI, Carlota, 152
JUELICHER, Sabine, 108
JUHANSONE, Ilze, 22
JUNCKER, Jean-Claude, 12
JUNGOVA, Hana, 152
JUNKER, Claudia, 131
JURCZAK, Kasia, 50
JURIMAE, Tiit, 76
JUTTE, Jeroen, 50
JUUL-JOERGENSEN, Ditte, 19
K
KADUCZAK, Marek, 168
KAEFER, Hatto, 166
KAERA, Kertu, 111
KALAMARZ, Wojciech, 107
KALBE, Gustav, 86
KAMINARA, Androulla, 129
KAMPL, Alenka, 90
KARACS, Gabor, 162
KARAMITSOS, Fotis, 64,65
KARATZAS, Isidoros, 71
KARHUNEN, Antti Pekka, 126
KARNITSCHNIG, Michael, 16
KASEMETS, Keit, 31
KASTRISSIANAKIS, Antonis, 100
KATAINEN, Jyrki, 12
KATRAMI, Anna, 87
KAUFFMANN, Barbara, 50
KAVVADA, Ekaterini, 45
KAYE, Nicholas, 138
KAZATSAY, Zoltan, 50
KAZLAUSKIENĖ, Natalija, 96
KAZMIERCZAK, Agnieszka, 66
KEEREMAN, Filip, 94
KENT, Gail, 89
KEPPENNE, Jean-Paul, 26
KERMODE, Philip, 99
KERN, Johannes, 108
KERSTENS, Peter, 93
KERSTING, Henrik, 40
KESSLER, Giovanni, 149
KESTERIS, Andris, 115
KETTIG-BAUER, Kerstin, 155
KHAN, Nicholas, 25
KHOUW, Johan, 37
KIELY, Gerard, 29
KIENER, Christophe, 118
KILJANSKI, Kamil, 41
KING, Julian, 12
KING, Matthew, 73
KING-ELSNER, Levke, 158
KIRALY, Adrienn, 19
KIRCHNER, Maja, 91
KIRCHNER, Thomas, 170
KIROV, Vasil, 149
KISCHEL, Dieter, 101
KLAUS, Henning, 22
KLEIN BRINKE, Betsie, 158,158
KLEINEGRIS, Winfried, 151
KLEINER, Thibaut, 15
KLEMENT, Stephan, 58
KLOC, Kamila, 15
KLOPPENBORG, Bernardus, 91
KLUMPERS, Johannes, 71
KLUMPP, Petra, 60
KNEUER, Petra, 141
KOEHLER, Michael, 115
KOEHLER, Martin, 145
KOENIG, Michael, 43
KOHL, Hans-Günter, 140
KOLAR, Patrik, 74
KOLECKA, Beata, 23
KOLETSOS, Antonios, 166
KOMITSKA, Vesselina, 56
KOMITSKI, Ilian, 147
KOMNINOS, Christos, 116
KONDRUP, Claus, 62
KONIG, Helena, 119
KONINGS, Rudy, 82
KONRAD, Robert, 69
KONSTANTINOU, Konstantin, 166
KOOPMAN, Gert-Jan, 46
KOPANEZOU, Eleni, 66
KOPCZYNSKA, Magda, 66
KOPERDAK, Sergej, 103
KOPICZKO, Olga, 74
KOPP, Andreas, 20
KOPP, Antoine, 144
KORDECKA, Aleksandra, 45
KOROKNAI, Maria, 153
KORTE, Joost, 119
KOSIR, Tina, 158
KOTTOVA, Karolina, 31
KOTZEVA, Mariana, 131,131
KOULAIMAH, Andrea, 130
KOUTSIVITIS, Basile, 156
KOVACS, Peter, 101
KOVACS, Tamas Ivan, 151
KOVACS, Sandor, 158
KOVALEVSKIS, Mareks, 158
KOVARIKOVA, Dana, 31,31
KRAEMER, Hannes, 25
KRAFF, Manfred, 147
KRAMER, Sandra, 14
KRAMLER, Thomas, 47
KRASENBRINK, Alois, 81
KRAUSS, Isabelle, 141
KRAUZA, Ewa, 120
KREJZA, Michal, 125
KREMLIS, Georges-Stavros, 69
KRENGEL, Robert, 117,117
KREYSA, Joachim, 83
KRIZSAI, Renata, 171
KROL, Jozef, 150
KRUEGER, Reinald, 87
KRUTH, Veijo, 152
KRUZIKOVA, Eva, 25
KRZEMINSKA-VAMVAKA, Joanna, 120
KRZYZANOWSKA, Anna, 39
KRÖGER, Martin, 22
KUCIREK, Tomas, 146
KUEHNEL, Richard, 29
KUHL, Lothar, 96
KUHLMANN, Joost, 36
KUHNERT, Ingo, 39
KUIK, Krzysztof, 47
KUNIGA, Ilze, 99
KUNTE, Nikola, 159
KUSKE, Michael, 60
KUTOS, Paul, 38
KYRIATZIS, Christos, 42
KÜSTER, Marc, 162
KÜTT, Waldemar, 75
L
LABAT, Maud, 31
LABUNET, Mihai, 28
LADENBURGER, Clemens, 24
LADMANOVA, Monika, 18
LAFFINEUR, Marie-Christine, 89
LAHOGUE, Yves, 60
LAINA, Flavio, 48
LAINE, Valerie, 91
LAISSY, Ana-Paula, 97
LAITENBERGER, Johannes, 46
LALLEMAND ZELLER, Loic, 129
LAMBOTTE, Vincent, 29
LAMINNE, Katherine, 165
LAMPLMAIR, Franz, 91
LANDABASO ALVAREZ, Mikel, 27
LANGE, Dirk, 107
LANGEDIJK, Sven, 84
LANGELAAR, Thomas, 120
LANGENDORFF, Julius Willem, 69
LANZENBERGER, Monika, 86
LAPAGE, Dirk, 144
LAPLATTE, Guillaume, 134
LAPORTE, Ludovic, 159
LARCH, Martin, 20
LAROCHE, Gilles, 68
LARRIEU, Pierre-Jacques, 100
LARSSON, Andreas, 157
LASO BALLESTEROS, Isidro, 88
LATOUCHE, Luc, 165
LATRICHE, Philippe, 125
LAURENT-GATZ, Myriam, 158,158
LAURILA, Maija, 124
LAZAROVA, Natalia, 47
LAZZARONI, Renato, 100
LEADER, Andrew, 105
LEANDRO, Jose Eduardo, 36
LEARDINI, Pascal, 22
LEBRUN, Stephane, 42
LEBRUN, Jean-Francois, 52
LECBYCHOVA, Rita, 75
LECHLER, Stefan, 87
LECHNER, Stephan, 60
LECRENIER, Sabine, 45
LEFEBVRE, Philippe J., 86
LEHKONEN, Sari, 171
LEHNER, Stefan, 145
LEINEMANN, Felix, 90
LEINER, Stefan, 69
LELAKIS, Vassili, 20
LE LOSTECQUE, Yves, 104
LEMAIRE, Bruno, 52
LEMAITRE, Patrice, 83
LEMAITRE, Marc, 95
LEMAITRE, Franz, 152
LEMASSON, Antoine, 130
LEMKE, Max, 85
LENAERTS, Dirk, 38
LENGHARDTOVA, Katarina, 161
LEPA, Karl, 152
LEPASSAAR, Juhan, 15
LERCH, Blandine, 140
LESCRAUWAET, Pim, 36
LESSENICH, Christof, 47
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 177
LEUPOLD, Stephanie, 118
LEVASSEUR, Christian, 136
LEWIS, Alexandre Xavier Pierre, 25
LEVY, Fabienne, 53
LIBERATORE, Angela, 72
LIBIOULLE, Godelieve, 100
LIEGEOIS, Eddy, 65
LIENARD, Jean-Philippe, 150
LIENEMEYER, Max, 48
LIEPINA, Valda Selga, 158
LIETZ, Carsten, 27
LIHA MATEJICEK, Aida, 126
LILJEBERG, Kristine, 48
LIMPACH, Sophie, 133
LINDEMANS, Agnes, 97
LIPIATOU, Elisabeth, 73
LLANO CARDENAL, Maria Luisa, 50
LOBERA ARGUELLES, Enrique, 127
LOBEZ-CORTES, Esperanza, 141
LOBILLO BORRERO, Cristina, 16
LOHIKKO, Tiina, 156
LONCKE, Alexis, 57
LONDERO, Pierluigi, 55
LONGO, Aldo, 55
LONNROTH, Anna, 72
LOOP, Philippe, 166
LOOPUYT, Philippe, 109
LOPEZ LLEDO, Juan Jose, 145
LOPEZ MORENO, Maria Carmen, 108
LOPEZ SANCHEZ, Jose Antonio, 145
LORANCA GARCIA, Santiago, 38
LORIOT, Guillaume, 47
LORIZ-HOFFMANN, Josefine, 56
LOULA, Marek, 118
LOWERY-KINGSTON, June, 88
LOZANO GALLEGO, Felix, 56
LOZANO PALACIOS, Lidia, 25
LUCHETTI, Alessandra, 104
LUCHNER, Johannes, 129
LUEBKING, Johannes, 47
LUECKE, Barbara, 56
LUECKING, Joachim, 66
LUEDER, Tilman, 93
LUETZENKIRCHEN, Klaus, 83
LUJO, Natalija, 157
LUKAS, Martin, 119
LUPESCU, Florin, 89
LUPU, Simona, 92
LUYCKX, Olivier, 126
LYAL, Richard, 25
LYMBERIS, Andreas, 85
LYNCH, Sarah, 103
M
MACCZAK, Malgorzata, 170
MADEIRA, Jose, 146
MADEJA, Leszek, 138
MADERO VILLAREJO, Cecilio, 46
MAGENHANN, Bernard, 134,134
MAGHIROS, Ioannis, 80
MAGNANT, Catherine, 104
MAGNIER, Michel, 104
MAGNUSSON, Lars Jorgen, 145
MAHIEU, Geraldine, 20
MAHOVSKY, Madeleine, 132
MAIDANI, Dominique, 25
MAIER, Ralph, 82
MAIER, Leo, 97
MAIL FOUILLEUL, Stephane, 99
MAINCENT, Emmanuelle, 38
MAIR, David, 84
MAIRATE, Andrea, 39
MAIRE, Emmanuelle, 70
MAJCEN, Filip, 153
MAKARONIDIS, Alexandre, 132
MAKINEN, Paavo, 28
MALACARNE, Marco, 44
MALAGON, Carmen, 162
MALEKOS, Ioannis, 89
MALGAJ, Matjaž, 69
MALLABAND, Anne, 71
MALLAUN, Susanne, 130
MALMSTRÖM, Cecilia, 12
MALO, Jean-David, 73
MALONEY, Colette, 85
MALTBY, Isobel, 99
MALY, Radek, 42
MAMBOURG, André, 67
MAMER, Eric, 42
MANAFOVA, Olga, 155
MANDELLI, Silvia, 136
MANDLER, Anette, 134
MANESCU, Dana, 27
MANFREDI, Veronica, 122
MANHARDT-WELBERS, Judith, 109
MANOVA, Rozelina, 108
MANSERVISI, Stefano, 125
MARAGOS, Vassilis, 114
MARAZUELA AZPIROZ, Susana, 54
MARCON, Monica, 89
MARIEN-DUSAK, Ingrid, 89
MARIJNISSEN, Chantal, 126
MARINO, Angelo, 113
MARINO, Annette, 160
MARKE, Juergen, 151
MARKOPOULIOTIS, Georgios, 30
MARSELLA, Marco, 88
MARTEAU, Jacky, 165
MARTEGANI, Sergio, 136
MARTENCZUK, Bernd, 24
MARTIKONIS, Rytis, 155
MARTIN, Denis, 26
MARTIN, Herve, 74
MARTINELLI, Luca, 161
MARTINEZ ALBEROLA, Clara, 14
MARTINEZ DEL PERAL, Maria-Isabel, 25
MARTINEZ MONGAY, Carlos, 38
MARTINEZ PARAMO, Natalia, 41
MARTINEZ RIVERO, Eduardo, 47
MARTINEZ RODRIGUEZ, Eva, 141
MARTINEZ SARASOLA, Angela, 97
MARTIN HOBDEY, Alejandro, 72
MARTIN PRADA, Gustavo, 126
MARTIN-PRAT, Maria, 118
MARUSZEWSKI, Krzysztof, 84
MASERA, Marcelo, 80
MASON, Jeffrey, 147
MATARAN SERRANO, Pedro, 146
MATHERNOVA, Katarina, 114
MATHIEU, Antoine, 40
MATHIOUDAKIS, George, 156
MATHISON, Andrew, 92
MATHISSE, Thierry, 125
MATTHIESSEN, Line, 74,74
MATTINÒ, Giacomo, 44
MATUELLA, Michela, 115
MATYASSY, Miklos Andras, 152
MAY, Mechtild, 78
MAZEIKA, Renatas, 122
MCCALLUM, Linsey, 19
MCCARTHY, Mary, 20
MCINERNEY, Éamon, 105
MEADOWS, Damien, 62
MECILOSEK, Aleksandra, 55
MEDERER, Wolfgang, 102
MEERSMAN, Bartel, 82
MEISINGER, Christine, 109
MEISSL, Maresa, 138
MEJLAK, Pierre, 104
MELENDRO ARNAIZ, Fermin J., 127
MENCHI, Giuseppe, 20
MENDIOROZ, Miriam, 87
MENENDEZ ROS, Isabel, 151
MENIDIATIS, Andreas, 106
MENZE, Joachim, 29
MERCHAN CANTOS, Francisco, 52
MERCIOL, Jean-Claude, 69
MERCY, Jean-Louis, 133
MEREDITH, Lawrence, 114
MERLE, Philippe, 139
MERLIN, Martin, 94
MESSAOUDI, Elies, 20
MESTER, Jens, 27
MESTRE ZAMARREÑO, Carlos, 64
METAXOPOULOU, Ioanna, 60
METTHEY, Jack, 76
METTLER, Ann, 34
MEULEMAN, Stijn, 99
MEUNIER, Christian, 117
MEUWIS, Koen, 40
MEYER-KOEKEN, Klaus, 155
MEYLEMANS, Paul, 60
MICELI, Antonio, 149
MICELI, Valerio, 162
MICHELINI, Silvia, 57
MICHLIK, Frank, 151
MICHLMAYR, Thomas, 140
MICHOU, Paraskevi, 22
MICMACHER, Carole, 166
MICOL, Olivier, 124
MIERSCH, Gerald, 48
MIFSUD, Peter, 153
MIGAS, Mariusz Stefan, 55
MIKKELI, Tapani, 43
MIKLOSI, Gabor, 96
MIKO, Ladislav, 107
MILKOVICOVA, Karin, 157
MILLAN DE LA LASTRA, Cristobal, 65
MILLER, Michael, 115
MILLER, Gary, 117
MILLEROT, Didier, 94
MILOUCHEV, Mario, 55
MILUKAS, Arnoldas, 76
MIMICA, Neven, 12
MINARINI, Fabrizio, 166
MINCZAKIEWICZ, Grzegorz, 142
MINET, Pascale, 21
MINGASSON, Irène, 115
MIRANDA-VIZUETE, Jose, 170
MIRCEA, Adrian, 147
MISIGA, Pavel, 76
MISSEN, Robert, 65
MITROYANNI, Ioanna, 102
MIZZI, Leonard, 126
MOEDAS, Carlos, 13
MOEGELE, Rudolf, 56
MOELLS, Walter, 24
MOGHERINI, Federica, 12
MOLDOVAN, Adrian, 166
MOLNAR ANDREICA, Dana, 163,163
MONDELAERS, Willy, 82
MONFRET, Agnes, 95
MONTAGNON, Anne, 145
MONTAGUTI, Elisabetta, 25
MONTERO MELIS, Diana, 125
MONTESI, Carla, 127
MONTI, Cristina, 86
MOONEN, Sophie, 48
MOOZ, Petr, 144
MOOZOVA, Irena, 124
MORAIS PIRES, Carlos, 86
MORALES JIMENEZ, Francisco, 141
MORANT, Jean-Pierre, 100
178 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
MORCH, Henrik, 48
MORDUE, Simon, 111
MOREA, Delia, 170
MOREAU, Laurence, 73
MOREAU, Francoise, 127
MOREIRA RIBEIRO, Maria Do Pilar, 153
MOREL, Claire, 104
MORENO LABORDA, Eugenia, 150
MORETTO, Pietro, 80
MORICCA, Marco Umberto, 137
MORIN, Jackie, 51
MORISSET, Benoît, 58
MORRISON, James, 18
MORSI, Helmut, 65
MOSCHOPOULOS, Panayotis, 77
MOSCOVICI, Pierre, 12
MOSER, Stefan, 58
MOTA, Sérgio, 166
MOULIGNEAU, Marc, 165
MOURRE, Gilles, 37
MOUTARLIER, Valère, 101
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, Ana,
153
MUELLER, Juergen, 16
MUELLER, Sophie, 45
MUELLER, Wolfgang, 120
MULLER, Eric, 57
MUNOZ ALBARRAN, Sofia, 118
MUNZ, Rainer, 34
MURRAN, Joe, 129
MUSCHEL, Laurent, 111
MUSKARE, Liena, 158
MUYLLE, Jean-Yves, 44
MYLONA, Polyxeni, 163
N
NAESAGER, Lene, 54,54
NAETS, Thomas, 89
NAGARAJAN, Nigel, 94
NAGY, Krisztina, 28
NAGY, Gabor Mihaly, 71,77
NAGY-ROTHENGASS, Márta, 132
NARAI, Istvan Laszlo, 75
NARANJO SANCHEZ, Carmen, 57
NARDI, Philippe, 141
NATURSKI, Witold, 32
NAUDTS, Bernard, 20
NAVA, Mario, 94
NAVRACSICS, Tibor, 12
NDONG, Stephane, 77
NEALE, William, 16
NEALE, Thomas, 102
NECSA, Daniel, 170
NEGENMAN, Monique, 48
NEGRU, Margareta Felicia, 157
NEMITZ, Paul, 123
NERLICH, Christoph, 147
NETTE, Oliver, 117
NEUFING-PEPIN, Anke-Carmen, 170
NEVENS, Axel, 58
NICHOLL, Ciaran, 82
NICKLAS, Mark, 43
NICODEME, Gaëtan, 102
NICOLAIE, Georgeta Luminita, 137
NICOLAS, Pierre, 83
NICOLAU, Cristian, 123
NIEHOFF, Joerg, 73
NIEJAHR, Michael, 57
NIELSEN, Henrik, 111
NIELSEN, Erling, 156
NIEMI, Jukka, 57
NIEMI, Kati, 156,156
NIESSLER, Rudolf, 98
NIETO LEON, Leonor, 129
NIETO MOREDA, Luis Angel, 92
NIKOLAKOPOULOU, Alexandra, 108
NIKOLAY, Renate, 18
NIKOLIAN, Frangiscos, 90
NIKOLOVA, Margarita, 79
NIKOLOVA, Nina, 165
NOCIAR, Juraj, 15
NOEL, Eric, 135
NOFSKA-SIERANT, Dorota, 153
NOGAL, Javier, 168
NOGUEIRA MARTINS, Joao, 37
NOLAN, Barbara, 104
NOLIN, Michel, 24
NONNEMAN, Stefan, 83
NOOTEBOOM, Erik, 96
NORDVIK, Jean Pierre, 81
NORLUND, Laurs, 131
NORSTEDT, Irene, 74
NOTARO, Nicola, 69
NOVAK, Maria, 67
NOVAKOVA, Irena, 27
NUIJ, Robert, 59
NUNES DE ALMEIDA, Joaquim, 42
NYDRLOVA, Lenka, 170
NYMAND CHRISTENSEN, Jens, 103
NÄSLUND, Annika, 131
O
O'BRIEN, Denis, 60
O'CUILLEANAIN, Nicholas, 142
O'DONOHUE, Pearse, 86,86
O'LEARY, William, 24
O'LEARY, Marian, 60
O'MALLEY, Eoin, 118
OBERHAUSEN, Josefine, 158
OEL, Matthias, 111
OERBOM, Annika, 145
OETTINGER, Guenther, 12
OGONOWSKI, Piotr, 120
OJALA, Annukka, 106
OLAZABAL, Claudia, 69
OLESEN, Derrick Kinch, 156
OLIVAN AVILES, Maria, 72
OLLIER, Gilles, 76
OLLILA, Paivi, 160
OLSEN, Stig Pilgaard, 156
OLSSON, Stefan, 50
OLSSON, Carsten, 133
Ó MONACHÁIN, Colmcille, 157
ONIDI, Olivier, 111
ONOFRE, Joao, 56
ORDINANA CALABUIG, Rosa Maria, 141
ORECCHIONI, Alessandra, 156
ORELLANA, Moises, 38
ORTUN SILVAN, Pedro, 41
OSSMANN, Klaus, 146
OTT, Joachim, 32
OTTO, Jens, 83
OTTOSSON, Helena, 131
OUAKI, Stephane, 73
OVASKA-ROMANO, Paula, 156
OWEN, Philip, 62
OWEN-GRIFFITHS, Andrew, 108
OVERBEEKE, Conny, 56
OZDOBA, Joachim, 163
OZOLS, Agris, 60
P
PAASIVIRTA, Esa, 26
PACAUD, Jacqueline, 104
PACE, Gabriella, 16
PACHOLIK, Otto, 155
PAGNOSSIN, Francesca, 103
PAINDAVEINE, Yves, 85
PAKULSKI, Jan, 103
PAL, Erzsebet, 40
PAMIES, Stéphanie, 37
PANAGAKOU, Alexandra, 152
PANAGOPOULOU, Anna, 77
PANEK, Jan, 60
PANIGALLI, Marco, 130
PANTER, Susan, 136
PANZETTI, Fabrizia, 14
PAPACHRISTOPOULOS, Paschalis, 159
PAPACONSTANTINOU, Andreas, 90
PAPACOSTAS, Antonis, 32
PAPADOPOULOS, Ierotheos, 32
PAPADOPOULOS, Andreas, 115
PAPAIOANNOU, Emmanouil-Georgios,
128
PAPALDO, Diego, 101
PAPAMICHALOPOULOU, Lina, 100
PAPAROUNI, Evgenia, 153
PAPPALARDO, Roberto, 162
PAQUET, Jean-Eric, 21,21
PAQUOT, Alexandre, 63
PARIAT, Monique, 129
PARMENTIER, Marc, 144
PARPLIES, Kay, 126
PART, Peeter, 81
PASERMAN, Ruth, 17
PASHEV, Konstantin, 41
PASTERNAK, Jacek, 166
PATAKIA, Maria, 25
PATANE', Sergio, 77
PATERNOSTER, Yves, 140
PATERNOSTER, Anne, 160
PATERNOT, Claire, 165
PATRICIO GOMES, Raquel Maria, 30
PAUL, Frank, 111
PAULI, Anneli, 62
PAUWELS, Natalie, 68
PAYSAN-HUENS, Corinna, 161,162
PEARSON, Patrick, 94
PEARSON, Gosia, 129
PECA, Viorel, 86
PECCHI, Gianluca, 154
PECORARO, Marco, 150
PECQUEREAU, Pascal, 166
PEERANI, Paolo, 83
PEETERS, Nancy, 99
PEETSO, Terje, 86
PELAYO, Gilles, 112
PELLEGRINI, Mattia, 43
PELSSER, Sabine, 108
PELTOMÄKI, Antti Ilmari, 42
PELTONEN, Jaana, 152
PENAS LADO, Ernesto, 90
PENCH, Lucio, 37
PENING, Andre, 144
PENNY, Martin, 72
PEREGO, Luca, 103
PEREIRA, Ana Carla, 51
PEREIRA DE SA, Cristina, 131
PERESSINI, Sonia, 52
PEREZ APARICIO, Francisco Javier, 129
PEREZ CANADO, Francisco, 120
PEREZ ECHAGUE, Joaquin, 142
PEREZ ESPIN, Manuel, 49
PERGER, Istvan, 29
PERIE MIGUEL, Walter, 95
PEROLAT, Michele, 99
PEROULAKIS, Argyris, 28
PERREAU DE PINNINCK, Fernando, 118
PERSICHELLI SCOLA, Roberta, 53
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 179
PERSSON, Leif, 60
PESONEN, Timo, 27
PESTA, Michal, 150
PETER, Georg, 81
PETERS, Rob, 54
PETEVES, Efstathios, 81
PETIT, Thierry, 162
PETKOVA, Svetozara, 41
PETRICCIONE, Mauro Raffaele, 118
PETROVA, Victoria, 43
PETSCHKE, Matthias, 45
PETTINATO, Carlo, 118
PETTINELLI, Carlo, 43
PEUTZ, Isabelle, 54
PEZZOLI, Corinne, 168
PFLUEGER, Stefan, 36
PHILANIOTOU, Katia, 57
PHILIPP, Wolfgang, 107
PICARELLA, Mario, 77
PICHELMANN, Karl, 38
PIELKE, Michael, 56
PIERGIOVANNI, Michele, 47
PIETRZAK, Tomek, 40
PIFFAUT, Henri, 46
PIGNATARO, Laura, 26
PIHA, Tapani, 107
PIJLS, Josephina, 79
PILKO, Simona, 28
PILLET, Patrice, 101
PINHO, Paula, 58
PINTO, Artur, 81
PINTO, Aderito, 98
PINTO, Carlo, 120
PIRAO, Jose, 144
PIRES, Ana, 146
PISANI, Raymond, 161
PISKORZ, Wladyslaw, 97
PLANOVSKY, Jan, 161
PLECITY, Jiri, 51
PLEWA, Jerzy Bogdan, 54
POETTGEN, Jochen, 29
POINELLI, Mauro, 55
POKORNY, Adam, 50
POLEIKIS, Darius, 139
PONCELET, Jean-Pierre, 132
POPENS, Normunds, 96
POPOWSKI, Maciej, 114,115
POREJSKI, Jarek, 152
POSEL-CZESCIK, Edyta, 162
POST, Henk, 136
POTENZA, Alberto, 149
POWER, Peter, 18
POVILIUNAS, Audrius, 150
PRADINES, Marie-Hélène, 136
PRAGNELL, Bruno, 68
PRANCKEVICIUS, Arnoldas, 32
PRATS, Lluís, 51
PRATS MONNE, Xavier, 106
PRAWDA, Marek, 32
PREISING, Carmen, 92
PRESA, Silvano, 145
PRICE, Stephen, 165
PRINGIERS, Guillaume, 168
PRISTA, Luisa, 43
PROBST, Christian, 89
PROST, Thierry, 72
PROULT, Christophe, 77
PROUT, Sian, 66
PUENTE PATTISON, Miguel, 31
PUIGPELAT VALLS, Jose, 44
PURCAREA, Octavian, 53
PYKE, Belinda, 113
Q
QUEROL CARCELLER, Cristina, 166
QUEST, Stephen, 99
QUINN, Mette Koefoed, 62
QUINTANA TRIAS, Octavio, 71
R
RACZ, Nikoletta, 165
RACZKIEWICZ, Zbigniew, 161
RADU, Razvan Petru, 163
RAES, Jean-Pierre, 39
RAFFAELLI, Fulvia, 43
RAHDERS, Ralf, 104
RAHMI, Farid, 116
RAHUOJA, Margus, 64
RAINOLDI, Alessandro, 80
RALPH, Michael, 96
RAMAT, Jean-Hervé, 128
RAMBAUD, Christian, 91
RAMIREZ VELA, Ana, 108
RANCANE-ABARTE, Iveta, 158
RANTALA, Merja, 133
RANTAMÄKI, Liisa, 109
RASA, Agnija, 58
RASETTI, Diego, 149
RASMUSSEN, Carsten, 97
RATCHFORD, Robin, 118
RATHE, Jeroen, 100
RATHJE, Michael, 100
RATSO, Signe, 120
RAVE, Simone, 114
RAY, Catherine, 27
REBELO, Paula, 153
RECALDE LANGARICA, Lucia, 89
RECKTENWALD, Joachim, 132
REDONNET, Denis, 119
REHBINDER, Maria, 44
REICHERT, Bernd, 73
REICHERTS, Martine, 103
REIG RODRIGO, Roberto, 106
REILLY, Patricia, 19
REIMANN, Matthias, 100
REINERT, Wolfgang, 108
REIS, António, 163
REIS CONDE, Jaime, 171
REISER, Birgit, 99
REISS, Siegmar, 150
REITANO, Elena, 37
REMBGES, Diana, 80
RENAUDIERE, Philippe, 22
RENNER-LOQUENZ, Brigitta, 47
RENTSCHLER, Oliver, 14
REVILL, Nicholas, 149
REVIRIEGO GORDEJO, Francisco, 109
RIBEIRO, Jacqueline, 79
RICARD-NIHOUL, Gaetane, 31,31
RICCALTON, Carol, 164
RICHARDS, Megan, 58
RICHTER, Kaspar, 20
RIDOLFI, Roberto, 126
RIEMENSCHNEIDER, Rolf, 86
RIESGO ARNALDO, Julio, 77
RINALDI, Sarah, 126
RINALDI, Michele, 162
RINGROSE, David, 87
RISO, Stephanie, 35
RISTORI, Dominique, 58
RITCHIE, Neil, 150
RITTER, Peer, 48
RIZZO, Didier, 163
RIZZOTTO, Paola, 156
ROBERTSON, Jennifer, 93
ROCA MORENO, Mauricio, 159
RODRIGUES FRADE, Joao, 141
RODRIGUEZ GALINDO, Blanca, 112
RODRIGUEZ GARAGORRI, Margarita,
139
RODRIGUEZ ROMERO, Jorge, 70
ROEBLING, Georg, 151
ROEDER, Marc, 159
ROEGER, Werner, 38
ROELS, Wim, 25
ROGALSKA, Marzena, 44
ROHEN, Mechthild, 86
ROKOS, Volker, 147
ROLLER, Elisa, 91
ROMAKKANIEMI, Juho, 15
ROMAN ENESCU, Ruxandra, 132
ROMANO, Manuel, 33
ROMERO REQUENA, Luis, 24
ROMMERTS, Marcel, 66
RONDINELLA, Vincenzo, 83
ROQUES, Christian, 137
ROSA, Domenico, 127
ROSA MENDES, Maria Jose, 30
ROSCA, Daniela, 66
ROSENOW, Kerstin, 55
ROSENSTOCK, Manfred, 68
ROSSI, Kimmo, 88
ROSSI, Dario, 168
ROSSI-AZEVEDO, Liisi, 136
ROTTER, Roberto, 168
ROUHANA, Khalil, 85,85
ROULAND, Olivier, 159
ROUX, Philippe, 107
ROWAN, Linda, 39
ROZENBURG, Rob, 113
RUÀ, Savino, 102
RUBINACCI, Leopoldo, 120
RUBIN DE CERVIN, Almoro, 94
RUDISCHHAUSER, Klaus, 125
RUDKA, Andrzej, 42
RUETE, Matthias, 111
RUGGIU, Patricia, 162
RUIJTERS, Herald, 65
RUIZ CALAVERA, Genoveva, 115
RUMMEL, Dieter, 159
RUNGE-METZGER, Artur, 63
RUPNIK, Marjana, 153
RUS, Ioana, 19
RUSCH, Moritz, 33
RUSCHER, Eric, 37
RUSSO, Maria Cristina, 74
RUTE, Maive, 79,79
RYAN, Dermot, 18
RYAN, John-F, 107
RYDZKOWSKI, Piotr, 119
RYS, Andrzej Jan, 107
RZEWUSKA-WALIGORA, Maria, 159
S
SAADAOUI, Zahouani, 100
SAASTAMOINEN, Salla, 124
SABATIER, Nicolas, 73
SABEV, Momchil, 99
SABEVA, Daniela, 152
SACRISTAN SANCHEZ, Irene, 151
SADAUSKAS, Kestutis, 69
SAGREDO FERNANDEZ, Miguel Angel,
16
SAGSTETTER, Norbert, 21
SAINT AUBIN, Bertrand, 134
SAKKERS, Ewoud, 47
SALLARD, Delphine, 118
SALLES, Olivier, 145
180 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
SALMELIN, Bror, 89
SALMI, Ilkka, 138
SALORD, Denis, 125
SALSI, Angelo, 69
SAMB KASLOVA, Laura, 135
SANCHEZ-CALERO GUILARTE, Natalia,
153
SANDLER, Peter, 118
SANDU, Leontina, 139
SANTAMATO, Sandro, 66
SANTINI, Fabien, 56
SANTOS, Paulo Jose, 99
SANTUCCI, Gérald, 89
SANZ REDRADO, Beatriz, 149,150
SARAZIN, Laurent, 126
SARIGIANNIDIS, Spyros, 142
SAUDE, Mariana, 137
SAUVALERE, Vincent, 150
SAUVEROCHE, Benoit, 108
SAUZE-VANDEVYVER, Nathalie, 57
SBARCIOG, Florin Adrian, 140
SCAFFIDI-ARGENTINA, Francesco, 79
SCANNELL, Michael, 107
SCATOZZA, Graziano, 166
SCHAEDLE, Anne, 93
SCHAEFER, Gunter, 133
SCHALLY, Hugo-Maria, 69
SCHAPS, Jens, 56
SCHARF-KROENER, Claire, 149
SCHEELE, Martin, 56
SCHEIRSEN, Sabine, 158
SCHELFHOUT, Mark, 52
SCHELLEKENS, Pierre, 16
SCHEPERS, Herve, 100
SCHERBAUM, Martin, 162
SCHERRER, Heinz, 37
SCHIEFFER, Martin, 111
SCHILTHUIS, Gijs, 54
SCHIMA, Bernhard, 24
SCHINAS, Margaritis, 27,27
SCHLAEGER, Wolfgang, 115
SCHLOESSLEN, Pascal, 46
SCHMALTZ, Cornelius, 74
SCHMID, Harald, 120
SCHMIDT, Claudia, 25
SCHMIDT, Burkhard, 39
SCHMIDT, Szabolcs, 124
SCHMIDT-FABER, Claudius, 145
SCHMIDT-GERDTS, Matthias, 45
SCHMITT, Diane, 17
SCHMITZ, Peter, 162
SCHMUCK, Guido, 81
SCHNICHELS, Dominik, 107
SCHNITTGER, Bernhard, 29,29
SCHOBESBERGER, Wolfgang, 52
SCHOEMANN, Isabelle, 20
SCHOENEWOLF, Sandra, 32
SCHOMAKER, Astrid, 70,70
SCHONBERG, Soren, 19
SCHRECK, Stefan, 107
SCHREIBER, Kristin, 44
SCHROECKER, Doris, 74
SCHROETER, Tania, 122
SCHULTE, Markus, 15
SCHULTZ, Philippe, 143
SCHULZ-GREVE, Willi, 54
SCHWABBAUER, Hannelore, 158
SCHWALBACH, Peter, 60
SCHWARZ, Andreas, 145
SCHWIMANN, Irmfried, 43,44
SCIARRINO, Valeria, 162
SCOGNAMIGLIO, Giuseppe, 168
SCOPPIO, Maria Elena, 101
SCORTARIU, Anca, 28
SCRIBAN, Alain, 112
SEBASTIANI, Cristiano, 77
SÉBERT, Franck, 96
SEFCOVIC, Maros, 12
SEGERS, Brigitte, 144
SEGUINOT, Marc, 165
SELMAYR, Martin, 14
SEMPELS, Jan, 128
SEQUEIRA, Keith, 19
SERAFIM, Georgeta, 86
SERBANESCU, Viorel, 157
SERRA, Fernanda, 168
SERVAIS, Philippe, 166
SERVIDA, Andrea, 86
SERVOZ, Michel, 50
SETTEMBRI, Pierpaolo, 64
SEVER, Janez, 162
SEYCHELL, Martin, 106
SGARBI, Frederic, 76
SHEEHY, John, 40
SIATERLI, Christina, 48
SIATRAS, Spyridon, 139
SIEBERT, Christian, 108
SIEGLER, Andras, 75
SIEMERS, Haitze, 90
SIEVERS, Marc, 33
SIGNORE, Stefano, 126
SIILANARUSK, Kadri, 170
SIKOW-MAGNY, Catharina, 58
SILLA, Olivier, 65
SILVA, Jaime, 41
SILVA, Ana Sofia, 146
SILVA MENDES, Marta, 135
SILVA MENDES, Pedro, 142
SILVANO, Anna-Maria, 168
SIMEON, Anne-Catherine, 141
SIMON, Jacques, 67
SIMONIN, Denis, 109
SIMONIS, Dominique, 38
ŠIMONIS, Irmantas, 39
SINCLAIR, Janette, 137
SIOLI, Lucilla, 88
SIPALA, Floriana, 112
SIRACUSA, Elisabetta, 18
SIRAULT, Jean-Marie, 66
SIROVEC, Saša, 157
SKACANIOVA, Katarina, 153
SKACKOV, Sergej, 157
SKAKELJA, Neda, 56
SKALIOTIS, Michail, 131
SKIBNIEWSKI, Leszek, 152,153
SKOCKOVA, Martina, 163
SKONIECZNA, Agnieszka, 102
SKORDAS, Thomas, 86
SLEATH, William, 22,22
SLINGENBERG, Yvon, 62
SLOMINSKA, Dominika, 167
SLOOTJES, Rene, 21
SLOTBOOM, Outi, 39
SLUIJTERS, Willibrordus, 98
ŠMATKO-ABAZA, Viktorija, 50
SMEDEBY, Anna, 171
SMITH, Nicole, 116
SMITS, Robert-Jan, 71
SMULDERS, Ben, 14
SOARES, Camilo, 162
SODER HIGGINS, Marie, 165
SOEWARTA, Stina, 29
SOLOMON, Olga, 107
SOLOVEYTCHIK, Viktor, 24
SOMERS, Joseph, 83
SOMOGYI, Zoltân, 119
SONDERMANN, Ulrich, 105
SONNBERGER, Harald, 150
SONNENSCHEIN, Richard, 138,138
SONNINO, Giorgio, 103
SORECA, Luigi, 112
SORIA RAMIREZ, Antonio, 81
SORO, Stefano, 43
SOUKA, Irene, 134
SOUKUP, Karl, 48
SOURMELIS, Petros, 119
SPADA, Fabrizio, 31
SPANOU, Despina, 86
SPATHARIS, Demos, 48
SPEIGHT, Paul, 69
SPILLANE, Ciaran, 147
SPINANT, Dana, 95
SPITZER, Harald, 135
SPOKIENE, Vitalija, 156
SPOLC, Martin, 93
SPOORMANS, Thomas, 44
SRSEN, Deša, 97
STALINS, Philippe, 78
STAMATOPOULOS, Panayotis, 44
STAMM, Uwe, 38
STAMPA, Nikita, 44
STANCANELLI, Paolo, 25
STANCIC, Zoran, 30
STANCIKAS, Alvydas, 44
STANESCU, Felicia, 94
STANTCHEV, Branimir, 87
STAPEL-WEBER, Silke, 132
STAS, Bruno, 159
STAUDENMAYER, Dirk, 124
STAUSBOLL, Hans, 127
STEFANIK, Jozef, 157
STEFANOWICZ, Nathalie, 94
STEIMER, Patrick, 39
STEIN, Andréas, 124
STEINBUKA, Inna, 31
STEINHOEGL, Werner, 85
STEMITSIOTIS, Loukas, 50
STENGG, Werner, 88
STĘPKOWSKA, Urszula Maria, 119
STEURER, Anton, 132
STEWART-DAVID, Julia, 129
STEVENS, Dominique, 153
STIEGEL, Ute, 112
STOCKMANS, Dirk, 141
STOVLBAEK, Hans, 25
STOYNOVA, Damyana, 62
STRACHINESCU OLTEANU, Magdalena
Andreea, 59
STRAGIER, Joos, 19
STRAUSS, Robert, 44
STROHMEIER, Rudolf, 161
STROMSKY, Bruno, 25
STROOSNIJDER, Marinus, 79
STRYJECKI, Marcin, 156,156
STUCKMANN, Peter, 85
STYLIANIDES, Christos, 12
SUARDI, Massimo, 15
SUBHAN, Christopher, 40
SUCHA, Vladimir, 79
SUKOVA-TOSHEVA, Andriana, 52,52
SULON, Marc, 113
SUORTTI, Antti, 100
SUPERTI, Valentina, 41
SUTTON, Michelle, 14
SUURNAKKI, Sari, 48
SWALES, John, 153
SVARC, Jiri, 51
SWEENEY, James, 150
SVENDSTRUP, Tina, 144
SWIEBODA, Pawel, 34,34
SWITALSKI, Piotr, 32
SYNETOS, Sotiris, 60
SYNOWIEC, Ewa, 119
SZABÓ, László, 161
SZAVUJ, Eva Maria, 95
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 181
SZCZUCKA, Natalia, 32
SZCZUKA, Katarzyna, 87
SZEKELY, Istvan Pal, 39
SZLASZEWSKI, Hubert, 22
SZPAKOWSKI, Miroslaw, 156
SZUCS, Tamas, 103
SZULY, Kinga, 33
SZYCHOWSKA, Joanna, 43
SZYMANSKI, Piotr, 80
SØBERG, Carina Røhl, 83
SØNDERSKOV, Michael, 139
T
TACHELET, Marc, 71
TAGGER, Jorg, 51
TAILLEMITE, Susanne, 131
TAIT, Donald, 153,153
TALEBZADEH, Djahanguir, 105
TAMAS, Szilard, 52
TAMM, Hiie, 157
TANKINK, Valérie, 92
TARRADELLAS ESPUNY, Ferran, 30
TARTAGLIA, Giacinto, 82
TASCEDDA, Christiane, 163
TASCON, Ruben, 109
TE KOLSTE, Georges, 78
TELKEDJIYSKA, Tatiana, 155
TEMPRANO ARROYO, Heliodoro, 38
TEN GEUZENDAM, Johan, 124
TERZI, Lorenzo, 107
TERÄVÄ, Vesa, 87
TEUTSCH, Michael, 104
TEYCHENNE, Odile, 149
THEELEN, Margareta, 83
THEMIDO, Maria Joao, 99
THEUNISSEN, Paul-Herve, 100
THÉVENARD, Eric, 109
THIELE, Gereon, 57
THIELEN - DEL POZO, Jutta, 83
THOLONIAT, Luc, 14
THOMAS, Gerassimos, 59
THORFINN, Cecilia, 29
THYS, Ronald, 33
THYSSEN, Marianne, 12
TIEDJE, Jurgen, 74
TILCHE, Andrea, 76
TILOV, Dinko, 170
TIMMERMANS, Frans, 12
TISCAR RAMIREZ, José Ramón, 163
TOD, Philip, 36
TODD, Jonathan, 46
TODD, Christopher, 98
TODORAN, Horea-Silviu, 57
TODOROVA, Ani, 132
TOKARSKI, Slawomir, 43
TOLEDANO LAREDO, Emma, 51
TOMELLINI, Renzo, 72
TORCATO, Jose, 68,68
TOROKNE ROZSA, Judit, 96
TORRECILLA SALINAS, Carlos, 142
TORRIGIANI, Paolo, 153
TORTONESE, Cesare, 33
TOSETTI, Angelo, 154
TOSTMANN, Stefan, 136
TOURNIER, Claude, 96
TOVSAK PLETERSKI, Mary Veronica, 38
TRANCHANT, Isabelle, 158
TRARIEUX, Jean-Marc, 54
TRAUNG, Margareta, 88
TRAUTMANN, Henrike, 130
TRAVERSA, Enrico, 25
TRETTENBREIN, Harald E., 89
TRIANTAFYLLOU, Dimitrios, 25
TRICART, Jean-Paul, 51
TROOSTERS, Rudi, 25
TROUSSARD, Xavier, 84
TRUSCA, Dragos, 165
TSEREPA-LACOMBE, Helene, 25
TSHISTOVA, Kristina, 73
TSIGROS, Eftimios, 140
TSITSOPOULOS, Georgios, 117
TSORAKLIDIS, Lazaros, 77
TUBBING, Bernardus, 77
TUDORACHE, Ioan-Dragos, 111
TUININGA, Madelaine, 119
TULEJ, Piotr, 75
TURCO, Gianluca, 159
TURLEY, Martin, 158
TURRINI, Alessandro, 38
TYSON, Adam, 103,103
U
UDWIN, Emma, 16
UEBE, Max, 50
ULBERTH, Franz, 82
ULCELUSE - PIRVAN, Anisoara, 72
ULLRICH, Corinna, 149
ULZURRUN DE ASANZA Y MUNOZ,
Alejandro, 58
UNTERWURZACHER, Erich, 97
UREEL, Johan, 145,145
URSEANU, Florin, 21
USTUBS, Peteris, 14
W
WAELBROECK, Olivier, 146
WAGNER, Peter, 114
WAKENHUT, Francois, 69,69
VAKROU, Alexandra, 68
WALCHER, Christiane, 28
WALLEN, Annika, 157
VALLES, Jose-Lorenzo, 77
VALLETTI, Tommaso, 46
WALLEZ, Patrick, 100
VALTONEN, Saila, 39
VAN BEEK, Michel, 26
VANBIERVLIET, Michel, 72
VAN CAENEGEM, Griet, 86
VAN DAMME, Philippe, 139
VAN DE CASTEELE, Koen, 46
VANDEKERCKHOVE, Karen, 124
VAN DEN ABEELE, Ilse, 96
VANDENBERGEN, Kristin, 37
VANDENBERGHE, Kurt, 71
VAN DEN EEDE, Guy, 82
VANDENHENDE, Ann, 169
VAN DEPOELE, Filip, 103
VANDERHAEGEN, Marc, 67
VAN DER LINDEN, Gerco, 105
VANDERPERREN, Bernard, 140
VANDER SCHUEREN, Dirk, 165
VANDERSTRAETEN, Jean-Pierre, 168
VAN DER WEE, Miek, 48
VAN DER VLIES, Rosalinde, 72
VAN DER ZANDT, Peter, 74
VAN DER ZEE, Reinder, 147
VAN DYCK, Koen, 108
VAN EECKHAUTE, Jean-Charles, 22
VAN GEMERT, Willem, 164
VAN GINDERACHTER, Eric, 48
VAN GOETHEM, Bernard, 109
VAN GOOL, Milko, 125
VANGRIEKEN, Kristian, 145
VANHAVERBEKE-MERCKX, Nancy, 135
VAN HOOF, Marc, 26
VANHOORDE, Robert, 137
VAN HOOYDONK, Charlotte, 37
VAN HORENBEEK, Rudy, 62
VAN HOUDT, Florencia, 104
VAN HOUTTE, Ben, 58
VAN IERLAND, Willem, 63
VANKALCK, Stephane, 72
VAN KEMSEKE, Peter, 15
VAN LOON, Hilde, 170
VAN NES, Pieter, 83
VANNSON, Philippe, 85
VAN NUFFEL, Pieter, 25
VAN OOST, Jacques, 77
VAN OOST, Fabrice, 118
VAN PUYMBROECK, Willy, 142
VAN RENTERGEM, Dirk, 136
VAN ROOY, Dirk, 86
VAN STEEN, Hans, 58,59
VAN VLIET, Hubert, 25
VANYI, Balint, 158
VARGIOLU, Cristina, 87
VARGIU, Antonio, 165
VARTIAINEN, Sari, 72
WARTON-WOODS, Margaret, 163
WASBAUER, Veronique, 110
VASCAN, Ioan-Petru, 28
VASSILAKIS, Georges, 54
VASSILIADIS, Theodoros, 101
VASSILIADOU, Myria, 112
VASSILIADOU, Despina, 122
WASTIN, Bruno, 78
WASTIN, Franck, 83
WATSON, John, 22
WEBB, Paul, 77
WEBSTER, Simon, 75
VEGA EXPÓSITO, José Luis, 157,158
WEHRHEIM, Peter, 63
WEIDEL, Birgit, 43
VEIGA, Manuela, 135
WEINBERGER, Christian, 44
WEISE, Christian, 38
VEISPAK, Andreas, 45
WEISSENHORN, Renate, 43
VEITS, Veronika, 91
WEIZENBACH, Emiel, 135
VEKEMANS, Tom, 142
VELENTZA, Maria, 48
WELGE, Gerhard Hannes, 16
VELLA, Karmenu, 12
VELLA, Mark, 156
WELLENS, Marc, 79
WELLENS, Pieter, 141
WENDT, Catherine, 115
VERACHTERT, Barend, 75
VERBERGT, Jean-Marc, 141
VERBORGH, Jacques, 91
VERBURGT, Paul, 120
VERDERAME, Pierluigi, 33
VERHAEVEN, Johan, 39
VERHEYE, Thomas, 68
VERHOEVEN, Filip, 147
WERKSMAN, Jacob, 62
VERLET, Nicolas, 54
VERLEYSEN, Piet, 159
VERMEERSCH, Benoit, 135
VERNARDOS, George, 163
VERNELEN, Johan, 106
WERNER, Elisabeth, 64
VERNET, Anna, 47
VERNET- FIMEYER, Nathalie, 149
VERRIER, Tatjana, 20
VERRINDER, John, 132
VERSE, Didier, 127
VERWEY, Maarten, 20
182 – 16.4.2017 – EUROPEISKA UNIONENS ELEKTRONISKA INSTITUTIONSKATALOG
WESSELY, Rainer, 46
VESTAGER, Margrethe, 12
WESTERMANN, Maria, 163
WEYAND, Sabine, 35
WEYNS, Eddy, 149
WEZENBEEK, Rita, 47
WHELAN, Maurice, 82
WHELAN, Anthony, 87
WHITWORTH, James, 132
VICECONTE, Silvia, 87
VICENTE, Antonio, 19
VICENTE HIDALGO, Juan Jose, 165
VIDAL PUIG, Ramon, 26
VIDAL-RAGOUT, Maria Jose, 75
WIDDERSHOVEN, Vincent, 52
WIEDNER, Klaus, 94
VIEIRA, Jose, 141
WIELAND, Friedrich, 92
VIGIER, Pierre, 71
VIGNATI, Elisabetta, 81
VIHANTA, Jussi, 61
VIHTERPAL, Epp, 156,156
VIJVERBERG, Maarten, 33
VILA DE BENAVENT, Rodrigo, 129
WILDERSPIN, Michael, 25
WILHELMI, Frank, 140
WILIKENS, Marc, 84
VILJANEN, Maarit, 41
WILKINSON, David, 81
WILKKI, Minna, 71
WILL, Matthias, 135
VILLASANTE, Jesus, 86
VILLE, Jean-Louis, 126,126
WILLEMS, Aneta, 69
WILLIAMS, Karen, 137
WILLIS-MAZZICHI, Viviane, 73
WILLMOTT, Graham, 112
WILS, Wouter, 19
WIMMER, Michael, 22
VINČIŪNAS, Arūnas, 17
VINCK, Martine, 168
VINHAS DE SOUZA, Lucio, 34
VINOIS, Thierry, 136
WINTERSTEIN, Alexander, 27
VIOLA, Roberto, 85
VIRTANEN, Tuuli, 116
WIRTZ, Christine, 132
VIS, Peter, 64
VITALI, Sabrina, 166
VITCHEVA, Charlina, 80
VITORINO, Jorge, 118
VITTAY FEDINECZNE, Katalin, 152
WITTEBROOD, Cees, 130
VLACHOPOULOS, Stergios, 141
VLAGSMA, Kristine, 49
VLASSIS, Christina, 136
WOEHLBIER, Florian, 38
WOELKER, Ulrich, 26
WOERSDOERFER, Mechthild, 59
VOIDIES, David, 27
VOIKOV, Ventsislav, 163
WOJAHN, Jörg, 32
WOLFE, Colin, 115
WOLFOVA, Katerina, 112
VOLLPRECHT, Michael, 28
VOLMAN, Yvo, 88
VON BRESKA, Eric, 95
VON BUSCH, Andreas, 97
VON KEMPIS, Karl, 57
VON KIETZELL, Jan, 109
VON KIRCHMANN, Jobst, 127
VON WEDEL, Ico, 57
VON WEISSENBERG, Laura, 163
WOOD, Graham, 108
WOODS, Brendan, 153
VOOGES, Rik, 95
WORINGER, Benoit, 32
WRONSKI, Adam, 133
WUNNER, Norbert, 38
WYNANDS, Kai, 15
Y
YANIZ IGAL, Javier, 38
YANNOUSSIS, Georgios, 98
YLIEFF, Sylvain, 145
YORDI, Beatriz, 62
Z
ZACCHEO, Felice, 126
ZACHARIS, Konstantinos, 159
ZAGAJSKI, Tatjana, 153
ZAGAR, Anton, 162
ZAGOROWICZ, Klaudia, 159
ZAHRA, Helga Josette, 156
ZAIMIS, Nikolaos, 119
ZAKONJSEK, Matej, 18
ZALIWSKA, Dorota Kalina, 93
ZAMORA ESCRIBANO, Eva Maria, 109
ZAMPIERI, Alessandra, 82
ZAMPIERI, Walter, 104
ZANCHI, Marina, 77
ZAPFEL, Peter, 62
ZARKALI, Stella, 130
ZAUBERGA, Ieva, 153
ZAVVOS, Georges, 25
ZDRAHALOVA, Lenka, 123
ZELIC POKAZ, Mirna, 157
ZIEMER, Sonja, 33
ZILGALVIS, Peteris, 88
ZLATEV, Ognian, 31
ZOGALA, Marcin, 36
ZOPPI, Alessandro, 160
ZOURNATZI, Tina, 27
ZSAPKA, Peter, 31
ZUIJDENDORP, Bernardus, 101
ZUPANCIC, Mihela, 130
ZUPKO, Gabor, 29
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – 16.4.2017 – 183