Program i PDF - Konferenser som gör skillnad

Inbjudan till konferens
Särskolan 2017
Fokus: Bemötande &
­utvecklat lärande
Stockholm den 28-29 mars 2017
Arbetet i särskolan är otroligt viktigt, utmanande och
innebär ett stort ansvar och många påtryckningar. Här
är inte bara kunskapsmålen viktiga, utan fokus ligger
även på att anpassa skoldagen till elevernas individuella
förmåga och behov. Olika typer av bemötande krävs och
metoder för lärande är inte alltid självklara när det kommer till barn med olika funktionsförmågor och diagnoser.
På konferensen får du betydelsefull kunskap och tips
utifrån lyckade arbetssätt direkt från några av landets
särskolor. På plats finns även experter inom specialpedagogik som delar med sig av sina kunskaper och bästa
strategier för att utveckla och förbättra arbetet i sär­
skolan.
Missa inte denna möjlighet att inspireras, utvecklas och få
goda idéer för ditt fortsatta arbete i särskolan!
Datum
28-29 mars 2017
Plats
Sheraton Stockholm Hotel
Tegelbacken 6, Stockholm
Anmälan
www.teknologiskinstitut.se
Varmt välkommen!
Emelie Hedberg
Projektledare
Medverkande talare
Senaste forskningen inom särskolan
Kerstin Göransson
Karlstads universitet
Skr ädd
– v älj ars y din ko
nf er ens
inriktn
i
n
äldr e å g yngr e e
ll
ldr ar d
ag 2 er
Lågaffektivt bemötande – så förebygger du problemskapande beteende i din verksamhet
Maria Bühler
Kogita psykologi
Nya arbetssätt för att utveckla kommunikationen med dina elever
Helena Molker Lovén
DART
…och många fler intressanta talare
Program
Tisdag 28 mars 2017
9:00 Registrering med kaffe & smörgås
13:30 – 14:20
9:30 Moderator Magnus Kvidal, inleder konferensen
Så kan du arbeta med inkludering tillsammans
med den övriga skolan
Magnus Kvidal har arbetat med barn och vuxna med funktions­
hinder i nära 20 år och är sedan fem år tillbaka lärare på Kajan
friskola i Uppsala. I egen regi handleder han även personalgrup­
per som arbetar med barn som har neuropsykiatriska funktion­
hinder. Med sin gedigna erfarenhet kommer Magnus guida oss
mellan programpunkterna.
9:35 – 10:30
• Inkludering eller integrering – anpassning av lärandemiljön
istället för anpassning hos eleven
• Fördelarna du får genom ett inkluderande arbetssätt
• Så kan du samarbeta med övriga lärare för bättre gemen­
skap hos eleverna
Senaste forskningen inom särskolan
Benita Sjöberg, rektor & Joakim Bondesson, lärare, Pusselbitens
skola
• Så ser forskningsfältet ut i Sverige och i övriga världen
14:20 Eftermiddagskaffe
• Undervisning och lärande i särskolan – presentation av aktu­
ellt forskningsprojekt
Särskolans utveckling är ett område där det saknas forskning,
men fr.o.m. januari 2016 leder Kerstin Göransson, professor i
specialpedagogik vid Karlstads universitet, forskningsprojektet
”En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan”.
Fokus ligger på elevernas kunskapsutveckling, deras sociala liv
i skolan och deras demokratiska fostran till aktiva medborgare.
Under passet kommer Kerstin presentera projektet, samt dela
med sig av några preliminära resultat från projektets första del.
10:40 – 11:30
Det sociala samspelet & andra svårigheter
särskoleelever möter i vardagen – så kan du
underlätta i den dagliga verksamheten
• Individanpassade lösningar för mer effektiva hjälpinsatser
• Så kan du stödja eleverna i olika sociala situationer
• Skapa motivation genom transparens och delaktighet
Anna Södergren, specialpedagog & Karin Camnert, rektor,
Lunaskolan
14:40 – 16:50
Speciellt inbjuden
Lågaffektivt bemötande – så förebygger du
problemskapande beteende i din verksamhet
• Barn med olika diagnoser och funktionsvariationer – så kan
du förhålla dig till dem
• Lågaffektiva förhållningssätt – bemötande och metoder för
att förebygga problemskapande beteenden
• Stress- och sårbarhetsmodellen – för bättre förståelse
kring utmanande beteende
• Konkreta verktyg och arbetsmetoder genom affektutbrottsmodellen
Maria Bühler, Kogita psykologi är legitimerad psykolog och
specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi och har bred
erfarenhet av barn och ungas utveckling. Maria har även lång
erfarenhet av att göra psykologiska bedömningar av barn/
unga, ge handledning till arbetslag samt föreläsa och undervisa. Under detta pass delar hon med sig av sin kunskap och
lyckade metoder utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
11:40 – 12:30
Nya arbetssätt för att utveckla kommunikationen
med dina elever
• DART: kommunikations- och dataresurscenter för personer
med funktionsnedsättning – så arbetar vi
• Så kan du bygga upp en kommunikativ miljö med olika
former av AKK i fokus
16:50 Moderator Magnus Kvidal sammanfattar
konferensens första dag
17:00 Konferensens första dag avslutas
• Exempel från projektet KOMPIS – KOMmunikation genom
Pekprat I Skolmiljö
Helena Molker Lovén, pedagog, DART
12:30 Lunch
www.teknologiskinstitut.se
Onsdag 29 mars 2017
Spår 1: INRIKTNING MOT YNGRE ÅLDRAR
Spår 2: INRIKTNING MOT ÄLDRE ÅLDRAR
Moderator: Magnus Kvidal
Moderator: Johanna Abelsson
9:00 – 9:50
9:00 – 9:50
Elever i tidig utvecklingsnivå – lyckade metoder
att använda i praktiken
Betyg i särskolan – betydelse & påverkan
• Metoder för undervisning och träning – fungerande tips och
verktyg
• Så kan du anpassa arbetet med de olika ämnena i tränings­
skolan
• Stöd för bedömning och utvärdering av kunskaper hos elev­
er i tidig utvecklingsnivå
• Olika elevers påverkan av betyg – motivation eller hinder?
Magnus Kvidal, lärare, Kajan friskola
10:10 – 11:00
9:50 Förmiddagskaffe
10:10 – 11:00
In i vuxenlivet – metoder & framgångsfaktorer
för lyckat APL
Läskunnighet & läsförståelse i särskolan – så kan
du stödja dina elever
• Planering och förberedelser – tips för att hitta bra praktik­
platser
• Läslyftet enligt Åmålsmodellen – inriktning särskolan
• Lyckade metoder för läsförståelse genom kollegialt lärande
• Läs- och skrivundervisning i särskolan – konkreta exempel
och arbetssätt
Helena Lehtonen, lärare, Södra skolan & Jessica Clefberg-­
Öhman, lärare, Gymnasiesärskolan, Åmåls kommun
• Betygens betydelse från organisationsnivå till elev
• Detta säger skollagen om betyg i särskolan
Johanna Abelsson, legitimerad speciallärare med specialisering
mot utvecklingsstörning, Söderparksskolan, Kävlinge kommun
9:50 Förmiddagskaffe
• Eleven på arbetsplatsen – ansvar och bedömning
• Vinsterna med APL – utvärdering och framtidsutsikter för
eleven
Pia Stenmark, lärare & Isa Cavling, specialpedagog, Svalöfs
gymnasium, Svalövs kommun
11:10 – 12:00
11:10 – 12:00
Pristagare Webbstjärnan 2016
Elever i gränslandet – hjälp dina elever att hitta
sin identitet i den stora skolan
Så kan IT & läsplattor underlätta undervisningen
i särskolan
• Inkludering eller utanförskap – så fångar du upp gränslands­
eleverna
• Användning av nya digitala kanaler för inlärning – så lyckas du
• Klassblogg – för stärkt självförtroende och självkänsla hos
eleverna
• Så kan du arbeta med läsplattor – konkreta tips och tillväga­
gångssätt
• Funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsför­
måga – begreppen som styr förhållningssätten till eleven
Lillan Lakkafjell, IT-pedagog, Volgsjö skola, Vilhelmina kommun
12:00 Moderator Magnus Kvidal summerar och avslutar
konferensen
12:10 Lunch för workshopens deltagare
• Känslan av att lyckas – så motiverar du dina elever till fram­
gång
Jonas Monsén, utvecklingsledare, speciallärare & förstelärare i
specialpedagogik, Fryshusets gymnasiesärskola
12:00 Moderator Johanna Abelsson summerar och
avslutar konferensen
12:10 Lunch för workshopens deltagare
13:10 – 16:10 Separat bokningsbar
Workshop
De svåra samtalen – så bemöter du föräldrar till barn i särskolan på bästa sätt
Med sin kunskap om barnet är föräldrar till barn i särskolan en oumbärlig resurs för personalen. Att relationen och
samarbetet mellan skolan och hemmet fungerar är otroligt viktigt för barnets fortsatta utveckling och skolgång. Att kunna bemöta och samtala
med föräldrar kan dock vara en stor utmaning, speciellt när samtalen rör känsliga ämnen och annat som kan vara svårt för en förälder att höra.
På denna workshop får du ta del av modeller och strategier för samtalssituationer som kan upplevas som
svåra och känsliga, både för dig som personal i särskolan och för föräldrar. Du kommer att få värdefulla
tips och verktyg som du med fördel kommer att kunna applicera i ditt dagliga arbete. Lasse Lindsjö är legitimerad
psykolog med specialkompetens i
Du får bl.a. lära dig:
pedagogisk psykologi och han är även en
• Konkret modell för att skapa struktur i känsliga samtalssituationer
erfaren och uppskattad föreläsare och utbildare.
Lasse har arbetat som psykolog i alla delar av
• Förhållningssätt och relationsskapande strategier vid svåra samtalskontakter med föräldrar
skolväsendet, inklusive särskolan, och arbetar i
• Samtalsstrategier som leder till förändring och utveckling
dagsläget med kompetensutveckling och andra
• Konflikthanteringsstrategier i känsliga lägen
utvecklingsuppdrag. Under workshopen delar han
Workshopen leds av Lasse Lindsjö, leg. psykolog, LS Utveckling
med sig av sin unika kunskap och ger dig handfasta
verktyg och metoder att använda i svåra samtal med
föräldrar till barn i särskolan.
www.teknologiskinstitut.se
Returadress:
Teknologisk Institut
Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
Avsändare: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 411 16 Göteborg
Datum
Inbjudan till konferens
Särskolan 2017
Fokus: Bemötande &
­utvecklat lärande
28-29 mars 2017
Plats
Sheraton Stockholm Hotel
Tegelbacken 6, Stockholm
Anmälan
www.teknologiskinstitut.se
Stockholm den 28-29 mars 2017
Kontakt
Därför ska du gå på konferensen
• Framgångsmetoder för arbete med socialt
samspel & vardagssvårigheter
• Inspirerande exempel för arbete med elever i
gränslandet
Emelie Hedberg
[email protected]
076-527 55 73
Börja nätverka direkt
• Nyckelfaktorer för lyckat inkluderingsarbete
• Lär dig tekniker för att hantera svåra samtal med
föräldrar
Teknologisk Institut AB
• Goda exempel på arbetssätt med elever i tidig
utvecklingsnivå
@TeknologiskAB
#framtidensskola
Pris
T.o.m. 10 feb
Konferens
5 450 kr 5 950 kr 6 750 kr
Workshop 2 490 kr 2 890 kr 3 490 kr
Fr.o.m. 11 feb
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar
oss för eventuella ändringar.
ITETSLED
NIN
VAL
TK
TEM
SYS
GS
CERTIFI
ER
A
T.o.m. 13 jan
ISO 9001
Con853
Information