Styrelsemöte för Vårgårda Pistolskytteklubb

Vårgårda Pistolskytteklubb
Kallelse till årsmöte 2017
Datum: 2017-03-18
Tid:
16:00
Plats: Kullingshofsstugan
Parkgatan 51 Vårgårda
Förslag till dagordning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
Mötet öppnas
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemsavgift 2018
Val av ordförande på 1 år
Val av styrelseledamöter
Val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer
Val av revisorssuppleanter
Val av ledamöter till valberedning
Budget och verksamhetsplan 2017
Styrelsens förslag och inkomna motioner
Information och frågestund
Mötet avslutas
Efter avslutat möte sker prisutdelning för 2016 års tävlingar. Därefter förtäring.
Verksamhetsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner kommer att anslås på
skjutbanan samt Lufthallen senast veckan före årsmötet.