PDF 68 kB - sol.lu.se

HILDINGPLEIJEL-SYMPOSIUMVII
REFORMATIONENILUND–MALMÖ–KÖPENHAMN
29-30mars2017iLUXC:126
SymposietanordnasmedanslagfrånKungl.VitterhetsHistorieochAntikvitetsAkademiensamt
Kungl.HumanistiskaVetenskapssamfundetiLund
29mars
13.00
Lunchifoajén,LUX
13.45
Carl-GustafAndrén,Lund:Inledning
14.00
TaraldRasmussen,Oslo:ReformasjonensnyereligionstopografiiNorden:København
–Roskilde–Lund
14.25
JeppeBüchertNetterstrøm,Aarhus:Lundsdomkapitelpåreformationstiden
15.20
Kaffe
15.35
PerStobaeus,Lund:ChristiernPedersen-enrenässansmänniskaochhansböcker
16.00
MartinBerntson,Göteborg:ReformationenochklostreniKöpenhamn,Lundoch
Malmö
16.45
GunillaGardelin,Lund:RivningenavLundskatolskakyrkortillfördelför
kungamaktensbyggande
17.10
NinaJavetteKoefoed,Århus:Reformationensbetydningfordendanske
samfundsudvikling
17.40
RasmusH.C.Dreyer,Köpenhamn:Hans Tausen og hans ligheder med Malmøreformatorerne
18.30
Middag i personalmatsalen, LUX
30 mars
8.30
AndersReisnert,Malmö:Malmö–enstadpåvägmotreformationen
8.55
OlePederGrell,Cambridge:WhatwastheroleandsignificanceofMalmoeforthe
DanishReformation?
9.45
BusstillMalmö.Föredragibussen:
AndersJarlert,Lund:Malmösreformator–Skånesreformator–Malmöreformator.
ClausMortensenochhistoriebruket
10.20
VisningavS:tPetrikyrka–SinikkaNeuhaus,Helsingborg
10.50
KaffeiRådhuset–kortvisningavAndersReisnert,Malmö
11.15
BusstillLund
11.45
SinikkaNeuhaus,Helsingborg:Kvitt,fri,ledigochlös–dentidiga
reformationsprocesseniMalmö
12.30
CarstenBach-Nielsen,Århus:ReformationsfejringpåtværsafSundet1717-1936
13.00
Lunchifoajén,LUX
HotelConcordia,prelbokat10enkelrumà1235:--.Senast fyra (4) veckor innan ankomstdatumet
ska namnlista skickas till hotellet.
HILDING PLEIJEL-SYMPOSIER
I. Hilding Pleijel 19 oktober 1893–19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum (19/10 1993)
II. Barnet i kyrkohistorien (29/10 1996)
III. Johann Arndt – Rezeption und Reaktion im Nordisch-Baltischen Raum (14–15/11 1997)
IV. 1800-talets väckelser ur ett internationellt perspektiv (23–24/11 2001)
V. The Churches and the Nuremberg Laws / Die Kirchen und die Nürnberger Gesetze (15/3 2006)
VI. Magnus Friedrich Roos und Schweden (16/4 2009)
VII. Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn (29–30/3 2017)