Ketanest (Esketamin) i lågdos mot smärta

Doknr. i Barium
18535
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-03-01
RUTIN
Ketanest (Esketamin) i lågdos mot smärta
Version
7
Innehållsansvarig: Károly Lepizsán, Överläkare, Läkare An-Op-IVA Mölndal (karle4)
Godkänd av: Peter Dahm, Verksamhetschef, Verksamhetsgemensamt (petda5)
Denna rutin gäller för: Verksamhet An-Op-IVA Mölndal
Revideringar i denna version
Tidigare rutin II:69. Ändringar under ”Bakgrund”, ”Indikationer”, ”Dosering”. ”Kunskapsöversikt” och
rubrik.
Arbetsbeskrivning
Bakgrund
 Ketamin (S och R, se nedan), som är en NMDA-receptor-blockerare, modulerar både
kirurgiskt inducerad och läkemedelsinducerad hyperalgesi i doser som är avsevärt mycket
lägre än de doser som krävs för generell anestesi. (Hyperalgesi = ökat svar på en
smärtsam retning.)
 Ketamin har en opioidsparande effekt.
Det finns två isomerer: Ketamin-S och Ketamin-R
 Ketanest = Ketamin-S = Esketamin.
Ketanest är ungefär dubbelt så potent som Ketalar och ger mindre kognitiv påverkan.
 Ketalar = Ketamin i racemform (50 % Ketamin-R + 50 % Ketamin-S).
Indikationer
 Förväntad postop smärtproblematik.
 Amputation (övre, nedre extremitet).
 Akut fantomsmärta.
 Patienter med långvarig smärta + akut smärta.
 Pågående hög opioid-medicinering (opioidtolerant patient) + akut smärta.
 Missbruk i anamnes (när man vill undvika opioider) + akut smärta.
Dosering
Periop Ketanest; lågdosinfusion (som tillägg till lokal-, regional- eller generell anestesi)
 operationsstart: 0,1 - 0,3 mg/kg bolus iv
 underhållsdos: 0,1 - 0,3 mg/kg/h iv
 efter den sista suturen är satt: 0,03 mg/kg/h iv
 ges postoperativt under 12 - 72 timmar: 0,03 - 0,06 mg/kg/h intravenöst.
Postop insatt Ketanest eller Ketanest för icke opererade patienter
 enstaka bolusdoser: 0,1 mg/kg iv
 och/ eller lågdosinfusion:
o laddningsdos (bolusdos): 0,1 mg/kg iv
o underhållsdos: 0,03 - 0,06 mg/kg/h iv, ges under 12 - 72 timmar.
Ketanest, doseringsschema: infusionshastighet angiven i ml/h
Spädning: 2 ml Ketanest 25 mg/ml + 48 ml NaCl 9 mg/ml = vilket ger 50 ml Ketanest 1 mg/ml.
[Infusionen ges iv med pump (50 ml spruta). Hållbarhet efter blandning: högst 12 timmar.]
Patientens vikt (kg)
Ketanest (mg/kg/h)
40 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg 110 kg
0,03 mg/kg/h
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3
3,3
0,04 mg/kg/h
1,6
2
2,4
2,8
3,2
3,6
4
4,4
0,05 mg/kg/h
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
0,06 mg/kg/h
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
6,6
0,1 mg/kg/h
4
5
6
7
8
9
10
11
0,2 mg/kg/h
8
10
12
14
16
18
20
22
0,3 mg/kg/h
12
15
18
21
24
27
30
33
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
18535
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
Version
7
RUTIN
Ketanest (Esketamin) i lågdos mot smärta
OBS! Ketanest och barbiturater (t.ex. Tiopental) ska inte administreras i samma infart (kemiskt
oförenliga).
Läkemedelskombinationer och rekommendationer
 Ketanest kombineras gärna med lågdos Midazolam (Dormicum), eller annan bensodiazepin.
 Ökad salivutsöndring är vanlig vid behandling med Ketanest; - ge därför Robinul
(Glykopyrronium) eller Atropin iv.
 Betydelsefulla interaktioner saknas när Ketanest ges i lågdos, vilket innebär att övriga
ordinerade analgetika (paracetamol, NSAID, Cox-2 hämmare, opioider, klonidin, gabapentin,
pregabalin, lokalbedövningsmedel) skall ges.
 Ketanest skall inte blandas med Morfin i samma iv-PCA-pump.
 Ketanest rekommenderas inte som iv-PCA.
 Kramptröskeln kan sänkas i kombination med xantinderivat (till exempel Aminofyllin och
Theofyllin) och därför ska dessa kombinationer undvikas.
 Läkemedlet ska inte användas tillsammans med Ergometrine (Ergotamin).
Övervakning och dokumentation
 Patienter som har iv lågdosinfusion Ketanest övervakas som regel på Postop/ IVA.
 Dokumentera sederingsgrad, NRS/VAS, andningsfrekvens, SaO2, puls och blodtryck.
 Efterfråga aktivt mardrömmar, hallucinationer och synrubbningar i samband med kontroll.
Biverkningar
 Mardrömmar, hallucinationer eller synrubbningar förefaller vara obetydliga vid lågdosinfusion
och/eller vid enstaka bolus. Ge 1 - 3 mg Midazolam iv (eller annan bensodiazepin) vid behov.
 Ökad salivutsöndring. Ge Robinul (Glykopyrronium) eller Atropin iv.
Kontraindikationer
 Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.
 Eklampsi och pre-eklampsi.
 Patienter hos vilka en höjning av det intrakraniella trycket utgör en allvarlig risk.
 Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk.
Varningar och försiktighet:
 takyarytmier
 obehandlad hypertension
 förhöjt cerebrospinalt tryck, skallskada eller hydrocefalus
 förhöjt intraokulärt tryck (t.ex. glaukom) eller skada på ögonglob
 alkoholintoxikation
 psykiatrisk anamnes (t.ex. schizofreni och akut psykos)
 hypertyreoidism
 akut intermittent porfyri.
Kunskapsöversikt
Referenser
1. FASS 2017
2. Christensen KF, Brandsborg B, Nikolajsen L: Perioperative ketamine for the treatment of
acute postoperative pain. Expert Opinion. J of Sympt and Signs, 2013;2:398-402
3. McCormick Z, Chang-Chien G, Marshall B, Huang M, Harden RN: Phantom limb pain: a
systematic neuroanatomical-based review of pharmacologic treatment. Pain Medicine
2014;15:292-305
4. De Kock MF, Lavand'homme PM: The clinical role of NMDA receptor antagonists for the
treatment of postoperative pain. Best Pract Research Clin Anaesthesiol, 2007;21(1):85-98
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
18535
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
Version
7
RUTIN
Ketanest (Esketamin) i lågdos mot smärta
5. Suzuki M: Role of N-methyl-d-aspartate receptor antagonists in postoperative pain
management. Current Opinion in Anaesthesiol, 2009;22(5):618-22
6. Hocking G, Visser EJ, Schug SA, Cousins MJ. Ketamine: Does Life Begin at 40? Pain: Clin
Updates 2007;XV(3):1-6
7. Bell RF, Dahl JB, Moore RA, Kalso E: Peri-operative ketamine for acute post-operative pain:
a quantitative and qualitative systematic review. Acta Anaesthesiol Scand, 2005;49:1405-28
8. Loftus RW, Yeager MP, Clark JA, Brown JR, Abdu WA, Sengupta DK, Beach ML.
Intraoperative ketamine reduces perioperative opiate consumption in opiate-dependent
patients with chronic back pain undergoing back surgery. Anesthesiol, 2010;113:639-46
9. Hadi BA, Al Ramadani R, Daas R, Naylor I, Zelkó R: Remifentanil in combination with
ketamine versus remifentanil in spinal fusion surgery – a double blind study. Int J Clin
Pharmacol Ther. 2010;48(8):542-8
10. Hang LH, Shao DH, Gu YP: The ED50 and ED95 of ketamine for prevention of postoperative
hyperalgesia after remifentanil-based anaesthesia in patients undergoing laparoscopic
cholecystectomy. Swiss Med Weekly, 2011;141:w13195
11. Sveticic G, Farzanegan F, Zmoos P, Zmoos S, Eichenberger U, Curatolo M: Is the
combination of morphine with ketamine better than morphine alone for postoperative
intravenous patient-controlled analgesia? Anaesth Analg, 2008;106(1):287-93
Ansvar
VEC och VÖL inom respektive enhet ansvarar för implementering av rutinen.
Uppföljning, utvärdering och revision
VÖL ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Christopher Lundborg, VÖL Operation 3, område 3
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)