mêáëäáëí~I=Ñêáëâí~åÇî™êÇ - Region Jämtland Härjedalen

mêáëäáëí~I=Ñêáëâí~åÇî™êÇ
cçäâí~åÇî™êÇÉåI=oÉÖáçå=g®ãíä~åÇ=e®êàÉÇ~äÉå
d®ääÉê=Ñê™å=ÇÉå=N=ã~êë==OMNT
ATB är Allmänt TandvårdsBidrag som alla får, från och med 21 år
^q_=PMM=âê=éÉê=™ê
30-74 år ^q_=NRM=âê=éÉê=™ê
21-29 år
75+
ATB 300 kr per år
Frisktandvård
Åtgärd
Frisktandvård / AbonnemangÅrskost. utan ATB
F 01
F 02
F 03
F 04
F 05
F 06
F 07
F 08
F 09
F 10
Frisktandvård Grupp 1
Frisktandvård Grupp 2
Frisktandvård Grupp 3
Frisktandvård Grupp 4
Frisktandvård Grupp 5
Frisktandvård Grupp 6
Frisktandvård Grupp 7
Frisktandvård Grupp 8
Frisktandvård Grupp 9
Frisktandvård Grupp 10
924
1 176
1 596
2 148
2 832
3 684
4 788
5 820
7 056
8 100
Pat pris/år 30-74
ATB)
774
1 026
1 446
1 998
2 682
3 534
4 638
5 670
6 906
7 950
(inkl. Pat pris/mån 30-74
(inkl. ATB)
65
86
121
167
224
295
387
473
576
663
Pat pris/år 20-29,
75+ (inkl. ATB)
Pat pris/mån 20-29,
75+ (inkl. ATB)
624
876
1 296
1 848
2 532
3 384
4 488
5 520
6 756
7 800
52
73
108
154
211
282
374
460
563
650