Avtal2017 - Svenska Elektrikerförbundet

AVTAL2017
Info från förbundsledning & verksamhetsenheten
mars 2017
Ulf Carlsson
Andre vice ordförande
Svenska Elektrikerförbundet
Ansvarig för Kraftverksavtalet
Kraftverksavtalet
14
februari
Vi kan inte acceptera
att fler dör på jobbet
växlades avtalskrav
med EFA
De senaste åren har vi haft flera allvarliga olyckor, en del av dem har lett
till dödsfall. Riskerna på våra arbetsplatser har ökat och en del av detta
beror på att arbetsmiljö och säkerhet inte prioriteras vid upphandlingar.
Så länge som huvudentreprenören inte tar ansvar för sina
underleverantörer kommer vi
att riskera fler olyckor och
dödsfall på våra arbetsplatser.
Det är inte acceptabelt.
Vi vill få inflytande vid
upphandlingar av underentreprenörer vilket är fullt möjligt
genom §38 och 39 i MBL.
Men det förutsätter att även
nät- och produktionsbolag
utan egna montörer har
förhandlingsskyldighet
gentemot oss.
En annan av de stora
frågorna i avtalsrörelsen gäller
beredskapen och de problem
som uppstår vid utryckning.
De områden som vi elmontörer
ska hålla beredskap för blir
större och större vilket innebär
mer restid för varje jobb.
Lokalkännedomen blir också
sämre, än när kraftverksbolagen
hade egna montörer anställda
och varje område var mer
begränsat. Större områden
och sämre lokalkännedom
bidrar till mycket övertid.
Övriga krav
• Höjning av minimilöner.
• Löneökningar både
generellt och till pott.
• Införande av karriärstege.
• Höjd ersättning för helg,
utryckning och nödfalls­
övertid.
• Ny beräkning
skiftersättning.
• Begränsa
visstidsanställningar.
• Möjlighet att själv avsluta
en visstidsanställning.
LO samordningen
Urban Pettersson
Förhandlingschef
Svenska Elektrikerförbundet
Utjämning och mindre klyftor
viktigt för ett hållbart samhälle
Den lönebildningsmodell vi har haft har levererat reallöneökningar under många år.
Men det räcker inte, vi behöver också ha en utjämning mellan olika branscher. Det är en
stor och viktig fråga och den berör inte bara vårt förbund och våra medlemmar.
Om löneskillnaderna blir för
stora och samhället dras isär,
då förlorar alla på det. Givetvis
de som har det sämst, men
även de som har det ekonomiskt
bra. Stora skillnader i ett samhälle leder till orättvisor och
otrygghet. Det är inte bara en
moralisk fråga och en fråga
om solidaritet och rättvisa.
Det är i allra högsta grad en
fråga om ett hållbart välfärdssamhälle för alla.
Ett samhälle med stora
skillnader, löner som inte går
att leva på och utslagning av
vissa grupper, ett sådant samhälle får stora kostnader att
bära. I förlängningen blir det
en ekonomiskt negativ spiral
som trasar sönder vårt samhälle.
Därför är ett utjämningssystem
en viktig pusselbit i lönebildningen och avtalsrörelsen.
Elektrikerförbundet har ställt
sig bakom LO-samordningen
och den innebär i korthet.
• Löneökningar med 2,8 %
• Med ett lägsta utrymme
om 672 kr
Förutom LO-samordningen,
stöttar förbunden inom 6F
varandra, även om vi i år inte
har någon gemensam plattform.
Vill Industriarbetsgivarna
ha respekt för märket, måste
de respektera LO-samordningen. Om arbetsgivarna
i byggsektorn vill ha en lugn
avtalsrörelse, bör de prata
med sina kollegor Industri­
arbetsgivarna om betydelsen
av att ge till dem som har
lägst löner.
Fortsatt god lönsamhet för el- och kraft företagen
Det står klart att Elinstallatörerna i både
nord och syd är mycket kraftfulla och trygga
företag med synnerligen höga vinster, god
soliditet, (förmågan att klara förluster) stora
rörelseresultat, en imponerande verksamhet
och ljusa framtidsutsikter.
De har en god lönebetalningsförmåga även
i förhållande till soliditet och rörelseintäkter.
Ett signifikant tecken på detta är att
antalet konkurser i Sverige ökat med cirka
1 500 stycken första halvåret 2016, men
inget enda av elinstallatörernas bolag har
hotats av konkurs. Det visar på ekonomiska
muskler som andra branscher kan avundas
dem.
Lönerna har enligt de senaste boksluten
ökat med 8,3 miljoner kronor jämfört med
förra årets bokslut. Under samma period har
elinstallatörföretagen ökat sina reala vinster
med 61 miljoner kronor.
Medlemmarna inom Kraftverksavtalet arbetar betydligt mer än
vad avtalet medger. Orsaken är problem som är kopplade till
beredskap, övertid och restid. När tiden för vila och återhämtning
minskar, ökar också riskerna för olyckor.
Vi måste få till en förändring av detta. Arbetsgivarnas sätt att
leda och organisera arbetet måste bli bättre. Vi har idag för stora
beredskapsområden, konsekvensen av det blir dålig anläggnings­
kännedom, långa bilresor och mycket övertid. Det ska inte vara
så att företagen planerar så att övertid blir ofrånkomlig. Det
måste också vara möjligt att på grund av privata eller fysiska
skäl, neka beredskap eller planerad övertid.
Säkrare bilar
Bilen är en stor del av vår arbets­miljö.
Ett av våra avtalskrav är att få in nya
bestämmelser som innebär att endast
bilar som erhållit fem stjärnor i Europeiska utvärderingsprogrammet för
nya bilar, Euro NCAP, får köpas in.
Lagen om anställningsskydd ger idag ett
utökat skydd för föräldralediga som sägs upp
på grund av arbetsbrist. Skyddet innebär att
uppsägningstiden börjar gälla först efter att
föräldraledigheten är slut. Svenska Elektrikerförbundet vill stärka det skyddet.
Entreprenad
och upphandling
Vi måste få bättre fokus på arbetsmiljön, även
när det gäller underentreprenörer. Vi föreslår en
överenskommelse mellan parterna om förhandlingsoch informationsskyldighet, som gäller vid alla
entreprenader och upphandlingar. Även de
entreprenörer som inte har anställda inom vårt avtalsområde.
Är du inte
medlem?
Gå med och
påverka
du också.
Mer pengar till pensionen
Vårt nuvarande pensionssystem innehåller stora brister. En
rapport från LO visar att vi som pensionärer beräknas få ut
cirka 55 procent av vår tidigare inkomst. Svenska Elektrikerförbundet anser att detta är fullständigt ohållbart.
Parterna har tidigare kommit överens om en extra avsättning
till arbetstagarna pension. Svenska Elektrikerförbundet har
som mål att denna extra avsättning, tillsammans med de
avsättningar som görs inom tjänstepension SAF-LO, ska vara
10 procent.
Målet att i första hand få en regelmässig höjning av pensionsavsättningar. Om EIO vägrar, finns ett annat alternativ. En
kraftig utbyggnad för arbetstidsförkortning av liknande modell
som i Installationsavtalet.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox
Ökat skydd mot uppsägning
vid graviditetspenning
Illustration: Colourbox
Beredskap och övertid
Märket och
LO-samordningen
Märket är en procentsats som
är beräknad utifrån hur mycket
exportindustrin maximalt kan
öka lönerna utan att försämra
Sveriges konkurrenskraft.
Bakgrunden till märket är att
undvika en löne- och inflations­
spiral. När parterna inom industrin
fastställt denna procentsats,
märket, förhåller sig övriga
branscher till detta.
Tidigare har märket enbart
angivits i procent. Svenska
Elektrikerförbundet har ställt
sig bakom en satsning som
innebär två märken, ett i procent
och ett i kronor. Det innebär att
arbetstagare som tjänar mindre
än 24 000 kronor i månaden
omfattas av höjningen i kronor.
• Löneökningar med 2,8 %
• Lägsta utrymme om 672 kr
1 juli 2017
Ny lag om
elsäkerhet
I augusti 2013 tillsattes en utredning med syfte att
modernisera Sveriges cirka 100 år gamla bestämmelser
om elektriska installationer. Bland annat skulle förslag
tas fram på vilka krav som ska ställas för att utföra elektriska
installationer och bedömning av vilka kompetensnivåer som
behövs för olika typer av utförande av elektriska installationer
och spänningsnivåer. Resultatet av utredningen blev ett
förslag till nya regler.
Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny lag och
Regeringen har beslutat att den nya lagen ska börja gälla
från 1 juli 2017.
Vilken fråga är
viktigast för dig?
Anders Kristiansson
One Nordic
Lön, arbetsmiljö och pensionsavsättningar. Att utveckla reglerna
för övertagande av verksamhet.
När nya ramavtal tecknas riskerar
företag att tappa uppdrag.
Tina Nordling
Ombudsman, arbetsmiljöansvarig
på Svenska Elektrikerförbundet
Beredskap och övertid. För stora
områden och för lite folk. Övertid
är också ojämnt fördelad mellan
montörer, om det vore jämnare
skulle vi komma under gränsen
på 200 timmar. Vi behöver få
betydligt bättre koll på kedjorna
av underentreprenörer.
– Det blir inga stora förändringar för
montörer/elektriker däremot striktare
regler för arbetsgivarna, säger Tina.
Egenkontrollprogram
ska styra arbetet
Idag arbetar montörerna under överinseende som är knutet till
personer/elinstallatörer på företaget, enligt den nya lagen från den
1 juli 2017 är det istället företagen som blir ansvariga. Företagen
ska ha ett egenkontrollprogram som ska reglera rutiner, vid
exempelvis kontroll av installationer och anställningar. Genom
programmet kan företagen säkerställa att personer som utför
elinstallationer har rätt kompetens för arbetet och att installationer utförs på rätt sätt.
Svenska Elektrikerförbundet ser tillsammans med EIO och EFA
över kollektivavtalens delar, så att de stämmer med den nya lagen.
I grunden innebär det inga större förändringar för montörer/
elektriker. Det blir däremot striktare reglering för arbetsgivaren.
Läs mer på: www.elsakerhetsverket.se
Krister Olsson
Härjeåns Nät
Arbetsmiljö och elsäkerhet, målet
måste vara nollvision. Olyckorna
sker ofta när man är stressad,
”ska bara”. Det är stora beredskapsområden och tar mycket tid.
Möjlighet att neka beredskap på
grund av personliga skäl, till
exempel om man är ensamstående
med barn. Det skulle också kunna
vara högre ersättning vid dåligt
väder. Högre avsättningar till
pensioner är också viktigt.
Text och grafisk form: Malcolm Grace, 2017. Foto: Diana Oldenburg. Tryck: Strokirk Landströms, 2017.
Olle Strömberg
Infratek