frågor till din kandidat

FRÅGOR TILL DIN KANDIDAT
1. Tjänster för personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland
Ska Kårkulla samkommun via en särlösning få helhetsansvar för att producera tjänster för alla
svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning?
Ska personer med utvecklingsstörning få tjänster jämlikt med andra i närsamhället eller ska de
erbjudas tjänster via separata system?
Finns det tillräckligt med valmöjligheter för personer med utvecklingsstörning?
2. Tillgänglighet i kommunen
Ska kommunala myndigheter informera om sina tjänster och sin verksamhet på ett sätt som alla
förstår, exempelvis lättlästa webbplatser, anpassad skyltning och handledning vid behov?
Ska kommunen arrangera separat verksamhet för personer med utvecklingsstörning eller ska
verksamheten vara gemensam?
3. Inklusion i skolan och i utbildning
Tycker du att ett barn med funktionsnedsättning ska gå i vanlig skola nära sitt hem, eller i en
specialgrupp tillsammans med andra barn med funktionsnedsättning?
Tycker du att det finns tillräckligt med alternativ att studera vidare efter grundskolan för personer
med funktionsnedsättning?
Ska samhället tydligare styra in unga med utvecklingsstörning på arbetsmarknaden eller ska
samhället erbjuda meningsfull verksamhet dagtid på annat sätt?
Nordenskiöldsgatan 18 A, FI-00250 Helsingfors
+358 (0)9 434 2360 | [email protected]
Storalånggatan 60, FI-65100 Vasa
+358 (0)6 319 5652 | [email protected]