ExeoTech Pressrelease 2017-03-03

Kalmarden3mars2017
MÅNADSBREV–MARS2017
•
Nettoomsättningförfebruariuppgicktill1701KSEK(284KSEK),enökningmed498%
jämförtmedmotsvarandeperiod2016.
•
Nettoomsättningföråretförstatvåmånaderuppgårtill2470KSEK(501KSEK),en
ökningom393%jämförtmedmotsvarandeperiod2016.
•
IfebruaritillkomdelsiLPESFoodsförvärvadrestauranggrossistverksamhet,delsen
vissförsäljningfrånLPESFoodsLtdiNyaZeelandsomlanseradesislutetavmånaden.
•
Nettoomsättningenifebruarimotsvararcirka3,9%avkommuniceratomsättningsmål
för2017ochtomdensistefebruarihar5,6%avårsomsättningsmåletuppnåtts.
•
Imarspåbörjaskommersielllanseringav”LunchOnDemand”hosÖsterhagen
Restaurang&ButiksomdessutomöppnarsinandralunchrestaurangiVäxjö.
•
ImarspåbörjarÖsterhagenprodukter(”glass”)leveranserienlighetmeddetavtalsom
ingicksmedKFGötaislutetpå2016ochsomomfattarupptill51butiker.
ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2017
(KSEK)
ExeoTech Food Ventures (1)
ExeoTech Ventures (2)
Oak Event (3)
Totalt
Förändring mot 2016
Andel av omsättningsmål 2017 (4)
feb
jan - feb
feb 17/ feb 16
800
630
271
947
1 057
466
41995%
214%
231%
1 701
2 470
498,3%
3,9%
392,8%
5,6%
(1) I ExeoTech Food Ventures ingår LPES Foods AB, LPE Saigon AB, LPES Trading Ltd och Österhagenprodukter AB
(2) I ExeoTech Ventures ingår Sameffekt AB samt rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) I Oak Event ingår Måltid i Kalmar samt Österhagen Restaurang & Butik.
(4) Omsättningsmål för 2017 är cirka 44 MSEK
KONTAKTINFORMATION
JesperBirgemo,VD FredrikNygren,styrelseordförande
070-8953934,[email protected]
070-4283510,[email protected]
ALLMÄNINFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), (”ExeoTech”) 556536–0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en
konkurrenskraftigavkastninggenomattförvärva,utveckla,ochavyttrarörelsedrivandebolag.ExeoTechskalli
första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom
tillverkning,handelochlogistikochmedtonviktpålivsmedel.Visionenärattskapaensnabbväxande,lönsam
ochkassaflödespositivföretagsgruppmedenstabilbasilivsmedelssektornsommöjliggörmeropportunistiska
investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig
avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig
avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till
utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd
avkastningisambandmedavyttringar.
ExeoTechärnoteratpåNGM-MTF(ETIN).