Öppna i webbläsaren

Understöd för medlemsorganisationer för 2018
Anvisningar för ansökning av understöd för
medlemsorganisationer för 2018
STEA kan bevilja centralorganisationer understöd för medlemsorganisationer som
centralorganisationerna överför vidare till sina allmännyttiga medlemsorganisationer som små
understöd. Dessa små understöd är avsedda för att öka organisationsverksamhet som baserar sig
på frivillighet och likvärdighet.
Understöd för medlemsorganisationer beviljas som separata Akunderstöd
Understöden för medlemsorganisationer ska sökas från STEA som separata riktade
verksamhetsunderstöd (Ak). Ett understöd för medlemsorganisationer ska alltså inte uppges som
en del av ansökan för någon verksamhet eller något projekt utan det ska hållas skilt från de övriga
understöden.
Understödet för medlemsorganisationer ska överföras till allmännyttiga medlemsorganisationer i
sin helhet och kan inte användas till kostnader för centralorganisationens verksamhet, inte ens till
sådana kostnader som orsakas av administration av understödet, en tjänst, utbildning, handledning
eller motsvarande verksamhet som erbjuds medlemsorganisationer. Små understöd kan inte
överföras till sådana organisationer på lokal nivå som redan direkt får separat STEA-understöd.
Med de små understöden kan inte heller täckas överskott från verksamhet som en annan
finansierande instans (till exempel kommuner) stöder.
Centralorganisationen utarbetar och dokumenterar principerna för
utdelningen av små understöd
I understödsansökan ska beskrivas verksamhetens behov, målsättningar, innehåll och förväntade
resultat såsom med all övrig verksamhet som realiseras med hjälp av STEAs understöd. Ett villkor
för beviljandet av understöd för medlemsorganisationer är att centralorganisationen har
dokumenterat de principer på vilka små understöd överförs till medlemsorganisationer. Principerna
ska framgå av understödsansökan. Dessutom:
1. Centralorganisationens styrelse ska behandla och godkänna principerna innan understödet
söks.
2. I principerna ska det anges om små understöd används för stöd av en lokal organisation eller
om understöder riktas till begränsade funktioner, såsom kamratstöd, volontärverksamhet,
arrangering av olika evenemang, för små anskaffningar osv. Understöden behöver inte
nödvändigtvis delas ut i lika stora rater och inte heller till alla medlemsorganisationer varje år, om
de utarbetade principerna utgör grund för annat förfarande.
1
Understöd för medlemsorganisationer för 2018
3. Det rekommenderas att de små understöden delas ut till medlemsorganisationerna utifrån
ansökningar som medlemsorganisationerna lämnar in till centralorganisationen. I principerna ska
inskrivas vilka uppgifter ansökningarna och rapportering av användning av understöd till
centralorganisationerna ska innehålla.
4. Principerna ska utarbetas öppet och medlemsorganisationerna informeras om principerna i
tillräcklig omfattning.
5. Centralorganisationen ska kunna se till att de små understöden används enligt
utdelningsprinciperna och understödsbeslutet.
2