Kallelse Regionutvecklingsutskottet 2016-02-27

20 FEBRUARI 2017
Kallelse till
Regionutvecklingsutskottet
Tid och plats
27 februari 2017, kl 13-15
C308, Regionhuset, Luleå
Kallade
Maria Stenberg (S), ordförande
Glenn Berggård (V)
Agneta Granström (MP)
Anders Öberg (S)
Kenneth Backgård (NS)
Dan Ankarholm (NS)
Doris Messner (NS)
För kännedom
Agneta Lipkin (S)
Anna Hövenmark (V)
Mats Dahlberg (MP)
Johannes Sundelin (S)
Mattias Karlsson (M)
Lars-Åke Mukka (C)
Jens Sundström (L)
Sammanträdet öppnas
Val av justerare
Berednings- och mötesplan för 2017
Bakgrund
Förslag till beredning- och mötesplan för regionutvecklingsutskottet år 2017.
Beredning inför
regionutvecklingsutskottet
(RUB)
13 februari kl 13-15
6 mars kl 15-17
27 mars kl 15-17
8 maj kl 13-15
29 maj kl13-15
14 augusti kl 10-12
4 september kl 13-15
2 oktober kl 13-15
6 november kl 13-15
4 december kl 13-15
Utskick av handlingar
Regionutvecklingsutskottet
(RU)
17 februari
10 mars
31 mars
12 maj
2 juni
18 augusti
8 september
6 oktober
10 november
8 december
27 februari kl 13-15
20 mars kl 13-15
10 april kl 13-15
22 maj kl 13-15
12 juni kl 13-15
28 augusti kl 13-15
18 september kl 13-15
16 oktober kl 13-15
20 november kl 13-15
18 december kl 13-15
1
20 FEBRUARI 2017
Vid beredningen inför regionutvecklingsutskottet (RUB) deltar
regionutvecklingsutskottets ordförande, regiondirektör, regional
utvecklingsdirektör samt kanslichef.
Förslag till beslut
Berednings- och mötesplanen för regionutvecklingsutskottet godkänns.
Genomgång av delegationsordning
Bakgrund
Styrelsen beslutade 2016-12-13 om följande delegationsordning för bidrag
till kulturinsatser, regionala utvecklingsmedel och företagsstöd. I regionala
utvecklingsmedel inkluderas statens anslag för tillväxtåtgärder (de sk 1:1medlen) samt de medel som Region Norrbotten.
Delegationsbeslut tillkännages utskottet och styrelsen.
Ärendetyp
Bidrag kulturinsatser
Upp till 200 000 kr
200 001 - 400 000 kr
400 001 - 5 000 000 kr
5 000 001 och över
Delegat
Vidaredelegerat till
Regiondirektören
Regionstyrelsens ordförande
Regionutvecklingsutskottet
Regionstyrelsen
Kulturchefen
Regionala utvecklingsmedel
Upp till 800 000 kr
800 001 - 1 200 000
1 200 001 - 8 000 000
8 000 001 och över
Regiondirektören
Regionstyrelsens ordförande
Regionutvecklingsutskottet
Regionstyrelsen
Regional utvecklingsdirektör
Företagsstöd
Upp till 1 800 000
1 800 001 och över
Regiondirektören
Regionstyrelsens ordförande
Regional utvecklingsdirektör
Förslag till beslut
Regionutvecklingsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Genomgång av villkorsbeslut 2017
Bakgrund
Regeringen har beslutat om villkor för budgetåret 2017 för Norrbottens län
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22
Kommunikationer (bilaga 1). Villkorbeslutet innehåller uppgifter om
återrapportering, uppdrag och finansiering.
2
20 FEBRUARI 2017
Uppdragen är att:
• Ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020. Energifrågor kopplat till klimat och miljö ingår i
uppdraget.
• Lämna uppgifter till Tillväxtverket avseende utgiftsprognoser, utfall och
beställningsbemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftområde 19 Regional tillväxt.
• Medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning
av det regionala tillväxtarbetet samt uppföljning av anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftområde 19 Regional tillväxt.
• Bidra till att utveckla de selektiva regionala företagsstöden avseende
jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. En kartläggning av
nuläget och en analys av hur dessa dimensioner kan utvecklas ska
genomföras i samarbete med och enligt tidsplan från Tillväxtverket.
• Hantera anläggning av kanalisation enligt förordningen (2008:81) om
stöd till anläggning av kanalisation och för berörda projekt bistå Postoch telestyrelsen i dess arbete med att följa upp de krav som anges i
förordningen (2012:39).
Förslag till beslut
Regionutvecklingsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Förslag på återrapportering av
beslutade företagsstöd
Bakgrund
Företagsstöden regleras av förordningar och lagar och med sekretess. Beslut
om företagsstöd fattas på delegation och utifrån riktlinjen för företagsstöd
som styrelsen beslutade om 2017-12-13.
Regionutvecklingsutskottet ska löpande få återkoppling av hur stöden
används och fördelas utifrån stödtyp (investerings-, innovations- och
microstöd) och bransch vid fyra tillfällen per år.
Förslag till beslut
Regionutvecklingsutskottet beslutar att godkänna förslaget till återrapporter
av företagsstöd.
Övriga frågor
3