InFoU 2017 Nr 1

InFoU 2017 Nr 1
FoU Södertörns arbete i miniformat
Från idé till forskningsprojekt
Anställda vid en gruppbostad inom LSS
kontaktade oss med ett dilemma de ville
diskutera. Detta ledde till ett gemensamt
projekt och så småningom till en artikel och
rapporten Självbestämmande – ett dilemma
vid gruppbostäder? Det resulterade också i
en föreläsning och workshop om samarbetet och resultatet för övriga LSSmedarbetare i kommunen. Till hösten medverkar de vid den nationella INTRAkonferensen. Detta är ett exempel på vad
FoU Södertörn är engagerade i. Årets första
InFoU bjuder på ytterligare smakprov på
vad vi har på gång.
Vill du veta mer om FoU Södertörn?
Den 21 april 2017 bjuder vi in socionomstuderande kl. 9.00 och anställda kl. 13.00!
Välkommen!
Nytt projekt: Hemma. Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem
RFSU Stockholm och FoU Södertörn startar ett projekt för att öka den sexuella hälsan hos unga som är placerade i jour- eller
familjehem. Familjehemmen ska genom
utbildning få redskap att prata med ungdomar om sex och stötta dem i frågor som rätten till den egna kroppen, ömsesidighet och
säkrare sex. Kontakt:
[email protected]
Två nya rapporter!
Tillsammans för Vårby: En utvärdering av en
sommarjobbsverksamhet i Huddinge kommun Rapport nr 150/16
Av Adam Jonsson
Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken Rapport
nr 149/16
Av Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson
www.fou-sodertorn.se
Kartläggning av missbruksvård
Missbruksvård ges allt oftare som öppenvård snarare än
institutionsvård. Men vad är det egentligen för sorts insatser som den enskilde erbjuds i olika kommuner? I den
kartläggning som FoU Södertörn genomför undersöks
vilken typ av öppenvårdsinsatser som finns för personer
med alkohol- och narkotikaproblem och i vilken utsträckning de ges som service eller behovsprövat bistånd
och i kommunal respektive privat regi. Nu pågår uppföljningsintervjuer med de deltagande enheterna. En rapport presenteras senare i vår. Läs mer här.
Kontakt:
[email protected]
Workshops – i varje kommun
Under våren 2017 arrangerar vi workshops med olika
teman. För att underlätta för arbetsgrupper att ta del av
forskning och diskutera sitt arbete riktar vi oss till en
kommun i taget. Aktuella teman är: Boendestöd och Ensamkommande barn och unga & Familjehemsutbildning
Konferens om hemmasittare den 6 april
Vi vet att en lyckad skolgång är en viktig faktor för hur
man klarar sig längre fram i livet. Skolan är den enskilt
viktigaste skyddsfaktorn för att undvika framtida problem. Konferensen tar upp frågan om otillåten skolfrånvaro ur olika perspektiv och vänder sig till personal inom
socialtjänst och skola i FoU Södertörns ägarkommuner.
Läs mer och anmäl dig här
Nytt projekt: Utökat stöd till små barn och deras familjer
Projektet drivs på en familjecentral i Huddinge och erbjuder samspelsbehandling som innefattar tre inriktningar: gruppträffar (Trygghetscirkeln), samtal med varje
förälder och miljöpedagogisk behandling i hemmet. Syftet är att detta ska leda till positiva förändringar i förälderns omsorgsförmåga och öka anknytningsmöjligheterna för det lilla barnet så att det ges utrymme för goda
och jämlika uppväxtvillkor. Projektet pågår till 2018.
FoU Södertörn utvärderar och följer projektet. För mer
information läs här. Kontakt: [email protected]
[email protected]
www.facebook.com/fousodertorn