Sekretessförbindelse* – gäller samtliga objekt till försäljning.

SEKRETESSFÖRBINDELSE
Sekretessförbindelse* – gäller samtliga objekt till försäljning.
Nedan försäkrar vi att all information som erhålls av HRF Förmedling om presenterade företag kommer att hållas
sekretessbelagt och endast finnas tillgängligt inom gruppen av beslutsfattare hos oss samt för de rådgivare som är knutna
till ledningsgruppen. Ex. på rådgivare är affärspartners, revisorer, styrelse, banker och liknande.
Om undertecknad väljer att inte gå vidare i förhandling om objektet, förbinder jag mig att förstöra ev. erhållet material
och kopior.
Vi garanterar också att inte utnyttja informationen i konkurrenssyfte och inte för någon utomstående avslöja att objektet
finns till salu på marknaden.
Om vi agerar mot någon del i denna överenskommelse och avtal är vi skyldiga att ersätta HRF-Förmedling och klienten
som representeras av företagsförmedlingen för skada inklusive de kostnader som uppstår vid en eventuell tvist.
Kreditupplysning: Jag medger också att HRF-Förmedling tar kreditupplysning på mig som privatperson (ev. aktuellt om
intresse kvarstår efter att inledande information erhållits).
* denna sekretessförbindelse gäller för samtliga objekt som undertecknad är intresserad av och gäller för en tid av två år
från den dag denna sekretessförbindelse är undertecknad.
Personnr:
Företag:
Adress
Postnr: Ort:
Telefonnr:, Mobilnr:
Epost:
_______________________________
_______________________________
Ort och datum
Underskrift
Sekretessförbindelsen kan efter undertecknade skickas eller fotograferas/scannas in och E-postas till kontoret på:
[email protected]
Ett alternativ är att skicka per post till adress: HRF Förmedling Box 12, 236 21 Höllviken
Örebro
Tel vx 019-10 18 28
Fax 019- 12 71 20
Stockholm
Tel vx 08- 680 04 30
Fax 019- 12 71 20
Malmö
Tel vx 040-611 51 10
Göteborg
Tel vx 031- 27 10 15
Jönköping
Tel vx 036-13 65 00
Umeå
Tel vx 090-12 75 15
[email protected]
www.hrfformedling.se
Styrelsens säte: Vellinge
Org nr: 556650-7785