Schema för kursen

LUNGFYSIOLOGI FÖR LUNGMEDICINARE
Tid
08.30
–
09.15
09.30
–
10.00
10.00
10.20
Måndag 13/3 2017
Introduktion med Kaffe
Tisdag 14/3 2017
Onsdag 15/3 2017
Provokationsmodeller för
test av bronkiell
hyperreaktivitet (AM)
Ergospirometri (HH)
Impulsoscillometri (AM)
Lungscintigrafi (TK)
Dynamisk spirometri,
Ventilationsförmåga.
Bronkdilatation (HH)
Kaffe
Kaffe
10.20
–
11.00
Dynamisk spirometri,
Ventilationsförmåga.
Bronkdilatation (HH)
NO och luftvägar (AM)
Preop bedömning inför
lungkirurgi
(MS, AM, HH)
11.15
–
12.00
Statiska lungvolymer,
Luftvägsmotstånd,
(HH)
Riktlinjer vid Astma/KOL
(AM)
Kliniska Fall
(SM)
12.00
–
13.00
13.00
–
13.45
14.00
–
14.45
14.45
–
15.15
15.15
–
16.00
Lunch
Lunch
Lunch
Gasdistribution (HH)
Praktisk demonstration
4 grupper
Gruppvisa
redovisningar av fallen
Grp 1+2 (HH+AM)
Diffusionskapacitet och
lungmekanik (HH)
Praktisk demonstration
4 grupper
Gruppvisa
redovisningar av fallen
Grp 3+4 (HH+AM)
Kaffe
Kaffe
Referensvärden inom
spirometri.
Tolkningsförslag (HH)
Praktisk demonstration
4 grupper
Utdelning av fall och
indelning av grupper
inför gruppredovisning
Praktisk demonstration
4 grupper
16.15
–
17.00
Praktisk demonstration 14/3 2017
Stat spir + NO
Plan 1, ing 35
(GW)
Grupp 1
13.00 – 13.45
Dyn spir +
DLCO + IOS
Plan 1, ing 35
(LW)
14.00 – 14.45
Kväveutskölj +
FOT
Plan 1, ing 35
(AÅ)
15.00 – 15.45
Fall arbete
Grupprum
ingång 50
(HH + AM)
16.00 – 16.45
Grupp 2
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
13.00 – 13.45
Grupp 3
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
Grupp 4
16.00 – 16.45
13.00 – 13.45
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45