Åldrande

o
Å ld ran d e
på DN debatt (4/9-2005) att Sociologernas
tid var på i960- och 1970-talen. Oavsett riktigheten i detta på­
stående önskar vi väl ibland att sociologiska forskningsresultat
erhöll större uppmärksamhet. Men med tanke på svårigheten för
amerikanska forskare och experter att få beslutsfattare att bygga
tillräckligt höga vallar runt New Orleans kanske bristen på upp­
märksamhet inte är överraskande.
Den åldrande befolkningen är ett ständigt återkommande
tema i dagens samhällsdebatt. Från den arbetsföra befolkningens
problem med att klara välfärden till åldersrelaterade restriktioner
på behandlingar av sjuka. Även om mycket är sagt har våra fyra
debattörer hittat nya och kanske delvis provocerande infallsvinklar
på frågor kring den åldrande befolkningen.
Tiiu Soidres artikel i analysdelen ger en fördjupning inom tema­
området. Hon undersöker hur viljan till utträde från arbetsmarknaden
för 55-64 åringar påverkas av såväl arbetsförhållanden
som mer generella attityder till arbetet. Tiiu
visar indirekt på att mycket behöver göras
för att möjliggöra för människor att vilja
öka antalet yrkesverksamma år. Kaspar
Villadsen tar ett grundläggande grepp på
f
genealogin som historiesociologisk analys
med utgångspunkt i Foucault. Kaspar
kontrasterar sedan genealogin
med den Marxistiskt orienterade
historieanalysen innan han före­
dömligt avslutar med ett exempel
på analys där metoden används.
I
U l f B je r e ld h ä v d a d e