2017-02-26 Underbilaga 1.3-1.4.xlsx

FÖRSVARSMAKTEN
2017-02-28
ÖPPEN BILAGA
FM2016-10870:28
Underbilaga 1.4
1(1)
Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt
(tkr)
Verksamhetsinvesteringar per objekt
PRIO EHP 7
Simulator - IO.1201002 Ansk hårdvara StriSim PC
Simulator - IO.1095102 Funktionsutveckling STA
Simulator - IO.4601302 Ansk LTA Mark
Simulator - SIB (STA MOUNT 2)
Simulator - GTA (MS120)
Simulator - JTAC integration mot JAS
Simulator - JAS 39E
SO RENO Skjutfältsmål
IO 2544801 Ansk ny målmtrl minröj
MS8312055147 - ITA
MS8312013 - Tornet i Vidsel TWR (Fas 1&2)
MS8312016:01 - Gotland mindre uppstartsprojekt
MS8312006230 - Hangar, Karlsborg (SOG)
MS8312011138 - NYBY Hangar 93 Ronneby
MS8312011139 - Nytt flygledartorn F17, Ronneby
MS8312011140 - NYBY Plattor och FATO, Rby
MS8311005238 - OMBY JAS anpassning ramp 3/4
MS OMBY TILLBY Hangar 86 (för Hkp 14)
Skolflyget
Summa utgifter för investeringar
Ack. Utfall
(tom 2016)
24 052
2017
Prognos
24 052
17 237
135 400
78 000
117 838
40 000
22 500
400 000
101 500
36 338
42 000
28 389
164 900
165 000
50 590
28 758
27 864
30 100
29 960
2 511 600
4 052 026
71 155
0
17 237
21 000
20 000
0
0
0
0
0
18 169
0
27 573
41 700
0
4 700
0
20 000
0
0
0
170 379
2 344
786
4 500
9 502
28 758
1 213
2018
Beräkn.
2019
Beräkn.
2020
Beräkn.
2021
Beräkn.
0
0
95 800
50 000
73 344
40 000
22 500
0
38 400
18 169
0
30
78 700
0
33 088
0
6 566
0
28 000
0
484 597
0
0
18 600
8 000
42 150
0
0
0
51 400
0
42 000
0
20 000
0
3 000
0
85
30 100
1 960
1 232 700
1 449 995
0
0
0
0
0
0
0
0
11 700
0
0
0
20 000
0
300
0
0
0
0
1 112 500
1 144 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 700
19 700
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag
Summa finansiering
4 052 026
71 155
170 379
484 597
1 449 995
1 144 500
19 700
4 052 026
71 155
170 379
484 597
1 449 995
1 144 500
19 700
Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar
24 052
3 460 413
0
567 561
4 052 026
24 052
2 344
0
44 759
71 155
0
76 406
0
93 973
170 379
0
338 213
0
146 384
484 597
0
1 352 850
0
97 145
1 449 995
0
1 124 200
0
20 300
1 144 500
0
19 700
0
0
19 700