Papilly Pressrelease 2017-03-01

Pressmeddelande
2017-03-01
Papilly AB (publ) publicerar Memorandum och anmälningssedel
Papillys genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.
Teckningstiden pågår mellan 2-16 mars 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.
Som tidigare kommunicerats har bolaget expanderat säljorganisationen och intensifierat marknads-bearbetningen
för att tillvarata det växande marknadsintresset för bolagets tjänster. Vid full teckning i emissionen erhåller bolaget
9,2 Mkr, varav 6,0 Mkr är täckta av garantier och teckningsförbindelser om 6,0Mkr. Nyemissionen som genomförs
under perioden 2-16 mars 2017 skapar förutsättningar för expansionen inom försäljning och marknadsföring samt
möjliggör, vid full teckning, även vidareutveckling av program.
Företrädesrätt till teckning och teckningsrätt
Emissionen omfattar högst 4 008 816 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 501 101,97 kronor
och kan tillföra bolaget 9 220 276,80 kronor vid full teckning. Nyemissionen täcks av emissions-garantier till ett
belopp av 6,0 MSEK, 65% av emissionsbeloppet.
Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att
teckna en (1) aktie.
Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier, till en kurs om 2,30 kronor per styck.
Teckningsperiod
Teckningsperioden pågår från och med den 2 mars 2017 till och med den 16 mars 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt
att förlänga teckningstiden.
Anmälningssedel
Anmälningssedel kan laddas ned från www.eminova.se samt www.papilly.com (Investor relations/ emissionen). Det
går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se (Bank-ID krävs)
Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Papilly AB (publ)
För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: [email protected]
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: [email protected]
Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet
och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom
Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare,
minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2017 klockan 08:15 CEST. Bolagets aktie är
noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.
________________________________________________________________________
Papilly AB (publ) 556884-9920 – Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm
www.papilly.com
1