Klicka här för att ändra format

UTBILDAR
Klicka här för att ändra format
Almega Express
Klicka här för attAKTIVA
ändra format
på
ÄNDRINGAR
ÅTGÄRDER
underrubrik i bakgrunden
UTBILDAR
Varför ändringar?
Klicka här för att ändra format
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
Enhetlighet och tydlighet!
UTBILDAR
Samtliga 7
diskrimineringsgrunder
Kön
Könsidentitet
el uttryck
Klicka
här för
att ändra format
Etnisk tillhörighet
Religion el annan trosuppfattning
Klicka här för att ändra format på
Funktionsnedsättning
underrubrik
i bakgrunden
Sexuell läggning
Ålder
UTBILDAR
4 moment i arbetet
med aktiva åtgärder
Klicka här för att ändra format
Undersök
Analysera
Åtgärda
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
Följ upp
Utvärdera
UTBILDAR
5 uppräknade områden
1
Klicka här för att ändra format
2
3
4
5
Arbetsförhållanden
Bestämmelser om löner & andra
anställningsvillkor
Rekrytering och befordran
Klicka här för att ändra format på
underrubrik
i bakgrunden
Utbildning och
kompetensutveckling
Förena förvärvsarbete och föräldraskap
UTBILDAR
Arbetsgivare ska ha:
• Riktlinjer och rutiner gällande
• Trakasserier
• Sexuella trakasserier
• Repressalier
Klicka här för att ändra format
•
•
Uppföljning
Utvärdering
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
UTBILDAR
Klicka
Främja jämn
härkönsfördelning
för att ändra
format
Klicka här för att ändra format på
På ledande positioner
Genom
utbildning och i bakgrunden
underrubrik
kompetensåtgärder
UTBILDAR
•
•
•
Varje år
I övrigt samma som tidigare
Analys också mellan
kvinnodominerat arbete
och icke- kvinnodominerat
arbete som har högre resp
lägre krav
Klicka här för att ändra format
LönekartL
läggning
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
UTBILDAR
SAMVERKAN!
?
Klicka här för att ändra format
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
UTBILDAR
•
•
•
Skriftligt
Aktiva åtgärder generellt
– 25 anställda eller fler
Lönekartläggning 10
anställda eller fler
Klicka här för att ändra format
Dokumentations
-krav
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
UTBILDAR
Tillsyn
Nämnden
mot
diskriminering
DO här för att ändra format
Klicka
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
Föreläggande vid vite
UTBILDAR
Hur ska det aktiva
arbetet gå till?
Klicka här för att ändra format
- Vilka processer har vi idag?
- Hur tar vi in informationen ?
- Vilka åtgärder behövs?
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
UTBILDAR
1.
2.
3.
4.
5.
Arbetsförhållanden
Bestämmelser om praxis och löner
Rekrytering och befordran
Utbildning och kompetensutveckling
Möjlighet att förena förvärvsarbete
och föräldraskap
D
O
K
U
M
E
N
T
A
T
I
O
N
S
A
M
Klicka
härFöljför
upp att ändra format
V
Undersök
utvärdera
E
R
Åtgärda
Analysera
K
Klicka här för att ändra format på
A
underrubrik
i bakgrunden
Kön
N
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Sexuell läggning
Etniskt tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
UTBILDAR
www.almega.se/kontakt
Arbetsgivarguiden
08-762 069 90
Klicka här för att ändra format
Almega utbildar
Almega har ett brett utbud i sin övriga
kursverksamhet och utbildar dig i frågor kring
arbetsrätt,
arbetsmiljö,
dina avtal
ochpå
mycket
Klicka här
för att ändra
format
mer
– välkommen
att besöka oss på
underrubrik
i bakgrunden
almegautbildar.se för att läsa om våra kurser
och anmäla dig!
UTBILDAR
Tack!
Klicka här för att ändra format
Klicka här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden