Malmö Stads Spårvägar, taxefolder 1963

B I L J E T T E N 5V R B A D E K V I T T O
5VERGANGSBILJETT
K
OCH
P6 bilden ser Ni en mo-
3-
POUEIT BILLIGT OCH
skinbiljett. Alia maskinbiljetter galler som overg&ngs-
15 30 55 30 70 60 1
AVGIFT
biljetter. Ni behover darfor
Spar pengar
inte tola om, om Ni vill ha
under pilen
MALMS STADS SPAfiVfiGAR a
kvitto eller overgfing. Har
Ni
po I letter,
racker
och tid
det
med att Ni logger polletten
Nr Das Un
Kl
Str •
ak pa pollett
pfi betalningsbordet.
451174
KONTROLLERA
ATT NI FATT R&TT BILJETT!
Pilens nedre spets pekar mot avgiften. Biljetfen pa bilden cir saledes en
K-PflllEII (TVAStKIIQNtR) 9ST.4'-
l-ROUEIT (HELASTABEH) 9 SI.5'-
55-6resbiljett, som galler i hogst tva sektioner (2-an vid pilens ovre spets).
Pd en K-pollettbiljeft cir pilen placerad i den yttersta vdnstra kolumnen (over
4 : — /9) och pa en U-pollettbiljett i den yttersta hogra kolumnen (over 5:—/9).
Pa K-pollett- och L-pollettbi!jetlerna irycks dessulom lexten K-POLL resp.
L-POLL. Att konduktoren expedierar en pollettbiljett, kan Ni dven hora. Maskinen ger namligen da en svag klocksignal.
I den nedre tryckraden pa biljelten avldser man maskinens nr (•58K
for-
sfiliningsdagen (5/10), linjenummer (A), vagnens avgdngslid frdn andstationen
(10.10) samt den sektion (V2), dar Ni sleg pa vagnen. I den sistnamnda beteckningen anger bokstaven den sladsdel (N, S, O eller V) och sitfran den zon,
dar biljetten salts. Zonerna dr numrerade 0 — 4 frdn studens centrum 1 ). Av bokstavsbeteckningen (star eller iiten bokslav) kan man dessutom se, om biljetlen
salts under korning Iran eller till stadens centrum.
Biljetten skall bevaras under resan och pa begaran uppvisas for
konduktor eller kontrollor.
') Zongranserna ( = sektionsgrdnserna) framgar av taxekartan.
Expedieringen blir snabbare och restiden kortare,
om Ni hoi er avgiften 1 beredskap redan da Ni stiger
pa vagnen. Allra snabbast gar det, om Ni anvander
polletter. Da blir resan dessutom 20 % billigare. For
en kortresa (K-pollett] betalar Ni da 44,4 ore i stallet
for 55 ore och for en langre resa (L-pollett) 55,6 ore
i stallet for 70 ore. Saval K- som L-poltetterna saljs pa
vagnarna i portioner om 9 polletter for 4 resp. 5 kr.
Sektionsindelningen av
-.--, •
MALMO STADS SPARVAGARS ijnjen
__—.
Meddela. vott Nl (kail ro»a, ctit Hi ISier blljett
r uppvliar bll)elten after bverging.
..
^
^"•^
• JillNvoO
*
krtmnftn